Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tomsik Cnb

502 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tomsik Cnb

 1. 1. Přechod na euro a změny bankovních systémů – činnosti a úkoly ČNB Business & Information Forum 2008 Vladimír Tomšík Člen bankovní rady ČNB Praha, 11. března 2008
 2. 2. Obsah • Současný stav příprav přijetí eura • Role ČNB v procesu zavádění eura • Postavení a funkce ČNB v NKS • Přijetí eura z hlediska finančního trhu • Přijetí eura z hlediska informačních systémů • Závěr
 3. 3. Současná situace • Není stanoveno pevné datum, ČNB preferuje konkretizaci data až podle vývoje relevantních ekonomických veličin (zejména veřejných financí) a jejich udržitelnosti • Mnoho úkolů však nemá těsnou vazbu na datum vstupu (zejména příprava zákonů a podzákonných norem) • Posloupnost úkolů s vazbou na datum vstupu (€) je sestavena relativně k tomuto datu. Všechny tyto úkoly se nacházejí v intervalu mezi (€-4) až € .
 4. 4. Role ČNB v procesu zavádění eura 1) Úkoly ČNB v oblasti legislativní Spolupráce na zákonech, vytváření příslušných vyhlášek 2) Organizačně-technická role Koordinace a adaptace přechodu subjektů finančního trhu, zavedení bezhotovostního i hotovostního oběhu, komunikace s veřejností atd. 3) Role v oblasti makroekonomické Plnění inflačního kritéria, dále doporučení načasování vstupu do ERM II (včetně stanovení centrální parity po dohodě s ECB), kontinuální sledování sladěnosti
 5. 5. Začlenění ČNB do procesu zavedení eura (organizačně-technické úkoly) • Člen BR je místopředsedou NKS pro zavedení eura v ČR (předseda NKS je zástupce MF, dále v NKS zástupci MPO, MSpravedlnosti, MVnitra, MZV, Úřad místopřed. vlády pro evrop. záležitosti) • ČNB je gestor pracovní skupiny NKS pro finanční sektor → úkoly týkající se finančního trhu (členové zástupci ČBA, MF ČR, Svazu průmyslu a dopravy, Komory auditorů ČR, Burzy cenných papírů, České pošty) • Spolugestor (společně s MF) ve skupině pro komunikaci
 6. 6. Struktura NKS Vláda ČR Národní koordinátor zavedení eura v ČR (zástupce ministerstva financí) Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR Ministerstvo financí (předseda) Česká národní banka (místopředseda) Organizační výbor NKS Ministerstvo průmyslu a obchodu (místopředseda) (MF ČR; koordinace, Ministerstvo spravedlnosti organizace, administrace Ministerstvo informatiky činnosti NKS a PS) Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Úřad místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Pracovní Pracovní Pracovní Pracovní Pracovní Pracovní skupina skupina pro skupina pro skupina pro skupina pro skupina pro pro nefinanční veřejné legislativu informatiku komunikaci finanční sektor a finance a a statistiku sektor ochranu veřejnou spotřebitele správu (gestor: (gestor: (gestor: (gestor: (gestor: (spolugesce: ČNB) MPO) MF) MSpr) MInf) MF a ČNB)
 7. 7. Zavedení eura do bezhotovostního oběhu • Konverze účtů, platebních karet a dalších platebních nástrojů vč. produktů elektronického bankovnictví • Komerční banky: paralelní příprava a implementace SEPA (= Single Euro Payment Area) • Napojení ČNB na platební systém TARGET (provádění měnových operací v rámci eurozóny, provádění mezibankovních plateb)
 8. 8. Adaptace subjektů finančního trhu na jednotnou měnu • Konverze cenných papírů a dalších produktů finančního trhu (akcie, dluhopisy, cenné papíry kolektivního investování atd.) • Aplikace duálního označování cen a peněžních částek ve finančním sektoru (ceníky produktů, u výpisů z účtů pouze koncové položky, atd.), aplikace dalších opatření spojených s ochranou spotřebitele
 9. 9. Adaptace informačních systémů • Etapy přípravy informačních systémů (IS) na zavedení eura: zmapování IS dotčených zavedením eura, vypracování plánu provedení úprav IS, výběr vhodného realizátora požadovaných úprav, realizace a otestování úprav IS • Životnost IS je cca 5 let → s tím je potřeba při realizaci investic počítat • Pracovní skupina pro informatiku vytvoří soubor pravidel „Best Practices“, které umožní předejít opakovaní chyb, kterých se dopustily jiné země • Konkrétní příklad pro IS: duální zobrazování
 10. 10. Strategie přistoupení ČR k eurozóně • Zavedení eura není cíl sám o sobě – reformy jsou prospěšné pro rozvoj ekonomiky • Při načasování jde o zvážení dosažení výhod z jednotné měny a eliminace rizik s ní spojených → analýzy sladěnosti
 11. 11. Je ČR připravena na přijetí eura? • Analýzy sladěnosti nepřinášejí (a ani nemají ambici přinášet) analýzu výhod a nevýhod přijetí eura. • Cílem analýz sladěnosti je popsat schopnost ekonomiky dobře fungovat bez vlastní měnové politiky Podobnost ekonomických procesů Symetrie ekonomických šoků Schopnost přizpůsobit se šokům
 12. 12. Připravenost – přístup ČNB „Připravenost“ je funkcí mnoha faktorů → nelze sestavit nějaký komplexní indikátor (nebyl by důvěryhodný) → Hodnotíme soubor indikátorů Porovnání s jinými zeměmi (Německo, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko; Maďarsko, Polsko, Slovensko) Vývoj v čase
 13. 13. Vývoj v roce 2007 • Pokračující reálná konvergence, přiblížení cenové hladiny • Rychlý růst potenciálního produktu v ČR • Příznivý vývoj české ekonomiky • Nedochází k zlepšení stabilizační role veřejných financí • Pracovněprávní legislativa nadále nevytváří „pružné“ prostředí pro tvorbu pracovních míst • Problémem zůstává motivace dlouhodobě nezaměstnaných ke zvyšování kvalifikace a nízká motivace pracovat pro nízkopříjmové rodiny s dětmi
 14. 14. Děkuji za pozornost. Vladimír Tomšík Email: Vladimir.Tomsik@cnb.cz

×