Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schovanek

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Schovanek

 1. 1. Vymahatelnost práva v oblasti E-Business E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 2. 2. Obsah • Příklady rizikových oblastí • Prostředky ochrany • Jak postupovat • Prevence a péče o vlastní práva • Příklady z praxe E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 3. 3. Příklady rizikových oblastí • Obchodní tajemství • Pravidla hospodářské soutěže • Právo k nehmotným statkům E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 4. 4. Obchodní tajemství • Veškeré obchodní výrobní či technické skutečnosti • Souvislost s podnikem • Skutečná nebo potencionální hodnota • Nejsou běžně dostupné • Záměr podnikatele je utajit a utajení je zajišťováno E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 5. 5. Pravidla hospodářské soutěže • Nekalá soutěž Obecná úprava v obchodním zákoníku Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům • Nedovolené omezování hospodářské soutěže Podle speciálního zákona o ochraně hospodářské soutěže E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 6. 6. Práva k nehmotným statkům • Autorská práva • Práva související s autorským právem • Práva pořizovatele databáze • Průmyslová práva E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 7. 7. Autorská práva • Dílo Výsledek tvůrčí činnosti autora vyjádřený v objektivně vnímatelné podobě • Autor VŽDY pouze fyzická osoba případně více fyzických osob Právnická osoba může být pouze vykonavatelem některých práv E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 8. 8. Autorská práva • Osobnostní Např. označení autora, nedotknutelnost díla • Majetková Právo dílo užít Dílo lze užít pouze se souhlasem autora na základě LICENCE a to i v případě bezplatného užití Výjimky tvoří volné užití a bezúplatné zákonné licence • Koncept objektivní odpovědnosti za porušení aut. práv E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 9. 9. Práva pořizovatele databáze • Databáze Soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků SYSTEMATICKY nebo METODICKY uspořádaných a individuálně přístupných bez ohledu na to, zda se jedná o dílo • Pořizovatel FYZICKÁ nebo PRÁVNICKÁ osoba • Vytěžování a zužitkování databáze Je zakázáno systematické nebo opakované vytěžování nebo zužitkování kvantitativně nebo kvalitativně podstatné části E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 10. 10. Prostředky ochrany - soukromoprávní • Obecné nároky Zdržovací, odstraňovací, satisfakční (náhrada nemajetkové újmy) Nárok na vydání bezdůvodného obohacení Nárok na náhradu škody • Nároky podle autorského zákona Určení autorství, sdělení údajů, uveřejnění rozsudku E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 11. 11. Prostředky ochrany - veřejnoprávní • Přestupky Neoprávněné užití, odstranění DRM, odstranění nebo změna informace o správě práv k dílu • Trestné činy Proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách … a proti autorskému právu, právům souvisejícím a proti právům k databázi Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 12. 12. Jak postupovat • Ztotožnit subjekt zasahující do vašich práv • Konzultovat věc s právníkem ☺ • Zajistit včas důkazy příp. zvážit předběžné opatření Důkazem jsou všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci • Kontaktovat zasahující subjekt s jasnými požadavky • Podat žalobu příp. trestní oznámení E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 13. 13. Prevence a péče o vlastní práva • Výběr smluvních partnerů • Kvalitní smluvní pokrytí obchodních vztahů • Zavedení a kontrola interních procesů • Technické zabezpečení činnosti E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 14. 14. Příklady z praxe • Autorská práva Skype Případ Cuketka Gurmanka.cz • Databáze British Horse Racing Board and William Hill Betino a Jockey Club E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009
 15. 15. Děkuji za pozornost Mgr. Václav Schovánek, advokát Tel: + 420 777 738 049 connect@vs05.net http://www.vs05.net ICQ: 44245678 advokátní kancelář specializující se na obchodní právo, vedení soudních sporů právo informačních technologií, právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky a pracovní právo se zaměřením zejména na oblasti ICT, médií, reklamy a E-Commerce E-Business Forum 2009 , Praha 6. 10. 2009

×