Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datové SchráNky Od Roku 2010 Petr Stiegler, čEská PošTa

1,559 views

Published on

 • Be the first to comment

Datové SchráNky Od Roku 2010 Petr Stiegler, čEská PošTa

 1. 1. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce eGovernmentu Česká pošta, s.p.
 2. 2. DATOVÉ SCHRÁNKY - HARMONOGRAM od 1. července 2009 START !!! Přechodné období Zřizování datových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obch. rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílání přístupových údajů 1. listopad 2009 Automatická aktivace datových schránek, které dosud nebyly aktivovány. od 1. ledna 2010 možnost zasílání elektronických faktur B2B, B2C, C2C prostřednictvím ISDS od 1. července 2010 možnost zasílání jakýchkoliv dokumentů B2B, B2C, C2C prostřednictvím ISDS
 3. 3. Statistiky zřizování datových schránek k 30.8.2009 Položka Počet Celkový počet zřízených datových schránek 268 885 z toho: ze zákona (PO, OVM) 260 332 na základě žádosti 8 553 Rozeslaných přístupových údajů 431 710 Aktivovaných datových schránek 18 477 z toho: orgány veřejné moci 235 právnické osoby 15 300 fyzické osoby, živnostníci 2 942
 4. 4. DRUHY DATOVÝCH SCHRÁNEK Datová schránka Datová schránka orgánu právnické osoby veřejné moci Povinná pro PO zapsané v Zřízena do 90ti dnů od obch. rejstříku, zřízena ze účinnosti zákona, centrální zákona do 90ti dnů od orgány, kraje, obce, měst. účinnosti, nebo bezprostředně části, ČT, ČRo, zdrav. po zapsání do obch. rejstříku pojišťovny, samospr. komory Datová schránka fyz. Datová schránka osoby podnikající fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové žádost se podává na MV, poradce*) a insolvenční Czech POINTech správce *) ze zákona až za 3 roky
 5. 5. POUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK POUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK POVINNĚ NEPOVINNĚ obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou komunikace právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona a právnickým nebo fyzickým osobám, NELZE VYUŽÍT (zatím): komunikace orgánů veřejné moci komunikace mezi fyzickými a právnickými vůči osobám, kterým byla datová osobami (FO<->FO, FO<->PO, PO<->PO) schránka zřízena na základě jejich žádosti Od 1.1.2010 možno schránku zpřístupnit pro el. faktury, od 1.7.2010 i pro ostatní B2B, B2C, C2C korespondenci)
 6. 6. Další vývoj ISDS Od 1.1.2010 bude možné využívat Informační systém datových schránek také pro výměnu elektronických faktur či obdobných žádostí o zaplacení mezi soukromými subjekty navzájem. Zákon č.300/2008 Sb.: § 18a Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob (1) Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby. (2) Ustanovení § 17 odst. 3 a 4 se na dokument dodaný podle odstavce 1 nevztahuje. Dokument podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné..
 7. 7. DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY Dokument dodaný do datové schránky je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě. Pro privátní zásilky fikce doručení neplatí! Dokument je doručen až ve chvíli, kdy se s ním adresát může seznámit.
 8. 8. ELEKTRONICKÁ FAKTURA ZÁKON č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (4) Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba uvedená v odstavci 3 opatřila zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zvláštního právního předpisu *) nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI) **) *) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. **) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací. Informační systém datových schránek zaručuje identitu odesilatele, tedy věrohodnost původu i neporušitelnost obsahu (el. značka, časové razítko).
 9. 9. CENY Stávající stav: Všechny subjekty mají používání ISDS zcela zdarma Veškeré náklady na provoz systému se hradí ze státního rozpočtu Cena služby pro OVM Hranice Transakcí kumulativně Cena s DPH Cena bez DPH 0-33 mil 17,90 15,04 33 - 66 mil 15,90 13,36 66 - 100 mil. 13,90 11,68 100 - 123 mil. 11,90 10,00 nad 123 mil. 9,90 8,32 Privátní komunikace: Za dodání dokumentu náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, kterou hradí odesilatel
 10. 10. ROZHRANÍ SPISOVÝCH SLUŽEB MV ČR ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb připravilo jednotný standard komunikace - memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb Přístup dalších systémů by měl být realizován opět přes toto rozhraní (doplnění XSD schématu ? ) Univerzální rozhraní datových schránek na bázi web services slouží k využívání služeb ISDS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně spisová služba musí být ovšem na uvedené připravena
 11. 11. Otázka na závěr… • Od 1.1. bude možné zasílat v B2B či B2C segmentu elektronické faktury či obdobné žádosti o zaplacení • Správce ani provozovatel nemůže číst obsah dokumentu a posuzovat jeho obsah Otázka: Má stát od 1.1. 2010 postupovat přísně restriktivně dle zákona a umožnit v ISDS pouze zasílání specializovaných formátů elektronických faktur nebo má zodpovědnost nechat na odesilateli a povolit pro privátní komunikaci i např. formát PDF?
 12. 12. Aditivní služby České pošty Datový trezor Datový trezor je služba, která je určena na automatické ukládání doručených a odeslaných zpráv starších 90 dnů bez zásahu uživatele. Datový trezor je bezpečným a garantovaným úložištěm, u kterého Česká pošta odpovídá za zabezpečení důvěrnosti a ochrany dat. Jak si službu aktivovat? Osobní návštěvou na nejbližší poště s kontaktním místem Czech POINT. Co je k aktivaci služby potřeba? • Identifikátor datové schránky, průkaz totožnosti Ceník: • Kapacita 100 datových zpráv 1.200,- Kč ročně bez DPH • Kapacita 500 datových zpráv 5.400,- Kč ročně bez DPH • Kapacita 5 000 datových zpráv 48.000,- Kč ročně bez DPH
 13. 13. Aditivní služby České pošty SMS upozornění k datové schránce S pomocí této služby může být osoba upozorněna na příchozí zprávy do její datové schránky pomocí SMS zprávy. Zároveň v SMS zprávě může být upozorněna také na typ příchozí zprávy určené do vlastních rukou. Aktivace služby SMS upozornění je prováděna přes přístupového rozhraní k administraci Datové schránky. Stačí se pouze přihlásit a službu aktivovat. Ceník: • Cena služby je 3 Kč za jednu odeslanou SMS zprávu (cena je uvedena včetně 19% DPH).
 14. 14. Aditivní služby České pošty Bezpečný klíč k datové schránce Bezpečný klíč k datové schránce je nový produkt, prioritně určený pro uživatele datových schránek umožňující zajistit vyšší stupeň bezpečnosti při přistupování k datovým schránkám nebo dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) opatřit zaručeným elektronickým podpisem. Zakoupením tohoto produktu získá klient akční balíček obsahující komerční a kvalifikovaný certifikát vydané certifikační autoritou PostSignum (CA PostSignum) a zároveň USB token iKey 4000 včetně obslužného software pro bezpečné uložení soukromých klíčů a certifikátů. Produkt je nabízen ve třech variantách.
 15. 15. Kde získat další informace k ISDS a aditivním službám? Infolinka 270 005 200 Další informace jsou uváděny na stránkách: www.ceskaposta.cz www.datoveschranky.info www.czechpoint.cz www.egoncentrum.cz www.mvcr.cz www.institutpraha.cz
 16. 16. Děkuji za Vaši pozornost. www.datoveschranky.info INFOLINKA: 270 005 200

×