Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belbinův dotazník odpovědní formulář

5,762 views

Published on

  • Be the first to comment

Belbinův dotazník odpovědní formulář

  1. 1. JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU (dotazník určený výhradně pro interní potřeby společnosti LCS International ) A SELF PERCEPTION INVENTORY ( © R. Meredith BELBIN ) Jak vidím svou roli v týmu (interní dotazník LCS International, a.s.) str. 1 z 7
  2. 2. Jak dotazník vyplnit ? Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci tohoto dotazníku vyberte ty výroky, které vás nejlépe vystihují a označte si je v záznamovém archu. Můžete vybrat jeden, dva nebo více výroků. Označené výroky poté ohodnoťte bodovým hodnocením tak, že mezi ně rozdělíte vždy deset bodů v každé sekci. Například v jedné sekci označíte tři výroky, o kterých si myslíte, že vás vystihují. Jeden vás vystihuje velmi dobře, zatímco druhé dva se k vám hodí jen občas. V tomto případě můžete prvnímu výroku přiřadit šest nebo sedm bodů a zbývající body rozdělit mezi zbylé dva. V jiné sekci se můžete rozhodnout, že označíte dva výroky, které vás vystihují oba stejně dobře. Je-li tomu tak, přiřadíte každému výroku pět bodů. Musíte vždy rozdělit všech deset bodů v každé sekci. Jak vidím svou roli v týmu (interní dotazník LCS International, a.s.) str. 2 z 7
  3. 3. I. ČÍM, JAK VĚŘÍM, MOHU BÝT TÝMU PROSPĚŠNÝ: a) Myslím, že si dokážu rychle všimnout nových příležitostí a včas jich využít. b) Mohu dobře spolupracovat s velmi širokým okruhem lidí. c) Velmi snadno a přirozeně přicházím na nové myšlenky a nápady. d) Dokážu povzbudit lidi k činnosti, kdykoli zjistím, že mohu něčím cenným přispět k skupinovým cílům. e) Moje schopnost dotahovat věci do konce vyplývá z mé osobní výkonnosti. f) Dokážu čelit dočasné neoblíbenosti, jestliže to vede nakonec k dobrým výsledkům. g) Rychle vycítím, co se má dělat v situaci, kterou znám. h) Dokážu bez předsudků a zaujatosti nabídnout rozumné důvody pro jiné zaměření činnosti. II. KDYBYCH MĚL NEDOSTATKY V TÝMOVÉ PRÁCI, BYLY BY TO NEJSPÍŠ: a) Necítím se dobře, pokud pracovní schůzka nemá jasnou strukturu a není dobře řízena. b) Mám tendenci být příliš velkorysý k lidem, kteří zastávají opodstatněné stanovisko, jemuž nebyla věnována náležitá pozornost. c) Mám tendenci mluvit příliš mnoho, když se skupina dostane k novým myšlenkám. d) Můj objektivní náhled mi neumožňuje sdílet nadšení ostatních. e) Někdy se jevím jako příliš energický a autoritářský, když je potřeba něco dodělat. f) Je pro mě těžké být v popředí nebo vystupovat ve vedoucí roli, snad proto, že jsem příliš citlivý na atmosféru ve skupině. g) Stává se mi, že se tak ponořím do svých myšlenek, že ztratím ponětí o tom, co se děje. h) Druzí mi někdy vyčítají že se příliš starám o podružné detaily a lámu si hlavu nad možnými nezdary Jak vidím svou roli v týmu (interní dotazník LCS International, a.s.) str. 3 z 7
  4. 4. III. KDYŽ SPOLUPRACUJI NA NĚJAKÉM PROJEKTU S JINÝMI LIDMI: a) Mám schopnost lidi ovlivnit, aniž bych je k něčemu nutil. b) Moje bdělost umožňuje předcházet lehkovážným omylům a chybám z nepozornosti. c) Jsem připraven tlačit ostatní do činnosti, aby se na setkání neztrácel čas a zřetel na hlavní cíl. d) Dá se počítat s tím, že přispěji něčím originálním. e) Jsem vždycky připraven hájit dobrý návrh ve společném zájmu. f) Jsem blázen do nových myšlenek a posledních vývojových novinek. g) Věřím, že ostatní oceňují mou schopnost chladného úsudku. h) Je na mně spolehnutí, že dohlédnu na to, aby všechno podstatné bylo zařízeno. IV. MŮJ CHARAKTERISTICKÝ PŘÍSTUP KE SKUPINOVÉ PRÁCI JE ŽE: a) Snažím se nenápadně poznat lépe své kolegy. b) Nezdráhám se odmítnout názory druhých a zastávat sám menšinové stanovisko. c) Obvykle najdu řadu argumentů vyvracejících nesmyslné návrhy. d) Dokážu uvést věci do chodu, když je třeba plán začít uskutečňovat. e) Mám tendenci vyhýbat se obvyklým věcem a přicházet s něčím nečekaným. f) Vnáším dotek dokonalosti do každé týmové práce, na níž se podílím. g) Dokážu využít kontaktů vně samotného týmu. h) Jelikož se zajímám o všechna stanoviska, rozhoduji se bez váhání, když je nutné přijmout rozhodnutí. Jak vidím svou roli v týmu (interní dotazník LCS International, a.s.) str. 4 z 7
  5. 5. V. PRÁCE MĚ TĚŠÍ PROTOŽE: a) Baví mě analyzovat situace a zvažovat všechny možné volby. b) Zajímá mě nacházet praktická řešení problémů. c) Mám rád pocit, že podporuji dobré pracovní vztahy. d) Mohu uplatnit silný vliv na rozhodnutí. e) Mám příležitost setkávat se s lidmi, kteří mi mohou poskytnout novou zkušenost. f) Dokážu sjednotit názory různých lidí a vést je ke společné žádoucí činnosti. g) Cítím se ve svém živlu, když se mohu plně věnovat nějakému úkolu. h) Rád mám věci, které napínají moji představivost. VI. KDYŽ BYCH NEČEKANĚ DOSTAL OBTÍŽNÝ ÚKOL, KTERÝ JE NUTNO SPLNIT V OMEZENÉM ČASE A S NEZNÁMÝMI LIDMI: a) Sedl bych si někam do kouta a přemýšlel jak se dostat ze slepé uličky a snažil se ujasnit další postup. b) Byl bych ochoten pracovat s člověkem, který projevuje nejpozitivnější přístup, bez ohledu na to, jak těžko snesitelný může být. c) Hledal bych způsob jak zmenšit úkol stanovením toho, čím mohou různí jednotlivci nejlépe přispět. d) Můj přirozený cit pro naléhavé a neodkladné věci by pomohl zajistit, že dodržíme harmonogram. e) Věřím, že bych zůstal klidný a udržel si schopnost logicky myslet. f) Držel bych se stále účelu navzdory tlakům. g) Byl bych hotov se ujmout vedení, kdybych cítil, že se skupina nehýbá z místa. h) Zahájil bych rozhovory a jednání se záměrem stimulovat nové myšlenky a uvést věci do pohybu. Jak vidím svou roli v týmu (interní dotazník LCS International, a.s.) str. 5 z 7
  6. 6. VE VZTAHU K PROBLÉMUM, JIMŽ JSEM VYSTAVEN PŘI PRÁCI VE SKUPINĚ: a) Mám sklon projevovat netrpělivost s těmi, kdo zdržují postup. b) Ostatní mě mohou kritizovat za to, že jsem příliš analytický a ne dost citlivý. c) Moje potřeba ujistit se, že práce je udělaná dobře, může být překážkou postupu. d) Snadno se začnu nudit a spoléhám se na někoho z týmu, že mě vyburcuje. e) Je pro mě obtížné začít dokud cíl není jasný. f) Někdy se mi nedaří vysvětlovat a objasňovat složité myšlenky, které mě napadají. g) Jsem si vědom toho, že požaduji od ostatních věci, které sám nedovedu. h) Váhám se postavit na odpor, když se setkám se skutečnou opozicí. Jak vidím svou roli v týmu (interní dotazník LCS International, a.s.) str. 6 z 7
  7. 7. Jak dotazník vyhodnotit ? Přeneste své body, které jste přidělili výrokům označených písmeny v jednotlivých sekcích do následující tabulky. Sečtěte poté body v každém sloupci ODDÍL TA PŘ RE CH SH RJ HA DO I g d f c a h b e II a b e g c d f h III h a c d f g e b IV d h b e g c a f V b f d h e a c g VI f c g a h e b d VII e g a f d b h c CELKEM Přeneste své skóre do profilu týmových rolí. Z profilu můžete vyčíst svou hlavní a vedlejší roli a porovnat ji ve vztahu s ostatními rolemi v týmu. Profil ukazuje Vaše preferované role. Je však třeba si uvědomit, že jako jedinec pracující v týmu máte tendenci přeskakovat do jiných rolí, podle vztahů v týmu. Skóre vyšší než 20 bodů označuje výrazně dominantní roli. Rozdíl více než 4 body mezi rolemi je významný. Vaše role v týmu není v žádném vztahu k Vašemu funkčnímu zařazení. Jak vidím svou roli v týmu (interní dotazník LCS International, a.s.) str. 7 z 7

×