Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Advertures Maly

514 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Advertures Maly

 1. 1. nalýzy e-commerce ojekt nástroji online usiness intelligence
 2. 2. bsah Jak vypadá trh webové analytiky ROI webové analytiky Typologie online projekt Co bychom m li m it Metodika pro úsp šnou implementaci webové analytiky Ukázky implementací
 3. 3. 1. Jak vypadá trh webové analytiky
 4. 4. Functionality
 5. 5. ROI webové analytiky
 6. 6. klady a výnosy implementace webové analytiky COSTS Website operation INCOME (media, updates) Media savings ystem operation cost stem fees, analyses) Engagement increas CAPEX Investments (brand lift) ntegration, learning) Visitor increase (customer lift) Conversion increase (customer lift)
 7. 7. 3. Typologie online projekt
 8. 8. e-commerce site
 9. 9. becná definice webových ešení a lead generation sites jejich typické metriky lead generation sites lead generation sites – leady, efektivita kanál , efektivita funnels, zvýšení pov domí o zna ce, hodnota leadu
 10. 10. online service sites online service sites spokojenost spokojenost míra používá míra použív funkcí funkcí míra chybovos míra chybovos délka použív délka použív touch points a touch points a
 11. 11. kreativity, počtu zobrazení, typu média (SEM, bannery, offline kampaň, referal, affiliate) Life-time hodnota zákazníka Identifikace jednotlivých zákazníků (pro integraci s mailing systémem, CRM...) Analýza on-site vyhledávání Segmenty obsahu Místa odchodu z webu až na úroveň formulářových polí (měřitelnost použitelnosti aplikace) Clickstreams A-B testing Site overlays Geotargetting Heatmapy
 12. 12. sitor engagement index (0-6) = Pct High Value Content Consumption Sessions + Pct "Long" Session t Recent Sessions + Pct Direct or Branded KWs Sessions + Pct Conversion Rate) / 6 esults into:
 13. 13. Engagement distribution against visitor source:
 14. 14. ngagement distribution against content:
 15. 15. ngagement distribution against visitor demography:
 16. 16. “If a magic fairy instantly gave you all the information... the company would ever need, do you think people would instant know what to do with it and use it well.” (Peter Keen, 1998) Cílem je: Dostat správné informace Ke správným lidem Ve správný čas Aby mohli dělat správná rozhodnutí
 17. 17. stice? o návra tnost inve , CPC , CPL neb ě CR, CTR, CPM Zajímá m ě skutečn (přesn vaný lead? ouhou statistikou lead a kvalifiko ypotéz y nebyly p Jak odliším á data , aby m é h skuteč ně očištěn J ak získám věcech)? nepřesnýc h ekve ?Lead s, prodeje édium, sdělení, fr metry m ě zajímají u, nača sování, m Které para ou skupin vence. livnit?C ílov , sales podle frek metr y mohu ov leads p odle času Které para ílovýc h skupin, ds podle c
 18. 18. Page level vs. solution level metriky (používanost funkcí umožňuje zhodnotit efektivitu redesignu), např. vyšší počet PV může pouze znamenat, že funkce m kroků, nebo se návštěvníci ztrácí. Naopak větší počet interakcí s konfigurátorem ce vyplněných údajů už je obvykle lepší zpráva. Co mě zajímá?Odpovídá chování mým cílů Co mohu v oblasti chování ovlivnit?Použiteln přístupnost, přesvědčivost Co tedy měřit?Funnels leaks, copy vs. funne
 19. 19. m skutečně zákazníkům to, o co se í? Chodí návštěvnící na můj web kvůli odávanějším či nejnovějším výrobkům? zajímá?Vztah nabídka vs. prodej ohu v oblasti nabídky ovlivnit?Relevanci dky vůči parametrům zákazníka (jeho zájmy, rie nákupního chování, objem peněženky), nabídky k motivu příchodu, parametry dky dy měřit?Nabídkové incentivy (kupóny, akční , zákaznické kategorie) vs. prodej, trendy ů, trendy zákazníků
 20. 20. avedení m ení jako standardního procesu firmy B hem této fáze se realizují následující kroky: – Specifikace cíl ešení – Specifikace u ivatel metrik (marketing, client-service, IT, obchod) – Definice po adavk u ivatel metrik – Návrhy výstup pro jednotlivé u ivatele (metrics dashboards) – Výb r vhodné technologie
 21. 21. ak se neutopit v metrikách
 22. 22. mplementace zvolené technologie B hem této fáze se realizují následující kroky: – P íprava provozního prost edí – Propojení m ící technologie s informa ními systémy spole nosti a systémy t etích stran (CMS, CRM, e-mail management, reklamní systém...) – Nastavení dashboard pro koncové u ivatele – Zaškolení obsluhy
 23. 23. rovoz a následná optimalizace B hem této fáze se realizují následující kroky: – Monitoring KPI – Exekuce korektivních opat ení – Tvorba ad-hoc metrik (what-if scéná e...)
 24. 24. nline marketing - business a procesní úrove Goals Goods & Market Services Segments Questions Actio Rules Strategy Policies Answers
 25. 25. implementací
 26. 26. kujeme za váš as a pozornost Malý ik@advertures.cz

×