Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 Cakrt

926 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 Cakrt

 1. 1. µ Jungovská typologie Michal Čakrt
 2. 2. µ Jungovská typologie Nejrozšířenější osobnostní typologická metoda Obecně lidem pomáhá: « uvědomit si, jak a v čem se navzájem lišíme
 3. 3. µ Jungovská typologie Na jaké otázky mohou typologické workshopy nabídnout odpovědi: « Jaký je náš komunikační styl « Jak přistupujeme k rozhodování a řešení problémů « Co nás motivuje, co jsou pro nás odměny « Jak se stavíme k týmové práci « Jak reagujeme na konfliktní situace
 4. 4. µ Jungovská typologie pokračování « Co je naším „ideálem“ - zaměstnáním, šéfem, spolupracovníkem, . . . « Co nás stresuje a jak na to reagujeme « Jaké jsou naše prostorové preference « Postoj ke změnám « Přístup k času a nakládání s ním « Přístup k prodeji
 5. 5. µ Jungovská typologie Její užitečnost spočívá v tom, že: « popisuje, spíše než předpisuje; vypovídá ve stanovené formě o preferencích, které jste vyznačili odpověďmi na otázky « popisuje preference; nehodnotí schopnosti či dovednosti
 6. 6. µ Jungovská typologie Její užitečnost dále spočívá v tom, že: « je založena na předpokladu, že všechny preference jsou rovnocenně užitečné, potřebné a důležité « je dobře zdokumentována, opřena o seriózní teorii a ověřena
 7. 7. µ Jungovská typologie Kognitivní styl Jak lidé získávají informace, jak berou věci na vědomí? Smyslový (S) iNtuitivní (N) Preference přijímat informace Preference přijímat informace všemi pěti smysly a vnímat to, “šestým smyslem”, zabývat co je konkrétní a skutečné se tím, co může být • praktický, orientace • teoretický, orientace na na současnost budoucí možnosti • fakta, data • smysl, význam, souvislost • užití osvojených dovedností • učení se něčemu novému • užitečnost • porozumění • krok za krokem, metodicky • na přeskáčku, spontánně
 8. 8. µ Jungovská typologie Kognitivní styl Jak fungují lidé s převahou: Smyslového vnímání iNtuitivního vnímání • Nemilují nové úlohy, pokud • Mají rádi nové problémy a nejsou k dispozici osvědčené úlohy, které ještě nikdo postupy nezkusil • Nevadí jim rutina, spíše je • Nebaví je dělat stále tytéž ničí neustálé novoty věci, rutina je vysává • Dlouho vystačí s tím, co už • Učit se nové věci je pro ně umějí, nepotřebují se učit zábavnější, než je pak užívat jen pro učení samo • Pracují vytrvalým tempem, s • Pracují v návalech energie, jasnou představou, jak střídanými klidem, nevědí dlouho jim to bude trvat kdy budou hotovi
 9. 9. µ Jungovská typologie Kognitivní styl pokračování Jak fungují lidé s převahou: Smyslového vnímání iNtuitivního vnímání • Systematicky se • Často skáčou k závěrům a propracovávají k závěrům a řešením řešením • Vadí jim a jsou netrpěliví, • Baví je složité situace a když se věci "zauzlí“ obtíže jim dodávají energii • Mají trpělivost s detaily • "Nepářou" se příliš s detaily • Mají k inspiraci nedůvěru a • Nechávají se vést inspirací - nedávají se často inspirovat dobrou i špatnou • Zřídka se spletou ve faktech • Chybují ve faktech • Jsou rádi precizní • Nemají rádi pedanterii
 10. 10. µ Jungovská typologie Kognitivní styl pokračování Jak fungují lidé s převahou: Smyslového vnímání iNtuitivního vnímání • Věří tomu, co je podloženo • Věří pravidelnostem a daty a fakty, ne spekulací vzorcům, tomu, co je nějak propojeno • Zobecňují a věří • Zobecňují rychle i na generalizacím pouze jsou-li základě kusých, neúplných podloženy solidními daty a a nahodilých informací a fakty dat • Mívají bohatou zásobu dat, • Nové informace testují vůči zkušeností a informací, vůči své inspirací a intuici nimž si ověřují nové skutečnosti
 11. 11. µ Jungovská typologie Kognitivní styl Jak lidé zpracovávají informace Myšlení (T) Cítění (F) Preference organizovat a Preference organizovat a strukturovat informace a strukturovat informace a rozhodovat se podle logiky, rozhodovat se podle citu a objektivně osobních hodnot • hlava • srdce • zákon • spravedlnost • kritika • pochvala • principy • soulad, harmonie • rozum • cit • přísní, ale každému měří • polehčující okolnosti stejně
 12. 12. µ Jungovská typologie Kognitivní styl Jak se projevují lidé s převahou: Myšlení (T) Cítění (F) • Bývají poměrně • Jsou vědomi pocitů neemocionální, neosobní ostatních a berou na ně ohled • Mohou lidem ublížit, aniž by • Rádi dělají druhým dobře - si toho byli vědomi i v maličkostech • Mají rádi analýzu, logický • Milují harmonii. Rozmíšky řád věcí. Konfliktů a sporů mohou ohrozit vztah a se nebojí výkonnost • Mají tendenci rozhodovat • Při rozhodování se nechají neosobně, přehlížet lidská ovlivňovat vlastními i cizími přání přáními a preferencemi • Potřebují férové zacházení • Potřebují mnoho ocenění
 13. 13. µ Jungovská typologie pokračování Kognitivní styl Jak se projevují lidé s převahou: Myšlení (T) Cítění (F) • Jsou schopni kárat a • Neradi říkají lidem trestat, je-li to nutné nepříjemné věci • Vycházejí lépe se sobě • Vyjdou s většinou lidí podobnými (opět s T) • Vžívají se do pocitu • Mohou se zdát studení druhých, projevují zájem • Analyzují, co je špatně a • Při rozhodování berou v snaží se napravit nedostatky a chyby úvahu více proměnných, to, co je důležité pro jiné
 14. 14. µ Jungovská typologie Preferované způsoby komunikace Lidé s převahou myšlení Lidé s převahou cítění Úsporná, věcná a lapidární • Přátelská a lidská • Obsahující zhodnocení, • Obsahující objektivní výčet všech “pro” a jaké budou dopady na “proti” zúčastněné lidi • Intelektuálně kritická, • Přijímající a uznalá skeptická • Přesvědčí je spíše věcná, • Přesvědčí je spíše osobní neosobní argumentace projev s emocí a zaujetím • Chtějí mít nejdříve • Chtějí nejdříve vědět, na předloženy záměry a cíle čem se lze shodnout • Věcně, úkolově a • Lidsky, společensky a výkonově orientovaná vztahově orientovaná
 15. 15. µ Jungovská typologie Kognitivní styl a volba povolání Povolání Procent ST Procent SF Procent NF Procent NT Účetnictví 64 23 4 9 Umění 9 20 52 9 Pedagogika 13 42 39 6 Technické 48 20 2 30 Finance 51 15 9 25 Publicistika 15 23 42 20 Práva 26 3 21 50 Management 25 15 20 40 Marketing 10 14 25 51 Zdravotnice 11 43 32 8 Prodej 11 81 8 0
 16. 16. µ Jungovská typologie Extraverze - Introverze Odkud lidé získávají energii Extraverti (E) Introverti (I) • Preference získávat energii • Preference získávat energii zvenčí, ze světa lidí, z vnitřního světa idejí, činností a věcí emocí a dojmů • “Pozitivní pohyb • „Subjektivní postoj je vložen subjektivního zájmu o mezi vnímání... objektu a objekt.” ...chování, a který mu brání zachovat se v souladu s • „Společenský, živý, objektivní danou strukturou.” impulzivní, vyhledává změny • Má “váhavou, přemýšlivou, a novoty, bezstarostný a odtažitou povahu; emocionálně expresivní.” rezervovaní se sklonem k defenzívě.”
 17. 17. µ Jungovská typologie Preferované způsoby komunikace Extraverti (E): Introverti (I): • Energická, s nadšením • Energii a nadšení • Odpovídají rychle, bez udržují uvnitř dlouhého rozmýšlení • Rádi si odpověď promyslí • Hovoří především o • Hovoří spíše o vnitřních lidech a věcech kolem pocitech a myšlenkách nich • Vyhledávají příležitost • Raději komunikují komunikovat ve skupině individuálně • Raději hovoří než píší • Dávají přednost písemné • K závěrům se spíše formě promlouvají”, než • Než promluví, závěry “promýšlejí” mívají promyšleny
 18. 18. µ Jungovská typologie Vnímání - Usuzování Orientace na vnější svět Vnímající (P) Usuzující (J) Preference žít spontánní život, Preference žít uspořádaný a otevřený všem možnostem naplánovaný život, kde vše má své místo a čas • Nemáme ještě dost informací, • Bez potíží schopni se co když se to změní, stane rozhodnout, vystačí s něco neočekávaného? informacemi, které mají • Lidé posledního dne, “za • Rychle se rozhodnou a pak pět minut dvanáct” se svého plánu drží • Snaha nacházet v práci • “Napřed povinnost, potom radost a potěšení zábava!”
 19. 19. µ Jungovská typologie Vnímání - Usuzování Orientace na vnější svět Vnímající (P) Usuzující (J) • Termíny, struktury, závazné • Termíny, struktury, závazné plány vnímají jako omezení, plány vnímají jako oporu, "svěrací kazajku" "pevný bod ve vesmíru" • Vyhovuje jim přizpůsobit • Špatně snášejí když jsou se na poslední chvíli, na požadavky, úkoly či vztahy pochodu nejednoznačné, "rozplizlé" • Spontaneita a improvizace, • Rozhodnout, uzavřít to a jsou-li věci uzavřené a vyrazit vpřed, už se k tomu rozhodnuté, vyprchá z nevracet nich veškeré potěšení
 20. 20. µ Jungovská typologie Vnímání - Usuzování Jak se projevují Vnímající (P) Usuzující (J) • neformální, nenucení • systematičtí • otevření, prozatímní • plánovití • výkonní pod tlakem • začínající záhy • „netlačí na pilu“ • metodičtí • fungující spontánně, • fungující podle na vnitřní popud harmonogramu
 21. 21. µ Jungovská typologie
 22. 22. µ Jungovská typologie Extraverze - Introverze Primární zájem Extravertů Introvertů Přístup k lidem, kontakt Soukromí, prostor jenom s vnějším světem pro sebe
 23. 23. µ Jungovská typologie Kognitivní styl Primární zájem Smyslového vnímání iNtuitivního vnímání Důkazy – data, fakta, Možnosti – spojení, skutečnosti kombinace
 24. 24. µ Jungovská typologie Kognitivní styl Primární zájem Myšlení Cítění Pravda, to, co obstojí v Soulad s ostatními, to palbě dokazování co prospěje
 25. 25. µ Jungovská typologie Vnímání - Usuzování Primární zájem Vnímajících Usuzujících Spontaneita, mít Mít věci pod kontrolou, otevřeny všechny přehled možnosti
 26. 26. µ Jungovská typologie ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ
 27. 27. µ Jungovská typologie Bez podřízených ISFJ INFJ INTJ ISTJ 8% 1% 3% 19% ISTP ISFP INFP INTP 8% 9% 5% 2% ESTP ESFP ENFP ENTP 5% 5% 5% 2% ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 16% 8% 2% 2%
 28. 28. µ Jungovská typologie Střední management ISFJ INFJ INTJ ISTJ 2% 1% 10% 29% ISTP ISFP INFP INTP 4% 1% 1% 3% ESTP ESFP ENFP ENTP 3% 1% 1% 6% ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 19% 2% 1% 9%
 29. 29. µ Jungovská typologie Vyšší management ISFJ INFJ INTJ ISTJ 1% 0.7% 11% 20% ISTP ISFP INFP INTP 3% 0.5% 0.6% 5% ESTP ESFP ENFP ENTP 2% 0.6% 1% 8% ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 22% 1% 1% 17%
 30. 30. µ Jungovská typologie Vrcholový management ISFJ INFJ INTJ ISTJ 0.5% 0.7% 15% 32% ISTP ISFP INFP INTP 2% 0.3% 0.4% 1% ESTP ESFP ENFP ENTP 1.0% 1.0% 0.8% 5% ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 28.0% 0.9% 0.7% 9%

×