Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eGreenNet Yritysesimerkkijulkaisu

247 views

Published on

eGreenNet Yritysesimerkkijulkaisu

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eGreenNet Yritysesimerkkijulkaisu

 1. 1. Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla aloilla Esimerkkejä Ympäristöliiketoiminnasta Vol. 2
 2. 2. ”Maailman pelastamisesta tulee tehdä kannattavaa liiketoimintaa.” ”Yhteistyö on voimaa” ”There is no business to be done on a dead planet.” Esko Aho Piia Nurmi, Turun ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen ja yritysvastuun tutkimusryhmän vetäjä David Brower, Patagonia 1
 3. 3. Ympäristöliiketoiminta kannattaa myös taloudellisesti Tämä on Ympäristöliiketoimintaesitteen päivitetty versio. Ensimmäisessä versios- sa kerrottiin mitä kaikkea ympäristöliike- toiminta voi olla ja on. Tähän päivitettyyn versioon on lisätty yritysesimerkkejä sekä tietoa resurssitehokkuudesta. Esite pyrkii tarjoamaan esimerkkejä siitä, millaisia hyötyjä yritys voi saavuttaa huomioimalla ympäristöasiat toiminnassaan. Esitteen lähtökohtana on ollut käytännönlähei- syys. Haluamme tarjota erityisesti pk- yrittäjille kevyen, mutta innostavan lu- kukokemuksen ympäristöliiketoiminnan parissa. Ympäristöliiketoiminnan arvioidaan ole- van lähivuosikymmeninä yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa ja se on kannattavaa sekä taloudellisesti että eko- logisesti. Tämän esitteen sisällön on koonnut eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto yhteistyössä yritysten kanssa, jotka ovat ympäristöliiketoiminnan edelläkävijöitä ja haluavat edistää ympäristöosaamis- ta olemalla esimerkkinä muille. Esitteen tarkoituksena on raottaa ovea ympäristö- osaamisen ja -liiketoiminnan maailmaan ja madaltaa kynnystä miettiä oman yri- tyksen ympäristöosaamista ja mahdolli- suuksia ympäristöliiketoiminnan saralla. Ota rohkeasti yhteyttä mikäli sinulla he- räsi ajatuksia oman yrityksesi mahdolli- suuksista. Mikäli ajatuksia ei herännyt, ota silti yhteyttä - pohditaan yhdessä yrityksesi kehitysmahdollisuuksia. Piia Nurmi Projektipäällikkö +358 40 355 0931 piia.nurmi@turkuamk.fi Jenni Suominen Projektikoordinaattori +358 40 355 0936 jenni.suominen@turkuamk.fi Julkaisun kirjoittajat: Essi Hillgren, Ria Jussilainen, Jenni Suominen, Piia Nurmi, Nina Aarras, Jaani Kuusela, Tiina Jaatinen Lähteet: www.ymparistoosaaminen.fi; Taipalinen & Toivio 2004, 15; Sarkkinen 2006; Suominen 2010; eGreenNet-hanke 2
 4. 4. Kannustamalla asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita ympäristöystävällisiin toimintatapoihin Vähentämällä ja tehostamalla materiaalin, energian ja veden käyttöä Huomioimalla tuotteiden ja palveluiden ympäristö- vaikutukset koko elinkaaren ajan Toteuttamalla ympäristöarviointeja tavarantoimittajista ja sidosryhmistä Suunnittelemalla ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja Suosimalla hankinnoissaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita Huomioimalla ympäristöasiat johdonmukaisesti toiminnassaan Vähentämällä jätteiden määrää uusiokäyttämällä ja kierrättämällä Jokin innovaatio Pk-yritys voi toimia ympäristöystävällisesti esimerkiksi seuraavin tavoin: 3
 5. 5. Yrityksen ympäristöosaaminen on toimin- taa, joka • ei pilaa tulevien sukupolvien luonnon- varoja ja • suojelee luonnon monimuotoisuutta sekä • esimerkillään ohjaa kuluttajia ympä- ristöystävällisemmiksi ja kykenee tarjoa- maan oikeaa tietoa tilanteesta. Ympäristöosaaminen ei ole pelkästään vallitseva trendi, vaan tekoja, joilla voi olla vaikutusta myös tulevaisuudessa. Ympäristövastuun toteuttaminen edellyt- tää yrityksiltä ympäristöosaamista, jossa ylläpidetään luonnon monimuotoisuut- ta, käytetään luonnonvaroja tehokkaasti, kehitetään sellaisia tuotantotapoja ja -prosesseja, jotka olisivat mahdollisim- man ympäristömyönteisiä sekä pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Parhaimmillaan ympäristöosaaminen ei ole vain pieniä tekoja, joiden avulla yritys pystyy määrittelemään itsensä ja toimin- tansa ekologiseksi. Tehdyillä päätöksillä ja ratkaisuilla voidaan vaikuttaa sekä ympä- ristön hyvinvointiin että yrityksen omaan toiminnan kehittämiseen positiivisella lopputuloksella. Huolellisesta ympäristö- työstä hyötyvät lopulta sekä ympäristö että yritys itse. Ympäristöosaamisen tulee olla kokonais- valtaisesti ja järjestelmällisesti osa liike- toimintaa, tuotetta tai palvelua. Mitä ympäristöosaaminen on Ympäristöliiketoiminta Yritys toteuttaa omassa toiminnassaan ympäristöosaamista Yritys auttaa ja mahdollistaa muiden yritysten ympäristöosaamisen toteuttamista Lähteet: Taipalinen & Toivio 2004, 15.; Sarkkinen 2006; Suominen 2010.; eGreenNet-hanke 4
 6. 6. Ympäristöliiketoiminnan laajempi mää- rittely kattaa ilmastoon, ympäristön ti- laan, jätteen käsittelyyn, puhtaaseen energiaan, energiatehokkuuteen ja sääs- töön liittyvät investoinnit ja tuotteet. Ympäristöliiketoimintaa voi olla kaikilla toimialoilla. Ympäristöliiketoiminnan kulmakivet • Kielteisten ympäristövaikutusten es- täminen, vähentäminen, poistaminen ja korjaaminen • Tukitoiminta, kuten koulutus, tutkimus, konsultointi, rahoitus, mittaus, monito- rointi ja sertifiointi • Liiketoiminnan ytimenä voi olla järjes- telmät, koneet, laitteet, tuotteet, materi- aalit ja palvelut • Kaikilla aloilla voi olla ympäristöliiketoi- mintaa • Huomioidaan sekä liiketoiminnan että kestävän kehityksen päämäärät • Liiketoiminnan tulee olla kannattavaa Ympäristöliiketoiminnan tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käyttöä, rajoit- taa saastumista, estää jätteiden ja pääs- töjen syntymistä sekä vähentää ympäris- töonnettomuuksiin liittyviä riskejä. Ympäristöliiketoimintaa harjoittavat yri- tykset, jotka itse, omassa toiminnassaan toteuttavat ympäristöosaamista tai mah- dollistavat muiden toteuttaa ympäristö- osaamista omassa toiminnassaan. Mitä ympäristöliiketoiminta on Ekokysyntäon kysyntää, joka syntyy tarpeesta estää tai hidastaa saastumista ja luonnonresurssien köyhtymistä. Ympäristöliiketoiminta hyödyntää ekokysynnästä syntyviä taloudellisia mahdollisuuksia. Lähteet: Hernesniemi & Sundquist 2007.; eGreenNet-hanke 5
 7. 7. Ympäristöliiketoimintaa voi olla esimerkiksi Energian, raaka-aineiden ja materiaalien säästäminen ja valinta Päästöjen ja jätteen vähentäminen Neuvonta Mittaaminen, ennakointi ja tarkkailu Kierrättäminen ja uusiokäyttö Pilaantumisen estäminen, rajoittaminen, puhdistaminen ja korjaaminen Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut 6
 8. 8. eGreenNet - liiketoiminnan kehittämissuunnitelman tarkoituksena on auttaa yrityk- siä löytämään omat mahdollisuutensa ympäristöliiketoiminnan saralla ja kehittä- mään yrityksen toimintaa. Kehittämissuunnitelman hinta on 150 €. Alta näet miten kehittämissuunnitelma etenee: Yhteystiedot: Piia Nurmi Projektipäällikkö +358 40 355 0931 piia.nurmi@turkuamk.fi Älä siis tavoittele kaikkea kerralla. Mistä aloittaa: kehittämissuunnitelma! 1. 2. 3. 4. 5. Suunnitelma käydään läpi yrittäjän kanssa. ”Matching”, yritys saa tarvittaessa apua sopivien yhteistyökumppanien ja tahojen etsintään suunnitelman toteuttamiseksi. Kartoitetaan yrityksen nykytilanne yhdessä yrityksen kanssa. Tehdään suunnitelma liiketoiminnan mahdollisuuksista. Pidetään intensiivineuvontapäivä, 2–3 verkoston asiantuntijaa mukana. Sparrautetaan suunnitelma asiantuntijaorganisaatiolla. 6. Pienikin teko on askel eteenpäin. Etene teko kerrallaan! 7
 9. 9. ”Vihreät valinnat säästävät rahaa.” ”Ympäristövastuu on keskeinen menestyvien yritysten elementti.” ”Ympäristöliiketoiminnan lähtökohtana pitää olla hyvä oma idea, mutta anna hetki myös muiden mielipiteille. Ehkä et olekaan ihan kaikkien alojen asiantuntija.” Kimmo Lähtinen, K-Supermarket Lieto Harri Kerminen, Kemira Oyj Aki Honkanen, Biota Tech Oy 8
 10. 10. Kuvia ympäristöliiketoiminnasta (kuvat: eGreenNet) 9
 11. 11. ”Projekti on vastannut moniin kysymyksiin, tutustuttanut toisiin yrityksiin ja antanut aihetta aja- tella ympäristöasioiden viestintää laajemmin.” ”Materiaalitehokkuuslaskentaan oli helppo lähteä mukaan, sillä ekologi- suus on alusta asti ollut Flowparkille tärkeä arvo ja ympäristön huomioimi- seen pyritään kaikessa toiminnassa.” ”Emme tee rahaa ympäristöasioilla, vaan teemme rahaa ympäristön ja hyvän kehi- tyksen vuoksi.” Olli Suominen, Leipomo Verainen Janne Kalhama, Flowpark Jussi Mälkiä, MeriAura 10
 12. 12. Vastaus globaaleihin haasteisiin Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuuden parantaminen vastaavat globaaliin ky- syntään, joka voimistuu jatkuvasti raaka-aineiden ja energian hintojen noustessa sekä säätelyn kiristyessä. Kierrätysliiketoiminta luo uutta liiketoimintaa muiden yritysten ylijäämämateriaa- leista Kierrätysliiketoimintaa tekevät yritykset hyödyntävät ennakkoluulottomasti ja ympäris- töystävällisesti muilta yrityksiltä tulevia jätteitä ja sivuvirtoja. Kierrätysliiketoiminta on uudenlaisia tuotteita, palveluja tai osaamista, joissa ylijäämämateriaali muuttuu hai- tasta resurssiksi: raaka-aineeksi tai energiaksi. Resurssitehokkuus on yrityksille liiketoimintaetu Resurssitehokkuudella tarkoitetaan materiaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä prosesseissa, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä suljettuja ainekiertoja. Resurssitehokkuus on yritykselle kilpailuetu, joka voi tuottaa kustannussäästöjä, han- kintasäästöjä tai uudenlaista liiketoimintaa. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on Suo- men neljänneksi suurin panimo, jonka tuotteet valmistetaan kahdeksaan kertaan laajennetussa tuotantolaitoksessa pe- rinteisillä valmistusmetodeilla ja moder- neimmalla teknologialla. Yhtiö valmistaa Kukko- ja Kievari- oluita, Oiva- siideriä ja -skumppaa, Into- lonkeroa ja vanhan ajan limonadeja. Laitila on panostanut voimakkaasti ym- päristöystävälliseen teknologiaan pysty- äkseen vastamaan nykyajan haasteisiin. Kaikki tuotantolaitoksen käyttämä sähkö- energia on ollut tuulivoimaa jo vuodesta 2001. Yhtiön moderni panimoteknologia käyttää 70 % vähemmän energiaa kuin pe- rinteinen. Ympäristöliiketoiminta: energia- ja resurssitehokuus Toimiala: Virvoitusjuoma- ja panimoteollisuuden tuotteiden valmistus ja tukkukauppa Toimipaikka: Laitila Perustamisvuosi: 1995 Liikevaihto: n 22 milj. € (2012) Kierrätysliiketoiminta ja resurss 11
 13. 13. sitehokkuus alueen vahvuudeksi Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan resurssitehokkuus ja juomateollisuuden perinteiset sivuvirrat: Lämpöenergia - Suurin osa lämmöstä tuotetaan 100 % puulla tuotetulla kaukolämmöllä. - Talteen otettu lämpö kierrätetään pääosin omiin prosesseihin. Jätevesi Syntyy n. 2,8 litraa / tuotettu juomalitra. Lämpö otetaan talteen omaan prosessiin. Puu-, pahvi-, lasi-, alumiini- ja muovijätteet lajitellaan ja toimitetaan uudelleenkäyttöön - Puujäte toimitetaan toiselle yritykselle kiinteistön lämmitykseen. - Lasipullot materiaalina pääosin kierrätettäväksi ja pieni osa kierrätysjuomalasien valmistukseen. - Alumiinijätteestä tehdään uusia tölkkejä. - Muovijäte toimitetaan eteenpäin uudelleenkäyttöön. Suodatusjätteet - Maanparannukseen Panimotoiminnasta syntyvä mallas- ja hiivajäte - Käytetään kokonaisuudessaan paikallisella maatilalla eläinten rehuksi. - Lisäksi Kukko - Oluenvalmistusmäskiä toimitetaan Laitilan Leipään, josta valmistetaan Laitilan Kukko -mallaslimppua. Käymisestä syntyvä hiilidioksidi - Hiilidioksidi sitoutunut kasvun aikana hedelmään ja vapautuu käymisprosessissa. - Jatkossa kerätään talteen ja hyödynnetään omaan prosessiin sekä myyntiin. 12
 14. 14. Yrityksiä ympäristöliiketoiminnan parissa Veraisen Leipomo Oy Ympäristöasioista viestiminen kannattaa PS Processing Oy Materiaalinkierrättäminen sääs- tää luonnonvaroja ja vähentää jätettä NaNi Design Ekologisten materiaalien hyödyntäminen, tuotantoketjun läpinäkyvyys, kotimaisuus Keraamikko Eero Kaarnisto Ympäristötietoisuutta tarvitaan kaikilla aloilla Finess Energy Oy Energiatehokkuudesta säästöjä Verso Globe Oy Yrityksen kannattaa kertoa avoi- mesti hyvät tekonsa ja käytän- teensä PG Quality Oy Ympäristö- ja laatujärjestelmillä läpinäkyvyyttä yrityksen toimin- taan Nereus Oy Energiatehokkuutta yhdistämällä aurinkoenergia maalämpöön Green Carpet Turku Oy Ympäristön huomioimisesta kilpailuetua Flowpark Oy Materiaalivalinnoilla on merkitystä Sybimar Oy Suljetunkierronjärjestelmä vähentää jätevirtoja ja tehostaa materiaalien käyttöä Hunajayhtymä Kotimaisen hunajan tuotannon edistäminen Strandbo Group Kestävä matkailu Herrankukkaro Oy Ympäristöystävällinen kokous- ja virkistyspaikka Lindtrothin Puutarha Energiankulutuksen vähentäminen, vedenkulutuksen minimointi ja uudelleen käyttö Perjantai Markkinointiviestintä Oy Ei riitä, että itse tiedät toimivasi oikein 13 Finnfoam Oy Ekologislla eristeillä energiatehokkaaksi
 15. 15. Seuraavaksi esittelemme yrityksiä, jotka toteuttavat ympäristöosaamista omassa toiminnassaan tai mahdollistavat muiden yritysten ympäristöliiketoimintaa. Veraisen Leipomo Oy Green Carpet Turku Oy Leipomo Verainen pyrkii toiminnassaan ympäristöystävällisyyteen. Tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään paikal- lista työvoimaa ja pyritään käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia raa- ka-aineita. Käytetty energia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä (tuuli/vesi). Tuotteet leivotaan 100 % kotimaiseen vehnä- ja ruisjauhoon. Luomutuotteet ovat yksi Leipomo Veraisen tärkeimmistä tuoteryhmistä. Näiden asioiden kerto- minen on noussut Veraisella tärkeäksi. Yrityksen tavoitteena on tuoda parem- min jälleenmyyjien ja kuluttajien tietoon yrityksen ympäristöstä kantamaansa vas- tuuta. Green Carpet on kehittänyt maailman en- simmäisen liikkuvan mattopesulan, ma- tonpesuauton. Liikkuva mattopesula pe- see ja kuivaa matot paikan päällä. Matot palautetaan puhtaina oikeille paikoilleen jopa alle tunnissa. Matonpesuautoon kehitetyt pesuaineet eivät ole ympäris- tölle haitallisia ja jätevesi menee puh- distamoon. Pesuprosessin energia tulee auton moottorista, jonka johdosta koko pesu- ja kuivausprosessin energiankulu- tus on saatu puristettua hyvin matalaksi. Green Carpetin toiminnan kulmakivenä on tehokkuus: ajallinen, rahallinen ja ym- päristöllinen. Yrityksen tavoitteena on tu- levaisuudessa erottua kilpailijoistaan juu- ri ympäristöarvojensa avulla. Jotta viesti saadaan tehokkaasti läpi, yritys aikoo jat- kossa terävöittää viestintäänsä ja markki- nointiaan ympäristökärki edellä. Ympäristöliiketoiminta: lähi- ja luomutuotteet Toimiala: Leipomotuotteet Toimipaikka: Mynämäki Perustamisvuosi: 1952 Liikevaihto: 5,1 milj. € Henkilöstö: n. 40 www.leipomoverainen.fi Ympäristöliiketoiminta: Vettä ja energiaa säästävä mattopesu Toimiala: Pesulapalvelut Toimipaikka: Länsi-Suomi Perustamisvuosi: 2012 Henkilöstö: 3–5 www.greencarpet.fi 14
 16. 16. Flowpark Oy Flowpark on seikkailuhuvipuisto, jossa kai- kenikäiset pääsevät kokeilemaan taitojaan eritasoisilla seikkailuradoilla. Seikkailura- dat on rakennettu eläviin puihin niin, että puut eivät vahingoitu käytössä. Yrityksen toimiessa aidossa luonnonympäristössä asettaa se entistä enemmän haasteita toiminnalle, jonka tulisi ottaa kaikessa ym- päröivä luonto huomioon. Tällöin muun muassa materiaalivalinnoilla on suuri merkitys. Flowparkille on tehty MIPS-las- kenta eli materiaalin kulutuksen laskenta. MIPS-laskennalla selvitettiin yrityksen nykyisen materiaalikulutuksen tilanne ja saatujen tulosten pohjalta yritys on pohtinut kestävämpiä ratkaisuja. MIPS- laskennasta saadut tulokset voivat usein vaikuttaa pieniltä valinnoilta koko toi- minnan mittakaavassa, mutta ne voivat osoittautua ratkaiseviksi säästökohteiksi. Flowpark oli saatuihin tuloksiin tyytyväi- nen ja yritys on jo ehtinyt hyödyntämään laskentaa omassa viestinnässään. Hunajayhtymä on Suomen suurin kotimai- sen hunajan pakkaaja ja valikoimaltaan monipuolisin mehiläishoitotarvikkeiden myyjä. Yrityksen tavoitteena on tehostaa hunajan myyntiä ja tarjota monipuolisesti mehiläistarvikkeita ja näin varmistaa kor- kealaatuisen kotimaisen hunajan tuotanto. Hunajayhtymä ostaa pakkaamansa hu- najan sopimustuottajilta ja myy tuotteen edelleen keskusliikkeille. Hunajan alkuperä on jäljitettävissä huolimatta siitä, että yh- dessä hunajapurkissa voi olla hunajaa eri tuottajilta. Hunajayhtymä on laskenut kukkaishunajan hiilijalanjäljen ja ottanut käyttöön elintar- vikkeen hiilidioksidipäästöt ilmoittavan CO2e-merkin, joka kertoo tuotteen hiilija- lanjäljen sataa grammaa kohden pellolta kaupan varastoon. Mehiläisten rooli luonnon monimuotoi- suuden ylläpitäjinä on merkittävä, sillä pölyttäessään kasveja mehiläiset auttavat kasvien lisääntymistä ja parantavat sadon määrää ja laatua. Mehiläisten pölytystyön arvon on arvioitu olevan Suomessa 60 milj. euroa, mikä on moninkertainen hunajasa- don arvoon verrattuna. Ympäristöliiketoiminta: Ekologinen seikkailuhuvipuisto Toimiala: Huvipuisto, teemapuisto, elämyspuisto Toimipaikka: Turku ja Lappeenranta Perustamisvuosi: 2009 (toiminta 2010) Liikevaihto: n. 500 000 € Henkilöstö: 2–3, kausityöntekijät n. 20 www.flowpark.fi Ympäristöliiketoiminta: Kotimaisen hunajan tuotannon edistäminen Toimiala: Elintarvikkeet / hunajan pakkaus Toimipaikka: Loimaa Perustamisvuosi: 1995 Liikevaihto: 3,3 milj. € (2012) Henkilöstö: 8 www.hunaja.fi Hunajayhtymä Oy 15
 17. 17. Sybimar Oy Sybimar Oy on kestävän energiantuotan- non edelläkävijä. Yritys valmistaa elintar- viketuotannon sivuvirroista biodieseliä. Visiona oli alun perin tarjota hyödyntä- miskanava elintarviketeollisuuden sivu- jakeille, mutta toiminta-ajatuksen laa- jentuessa Sybimar kehitti innovatiivisen sivujakeita raaka-aineena hyödyntävän biodieselprosessin. Valmistettu biopolt- toaine soveltuu lämmitys- ja liikenne- polttoaineeksi. Lisäksi Sybimar valmis- taa laitteistoja elintarviketeollisuuden käyttöön sekä bioenergian tuotantoon. Sybimarin kehittämään suljetun kierron konseptiin kuuluvat kalankasvattamo, kasvihuone, biokaasulaitos, generaat- tori, tuulivoimala ja biodieselin tuotan- tolaitos. Suljetun kierron konsepti on sovellettavissa kaikkialla maailmassa paikalliseen energian- ja ravinnontuo- tantoon. Samalla se on turvaamassa paikallista omavaraisuutta sekä luo uu- sia työpaikkoja. Ympäristöliiketoiminta: Biodiesel, suljetunkierron systeemi Toimiala: Bioenergia, konepajatoiminta Toimipaikka: Uusikaupunki Perustamisvuosi: 2005 Liikevaihto: 600 000 € Henkilöstö: 11 www.sybimar.fi Nereus Oy Nereus Oy on vesikiertoisten lattialäm- mitysratkaisujen suunnitteluun, asennuk- seen ja markkinointiin erikoistunut yhtiö. Yrityksellä on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippumerkki. Yrityksen innovaatio on aurinkoenergian yhdis- täminen maalämpöön sekä sen etähal- lintamahdollisuus iPhone sovelluksella. Nereus-järjestelmällä voidaan toteuttaa myös sulanapitoratkaisuja. Tällaiset läm- mitysjärjestelmät ovat yleistyneet katujen, lastauslaitureiden ja ajoväylien talviajan kunnossapitoa helpottamaan. Nereuksen markkina-alueisiin kuuluvat Suomen lisäk- si Viro ja Venäjä, joista haetaan tulevaisuu- dessa kasvua. Ympäristöliiketoiminta: Aurinkoenergian yhdistäminen maalämpöön vesikiertoisissa lattialämmitysratkaisuissa Toimiala: Rakennusteollisuus Toimipaikka: Päätoimipaikka Uusikaupunki. Myyntikonttorit Turussa ja Oulussa + jälleenmyynti- verkosto, joka kattaa koko Suomen Perustamisvuosi: 1989 Liikevaihto: 3–5 milj. € Henkilöstö: 14 www.nereus.fi 16
 18. 18. PG Quality Oy on vuonna 2006 perustettu asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja laatu- ja ympäristö- sekä toimintajärjes- telmien rakentamisessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Yritys tukee myös asi- akkaitaan sertifiointiprosessien läpivien- nissä. Lisäksi PG Quality suorittaa audi- tointeja, konseptitestauksia sekä tarjoaa projektinhallintapalveluja. Asiakkaita ovat teollisuusyritykset laidasta laitaan, kuten metalli-, puunjalostus-, lääke- ja diagnos- tiikkateollisuus, tutkimus- ja tuotekehitys- toimintaa suorittavat tahot, sekä palvelu- alan yritykset. Toiminta-alueena on koko Suomi. Toiminta kattaa mm. seuraavat standardit: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485 ja ISO 17025. Ympäristöliiketoiminta: Laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito Toimiala: Liikkeenjohdon ja toimintajärjestelmien konsultointi Toimipaikka: Masku / koko Suomi Perustamisvuosi: 2006 Liikevaihto: < 200 000 € Henkilöstö: 2 (1 kokoaikainen + osa-aikaisia) www.pg-quality.fi PG Quality Oy Finess Energy Oy Finess Energy Oy on teollisuuden, kuntien ja julkisten laitosten energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yrityk- sen tuotteita ovat lämpöpumput, kylmä- laitteet ja energiantuotanto. Lämpöpum- pulla voidaan vähentää ostoenergian määrää jopa 80 %. Säästetty energian määrä on myös uusiutuvaa energiaa, joka ei tuota ollenkaan CO2 -päästöjä. Kylmä- laitteissa käytetään ympäristöystävällisiä ja luonnollisia kylmäaineita, kuten NH3 ja CO2. Kokonaishyötysuhdetta voidaan usein parantaa merkittävästi varusta- malla jäähdytyslaitteisto lauhdelämmön talteenotolla. Lämmön talteenottorat- kaisuilla voidaan merkittävästi parantaa energiatehokkuutta ja vähentää ympäris- tön kuormitusta. Uudet teknologiat tar- joavat mahdollisuuksia omaan sähkön- tuotantoon, muun muassa muuttamalla ylijäämälämpöä sähköksi. Ympäristöliiketoiminta: Energiatehokkuus, uusiutuva energia Toimiala: Energia-asiantuntija Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 2011 Tuotteet ja palvelut: Energiaratkaisut: teollisuuden lämpöpumput, kylmälaitteet, energiantuotanto www.finess.fi 17
 19. 19. PS Processing Oy PS Processing Oy:n toiminnan ytimenä on Styroxin laajamittainen ja monipuoli- nen keräily, käsittely ja jatkojalostus luon- nonvaroja säästäen, kustannustehokkai- siin kokonaisratkaisuihin pyrkien. Yritys tarjoaa Styrox-jätettä synnyttäville yrityk- sille räätälöityjä ratkaisuja Styrox-, EPS- ja PS-jätteen hyödyntämiselle uusiokäyt- töön määrän, muodon, lajitteluasteen ja tarpeiden mukaan. Lisäksi PS Processing Oy on aloittamassa tyhjien kanistereiden sekä rehu- ja heinäpaalien kierrättämi- sen. Myös reaaliaikaisen Co2 poistuman seuranta ja raportointi on mahdollista. Ympäristöliiketoiminta: Styrox- muovin kierrätys Toimiala: Lajiteltujen materiaalien kierrätys Toimipaikka: Laitila Perustamisvuosi: 2011 www.ps-processing.fi Keraamikko Eero Kaarnisto Keraamikko Eero Kaarniston merkittävin tuoteryhmä on savesta valmistettu maa- tuva tuhkauurna. Pitkäaikaisen kehitys- työn tuloksena aikaansaadut maatumiso- minaisuudet täyttävät korkeimmatkin ympäristövaatimukset. Uurnat on valmis- tettu suomalaisesta savesta, joka on kui- vattu huoneenlämmössä käsityövaiheen jälkeen, eikä uurnia ole poltettu keraami- siksi. Yrityksen TIERRA-uurnat palkittiin YMPÄRISTÖTEKO 2009-kilpailussa. Tämä kunniamaininta merkitsee huomattavaa tunnustusta laadukkaalle tuotteelle, joka on omiaan lisäämään hautausalan ym- päristötietoisuutta. TIERRA-uurnat ovat VTT:n testaamia, niille on myönnetty VTT-sertifikaatti. Eero Kaarnisto on levit- tämässä markkinoitaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Potentiaalisia markkina-alu- eita ovat Saksa ja Ruotsi. Uusille markki- noille pääseminen on työlästä, joten sen huolellinen suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä. Eero Kaarnisto on mukana Glo- baaliohjelmassa, jossa konsultti kartoittaa Ruotsin markkinoita. Yritys saa kartoituk- seen julkista tukea. Ympäristöliiketoiminta: savesta valmistettu, maatuva tuhkauurna ihmisille ja lemmikeille Toimiala: Keramiikan valmistus ja myynti (erikoistunut tuhkauurniin) Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 1988 (uurnien valmistus aloitettu 1996) Henkilöstö: 1 (+ 3 kiireapulaista) www.eerokaarnisto.fi 18
 20. 20. Herrankukkaro Oy Herrankukkaro on 41.000 saaren sylissä, Naantalin Rymättylässä sijaitseva, omalaa- tuinen, persoonallinen ja kiehtova kalas- tajatilakokonaisuus, jonne on rakentunut ryhmiä palveleva kokous-, koulutus- ja vir- kistyspaikka. Herrankukkaron tavaramer- keiksi ovat vuosien varrella muodostuneet omaperäiset ideat, linnunpöntön ohella muun maussa maailman suurin savusau- na sekä ekologinen Kaislikkokylpylä meren rannalla. Herrankukkaro valittiin Suomen parhaaksi matkailuyritykseksi vuonna 2010. Yrityksen mukaan luonto on heidän ”paras kaverinsa”. Herrankukkaro käyttää ainoas- taan uusiutuvaa energiaa, tuulisähköä ja puuta. Lisäksi he välttävät muovin käyt- töä ja puhdistavat allasvetensä. Suuri osa rakennetaan puun uusiokäytöllä. Yli 80 % tarjottavasta ruoasta on luonto- ja villiruo- kaa. Lisäksi tiivis yhteistyö Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa on yritykselle tärkeää. Herrankukkaroon on helppo tulla, vaikea lähteä! Ympäristöliiketoiminta: : Ympäristöystävällinen kokous- ja virkistyspaikka Toimiala: Kokous- ja virkistyspalvelut Toimipaikka: Rymättylä/Naantali Perustamisvuosi: 1984 Liikevaihto: n. 1,3 € Henkilöstö: 15 www.herrankukkaro.fi 19
 21. 21. NaNi Design NaNi on suomalainen pienten koirien vaatteita valmistava yritys. Lähtökoh- tana ovat olleet omien pienten koirien tarpeet, joten tuotteet on suunniteltu ennen kaikkea mukaviksi koirille, tyylik- kyydestä tinkimättä. Tuotteet ovat sopi- via kaikille alle 6-kiloisille koirille rodus- ta riippumatta. Nani pyrkii valmistamaan kaikki tuot- teet lähituotantona, jolloin prosessia pystyy itse valvomaan. Korkeammista valmistuskustannuksista johtuvaa hie- man kalliimpaa hintaa vastaan asiakas saa varmasti laadukkaita tuotteita, joi- den kaikista valmistusvaiheista ollaan tietoisia. NaNille on myönnetty Avainlippu osoi- tuksena Suomessa valmistetuista tuot- teista. NaNi haluaa omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Suomesta tule- vaisuudessakin löytyy suomalaisia tuot- teita ja alan osaamista, sekä nostaa Suomessa valmistettujen tuotteiden arvostusta. Ympäristöliiketoiminta: Ekologisten materiaalien hyödyntäminen, tuotantoketjun läpinäkyvyys, kotimaisuus Toimiala: Tekstiiliala / pienten koirien vaatteet Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 2012 Liikevaihto: - Henkilöstö: 1 + harjoittelija www.nani.fi Lindrothin puutarha Lindrothin Puutarha DeliVerde on laaduk- kaita isoja salaatteja, vihanneksia ja yrttejä tuottava perheyritys. Lindrothin Puutarhan tuotteet viljellään ja tuotetaan perinteistä laatua, puhtautta ja tuoreutta vaalivalla tavalla. Salaatit kasvatetaan perinteisellä tavalla ja sato korjataan vasta, kun tuote on valmis ja riittävän kokoinen. Tehokkaan jakelun avulla tuotteet ovat nopeasti ku- luttajien ulottuvilla. Lindrothin puutarha huomioi ympäristö- asiat toiminnassaan. Energiakulutusta on vähennetty investoimalla omaan lämpölai- tokseen, jonka ansiosta ensimmäisen vuo- den jälkeen polttoainekustannukset ovat laskeneet noin 60 %:ia. Lisäksi paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa on suunniteltu toimiva kierrätys- ja jätehuoltojärjestelmä. Myös vettä säästävä kastelujärjestelmä on käytössä kasvihuoneessa. Ympäristöliiketoiminta: Energiankulutuksen vähentäminen, vedenkulutuksen minimointi ja uudelleen käyttö Toimiala: Vihannesten viljely Toimipaikka: Turku Perustamisvuosi: 1996 Liikevaihto: 1,1 milj. € (2012) Henkilöstö: 4/20 (kausityöläiset) www.deliverde.fi 20
 22. 22. Finnfoam Oy Finnfoam Oy:n on kotimaisia lämmön- eristelevyjä valmistava yritys. Finnfoam- lämmöneristyslevyt soveltuvat paitsi rakennusten eristämiseen myös maane- ristykseen teiden, rautateiden ja lento- kenttien perustuksiin. Finnfoam Oy:n kehittämän ympäristöys- tävällisen tuotantoteknologian avulla yri- tys on luopunut HCFC-yhdisteiden käytös- tä ensimmäisenä XPS-eristevalmistajana maailmassa. Lisäksi Finnfoam käyttää lämpöeristyslevyjen valmistusprosessissa muiden tehtaiden synnyttämää hiilidiok- sidia, joten sen käyttö ei kuormita luon- toa. Finnfoam Oy:n omissa tiloissa energia- tehokkuus on tärkeää. Yrityksen kehit- tämän jäähdytysjärjestelmän ansiosta tuotantolaitteiden hukkalämpö saadaan tehokkaasti talteen ja hyötykäyttöön koko kiinteistön lämmityksessä. Hukkalämmön talteenotolla on saatu vähennettyä mer- kittävästi öljyn kulutusta. Myös valaistuk- sen avulla saadaan energiansäästöjä: päi- visin valaistusta saadaan kattoikkunoista, ja valaistuksen käyttöä ohjaillaan hämärä- kytkimillä, joilla valaistuksen määrä saa- daan optimoitua. Ympäristöliiketoiminta: Energia- ja materiaalitehokkuus Toimiala: Lämmöneristeet ja routaeristeet Toimipaikka: Salo Perustamisvuosi: 1982 Liikevaihto: 51,3 milj. € (2010) Henkilöstö: 56 www.finnfoam.fi Strandbo Group on ympärivuotisia saa- ristoelämyksiä tarjoava matkailu- ja palveluyritys. Yrityksen tavoitteena on keskittyä kestävän matkailun mukaiseen toimintaan. Yrityksellä on Turun saaristossa kolme hotellia, huviloita ja vuokramökkejä, joi- den ympärille on rakentunut ravintola-, elämys- ja matkailupalveluita. Yrityksen neljä ravintolaa pyrkivät tarjo- amaan ruokaa lähisaaristosta ja luonto luo mahdollisuuksia uusien kokemusten hankkimiseen saaristossa. Virkistys- ja matkailupalveluiden lisäksi tarjolla on yrityksille kokoustiloja ja kokonaisia ko- kouspaketteja. Strandbon monipuoli- sen ohjelmatarjonnan ansiosta alueen upeimmat elämykset ovat tarjolla ympä- ri vuoden. Ympäristöliiketoiminta: Kestävä matkailu Toimiala: Matkailu-, ravitsemus- ja elämysliiketoiminta Toimipaikka: Parainen, Nauvo, Airisto Perustamisvuosi: 1998 Liikevaihto: 4,5 milj. € Henkilöstö: 25 www.strandbo.fi Strandbo Group 20
 23. 23. Verso Globe Oy Verso uskoo, että nykyinen vastuullisuus- keskustelu on haastettavissa ja että yri- tyksen hyvissä teoissa ja käytänteissä on enemmän hyödynnettävää. Verso Globe haluaa yritysten kertovan toiminnastaan avoimesti ja ymmärrettävästi. Verso aut- taa yrityksiä hyödyntämään omia hyviä tekojaan ja käytänteitään tarjoamalla en- siluokkaista vastuuosaamista ja nykyaikai- sia viestinnän työkaluja yhdellä alustalla. Verso tarjoaa keskitetyn tavan ja alustan yrityksille kertoa vastuullisuudesta kulut- tajille, yhteistyökumppaneille ja muille yrityksestä kiinnostuneille. Verson avulla mikä tahansa yritys voi kertoa yksinkertai- sesti vastuustaan meille tavallisille ihmi- sille. Verso-profiilit, jotka ovat yksi keino kertoa omista käytänteistään, kertovat ymmärrettävästi yritysten vastuullisuu- desta, puhuen aidoista hyvistä teoista ja käytänteistä selkokielellä. Verso Globen alustaa käyttävä yritys on usein edellä- kävijä tai sellaiseksi haluava toimija, joka haluaa kertoa avoimesti hyvät tekonsa ja käytänteensä nykyaikaisilla menetelmillä, samalla mahdollistaen vuoropuhelun ja oman kehittymisen. Ympäristöliiketoiminta: Vastuullisuusviestinnän asiantuntija Toimiala: Viestintä- ja informaatiopalvelut Toimipaikka: Turku, Helsinki, München, Wien Perustamisvuosi: 2010 Henkilöstö: 8 http://verso.info Perjantai on monipuolinen markkinoin- tiviestintätoimisto, joka yhdistää mark- kinointiviestinnän, myynnin asiantun- tija- ja tukipalvelut sekä valmennuksen kokonaisuudeksi. Perjantain erityisosaa- misalueeseen kuuluu yrityksen yhteis- kuntavastuusta viestiminen: ”Ei riitä, että itse tiedät toimivasi oikein.” Ympäristöliiketoiminta: Yhteiskuntavastuun konsultointi, valmennus ja viestintä Toimiala: Markkinointiviestintä Toimipaikka: Turku, Helsinki, Tampere Perustamisvuosi: 2004 Liikevaihto: 2 milj. € Henkilöstö: 30 www.perjantai.fi Perjantai Markkinointiviestintä Oy 21
 24. 24. Piia Nurmi Projektipäällikkö +358 40 335 0931 piia.nurmi@turkuamk.fi Jenni Suominen Projektikoordinaattori +358 40 355 0936 jenni.suominen@turkuamk.fi www.egreennet.fi 12/2013Joutsenmerkittypaperi/MainostoimistoGuru

×