Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alueellisesta tekstiilikierrätyksestä liiketoimintaa / Jenni Suominen

2,986 views

Published on

Jenni Suominen teki opinnäytetyönsä aiheesta alueellisestä tekstiilikierrätyksestä liiketoimintaa. Lue esityksestä hänen työnsä pääpointeista. Lue opinnäytetyö: http://www.theseus.fi/handle/10024/113330

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alueellisesta tekstiilikierrätyksestä liiketoimintaa / Jenni Suominen

  1. 1. ALUEELLISESTA TEKSTIILIKIERRÄTYKSE STÄ LIIKETOIMINTAA - CASE POISTOTEKSTIILIPILOTTI Jenni Suominen, MBA (Turun AMK, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen ko.) Opinnäytetyö 2016
  2. 2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tavoite: 1. Tutkia ja hahmottaa alueellisen tekstiilikierrätyksen potentiaali. 2. Luoda syventävä katsaus siihen miten kiertotalouden periaatteet ohjaavat tekstiilikierrätyksen liiketoimintaa. 3. Kuvata millainen tekstiilikierrätyksen tila on Suomessa ja vastaavasti maailmalla (vertaileva analyysi). 4. Esittää lopuksi ehdotuksia nykyisen mallin kehittämiseksi alueella.
  3. 3. TUTKIMUSKYSYMYKSET: 1. Miten kiertotalous ja sen keskeiset periaatteet ohjaavat kestävää liiketoimintaa ja tekstiilikierrätystä? 2. Millainen on tekstiilikierrätyksen nykytila ja mahdollisuudet alueella ja vastaavasti maailmalla? 3. Millaisilla toimenpiteillä tekstiilikierrätyksen liiketoimintamalli on mahdollista saada menestymään alueella?
  4. 4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTON KERUU o Laadullinen tapaustutkimus o Laajaan teoriaan pohjaava analyysi. o Kahden olemassa olevan tekstiilikierrätyksen liiketoimintamallien vertailu (Hollanti vs. alueellinen)  SWOT-analyysi. o Teemahaastattelu o Kolme eri alan asiantuntijaa. o Tavoitteena tarkastella alueellisen tekstiilikierrätyksen liiketoimintamallin potentiaalia (SWOT-analyysi pohjana). o Tulosten ja johtopäätösten esittäminen o 8-kenttäinen SWOT-analyysi
  5. 5. 8-KENTTÄINEN SWOT, YKSINKERTAISTETTU MALLI (ENNAKOINTIPANKKI 2016).
  6. 6. JOHTOPÄÄTÖKSET 1. Avoimen vuoropuhelun edistäminen eri toimijoiden välillä, kansallisesti ja kansainvälisesti, rinnakkaisten mallien syntymisen estämiseksi, erikoistuminen (?) 2. Tiiviin ja joustavasti muutettavissa olevan liiketoimintamallin kuvaaminen, esimerkiksi hyödyntäen Business Model Canvas -strategiatyökalua. 3. Selkeän kustannusrakenteen luominen ja eri toimijoiden roolitukset sekä yhteistyöprosessin kuvaaminen. 4. Kerätyn tekstiilimateriaalin todentaminen, erityisesti materiaalihyödyntämiseen kelpaavan tekstiilin osalta. Tämän pohjalta teollisen mittakaavan hyödyntäjien löytäminen ja tekstiilikeräyksen kannattavuuden arvioiminen. 5. Tekstiilijätteen haitta-aineiden ja kemikaalien tarkempi tutkimus sekä vaikutusten arvioiminen materiaalin hyödyntämisen ja tuotekehityksen kannalta.
  7. 7. KIITOS! Jenni Suominen, Turku AMK +358 40 355 0936 jenni.suominen@turkuam k.fi Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113330/Su ominen_Jenni.pdf?sequence=1

×