รายงานแลป ลิปสติก

5,806 views

Published on

ผลแลป ลิปสติก

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานแลป ลิปสติก

 1. 1. บทนำ Lipstick (ลิปสติก) เครื่ องสำอำงที่ใช้ แต่งริมฝี ปำก มักเป็ นสีแดงหรื อชมพูทำให้ ริมฝี ปำกสวยงำม และปกปิ ดควำมบกพร่องของริมฝี ปำก ส่วนใหญ่ผ้ ใช้ จะทำริมฝี ปำก เพื่อช่วยให้ ชมชื ้นไม่แห้ ง ช่วยปกปอง ู ุ่ ้ ผิวของริมฝี ปำกจำกสิ่งกระทบภำยนอกช่วยแต่งเติมรูปปำกให้ สวยงำมขึน แต่งสีให้ เด่นสะดุดตำแลดูงดงำม ้ ดึงดูดควำมสนใจจำกผู้พบเห็น เป็ นเครื่ องสำอำงที่มกจะมีกำรกลืนกินเข้ ำไปในร่ำงกำยได้ ั สำมำรถแบ่งกระบวนกำรผลิตออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้ 1. กำรเตรี ยมสี 2. กำรผลิตเนื ้อสำร 3. กำรหล่อและบรรจุ กำรเตรียมสี (1) ไม่นำผลสีแบบแห้ งมำผสมลงในลิปสติกเนื่องจำกเป็ นกำรยำกที่สีจะกระจำยตัวอย่ำงเป็ นระเบียบ ขันแรกสีจะถูกนำมำบดในส่วนผสมที่มี Castor oil ปกติแล้ วสีจะถูกกวนให้ เปี ยกมำก่อนโดยมีน ้ำหนักของ ้ น ้ำมันจะเป็ นสองเท่ำของปริ มำณสี ส่วนผสมจึงเข้ ำกัน จะต้ องนำสีไปกวนใน castor oil และทิ ้งให้ อยู่ตว ั เป็ นเวลำหลำยชัวโมง จำกนันส่วนผสมทังหมดจะถูกส่งผ่ำน a triple roller mill, colloid mill, ball mill, ่ ้ ้ bead mill หรื อ send mill เพื่อบดสีให้ เป็ นเนื ้อเดียวกับ Castor oil ขันตอนนี ้จะถูกทำซ ้ำไปมำจนสีกระจำย ้ ตัวทัวถึงเท่ำกันและเกิดเป็ นสีที่สมบูรณ์ อำจตรวจสอบกำรกระจำยสีหลังจำกแต่ละสีผำน Hegman gauge ่ ่ กำรผลิตเนือสำร (1) ้ 1. ผสมส่วนแวกซ์เบสด้ วยกำรผสมแวกซ์และน ้ำมันหลำยชนิด รวมถึง สำรกันบุดและ antioxidants ด้ วยกำรให้ ควำมร้ อน 2. ผสมในภำชนะสแตนเลสหรื อกระเบื ้องเคลือบ (Porcelain) จนใสและเป็ นเนื ้อเดียวกัน จะต้ องให้ ควำมร้ อนแวกซ์ในอุณหภูมิที่สงกว่ำจุดหลอมเหลวสูงสุดของแวกซ์นนประมำณ 2-3 องซำเซลเซียส ู ั้ 3. ไม่ควรใช้ เครื่ องผสม high shear เพรำะอำกำศจะได้ ไม่เข้ ำไปในส่วนผสม 4. เติมส่วนผสมสีที่เตรี ยมไว้ ลงในแวกซ์ที่หลอมเหลวและน ้ำมัน และยังต้ องกวนส่วนผสมและรักษำ อุณหภูมิให้ คงที่ตอไป ล้ ำงน ้ำมันที่เหลือผ่ำนอุปกรณ์กำรจำยสีและเติมลงในส่วนผสม ผสมจนเข้ ำ ่ กันและกวนเบำๆ เพื่อเอำอำกำศออก (de-aerated) 5. นำเนื ้อสำรที่ได้ ผำนตัวกรองตะแกรง (sieve) 250 mesh ให้ แน่ใจว่ำไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนใดๆ ่ 6. สำมำรถผสมมุกในเนื ้อสำรได้ ด้วยกำรกวนเบำๆ 7. หลังจำกได้ สีที่ต้องกำรแล้ วจึงค่อยเติมน ้ำหอมลงไปไม่เกิน 70 องศำเซลเซียส 8. โดยทัวไปแล้ วควรจะผสมเนื ้อสำรในภำชนะที่มีกวนเพื่อไม่ให้ สีตกตะกอนและจับตัวอยูด้ำนล่ำง ่ ่ 9. ควรใช้ แรงดันไอน ้ำต่ำเพื่อให้ ควำมร้ อนสม่ำเสมอและเกิดกำรหลอมเหลวที่ระดับเท่ำกัน (1)
 2. 2. กำรหล่ อและบรรจุ เทคนิคกำรหยอดลิปสติกลง Mold 1. ขณะรินส่วนผสมลิปสติกลงควรคนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ สวนผสมกระจำยตัว ่ 2. รินให้ เต็มแต่ละช่องของ mold 3. ส่วนผสมที่จะรินต้ องอยู่ใกล้ Congealing point 4. ค่อยๆรินตำมผนังช่อง เพื่อปองกันกำรเกิดฟองอำกำศในลิปสติก ้ Type of Molds 1. Metal Mold ทำจำกทองเหลือง อลูมินมอัลลอยด์สแตนเลสสติล จำนวนช่องจะมี6 ช่องหรื อทวีคณ ั ู ของ 6 mold จะเปิ ดตำมยำวของแท่งลิปสติก 2. Plastic Mold สมัยก่อน Mold ที่ทำจำกพลำสติกทำแบบ Metal Molds แต่มีข้อเสียคือเป็ นรอยขีด ง่ำยและไม่นำควำมร้ อน กำรทำควำมสะอำด Mold ใช้ น ้ำสบูอนๆและผ้ ำนิ่มๆ ห้ ำมใช้ ของแข็งขูด ช่องของ Molds เพรำะจะเกิดรอย ทำให้ ผิวไม่เรี ยบ ่ ุ่ แกะลิปสติกออกจำกช่องยำก กำรหำค่ ำมำตรฐำนควำมจุของแบบพิมพ์ นำส่วนผสมลิปสติกมำจำนวนหนึงหลอมให้ ละลำยเทลงในแบบพิมพ์ แต่งหน้ ำให้ เรี ยบนำเข้ ำตู้เย็น ่ เมื่อแข็งตัวแล้ วแกะแท่งยำออก เลือกมำ 2 แท่งชังหำน ้ำหนักเฉลี่ย 1 แท่งเพื่อทรำบน ้ำหนักที่แท้ จริงของ ่ ลิปสติกที่บรรจุในแบบพิมพ์แต่ละแท่ง กำรหล่ อลิปสติก แบบใช้ แม่ พมพ์ แบบถอดแยกได้ ิ 1. หลอมเนื ้อสำรในระดับอุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส ใน Porcelain casserole โดยพิจำรณำจำกจุด หลอมเหลวของสำรแต่ละชนิดในสูตรตำรับ 2. ขณะรินส่วนผสมลิปสติกลงควรคนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ สวนผสมกระจำยตัวและส่วนผสมที่จะริน ่ ต้ องอยูใกล้ Congealing point ค่อยๆรินตำมผนังช่อง เพื่อปองกันกำรเกิดฟองอำกำศในลิปสติก ่ ้ 3. บรรจุให้ เต็มแม่พิมพ์เผื่อสำหรับกำรหดตัวเมื่อเนื ้อสำรเย็นลง 4. นำแม่พิมพ์ไปวำงบนโต๊ ะที่เย็นหรื อตู้แช่แข็งขนำดใหญ่เพื่อให้ แข็งตัว 5. เมื่อแข็งตัวดีแล้ วจึงนำพิมพ์ออกจำกที่เย็นและปำดผิวหน้ ำให้ เรี ยบร้ อย สำมำรถนำส่วนนี ้ไปหลอม ใหม่ได้ 6. นำลิปสติกออกจำกแม่พิมพ์จำนำไปบรรจุในแท่งลิปสติกเลยหรื อจะเก็บไว้ รอกำรบรรจุตอไปก็ได้ ่ 7. เมื่อใส่ลงในแท่งแล้ วก็จะตกแต่งผิวหน้ ำให้ เรี ยบร้ อยและนำไปผ่ำนเปลวไฟเพื่อให้ เกิดควำมวำว ขันตอนนี ้สำมำรถทำได้ ด้วยมือ โดยนำแท่งลิปสติกไปผ่ำนเปลวไฟ หรื อใช้ สำยพำนลำเลียงลิปสติก ้ ผ่ำนเปลวไฟหรื อลมร้ อน (หลังเอำลิปสติกออกจำกแม่พิมพ์ควรทิ ้งไว้ ประมำณ 1 สัปดำห์ จึงค่อย นำมำผ่ำนเปลวไฟ)
 3. 3. สำรที่ใช้ และคุณสมบัตของสำร ิ Wax, Carnauba ชื่อพ้ อง: Brazil wax; caranda wax; E903. หน้ ำที่โดยทั่วไป: Coating agent. คุณสมบัตท่ วไป: ิ ั Flash point: 270–330องศำเซลเซียส Refractive index: nD90 = 1.450 Solubility: soluble in warm chloroform and in warm toluene;slightly soluble in boiling ethanol (95%); practicallyinsoluble in water. Specific gravity: 0.990–0.999 at 25องศำเซลเซียส Unsaponified matter: 50–55% ควำมคงตัวและกำรเก็บรักษำ: Carnauba wax is stable and should be stored in a well-closed container, in a cool, dry place. Lanolin ชื่อพ้ อง: Cera lanae; E913; lanolina; lanolin anhydrous; Protalan anhydrous; purified lanolin; refined wool fat. หน้ ำที่โดยทั่วไป: Emulsifying agent; ointment base.
 4. 4. คุณสมบัตท่ วไป: ิ ั Autoignition temperature: 445 องศำเซลเซียส Density: 0.932–0.945 g/cm3 at 15 องศำเซลเซียส Flash point: 238 องศำเซลเซียส Refractive index: nD40 = 1.478–1.482 Solubility: freely soluble in benzene, chloroform, ether, and petroleum spirit; sparingly soluble in cold ethanol (95%), more soluble in boiling ethanol (95%); practically insoluble in water. Acid value: 41.0 Hydroxyl value: 140–180 Melting point: 45–55 องศำเซลเซียส Saponification value: 48.0 Water: 43.0% Mineral Oil ชื่อพ้ อง: Avatech; Drakeol; heavy mineral oil; heavy liquid petrolatum;liquid petrolatum; paraffin oil; Sirius; white mineral oil. หน้ ำที่โดยทั่วไป: Emollient; lubricant; oleaginous vehicle; solvent. คุณสมบัตท่ วไป: ิ ั Boiling point: >360องศำเซลเซียส Flash point: 210–224องศำเซลเซียส Pour point: -12.2 to -9.4องศำเซลเซียส Refractive index: nD20 = 1.4756–1.4800 Surface tension: -35mN/m at 25องศำเซลเซียส. Solubility: practically insoluble in ethanol (95%), glycerin, and water; soluble in acetone, benzene, chloroform, carbon disulfide, ether, and petroleum ether. Miscible with volatile oils and fixed oils, with the exception of castor oil. Viscosity (dynamic): 110–230 mPa s at 20องศำเซลเซียส.
 5. 5. Titanium Dioxide SEM: 1 Excipient: Titanium dioxide Magnification: 1200_ Voltage: 10 kV ชื่อพ้ อง: Anatase titanium dioxide; brookite titanium dioxide; color index number 77891; E171; Kronos 1171; pigment white 6; rutile titanium dioxide; Tioxide; TiPure; titanic anhydride;Tronox. หน้ ำที่โดยทั่วไป: Coating agent; opacifier; pigment. คุณสมบัตท่ วไป: ิ ั Density (bulk): 0.4–0.62 g/cm3 Density (tapped): 0.625–0.830 g/cm3 Density (true): 3.8–4.1 g/cm3 for Anatase; 3.9–4.2 g/cm3 for Rutile. Dielectric constant: 48 for Anatase; 114 for Rutile. Hardness (Mohs): 5–6 for Anatase; 6–7 for Rutile. Melting point: 1855 องศำเซลเซียส Moisture content: 0.44% Particle size distribution: average particle size = 1.05 mm Refractive index:
 6. 6. 2.55 for Anatase; 2.76 for Rutile. Specific heat: 0.71 J/g (0.17 cal/g) for Anatase; 0.71 J/g (0.17 cal/g) for Rutile. Specific surface area: 9.90–10.77m2/g Solubility: practically insoluble in dilute sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, organic solvents, and water. Soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated sulfuric acid. Solubility depends on previous heat treatment; prolonged heating produces a less-soluble material. Castor Oil ชื่อพ้ อง: EmCon CO; Lipovol CO; oleum ricini; ricinoleum; ricinus communis; ricinus oil; tangantangan. หน้ ำที่โดยทั่วไป: Emollient; oleaginous vehicle; solvent. คุณสมบัตท่ วไป: ิ ั Autoignition temperature: 449 องศำเซลเซียส Boiling point: 313 องศำเซลเซียส Density: 0.955–0.968 g/cm3 at 25 องศำเซลเซียส Flash point: 229 องศำเซลเซียส Melting point: -12 องศำเซลเซียส Moisture content: 40.25% Refractive index:
 7. 7. nD25 = 1.473–1.477; nD40 = 1.466–1.473. Solubility: miscible with chloroform, diethyl ether, ethanol, glacial acetic acid, and methanol; freely soluble in ethanol(95%) and petroleum ether; practically insoluble in water; practically insoluble in mineral oil unless mixed with another vegetable oil. Surface tension: 39.0mN/m at 20 องศำเซลเซียส; 35.2mN/m at 80 องศำเซลเซียส. Viscosity (dynamic): 1000 mPa s (1000 cP) at 20 องศำเซลเซียส; 200 mPa s (200 cP) at 40 องศำเซลเซียส. กำรเตรี ยมสูตรตำรั บ สูตรตำรั บ ลิปสติกแท่ ง Carnauba wax Anhydrous lanolin Liquid paraffin Titanium Dioxide Red pigment Propylparaben Perfume Master Formula 16% 34% 40% 3.7% 3.1% 0.2% 3% Working Formula (กรัม) 8 17 20 1.85 1.55 0.1 1.5 กำรคำนวณ 1. Carnauba wax Master Formula 16% คิดเป็ น 100 กรัม ถ้ ำ 50 กรัม คิดเป็ น Working Formula คือ16x 50/100 เท่ำกับ 8 กรัม 2. Anhydrous lanolin Master Formula 34% คิดเป็ น 100 กรัม ถ้ ำ 50 กรัม คิดเป็ น Working Formula คือ34x 50/100 เท่ำกับ 17กรัม
 8. 8. 3. Liquid paraffin Master Formula 40% คิดเป็ น 100 กรัม ถ้ ำ 50 กรัม คิดเป็ น Working Formula คือ40x 50/100 เท่ำกับ 20 กรัม 4. Titanium Dioxide Master Formula 3.7% คิดเป็ น 100 กรัม ถ้ ำ 50 กรัม คิดเป็ น Working Formula คือ3.7x 50/100 เท่ำกับ 1.85 กรัม 5. Red pigment Master Formula 3.1% คิดเป็ น 100 กรัม ถ้ ำ 50 กรัม คิดเป็ น Working Formula คือ3.1x 50/100 เท่ำกับ 1.55 กรัม 6. Propylparaben Master Formula 0.2% คิดเป็ น 100 กรัม ถ้ ำ 50 กรัม คิดเป็ น Working Formula คือ0.2x 50/100 เท่ำกับ 0.1 กรัม 7. Perfume Master Formula 3% คิดเป็ น 100 กรัม ถ้ ำ 50 กรัม คิดเป็ น Working Formula คือ3x 50/100 เท่ำกับ 1.5 กรัม ขันตอนกำรเตรี ยม สูตรตำรั บ ลิปสติกแท่ ง ้ 1. ชังสำร ตำมสูตรตำรับทังหมด ตำม Working Formula ่ ้ 2. นำ Liquid paraffin ปริมำณ 10 กรัม มำละลำยสี Red pigment คนให้ เข้ ำเป็ นเนื ้อเดียวกัน ใน Beaker 3. หลอม Carnauba waxปริมำณ 8 กรัม , Anhydrous lanolin ปริมำณ 17 กรัม และ Liquid paraffinปริมำณ 10 กรัม ใน Porcelain Casserole ตำมลำดับ โดยพิจำรณำจำกจุดหลอมเหลวของสำร 4. เติมส่วนผสมของสี ในข้ อ 2. ลงใน wax คนส่วนผสมและรักษำอุณหภูมิให้ คงที่ ผสมจนเข้ ำกัน และคนเบำๆ เพื่อเอำอำกำศออก 5. ผสม Titanium Dioxide ปริมำณ 0.8 กรัม ลงไปหลอม คนเบำๆ 6. หลังจำกได้ สีที่ต้องกำรแล้ ว ลดอุณหภูมิลง เติม Propylparaben และ Perfume 7. ริ นส่วนผสมลิปสติกลง Mold (แม่พิมพ์) โดยส่วนผสมที่รินจะต้ องอยูใกล้ Congealing point ่ และควรเช็ด Mold (แม่พิมพ์) ด้ วย Liquid paraffin ก่อนริ นส่วนผสม 8. ขณะรินควรคนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สวนผสมกระจำยตัว ่ 9. ค่อยๆรินตำมผนังช่อง เพื่อปองกันกำรเกิดฟองอำกำศ ้ 10. รินให้ เต็มแต่ละช่องของ Mold (แม่พิมพ์)เผื่อสำหรับกำรหดตัวเมื่อเนื ้อสำรเย็นลง 11. นำ Mold (แม่พิมพ์)ไปแช่ต้ เู ย็นเพื่อให้ แข็งตัว 12. เมื่อแข็งตัวดีแล้ วจึง Mold (แม่พิมพ์)ออกจำกตู้เย็น และปำดผิวหน้ ำให้ เรี ยบร้ อย 13. นำลิปสติกออกจำก Mold (แม่พิมพ์) และนำไปบรรจุในแท่งลิปสติก
 9. 9. สูตรตำรั บที่ 2 ลิปสติกตลับ อุปกรณ์และสำรเคมี 1. Water bath 2. Hot plate 3. Porcelain 4. น ้ำ 5. Carnauba wax 6. Anhydrous Lanolin 7. Liquid paraffin 8. Titanium Dioxide 9. Red Pigment 10. Propylparaben 11. Perfume Ingredient Formula working formula Function Carnauba wax 14 % 4.2 Anhydrous Lanolin 16 % 4.8 Moisture agent, Glittering Castor oil 63 % 18.9 Spread color agent, Filler 2.5 % 0.75 Sunprotector Titanium Dioxide Red Pigment 2.5 % Propylparaben 0.2 % Perfume 2% Moisture agent ,Glittering 0.75 0.06 Color agent Preservative 0.6 Flavoring
 10. 10. วิธีทำคำนวน Factor 30/100 = 0.3 คำนวนหำ working formula Carnauba wax 14x0.3 = 4.2 g Anhydrous Lanolin 16x0.3 = 4.8 g Castor oil 63x0.3 = 18.9 g Titanium Dioxide 2.5x0.3 = 0.75 g Red Pigment 2.5x0.3 = 0.75 g Propylparaben 0.2x0.3 =0.06 Perfume 2x0.3 = 0.6 วิธีทำ 1. แบ่ง Castor oil 10 g นำมำผสมกับสี จะได้ สำรละลำยสี 2. ผสมส่วนแวกซ์เบสด้ วยกำรผสมแวกซ์ น ้ำมัน Titanium Dioxide และสีที่เตรี ยมได้ จำกข้ อ 1 ในกระเบื ้องเคลือบ (Porelain)นำไปหลอมบนหม้ ออังไอน ้ำ จนใสและเป็ นเนื ้อเดียวกัน โดย จะต้ องให้ ควำมร้ อนแวกซ์ในอุณหภูมิที่สงกว่ำจุดหลอมเหลวสูงสุดของแวกซ์นนประมำณ 2-3 ู ั้ องศำเซลเซียส และต้ องหลอมสำรที่มีจดหลอมเหลวมำกก่อน ุ 3. ยกลงจำกหม้ ออังไอน ้ำ รอให้ อณภูมิลดลง เติมสำรกันเสียและสำรแต่งกลิ่น และยังต้ องกวน ุ เบำ ๆตลอดเวลำ กวนจนได้ สำรลักษณะ Congeal 4. รินส่วนผสมลิปสติกขณะ Congeal ลงตลับให้ เต็มพอเหมำะ โดยขณะรินต้ องคนอย่ำง สม่ำเสมอ เพื่อให้ ส่วนผสมกระจำยตัว 5. รอให้ ลิปสติกแข็งตัว ปิ ดฝำตลับ
 11. 11. ผลกำรทดลอง ลิปสติกแท่ง มีน ้ำหนักแตกต่ำงกันคือ แท่งที่1มีน ้ำหนัก3.39กรัม,แท่งที่2มีน ้ำหนัก3.46กรัม และแท่งที่3มี น ้ำหนัก3.43กรัม รูปร่ำงเป็ นแท่งตำมแม่แบบ แกะออกง่ำยจำกแม่แบบ ลิปสติกตลับ มีน ้ำหนักแตกต่ำงกัน คือ ตลับที่1มีน ้ำหนัก4.58กรัม,ตลับที่2มีน ้ำหนัก4.64กรัม และตลับที่3มีน ้ำหนัก4.62กรัม ลักษณะเนื ้อ ลิปสติกทังสองรูปแบบมีลกษณะไม่แตกต่ำงกันคือ ลิปสติกมีเนื ้อเนียนเรี ยบ นุมนวล ชุ่มชื ้น มีควำมมัน ้ ั ่ พอเหมำะ เนื ้อไม่แตกร่วน ไม่มีเหงื่อ ไม่แข็งเป็ นก้ อน และหลอมเหลวทันทีเมื่อสัมผัสกับริมฝี ปำก มีกลิ่น หอมเล็กน้ อย มีสีแดง สีตดทนนำนพอประมำณ และล้ ำงออกง่ำย ทำแล้ วไม่เกิดอำกำรแพ้ หรื อระคำยเคือง ิ แต่หำกเปรี ยบเทียบระหว่ำงลิปสติกแท่งกับตลับพบว่ำ ลิปสติกแท่งมีเนื ้อเนียนเรี ยบน้ อยกว่ำลิปสติกตลับ เล็กน้ อย และมีจดสีดำเป็ นจุดๆเนื ้อสำกๆ แต่ไม่พบในลิปสติกตลับ แต่เนื ้อลิปสติกตลับพบเป็ นจุด ุ ฟองอำกำศได้ บ้ำงเล็กน้ อย สรุปและวิจำรณ์ ผลกำรทดลอง จำกสูตรตำรับลิปสติกแท่ง จะเห็นว่ำลิปสติกของทำงกลุ่มจะมีเฉดสีแดงสดกว่ำกลุมอื่น เนื่องจำก ่ ได้ ลดปริมำณกำรใส่ titanium dioxide จำกสูตรตำรับกำหนดให้ ใส่ 1.85 กรัม แต่ทำงกลุมได้ ลดปริมำณลง ่ เหลือเพียง 0.8 กรัม เพื่อปรับเฉดสี ซึงปรำกฏว่ำลิปสติกที่ได้ มีสีแดงสดกว่ำลิปสติกตัวอย่ำงที่ใส่ titanium ่ dioxide ปริมำณตำมสูตรตำรับ นอกจำกนัน titanium dioxide ยังมีคณสมบัตเิ ป็ นสำรกันแดดอีกด้ วย ใน ้ ุ ขันตอนกำรใส่สำรลงไปหลอมควรใส่เรี ยงตำมลำดับจุดหลอมเหลวดังนี ้ คือ carnauba wax (80-86 °C), ้ anhydrous lanolin ( 45-55 °C ) ตำมลำดับโดยใส่สำรที่มีจดหลอมเหลวสูงกว่ำก่อน จุดเด่นของ wax คือ ุ ให้ สมดุลของควำมคงตัวและควำมคงทน ให้ สมดุลควำมลื่นเมื่อทำบนริมฝี ปำกแต่ไม่มีสำรใดที่จะให้ คุณสมบัตที่เหมำะสมเช่นนันได้ เพียงสำรเดียว ดังนันส่วนประกอบแวกซ์คือกำรผสมกลมกลืนแวกซ์ทีมีจด ิ ้ ้ ้ ุ หลอมเหลวสูงต่ำต่ำงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรไหล ควำมสวยงำมและสีที่ได้ mold ที่ใช้ ต้องทำ mineral oil ก่อนเพื่อเวลำแกะแท่งลิปสติกออกจำก mold จะแกะได้ ง่ำยไม่ติด mold กำรเทสำรลงmold ต้ องเท ขณะที่สำรมีลกษณะ congeal โดยเทให้ เต็มขอบของmold เนื่องจำกเมื่อสำรเย็นลงจะหดตัวอำจทำให้ ั ลิปสติกไม่เต็มแท่งและต้ องอุ่น mold บน water bath ก่อนเพื่อให้ ลิปสติกที่ได้ ไม่แบ่งเป็ นชันขณะเท ้ เนื่องจำกส่วนด้ ำนล่ำงอำจแข็งตัวก่อนที่จะเทเสร็จอำจทำให้ มีรอยแบ่งเป็ นชันไม่สวยงำม ทำงกลุมไม่ได้ มี ้ ่ กำรอุน mold แต่ใช้ กำรเทสำรลงข้ ำงผนังmoldแบบเร็วๆโดยใช้ stirring rod นำปรำกฏว่ำลิปสติกที่ออกมำ ่
 12. 12. เรี ยบสวยงำมไม่มีรอยแบ่งเป็ นชัน ไม่มีฟองอำกำศแต่เนื ้อไม่คอยเนียนเนื่องจำกไม่ได้ กรองผ่ำน sieve ก่อน ้ ่ เทลง mold จึงทำให้ มีเศษผงและเศษของสีที่ตกตะกอนอยู่ เทสำรออกจำก porcelain casserole พบว่ำมี สีตกตะกอนอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกเนื่องจำกขณะที่เทสำรลง mold ไม่ได้ มีกำรคนสำรเลย เวลำที่ใช้ ในกำร นำไปแช่ต้ เู ย็นเพื่อให้ ลิปสติกแข็งตัวที่กำหนดคือ 30 นำที แต่เนื่องจำกเวลำไม่พอจึงใช้ เวลำเพียง 15 นำที ปรำกฏว่ำลิปสติกที่ได้ มีควำมแข็งใช้ ได้ ขณะแกะออกจำกพิมพ์หรื อบรรจุลงภำชนะไม่เกิดกำรเยิ ้มเหลว จำกสูตรตำรับลิปสติกตลับ ลิปสติกที่ได้ สีฉดฉำดน้ อยกว่ำแบบแท่ง เนื่องจำกทำตำมสูตรตำรับ ู ไม่ได้ มีกำรปรับปริมำณสำรแต่อย่ำงใด ลิปสติกที่ได้ มีลกษณะเหมือนมีฟองอำกำศเกิดขึ ้นเนื่องจำกขณะเท ั ไม่ได้ คอยๆรินตำมผนังแต่เทสำรลงกลำงภำชนะเลยทำให้ เกิดฟองอำกำศขึ ้น ในกำรเทใส่ตลับไม่ต้องทำสำร ่ lubricant ที่ตลับก่อนเนื่องจำกเรำต้ องกำรให้ สำรยึดติดกับภำชนะบรรจุ สูตรตำรับทังสองได้ มีกำรแต่งกลิ่น โดยกลิ่นที่เลือกต้ องกลบกลิ่น oil ได้ และผ่ำนกำรทดสอบ oral ้ toxicity ใส่ในช่วงก่อนเทลง mold เนื่องจำกถ้ ำใส่ตอนที่ยงร้ อนอยู่อำจทำให้ กลิ่นระเหยหมด กำรทดลอง ั ครังหน้ ำอยำกให้ มีกำรทดลองทำลิปกลอส เพื่อให้ เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงลิปสติกและลิปกลอส ลิปสติก ้ ที่ได้ ทงสองสูตรตำรับพบว่ำมีสีสนสวยงำม เรี ยบเนียน เวลำทำมีควำมลื่น และมีควำมปลอดภัยไม่เกิด ั้ ั อำกำรแพ้ เนื่องจำกสมำชิกในกลุมได้ เป็ นผู้ทดลองใช้ กนทุกคนและไม่มีสมำชิกคนใดเกิดอำกำรผิดปกติขึ ้น ่ ั
 13. 13. Reference 1. เพชรพงศ์ เพชรี . องค์ประกอบและวัตถุดิบในสูตรตำรับลิปสติกและรูจ: วิทยำศำสตร์ เครื่ องสำอำง 2. คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยอีสเทิร์น เอเชีย. 2556. 2. Rowe RC, Sheskey PJ, Weller PJ.Handbook of Pharmaceutical Excipient 5th ed. Washington: American Pharmaceutical Association; 2006.

×