Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ktvonbangdtnganhan

335 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ktvonbangdtnganhan

 1. 1. Ch­¬ng 2: KÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC Biªn so¹n: TS. TrÇn V¨n Dung NCS. NguyÔn TuÊn Anh
 2. 2. Néi dung nghiªn cøu 2.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 2.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n 2.3 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu 2.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n t ạm øng vµ tr¶ tr­íc Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 3. 3. Néi dung nghiªn cøu <ul><li>Thêi l­îng ph©n bæ: </li></ul><ul><li>PhÇn lý thuyÕt: 12 tiÕt </li></ul><ul><li>PhÇn bµi tËp: 6 tiÕt </li></ul><ul><li>Tµi liÖu tham kh¶o: </li></ul><ul><li>Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh – Häc viÖn Tµi chÝnh (ch­¬ng 2); Bµi tËp m«n kÕ to¸n tµi chÝnh. </li></ul><ul><li>HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1141/Q§/C§KT, ngµy 1/1/1995 vµ söa ®æi bæ sung QuyÕt ®Þnh 167/2000/C§KT, ngµy 20/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh. </li></ul><ul><li>ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c ¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn kÕ to¸n... </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 4. 4. 2.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn <ul><li>NhiÖm vô kÕ to¸n </li></ul><ul><li>KÕ to¸n tiÒn mÆt </li></ul><ul><li>KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng </li></ul><ul><li>KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 5. 5. 2.1.1 NhiÖm vô kÕ to¸n <ul><li>+ Nhiệm vụ kế to¸n:…. </li></ul><ul><li>+ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c: </li></ul><ul><ul><li>Sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ §ång ViÖt Nam. </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c lo¹i ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch (tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n thị trường ngoại tệ liªn ng©n hµng do ngân hàng NN VN công bố áp dụng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô) vµ ®­îc theo dâi chi tiÕt riªng tõng nguyªn tÖ trªn TK 007. </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c lo¹i vµng b¹c, ®¸ quý, kim khÝ quý ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng tiÒn tÖ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh theo gi¸ thùc tÕ (nhËp, xuÊt) ngoµi ra ph¶i theo dâi chi tiÕt sè l­îng, träng l­îng, quy c¸ch vµ phÈm chÊt cña tõng lo¹i. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m TC, kÕ to¸n ph¶i đánh giá l¹i c¸c lo¹i ngo¹i tÖ tồn quĩ theo tû gi¸ giao dịch tại tđ… . </li></ul></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 6. 6. 2.1.2 KÕ to¸n tiÒn mÆt <ul><li>A,C¸c chøng tõ sö dông. </li></ul><ul><li>B, TK sử dụng chủ yếu (TK111; TK007;…) </li></ul>+ C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c... nhËp quü + Sè tiÒn mÆt thõa ph¸t hiÖn khi KK +Chênh lệch tăng do đánh giá lại TM có gốc ngoại tệ… Sè d­ : Sè tiÒn mÆt tån quü hiÖn cã + C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng bac.. xuÊt quü + C¸c kho¶n tiÒn mÆt ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª + Chênh lệch giảm do đánh giá lại TM có gốcngoại tệ… TK 111 – TiÒn mÆt Tµi kho¶n 111 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: + Tµi kho¶n 1111- TiÒn ViÖt Nam + Tµi kho¶n 1112 - Ngo¹i tÖ + Tµi kho¶n 1113 - Vµng b¹c, ®¸ quý, kim khÝ quý Tr8,9 Tr2,3
 7. 7. C, T.tự KT TM bằng tiền VN TK Lquan… TK 111(1111) TK Lquan… TK 338(3381) TK 138(1381) (1)Nhập quĩ TM…. (2)x uấtquĩ TM…. (3)Kiểm kê quĩ p/h thừa… (4)Kiểm kê quĩ p/h thiếu…
 8. 8. <ul><li>KÕ to¸n c¸c kho¶n thu-chi b»ng tiÒn VN </li></ul><ul><li>Thu tiÒn nhập quĩ TM </li></ul><ul><li>Nî TK 111- TiÒn mÆt </li></ul><ul><ul><li>Cã TK 511, 512, 515 - DT BH vµ CCDV, DT néi bé vµ DT tµi chÝnh </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã TK 711- TN HDD kh¸c </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã TK 131, 138, 141- Thu håi c¸c kho¶n Nî ph¶i thu </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã TK 128, 222 - Thu håi tiÒn ®Çu t­ </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã TK 144, 244 - Thu håi c¸c kho¶n ký c­íc, ký quü </li></ul></ul><ul><ul><li>... ... </li></ul></ul><ul><li>Chi quĩ TM </li></ul><ul><li>TK 152,153, 156, 211 - Chi tiÒn mua vËt t­, hµng ho¸, TSC§ </li></ul><ul><li>Nî TK 331, 311,315 - Chi tiÒn tr¶ nî cho ng­êi b¸n, tr¶ nî vay ng¾n h¹n.. </li></ul><ul><li>Nî TK 333, 334, 336 - Chi tiÒn thanh to¸n víi Nhµ n­íc, víi CNV, víi néi bé </li></ul><ul><li>Nî TK 112, 113 - Chi tiÒn göi vµo ng©n hµng, göi qua b­u ®iÖn, nép thuÕ... </li></ul><ul><li>Nî TK 121, 221, 128, 222, 228- Chi tiÒn ®Çu t­ </li></ul><ul><li>Nî TK 144, 244 - Chi tiÒn ký quü, ký c­îc </li></ul><ul><li>Nî c¸c TK621, 627, 641, 642, 635, </li></ul><ul><li>... ... </li></ul><ul><li>Cã TK 111 - TiÒn mÆt </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 9. 9. D, KÕ to¸n c¸c kho¶n thu chi b»ng ngo¹i tÖ <ul><li>ViÖc h¹ch to¸n ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra §ång ViÖt Nam hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc ®­îc sö dông trong kÕ to¸n (nÕu ®­îc chÊp thuËn) vÒ nguyªn t¾c doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn NH do NH Nhµ n­íc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ (Gäi t¾t lµ tû gi¸ giao dÞch) ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. </li></ul><ul><li>§èi víi c¸c Tµi kho¶n thuéc lo¹i chi phÝ, doanh thu, thu nhËp, vËt t­, hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh, bªn Nî c¸c tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn, c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i thu hoÆc bªn Cã c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i tr¶ ... Khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ giao dÞch. </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC Tr5
 10. 10. <ul><li>§èi víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn, c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i thu vµ bªn Nî cña c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i tr¶ khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ ghi sæ (Tû gi¸ ghi sæ ®­îc tÝnh theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p: Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn; nhËp trø¬c xuÊt tr­íc; NhËp sau xuÊt tr­íc; Thùc tÕ ®Ých danh). </li></ul><ul><li>Cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do NHNN ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¶ng C§KT. </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp mua b¸n ngo¹i tÖ b»ng ®ång ViÖt Nam th× h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ mua, b¸n. </li></ul><ul><li>KÕ to¸n c¸c kho¶n thu chi b»ng ngo¹i tÖ (tiÕp) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 11. 11. <ul><li>Tr­êng hîp ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thu, chi tiÒn mÆt b»ng ngo¹i tÖ, kÕ to¸n cßn ph¶i theo dâi nguyªn tÖ trªn TK 007- nguyªn tÖ c¸c lo¹i. </li></ul><ul><li>Ghi sè tiÒn nguyªn tÖ chi ra tõ quü theo ®¬n vÞ nguyªn tÖ. </li></ul><ul><li>TK 007 - më chi tiÕt theo tõng lo¹i ngo¹i tÖ mµ DN cã </li></ul><ul><li>KÕ to¸n c¸c kho¶n thu chi b»ng ngo¹i tÖ (tiÕp) </li></ul><ul><li>KÕt cÊu: </li></ul><ul><li>Sè tiÒn nguyªn tÖ thu vµo quü theo ®¬n vÞ nguyªn tÖ. </li></ul><ul><li>Sè d­: Ph¶n ¸nh sè tiÒn nguyªn tÖ hiÖn cßn ë quü </li></ul>TK 007 – Nguyªn tÖ c¸c lo¹i Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 12. 12. <ul><li>Mét sè nghiÖp vô chñ yÕu </li></ul><ul><li>Khi ph¸t sinh DT, thu nhËp kh¸c thu tiÒn b»ng ngo¹i tÖ nhËp quü. </li></ul><ul><li>Khi thanh to¸n Nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, nhËp quü TM. </li></ul><ul><li>Khi xuÊt quü ngo¹i tÖ ®Ó mua tµi s¶n, vËt t­, hµng ho¸ vµ chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ. </li></ul><ul><li>Khi xuÊt quü TM b»ng ngtÖ ®Ó tr¶ nî cho NB, nî vay.... </li></ul><ul><li>Cuèi kú kÕ to¸n, ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ TM cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. </li></ul><ul><li>Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m. </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 13. 13. TT KẾ TOÁN <ul><li>TK Lq… </li></ul>TK338(3381) TK111(1112) TK138(1381) TK Lq… 635 635 515 515 413(4131) 413(4131) (1)Thu ngoại tệ nhập quĩ (2)Chi ngoại tệ (3) KK ê phát hiện thừa (4) KK ê phát hiện thi ếu (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (Tỷ giá tăng) (Tỷ giá giảm) (Lỗ) (Lỗ) (Lãi) (Lãi) … … … … TT105:20,26
 14. 14. <ul><li>DT, thu nhËp kh¸c thu tiÒn b»ng ngo¹i tÖ </li></ul><ul><li>KÕ to¸n quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch , tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng, ghi: </li></ul><ul><li>Nî TK 111 (2) - TiÒn mÆt ( Theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng) </li></ul><ul><li>Cã TK 511- DTBH vµ CCDV (Tû gi¸ GD bqu©n liªn NH) </li></ul><ul><li>Cã TK 711- Thu nhËp kh¸c Tû gi¸ GD b×nh qu©n liªn NH) </li></ul><ul><li>Cã TK 3331- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 15. 15. <ul><li>Thanh to¸n Nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ </li></ul><ul><li>NÕu ph¸t sinh l·i CLTG hèi ®o¸i trong giao dÞch th× ghi: </li></ul><ul><li>Nî TK 111 (2)- TiÒn mÆt ( Theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng) </li></ul><ul><li>Cã TK 131, 136 ,138 (Tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n) </li></ul><ul><li>Cã TK 515- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Sè chªnh lÖch tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng lín h¬n tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n TK 131) </li></ul><ul><li>NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (tû gi¸ GD b×nh qu©n liªn ng©n hµng nhá h¬n tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n phait thu ) th× sè chªnh lÖch ®­îc ghi : </li></ul><ul><li>Nî TK 111 (1112) - Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch , (tû gi¸ BQLNH) </li></ul><ul><li>Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (lç tû gi¸ hèi ®o¸i) </li></ul><ul><li>Cã TK 131,136.138 (tû gi¸ hèi ®o¸i ghi trªn sæ kÕ to¸n) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Cuèi kú kÕ to¸n, ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ tiÒn mÆt cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp cã l·i (tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng) th× sè chªnh lÖch tû gi¸, ghi: </li></ul><ul><li>Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1112) </li></ul><ul><li>Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ (4131, 4132) </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp bÞ lç (tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m) th× sè chªnh lÖch tû gi¸, ghi: </li></ul><ul><li>Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ (4131, 4132) </li></ul><ul><li>Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1112) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 17. 17. <ul><li>Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m </li></ul><ul><li>KÕt chuyÓn L·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i vµo cuèi n¨m tµi chÝnh: </li></ul><ul><li>Nî TK 413 (4131) </li></ul><ul><li>Cã TK 515 - Doanh thu tµi chÝnh </li></ul><ul><li>KÕt chuyÓn lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i vµo cuè n¨m tµi chÝnh: </li></ul><ul><li>Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh </li></ul><ul><li>Cã TK 413 (4131) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 18. 18. SỔ SÁCH KẾ TOÁN TM <ul><li>* HTKT NK chung : </li></ul><ul><li>-Sổ NK thu tiền </li></ul><ul><li>-Sổ NK chi tiền </li></ul><ul><li>-(Sổ NKC), Sổ cái TK111 </li></ul><ul><li>* HTKT Chứng từ ghi sổ : </li></ul><ul><li>-Chứng từ ghi sổ </li></ul><ul><li>-SổĐKCTGS, SổcáiTK111 </li></ul><ul><li>* HTKT NKCT : </li></ul><ul><li>-Bảng kê số 1 </li></ul><ul><li>-NKCT số 1 </li></ul><ul><li>-Sổ cái TK111 </li></ul>20,22 10,21,23
 19. 19. 2.1.3 KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng <ul><li>Néi dung: </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c HT: </li></ul><ul><li>TKSD: Tµi kho¶n 112 “TiÒn göi Ng©n hµng” </li></ul><ul><li>KÕt cÊu (tương tụ như TK 111) </li></ul><ul><ul><li>Bªn Nî : C¸c kho¶n tiÒn göi t¨ng </li></ul></ul><ul><ul><li>Bªn Cã : C¸c kho¶n tiÒn göi gi¶m </li></ul></ul><ul><ul><li>Sè d­ bªn Nî :Sè tiÒn göi hiÖn cßn göi ë c¸c ng©n hµng </li></ul></ul><ul><li>Tµi kho¶n 112 ®­îc më 3 tµi kho¶n cÊp 2: </li></ul><ul><li>Tµi kho¶n 1121- TiÒn ViÖt Nam </li></ul><ul><li>Tµi kho¶n 1122 -Ngo¹i tÖ </li></ul><ul><li>Tµi kho¶n 1123 -Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý </li></ul><ul><li>Ngoµi ra kÕ to¸n cßn SD nhiÒu tµi kho¶n liªn quan kh¸c.. </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC Tr8
 20. 20. TT KẾ TOÁN TT KẾ TOÁN TGNH TK Lq… TK338(338 8 ) TK112(1121,1122) TK138(138 8 ) TK Lq… 635 635 515 515 413(4131) 413(4131) ( 1)Nhận giấy báo có… (3) Đối chiếu phát hiện thừa (4) Đối chiếu phát hiện thiếu (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (Tỷ giá tăng) (Tỷ giá giảm) (Lỗ) (Lỗ) (Lãi) (Lãi) … … … … ( 1)Nhận giấy báo nợ…
 21. 21. SỔ SÁCH KẾ TOÁN TGNH <ul><li>* HTKT NK chung : </li></ul><ul><li>-Sổ NK thu tiền </li></ul><ul><li>-Sổ NK chi tiền </li></ul><ul><li>-(Sổ NKC), Sổ cái TK112 </li></ul><ul><li>* HTKT Chứng từ ghi sổ : </li></ul><ul><li>-Chứng từ ghi sổ </li></ul><ul><li>-SổĐKCTGS, SổcáiTK112 </li></ul><ul><li>* HTKT NKCT : </li></ul><ul><li>-Bảng kê số 2 </li></ul><ul><li>-NKCT số 2 </li></ul><ul><li>-Sổ cái TK112 </li></ul>
 22. 22. 2.1.4 KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn <ul><li>Nội dung: </li></ul><ul><li>TKSD: kÕ to¸n sö dung Tµi kho¶n 113- TiÒn ®ang chuyÓn. </li></ul><ul><li>Tr×nh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu: </li></ul><ul><li>Sæ s¸ch KT(nÕu NKCT:NKCT3,..) </li></ul>Tr12
 23. 23. KÕt cÊu TK 113 – TiÒn ®ang chuyÓn <ul><li>Bªn Nî : C¸c kho¶n tiÒn ViÖt nam, ngo¹i tÖ, sÐc ®· nép vµo Ng©n hµng, göi qua b­u ®iÖn nh­ng ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o vµ sè chªnh lÖch t¨ng tû gi¸ ngo¹i tÖ cuèi kú do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn cuèi kú. </li></ul><ul><li>Sè d­ bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn cßn ®ang chuyÓn. </li></ul><ul><li>Bªn Cã: Sè tiÒn ®ang chuyÓn khi nhËn ®­îc th«ng b¸o vµ sè chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ ngo¹i tÖ cu«Ý kú do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn. </li></ul><ul><li>Tk 113 më 2 tµi kho¶n cÊp 2: </li></ul><ul><ul><li>- TK 1131 - TiÒn ViÖt nam </li></ul></ul><ul><ul><li>- TK 1132 - Ngo¹i tÖ </li></ul></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 24. 24. Sơ đồ TTKT Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC TK413 (11a)… (11b)… TK 112 TK 331, 311, 315 TK 342, Nî dµi h¹n TK 333 TK 511 , 131 TK 113- (1)Thu tiÒn BH, thu nî kh¸ch hµng b»ng TM hoÆc sÐc nép th¼ng vµo NH (kh«ng qua quü) trong khi chê giÊy b¸o cã cña ng©n h¹ng. (5)NH b¸o Cã tiÒn ®ang chuyÓn ®· vÒ TK cña doanh nghiÖp TK 111 (2)XuÊt quü TM göi vµo NH nh­ng ch­a cã giÊy b¸o cã (®Õn cuèi th¸ng) (6)NH b¸o Nî vÒ sè tiÒn ®· chuyÓn tr¶ cho ng­êi b¸n, ng­êi cung cÊp dÞch vô, ng­êi cho vay... … … (7)TiÒn ®ang chuyÓn tr¶ vay dµi h¹n ®· tíi (8)TiÒn ®ang chuyÓn tr¶ nî dµi h¹n ®· tíi (10)ThuÕ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc TK 131- PTKH (3)Kh¸ch hµng øng tr­íc tiÒn mua hµng b»ng sÐc, DN ®· nép sÐc vµo NH nh­ng ch­a nhËn giÊy b¸o cã TK 138 (4)Thu nî b»ng sÐc nép NH ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o Cã. TK 341 Vay dµi h¹n h¹n
 25. 25. 2.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n ® Çu t­ tµi chÝnh NH <ul><li>KÕ to¸n ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n </li></ul><ul><li>KÕ to¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 26. 26. 2.2.1 KÕ to¸n ®Çu t­ chøng kho¸n NH <ul><li>Nội dung </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>Tµi kho¶n sö dông: TK 121 - §TCKNH; TK129-DP giảm giá ĐTNH </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p h¹nh to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu </li></ul><ul><li>Sæ s¸ch kÕ to¸n(...NKCT10...) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 27. 27. <ul><li>Nguyªn t¾c h¹ch to¸n c¸c kho¶n §TCK (kÓ c¶ §TNH vµ §TDH) </li></ul><ul><li>Gi¸ trÞ c¸c lo¹i chøng kho¸n ph¶i ®­îc ghi sæ theo gi¸ gèc bao gåm gi¸ mua, chi phÝ m«i giíi, thuÕ, lÖ phÝ vµ phÝ NH. </li></ul><ul><li>KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi tõng lo¹i ckho¸n theo môc ®Ých ®Çu t­, theo tõng ®èi t¸c ®Çu t­, theo mÖnh gi¸ vµ gi¸ gèc. </li></ul><ul><li>§èi víi chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n bao gåm c¶ nh÷ng chøng kho¸n dµi h¹n mua vµo ®Ó b¸n cã thêi h¹n thu håi vèn kh«ng qu¸ 1 n¨m. </li></ul><ul><li>Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, nÕu gi¸ thÞ tr­êng cña CK bÞ gi¶m xuèng thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ chứng kho¸n. </li></ul><ul><li>§Çu t­ chøng kho¸n thuéc ho¹t ®éng tµi chÝnh... </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 28. 28. KÕt cÊu t ài khoản 121 <ul><li>Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n mua vµo. </li></ul><ul><li>Sè d­ : TrÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n do doanh nghhiÖp ®ang n¾m gi÷. </li></ul><ul><li>Ph¸n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n b¸n ra, ®¸o h¹n. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>TK 121 cã 2 TK cÊp 2: - </li></ul><ul><li>-TK1211 “ Cæ phiÕu ” </li></ul><ul><li>-TK 1212 “ Tr¸i phiÕu “ </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 29. 29. TK129- DP giảm giá ĐTNH <ul><li>- Hoàn nhập DP giảm giá ĐTCKNH </li></ul><ul><li>- Trích lập dự phòng giảm giá ĐTCKNH cho năm TC tiếp theo; Hoặc </li></ul><ul><li>- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá ĐTCKNH </li></ul><ul><li>Số dư:DP Giảm giá ĐTCKNH hiện có </li></ul>
 30. 30. Nguyên tắc lËp DP… <ul><li>Vµo cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, tr­íc khi lËp BCTC, nÕu cã nh÷ng b»ng chøng tin cËy vÒ sù gi¶m gi¸ th­êng xuyªn cña c¸c ckho¸n trªn thÞ tr­êng, ph¶i tÝnh sè trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ §TCKNH cho n¨m tµi chÝnh tiÕp theo. </li></ul><ul><li>ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ph¶i ®­îc thùc hiÖn cho tõng lo¹i, tõng kho¶n ®Çu t­ chøng kho¸n hiÖn cã.Møc lËp dù phßng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sè chªnh lÖch gi¶m gi÷a gi¸ gèc vµ gi¸ cã thÓ b¸n trªn thÞ tru­êng cña tõng lo¹i chøng kho¸n vµ kh«ng ®­îc bï trõ víi chªnh lÖch t¨ng cña nh÷ng chøng kho¸n kh¸c. </li></ul><ul><li>H¹ch to¸n kho¶n trÝch lËp bæ sung hoÆc hoµn nhËp theo sè chªnh lÖch gi÷a sè ph¶i trÝch lËp cho n¨m tµi chÝnh tiÕp theo víi sè d­ TK129 </li></ul>
 31. 31. Ph­¬ng ph¸p h¹nh to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 111,112,… (6)Thu hồi … TK129 (4a)Cuối năm tài chỉnh trích lập;trích lập bổ sung(CLsố phải trích lập>số dư TK129 ) (4b)Cuối năm TC hoàn nhập DP… TK 635-CPHDTC TK 111, 112, 141, 331 (ch­a tr¶) TK 121 - DTCKNH TK 515 (1)Khi mua CKNH (P/¸nh theo G.gèc) G gèc = Gm + CP kh©u mua TK … TK 111, 112, 138 (nÕu ch­a thu ®­îc tiÒn) … (2)T/hîp nhËn l·i b»ng tiÒn cña tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu (3)TiÒn l·i dïng ®Ó ®Çu t­ trùc tiÕp (mua tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu (5)Khi chuyÓn nh­îng CKNH can cø vµo gi¸ b¸n CK PhÇn l·i(5b) Gi¸ vèn Gi¸ b¸n Gi¸ vèn T/hîp lç (5a) TK 111, 112, 138
 32. 32. 2.2.2 KÕ to¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c <ul><li>Nội dung </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>TKSD: TK 128- §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c </li></ul><ul><li>KÕt cÊu </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô </li></ul><ul><li>Sæ s¸ch kÕ to¸n(...NKCT10...) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 33. 33. <ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>§Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c lµ nh÷ng kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ngoµi c¸c kho¶n ®Çu t­ chøng kho¸n: Cho vay lÊy l·i; §Çu t­ gãp vèn liªn doanh... </li></ul><ul><li>Gãp vèn liªn doanh lµ mét ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp dïng tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn nhµn rçi hoÆc vèn vay ®Ó ®Çu t­ vµo mét doanh nghiÖp kh¸c ®Ó cïng chia sÎ quyÒn lîi hay rñi ro trong kinh doanh theo tû lÖ vèn gãp cña mçi bªn.(xem thªm VAS8) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC Tr8
 34. 34. <ul><li>+ Gi¸ trÞ vèn gãp LD ph¶i lµ gi¸ trÞ vèn gãp ®­îc c¸c bªn tham gia liªn doanh thèng nhÊt ®¸nh gi¸ vµ ®­îc chÊp thuËn trong biªn b¶n gãp vèn. </li></ul><ul><li>+ Trường hîp vèn gãp liªn doanh b»ng vËt t­, hµng ho¸ vµ TSC§ nÕu ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n ë thêi ®iÓm gãp vèn th× sè chªnh lÖch nµy ®­îc ph¶n ¸nh vµo chi phÝ H§TC hoÆc thu nhËp H§TC </li></ul><ul><li>+ Khi thu håi vèn gãp LD, nÕu bÞ thiÖt h¹i do kh«ng thu håi ®ñ vèn gãp th× kho¶n thiÖt h¹i nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 635 - Chi phÝ H§TC </li></ul><ul><li>+ Thu nhËp cña ho¹t ®éng liªn doanh ®­îc h¹ch to¸n vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c kho¶n chi phÝ vÒ ho¹t ®éng liªn doanh (ngoµi sè vèn gãp) ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh </li></ul><ul><li>+ KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi sè vèn liªn doanh ®· gãp theo tõng ®èi t¸c, tõng lÇn gãp vµ tõng kho¶n ®· thu håi. </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c hạch toán ĐT GV LD </li></ul>
 35. 35. TK 711 TK 111, 112 TK 128 TK111,112,152,153 , 156 TK152,153,155,156,611... §Çu t­ NH kh¸c = TM,TGNH Thu håi vèn §Çu t­ = tiÒn, SP, HH ,VT TK 211, 213 Thu håi vèn §Çu t­ b»ng TSC§ XuÊt kho VËt t­, SP,HH §TNH kh¸c TK811 TK 635 TK 211, 213 §TNH = TSC§ TGVG NG TK 214 GTHM Chªnh lÖch gi¶m Chªnh lÖch t¨ng (l·i) Lç trong ho¹t ®éng kinh doanh bÞ khÊu trõ vµo vèn gãp TK111,334,338... C¸c chi phÝ kh«ng ®­îc tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn gãp. TK 515 TK111,112,152,138,156, L·i tiÒn cho vay,thu nhËp ®­îc chia tõ H§LD
 36. 36. TK 711 10.000.000 TK 128 Ct CTyM TK152 15.000.000 TK811 1.000.000 TK 211 110.000.000 200.000.000 TK 214 100.000.000 14.000.000
 37. 37. TK 111, 112 TK 128 - DTNH kh¸c TK 111, 112, 152, 153, 156, 155 TK 152, 153, 155, 156, 611... (1)Bá vèn ®Çu t­ NH kh¸c = TM,TGNH (5a)Thu håi vèn §Çu t­ = tiÒn, s¶n phÈm, hµng ho¸, vËt t­ TK 211, 213 (5b)Thu håi vèn DÇu t­ TSCD (nhËn l¹i=TSCD…) TTÕ xuÊt kho (2)gãp vèn=VËt t­, SP,HH KT412 Lç L·i TTXK> T.gi¸ chÊp nhËn TTXK> T.gi¸ vèn gãp chÊp nhËn TK 635 TK 211, 213 (3)DTNH = TSCD Gi¸ chÊp nhËn Nguyªn gi¸ TK 214 TrÞ gi¸ hao mßn Chªnh lÖch gi¶m TK 811 Lç Chªnh lÖch t¨ng (l·i) (6)Lç trong ho¹t ®éng kinh doanh bÞ khÊu trõ vµo vèn gãp TK 111, 334, 338... C¸c chi phÝ ng¾n h¹n kh«ng ®­îc tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn gãp. TK 515 TK 111, 112, 152, 138, 156, 153 (4)L·i tiÒn cho vay, vµ thu nhËp ®­îc chia tõ ho¹t ®éng liªn doanh
 38. 38. 2.3 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu <ul><li>KÕ to¸n ph¶i thu kh¸ch hµng - TK 131 </li></ul><ul><li>KÕ to¸n thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ - TK 133 </li></ul><ul><li>KÕ to¸n ph¶i thu néi bé - TK 136 </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>KÕ to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi - TK 139 </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 39. 39. 2.3.1KÕ to¸n ph¶i thu kh¸ch hµng <ul><li>Nội dung </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>TK sö dông: TK 131-PT cña KH </li></ul><ul><li>KÕt cÊu </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 40. 40. SỔ SÁCH KẾ TOÁN PTKH <ul><li>HTKT NK chung : </li></ul><ul><li>-Sổ NK bán hàng </li></ul><ul><li>-(Sổ NKC), Sổ cái TK131 </li></ul><ul><li>* HTKT Chứng từ ghi sổ : </li></ul><ul><li>-Chứng từ ghi sổ </li></ul><ul><li>-SổĐKCTGS, SổcáiTK131 </li></ul><ul><li>* HTKT NKCT : </li></ul><ul><li>-Bảng kê số 11 </li></ul><ul><li>-NKCT số 8 </li></ul><ul><li>-Sổ cái TK131 </li></ul><ul><li>** Chung: SCT TTVNM </li></ul>
 41. 41. KÕt cÊu tài khoản 131 <ul><li>Bªn nî: Sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· giao, lao vô ®· cung cÊp vµ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. </li></ul><ul><li>Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. </li></ul><ul><li>Sè d­ nî: Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Bªn cã: Sè tiÒn kh¸ch hµng ®· tr¶ nî </li></ul><ul><li>Sè tiÒn ®· nhËn øng tr­íc, tr¶ tr­íc cña kh¸ch hµng. </li></ul><ul><li>C¸c kho¶n CKTM, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ hµng b¸n bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i trừ vào số PT </li></ul><ul><li>Ghi chu: TK 131 cã thÓ cã sè d­ bªn cã, ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· nhËn tr­íc, hoÆcsètiềnkh¸ch hµng tr ả quá theo chi tiÕt cña tõng ®èi t­îng cô thÓ. </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 42. 42. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC TK511- DT b¸n hµng TK131- PThu K/ hµng TK 521 - chiÕt khÊu TM (1)Tæng sè tiÒn ph¶i thu cña ng­êi mua TK 531, 532 TK 111, 112 TK 152, 153, 156, 611... TK 331 ( 3)CKTM ại… Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gÝa hµng b¸n Kh¸ch hµng øng tr­íc vµ thanh to¸n tiÒn TK 515 Nî gèc Kh¸ch hµng tr¶ chËm qu¸ h¹n, DN tÝnh l·i tr¶ thªm Kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng vËt liÖu, hµng ho¸ Bï trõ nî TK 111, 331, 112... TK 3331 (1) VAT ph¶i nép (n ếu KT ) C¸c kho¶n chi hé cho kh¸ch hµng ) (4) (5) (7) (8) (2) (6)
 43. 43. 2.3.2 KÕ to¸n thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ <ul><li>Kh¸i niÖm GTGT? Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ? </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>TK sö dông, kÕt cÊu </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 44. 44. a. Kh¸i niÖm <ul><li>Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. </li></ul><ul><li>T¹i sao ®­îc gäi lµ thuÕ GTGT? Bëi v× thuÕ chØ ®¸nh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm qua mçi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vµ tæng sè thuÕ thu ®­îc ë mçi kh©u b»ng chÝnh sè thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. </li></ul><ul><li>VÒ b¶n chÊt, thuÕ GTGT do c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nép hé ng­êi tiªu dïng th«ng qua viÖc tÝnh gép thuÕ nµy vµo gi¸ b¸n mµ ng­êi tiªu dïng ph¶i thanh to¸n. Do vËy, thuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu. </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 45. 45. b. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT <ul><li>Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ : Yªu cÇu sö dông ho¸ ®¬n GTGT (ct ®Æc thï) </li></ul><ul><li>-Ct Ho¸ ®¬n(GTGT): </li></ul><ul><li> ThuÕGTGT=Gi¸ ch­a cã thuÕGTGT x thuÕ suÊt </li></ul><ul><li>-CT ®Æc thï: </li></ul><ul><li>Gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT=tæng gi¸TT/(1+thuÕ suÊt) </li></ul><ul><li>ThuÕ GTGT=tæng gi¸ TT-gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT trùc tiÕp trªnGTGT </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 46. 46. c. Nguyên tắc <ul><li>TK 133 chØ ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. </li></ul><ul><li>Ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo. </li></ul><ul><li>NÕu kh«ng thÓ hto¸n riªng, ph¶i x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu tõ theo tû lÖ (%) gi÷a dthu chÞu thuÕ GTGT do víi tæng doanh thu hho¸, dÞch vô b¸n ra. Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn cña hµng ho¸ (®èi víi VAT c ủa hµng ho¸ dÞch vô), tÝnh vµo chi phÝ cña bé phËn sö dông tµi s¶n (®èi víi VAT c ủa TSC§). </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 47. 47. d.KÕt cÊu tài khoản 133 <ul><li>Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo thùc tÕ ph¸t sinh. </li></ul><ul><li>Sè d­: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cßn ®­îc khÊu trõ vµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc hoµn l¹i nh­ng NSNN ch­a hoµn l¹i. </li></ul><ul><li>Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ: </li></ul><ul><li>- KÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ. </li></ul><ul><li>- Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· hoµn l¹i. </li></ul><ul><li>TK 133 cã 2TK cÊp 2: </li></ul><ul><li>-TK 1331 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hho¸, dÞch vô </li></ul><ul><li>-TK 1332 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña TSC§ </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 48. 48. e.TT Ktoán các nghiệp vụ chủ yếu <ul><li>TKlq… </li></ul>TK152,156,621,211,… TK133(1331,1332) (1)Khi mua hàng Phần VAT 333(33312) (2)VAT phải nộp hàng NKhẩu 111,112 333(33311) ( 3)Phần VATđã được khấu trừ… ( 4)Phần VATđã được ho àn lại 627,641,642 TK632 142 / 242 (5a) VAT không được Ktrừ (Lớn ) (nhỏ ) (VAT hh,dv ụ …) (VAT TSC Đ …) (5b)PBổ …
 49. 49. 2.3.3KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé <ul><li>Kh¸i niÖm: </li></ul><ul><li>TK sö dông: TK 136 - Phải thu nội bộ </li></ul><ul><li>KÕt cÊu: </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 50. 50. KÕt cÊu tài khoản 136 <ul><li>Bªn nợ: - C¸c kho¶n ®· chi héi, tr¶ hé ®¬n vÞ kh¸c. </li></ul><ul><li>- Sè tiÒn ®vÞ cÊp trªn ph¶i thu vÒ,c¸c kho¶n ®¬n vÞ cÊp d­íi ph¶i nép. </li></ul><ul><li>- Sè tiÒn ®vÞ cÊp d­íi phthu vÒ, c¸c kho¶n cÊp trªn ph¶i cÊp xuèng. </li></ul><ul><li>- Sè vèn kinh doanh ®· cÊp cho ®¬n vÞ cÊp d­íi. </li></ul><ul><li>Sè d­ : Sè cßn pthu ë c¸c ®vÞ néi bé DN </li></ul><ul><li>Bªn cã: - Sè tiÒn ®· thu vÒ c¸c kho¶n pthu trong néi bé. </li></ul><ul><li>- Bï trõ ph¶i thu víi ph¶i tr¶ trong néi bé cña cïng 1 ®èi t­îng </li></ul><ul><li>Thu håi vèn, quü ë c¸c ®vÞ thµnh viªn, quyÕt to¸n víi c¸c ®vÞ thµnh viªn vÒ kphÝ sù nghiÖp ®· cÊp, ®· sö dông. </li></ul><ul><li>TK136 cã 2 TK cÊp 2: </li></ul><ul><li>- TK 1361 vèn kdoanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc. </li></ul><ul><li>- TK 1368 ph¶i thu néi bé kh¸c </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 51. 51. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 52. 52. TK 411 - NVKD TK 161 - CPNS TK 111, 112, 336 TK 111, 112 S¬ ®å h¹ch to¸n ®¬n vÞ cÊp trªn TK 111, 112 TK 136 TK 111, 112 TK 211 TK 411-NVKD TK 415-Quü QLCtrªn TK 421 - LCPP CÊp hoÆc giao vèn KD, KP sù nghiÖp trùc tiÕp cho ®¬n vÞ cÊp d­íi Khi ®¬n vÞ cÊp d­íi hoµn l¹i vèn cho ®¬n vÞ cÊp trªn TK 111, 112 CÊp cho ®¬n vÞ cÊp d­íi = TSC§ TK214 Sè tiÒn ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i nép vµo quü qu¶n lý cña ®¬n vÞ cÊp trªn Kho¶n thu vÒ l·i kinh doanh cña ®¬n vÞ cÊpd­íi. Khi cÊp d­íi hoµn l¹i VKD cho NS theo sù uû quyÒn cña cÊp trªn Tæng hîp vµ duyÖt quyÕt to¸n cho cÊp d­íi Khi nhËn ®­îc kho¶n nép theo nghÜa vô cña ®¬n vÞ cÊp d­íi hoÆc thanh to¸n bï trõ Nh©n c¸ch c¸c kho¶n cÊp d­íi chuyÓn tr¶ vÒ c¸c kho¶n ®· chi tr¶ hé TK 414, 415, 431 Kho¶n thu theo ë ®¬n vÞ cÊp d­íi vÒ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, DDTC, QKTPlîi TK 111, 112 C¸c kho¶n chi hé, tr¶ hé c¸c kho¶n cho ®¬n vÞ cÊp d­íi. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) Tæng hîp theo sù uû quyÒn cña ®¬n vÞ cÊp trªn NSNN cÊp ph¸t vèn hoÆc kinh phÝ th¼ng cho ®¬n vÞ trùc thuéc. C¸c kho¶n tµi trî, viÖn trî c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· nhËn trùc tiÕp. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc mua s¾m TSC§ b»ng vèn §TXDCB b»ng quü t¨ng kinh doanh. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®­îc duyÖt bæ sung vèn kinh doanh tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.
 53. 53. KT liên quan vốn KD (1361) <ul><li>TẠI ĐV CẤP TRÊN </li></ul><ul><li>TẠI ĐV CẤP DƯỚI </li></ul>136 (1361) 111,112 152,153 211,213 214 111,112 111,112 152,153 211,213 211,213 214 111,112 411 (1)CÊp vèn b»ng tiÌn (2)…. (3)… NG GTCL GTHM (4)NhËn l¹i … (4)Nép l¹i … (1)NhËn cÊp vèn b»ng tiÌn (2)…. (3)…
 54. 54. 2.3.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c <ul><li>Nội dung </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>TKSD: TK 138 – ph¶i thu kh¸c </li></ul><ul><li>KÕt cÊu </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 55. 55. Kết cấu tài khoản 138 <ul><li>Bªn Nî + Gi¸ trÞ tµi s¶n thiÕu cßn chê gi¶i quyÕt </li></ul><ul><li> + C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c </li></ul><ul><li>Bªn Cã + GÝa trÞ tµi s¶n thiÕu ®· ®­îc xö lý </li></ul><ul><li>+ Sè tiÒn thu ®­îc thuéc nî ph¶i thu kh¸c </li></ul><ul><li>Sè d­ bªn Nî : C¸c kho¶n nî kh¸c cßn ph¶i thu </li></ul><ul><li>TK ®­îc më 2 tµi kho¶n cÊp 2: </li></ul><ul><li>+ TK 1381 - Tµi s¶n thiÕu chê xö lý </li></ul><ul><li>+ TK 1388 - Ph¶i thu kh¸c </li></ul><ul><li> </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 56. 56. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC Xö lý tæn thÊt liªn quan ®Õn hµng tån kho TK 632
 57. 57. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC NhËp kh¸c
 58. 58. 2.3.5 KÕ to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi <ul><li>Nội dung </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>TKSD: TK 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi </li></ul><ul><li>KÕt cÊu </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p HT </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 59. 59. <ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>Ph¶i thu khã ®ßi: lµ c¸c kho¶n nî mµ ng­êi m¾c nî khã hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng kú h¹n trong n¨m kÕ ho¹ch </li></ul><ul><li>Qu¸n triÖt nguyªn t¾c thËn träng ®ßi hái ph¶i lËp dù phßng khi cã nh÷ng b»ng chøng tin cËy vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (mÊt kh¶ n¨ng tto¸n hoÆc ph¸ s¶n, thiªn tai....) </li></ul><ul><li>LËp dù phßng ph¶i thu khã ®åi lµ viÖc doanh nghiÖp tÝnh tr­íc vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp mét kho¶n chi ®Ó khi cã c¸c kho¶n nî khã ®ßi, kh«ng ®ßi ®­îc th× t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN kh«ng bÞ ¶nh h­ëng. </li></ul><ul><li>ViÖc lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®­îc thùc hiÖn vµo cuè niªn ®é kÕ to¸n, tr­íc khi lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh nh­ c¸c kho¶n dù phßng kh¸c. Møc lËp dù phßng ®èi víi nî ph¶i thu khã ®ßi vµ viÖc xö lý xo¸ nî khã ®ßi ph¶i theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh DN </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 60. 60. KÕt cÊu TK 139 <ul><li>Bªn Nî : + C¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®· xö lý </li></ul><ul><li>+ Hoµn nhËp dù phßng vµo cuè niªn ®é kÕ to¸n </li></ul><ul><li>Bªn Cã: TrÝch lËp hoÆc trÝch lËp BS dù phßng ph¶i thu khã ®ßi vµo chi phÝ </li></ul><ul><li>Sè d­ bªn Cã: Sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cßn l¹i cuèi kú </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 61. 61. <ul><li>Ph­¬ng ph¸p HT </li></ul><ul><li>1) Cuèi kú kÕ to¸n n¨m, Doanh nghiÖp c¨n cø vµo c¸c kho¶n nî ph¶i thu ®­îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng ch¾c ch¾n thu ®­îc (Nî ph¶i thu khã ®ßi), kÕ to¸n tÝnh to¸n x¸c ®Þnh sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp. NÕu sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp cho n¨m TC tiÕp theo lín h¬n sè dù phßng ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tr­íc ch­a sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch dù phßng cÇn ph¶i trÝch lËp thªm </li></ul><ul><li>Nî TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp/ </li></ul><ul><li>Cã TK 139- Dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi </li></ul><ul><li> </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 62. 62. <ul><li>2) NÕu dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÇn trÝch lËp n¨m nay nhá h¬n sè d­ cña kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tr­íc ch­a sö dông hÕt, th× sè chªnh lÖch ®­îc hoµn nhËp ghÝ gi¶m chi phÝ. </li></ul><ul><li>Nî TK 139 - Dù phßng pthu khã ®ßi </li></ul><ul><li>Cã TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 63. 63. <ul><li>3) C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi khi x¸c ®Þnh thùc sù lµ kh«ng ®ßi ®­îc, ®­îc phÐp xo¸ nî (viÖc xo¸ nî ph¶i theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh). C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xo¸ nî vÒ kho¶n nî phait thu kjhã ®ßi ghi: </li></ul><ul><li>Nî TK 139 - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi (nÕu ®· lËp dP) </li></ul><ul><li>Nî TK 642 –CP QLDN (nÕu ch­a lËp DP) </li></ul><ul><li>Cã TK131- PT k/hµng </li></ul><ul><li> Cã TK 138-PT kh¸c </li></ul><ul><li>§ång thêi ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 004 (nî khã ®ßi ®· xö lý) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 64. 64. <ul><li>4) §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®· ®­îc xö lý xo¸ nî, nÕu sau ®ã thu håi ®­îc kÕ to¸n ghi: </li></ul><ul><li>Nî TK 111, 112 </li></ul><ul><li>Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c </li></ul><ul><li>§ång thêi ghi ®¬n vµo bªn cã TK 004 (Nî khã ®ßi ®· xö lý) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 65. 65. 2.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n tạm øng vµ tr¶ tr­íc <ul><li>T¹m øng - TK 141 </li></ul><ul><li>Chi phÝ tr¶ tr­íc - TK 142, TK 242 </li></ul><ul><li>CÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n - TK144 </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 66. 66. 2.4.1 KÕ to¸n c¸c kho¶n t¹m øng <ul><li>Néi dung </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>TKSD: TK 141 –T¹m øng </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p HT </li></ul><ul><li>Sæ kÕ to¸n(…NKCT10) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 67. 67. <ul><li>Nguyªn t¾c </li></ul><ul><li>T¹m øng lµ viÖc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp øng trøoc mét kho¶n tiÒn hoÆc vËt t­ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc gi¶i quyÕt mét c«ng viÖc ®· ®­îc phª duyÖt. </li></ul><ul><li>KÕ to¸n t¹m øng cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau ®©y: </li></ul><ul><ul><li>Ng­êi nhËn t¹m øng ph¶i lµ c«ng nh©n viªn chøc hoÆc ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp, ®èi víi nh÷ng ng­êi nhËn t¹m øng th­êng xuyªn (thuéc bé phËn cung øng vËt t­, qu¶n trÞ, hµnh chÝnh......) ph¶i ®­îc gi¸m ®èc chØ ®Þnh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ng­êi nhËn t¹m øng (c¸ nh©n hay tËp thÓ) ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi doanh nghiÖp vÒ sè ®· nhËn t¹m øng vµ chØ ®­îc sö dông t¹m øng theo ®óng môc ®Ých vµ néi dung c«ng viÖc ®· ®­îc phª duyÖt.Sè tiÒn t¹m øng dïng kh«ng hÕt ph¶i nép l¹i quü, nghiªm cÊm chuyÓn tiÒn t¹m øng cho ng­êi kh¸c sö dông </li></ul></ul><ul><ul><li>KÕ to¸n ph¶i më sè kÕ to¸n chi tiÕt theo dâi cho tõng ®èi t­îng nhËn t¹m øng, theo néi dung t¹m øng ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh nhËn, thanh to¸n t¹m øng theo tõng lÇn t¹m øng. </li></ul></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 68. 68. KÕt cÊu tµi kho¶n 141 <ul><li>Bªn Nî : </li></ul><ul><ul><li>- C¸c kho¶n tiÒn ®· t¹m øng cho c«ng nh©n viªn, ng­êi lao ®éng </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi thªm sè tiÒn ®­îc thanh to¸n lín h¬n sè tiÒn ®· t¹m øng </li></ul></ul><ul><ul><li>SD:… </li></ul></ul><ul><li>Bªn Cã: </li></ul><ul><li>- Sè t¹m øng ®· thanh to¸n </li></ul><ul><li>- Sè t¹m øng chi kh«ng hÕt nhËp l¹i quü hoÆc trõ vµo l­¬ng </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 69. 69. TT KẾ TOÁN CÁC NV CHỦ YẾU <ul><li>TK111 </li></ul>TK141 152,153,627,642,… TK111,334 (1)Khi giao tạm ứng (2a)Khi thanh toán tạm ứng ( 2b)khoản tạm ứng chi không hết… ( 2c)chi trả số quá chi tạm ứng
 70. 70. 2.4.2 KÕ to¸n Chi phÝ tr¶ tr­íc <ul><li>Néi dung </li></ul><ul><li>TKSD: </li></ul><ul><li>+TK142-Cp tr¶ tr­íc. </li></ul><ul><li>+TK242- chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p HT </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC Tr32
 71. 71. KÕt cÊu: Tk 142 - Chi phÝ tr¶ tr­íc <ul><li>Bªn N¬ : - C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc thùc tÕ ph¸t sinh </li></ul><ul><li>Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chê kÕt chuyÓn </li></ul><ul><li>Sè d­ bªn Nî : Chi phÝ tr¶ tr­íc ch­a ph©n bæ vµo chi phÝ SXKD trong kú , chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ch­a kÕt chuyÓn vµo TK 911. </li></ul><ul><li>Bªn Cã : - CPTT ph©n bæ vµo CP SXKD trong kú </li></ul><ul><li>Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN kÕt chuyÓn vµo TK 911 ®Ó X§KQKD </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 72. 72. <ul><li>Tµi kho¶n 142 - chi phÝ tr¶ tr­íc (p/¸nh CP liªn quan nhiÒu kú trong cïng mét niªn ®é KT): ®­îc më hai tµi kho¶n cÊp 2: </li></ul><ul><ul><li>- Tµi kho¶n 1421 - Chi phÝ tr¶ tr­íc </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tµi kho¶n 1422 - Chi phÝ chê kÕt chuyÓn </li></ul></ul><ul><li>Tk 242- chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n (p/¸nh CP liªn quan nhiÒu niªn ®é KT) </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 73. 73. TT KẾ TOÁN CÁC NV CHỦ YẾU <ul><li>TKLq:153,111,112,… </li></ul>TK242 TK142 627,641,642,… TK911 TK142 TK641,642 (1a)Chi phÝ tr¶ tr­íc thùc tÕ ph¸t sinh (2a) Chi phÝ b¸n hµng vµ CP QLDN chê K/C (2b) kÕt chuyÓn CP chê K/C ®Ó X§KQ (1421) (1422) (1b)tõng kú ph©n bæ chi phÝ vµo ®èi t­îng lquan (1421) (1422)
 74. 74. Tr×nh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu <ul><li>1) Khi ph¸t sinh chi phÝ tr¶ tr­íc cã liªn quan ®Õn nhiÒu kú h¹ch to¸n ®­îc ph©n bæ dÇn: </li></ul><ul><li>a) §èi víi chi phÝ tr¶ tr­íc dïng vµo ho¹t ®éng SXKD s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ </li></ul><ul><li>b) §èi víi chi phÝ tr¶ tr­íc dïng vµo ho¹t ®éng SXKD s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 75. 75. <ul><li>2) §èi víi tr­êng hîp thuª TSC§, thuª c¬ së h¹ tÇng.... khi tr¶ tiÒn thuª cho nhiÒu n¨m vµ phôc vô cho SXKD nhiÒu kú : </li></ul><ul><li>3) §Þnh kú tiÕn hµnh tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc vµo chi phÝ SXKD: </li></ul><ul><li>4) §èi víi c«ng cô dông cô xuÊt dïng mét lÇn víi gi¸ trÞ lín ph¶i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ SXKD th× cÝ 2 ph­¬ng ph¸p ph©n bæ: Ph©n bæ 2 lÇn vµ ph­¬ng ph¸p ph©n bæ nhiÒu lÇn. </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 76. 76. 2.4.3KÕ to¸n c¸c kho¶n cÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n <ul><li>Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>TKSD: Tk 144- CÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n </li></ul><ul><li>KÕt cÊu </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n </li></ul>Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC Tr35
 77. 77. TT KT… <ul><li>TK 111,112 </li></ul>TK144 TK811 TK 111,112 TK331 TK214 TK211 (1a) Khi ký quü, ký c­îc (1b)…. Ph¹t vph® NhËn l¹i… Tr¶ nî… (2a)CÇm cè tµI s¶n… (2b)nhËn l¹i TS…

×