Advertisement
Advertisement

Image krajů v ČR

 1. Image Krajů České republiky Česká republika © TNS AISA Zpráva z výzkumu, verze č.1 27. července 2010
 2. Obsah Poznámka TNS AISA: hyperlinky na dané kapitoly fungují v módu „Slide Show“. Východiska a hlavní cíle Design projektu Výsledky: Celkový postoj a preference Kraje pro trvalé bydlení Image krajů České republiky (spontánní asociace) Nabídka navazující analýzy, prezentací, workshopů a konzultací Informace o řízeném panelu domácností TNS AISA TNS AISA kontakty © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 2
 3. Východiska a hlavní cíle projektu Po roce 1989 zvítězil názor, ţe je pro Českou republiku nejvhodnější krajské zřízení s omezenými pravomocemi. Nové kraje – které zhruba kopírují kraje z let 1948-60 – vznikly 1. ledna 2000, přičemž samosprávné kompetence získaly dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly první volby do jejich nově zřízených zastupitelstev. zdroj: Wikipedia TNS AISA uskutečnila projekt, jehož hlavním cílem bylo změřit postoje veřejnosti k jednotlivým vyšším územně správním celkům, tedy krajům, a současně identifikovat, jaké asociace lidé v České republice s jednotlivými kraji mají. Výsledky tohoto projektu jsou volně k dispozici. Ad hoc navazující projekty, analýzy a podpora jsou v případě zájmu k dispozici na vyžádání ( ). © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 3
 4. Obsah analýzy Nakolik jsou jednotlivé Kraje vnímány pozitivně, resp. negativně, nakolik jsou atraktivní pro trvalé bydlení. Analýza umožňuje porovnání výsledků za jednotlivé Kraje a vytvoření „preferenčního žebříčku“ a dispoziční mapy. Jaké hodnoty a atributy jsou spontánně spojovány s jednotlivými Kraji? Odpovídáme na otázku, zda to jsou např. slavní rodáci, památky, příroda, osobnosti z politiky, tradiční výrobky, aféry, města, sportovní události a kluby anebo jiné věci. Pro každý kraj jsme výsledky vizualizovali do podoby koláže, která ukazuje, jak daný kraj vnímají obyvatelé ostatních regionů České republiky. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 4
 5. Využití výsledků Moţnost pro zástupce Krajů porovnat to, co by sami chtěli, aby se o jejich regionu povídalo, s tím, co si lidé skutečně myslí. To povaţujeme za nezbytný základ pro budování strategie jedinečné pozitivní a inspirující image daného kraje a jeho marketingové komunikace. Zajímavé výsledky pro media a veřejnost. Zajímavé výsledky pro naše Klienty, kteří v regionech České republiky sídlí, produkují anebo kteří reprezentují hodnoty spojované s konkrétními Kraji. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 5
 6. Design projektu image Krajů České republiky Ad hoc investiční projekt TNS AISA s cílem výsledky publikovat Reprezentativní výzkum v obecné populaci 18-65 let Výzkum proběhl opakovaným zařazením otázek do multi-klientského a multi-tematického šetření AISA Express, které běží každý 2. týden Výzkum proběhl v 7mi vlnách šetření AISA Express (v každé vlně byly hodnoceny 2 vybrané kraje) Rekrutace respondentů a sběr dat probíhaly přes řízený panel domácností MyMAP Více neţ 3.300 rozhovorů Každý kraj hodnotilo ca. N=450-500 respondentů, tj. osob, které v daném kraji trvale nežijí Terénní sběr dat probíhal v období říjen 2009 – únor 2010 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 6
 7. Seznam otázek Q1. Co se všechno se Vám vybaví, kdyţ se vysloví … [KRAJ XY]? Zapište, prosím, první 3 věci, které se Vám ve spojitosti s … [KRAJ XY] krajem vybavily. Můţete napsat cokoliv, co Vás napadá. Q2. Označte nyní, jak dobře znáte uvedený kraj a jaký je Váš celkový postoj k němu. Jaký je Váš celkový postoj k … [KRAJ XY]? 1: jediný kraj, ve kterém bych chtěl(a) žít 2: jeden z krajů, ve kterém bych chtěl(a) žít 3: za jistých okolností bych v tomto kraji chtěl(a) žít 4: moc toho o tomto kraji nevím 5: nikdy jsem o tomto kraji neslyšel(a) 6: nikdy bych o bydlení v tomto kraji ani neuvažoval(a) © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 7
 8. Celkový postoj k danému Kraji a preference Kraje pro trvalé bydlení
 9. Postoj a preference pro trvalé bydlení dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj Nejlépe jsou hodnoceny Kraje Jihomoravský a Jihočeský; mají vysoký podíl preference pro trvalé bydlení a nízký podíl negativních postojů (odmítání). Interpretace: Důvodem preference obou jiţních regionů je určitá (typicky prázdninová) pohoda a klid vnímané jako jedny z jejich klíčových atributů. Jak víme i z našich jiných studií, značná část veřejnosti klid a pohodlí preferuje. Velmi dobrý výsledek zaznamenal Středočeský Kraj, který má nadprůměrný podíl pozitivních postojů (preference) a průměrný podíl negativních postojů. Interpretace: Středočeský kraj je nejspíše vnímán jako blízký „bohaté“ Praze, ale s klidnějším středočeským ţivotním tempem, blíţe přírodě a klidu. Podle očekávání má kontroverzní výsledek Hlavní město Praha: Praha má výrazný podíl příznivců a současně i značný podíl odpůrců. Interpretace: Prahu lidé vnímají a cení jako soubor unikátních historických hodnot a moderní současnosti, anebo se jí obávají jako místa s rychlým a náročným tempem ţivota – který, jak je Čechům vlastní, napadnou a tedy odmítají. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 9
 10. Postoj a preference pro trvalé bydlení dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj POZITIVNÍ POSTOJ, O Kraji scházejí informace k NEGATIVNÍ POSTOJ, Kraj je preferován jako posouzení atraktivity pro Kraj je odmítán jako místo místo trvalého bydliště. trvalé bydlení. trvalého bydliště. Nejvíce preferované pro Polovině veřejnosti scházejí Nejčastěji odmítané pro trvalý pobyt jsou regiony: informace o těchto Krajích: trvalý pobyt jsou regiony: Jihomoravský, Jihočeský, Olomoucký, Králove- Ústecký a Hlavní město Středočeský a Hlavní hradecký, Pardubický, Praha. město Praha. Plzeňský, Zlínský. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 10
 11. Základní dispozice ke Krajům České republiky dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj třídění podle oficiálního čísla kraje (1-14) (A) Praha 3 10 39 4 45 1: jediný kraj, ve kterém bych chtěl(a) (S) Středočeský 3 14 32 27 25 žít (C) Jihočeský 0 18 33 33 15 2: jeden z krajů, ve (P) Plzeňský 04 20 53 23 kterém bych chtěl(a) žít (K) Karlovarský 03 22 45 29 (U) Ústecký 0 6 1 43 49 3: za jistých okolností bych v tomto kraji (L) Liberecký 0 6 21 48 24 chtěl(a) žít (H) Královéhradecký 0 5 19 55 20 4: moc toho o tomto kraji nevím (E) Pardubický 11 23 54 21 (J) Vysočina 0 8 23 42 25 5: nikdy jsem o tomto (B) Jihomoravský 3 21 29 32 14 kraji neslyšel(a) (M) Olomoucký 0 6 17 54 23 (T) Moravskoslezský 1 7 22 39 30 6: nikdy bych o bydlení v tomto kraji (Z) Zlínský 0 5 24 51 19 ani neuvažoval(a) 0% 25% 50% 75% 100% © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 11
 12. Pozitivní dispozice ke Krajům České republiky dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj třídění podle Top2Boxu (jediný+jeden z několika) Čtyři kraje jsou výrazně více preferované jako region trvalého (B) Jihomoravský 3 21 29 bydlení neţ všechny ostatní: (C) Jihočeský 18 33 Jihomoravský, Jihočeský, Středočesk (S) Středočeský 3 14 32 ý a Praha. (A) Praha 3 10 39 Implikace: Češi vnímají jako (J) Vysočina 8 23 preferované místo trvalého bydlení (T) Moravskoslezský 1 7 22 oba jiţní regiony jako místo klidu a pohody (ideální prázdninové lokality) (M) Olomoucký 6 17 anebo Prahu + její satelit (Střední (L) Liberecký 6 21 Čechy) jako místa prosperity. (H) Královéhradecký 5 19 (Z) Zlínský 5 24 (P) Plzeňský 4 20 1: jediný kraj, ve kterém bych chtěl(a) žít (K) Karlovarský 3 22 2: jeden z krajů, ve kterém bych chtěl(a) žít (E) Pardubický 11 23 3: za jistých okolností bych v tomto kraji chtěl(a) žít (U) Ústecký 1 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 12
 13. Nedostatek informací o Krajích České republiky dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj Výrazné části veřejnosti scházejí základní informace, proto se ani nemohli rozhodnout, zda daný Kraj (M) Olomoucký 55 pro trvalé bydlení preferovat anebo (H) Královéhradecký 55 ne. „Nejlépe“ je na tom Praha, kterou s odstupem následují Střední (E) Pardubický 54 Čechy, Jiţní Morava a Jiţní Čechy. (P) Plzeňský 53 (Z) Zlínský 51 Implikace: Je zde mimořádná příleţitost pro zástupce Krajů (L) Liberecký 49 definovat a komunikovat klíčové (K) Karlovarský 46 hodnoty svých regionů, inspirovat (U) Ústecký 43 veřejnost a budovat preferenci. (J) Vysočina 42 Stávající stav je dost znepokojivý a mohl by mít negativní efekt např. (T) Moravskoslezský 39 v domácím turistickém ruchu. (C) Jihočeský 33 (B) Jihomoravský 32 CHYBÍ MI INFORMACE 4: moc toho o tomto kraji nevím (S) Středočeský 27 (5: nikdy jsem o tomto kraji neslyšel(a)) (A) Praha 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 13
 14. Negativní dispozice ke Krajům České republiky dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj Dva Kraje jsou výrazně častěji odmítané (U) Ústecký 49 jako místo trvalého pobytu: Ústecký Kraj a Hlavní město Praha. Ústecký Kraj je (A) Praha 45 negativně vnímám jako místo s (T) Moravskoslezský 30 ekologickými a sociálními problémy, (K) Karlovarský 29 Praha je odmítána z důvodů obavy (S) Středočeský 25 z shonu, zmatku, vysokých nároků. (J) Vysočina 25 Implikace: Obavy ze zmatku a nároků (L) Liberecký 24 velkoměsta jsou obvyklé a nelze je snadno (M) Olomoucký 23 odstranit. Naproti tomu má Ústecký Kraj jedinečnou příleţitost prokázat schopnost (P) Plzeňský 23 řešit svoje problematické oblasti a získat (E) Pardubický 21 českou veřejnost na svoji stranu. (H) Královéhradecký 20 (Z) Zlínský 19 NEGATIVNÍ DISPOZICE 6: nikdy bych o bydlení v tomto kraji ani (C) Jihočeský 15 neuvažoval(a) (B) Jihomoravský 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 14
 15. Mapa dispozice ke Krajům České republiky dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj Negativní 60 Kontroverzní postoje. postoje. 50 ÚSTECKÝ 6: nikdy bych o bydlení v tomto kraji ani neuvažoval(a) 40 PRAHA Negativní dispozice T30 K průměr STŘEDOČESKÝ L 0 10 20 O P 30 J 40 50 60 E H 20 Z JIHOČESKÝ 10 JIHOMORAVSKÝ Nevyhraněné 0 Pozitivní postoje. postoje. Pozitivní dispozice 1: jediný kraj, ve kterém bych chtěl(a) žít 2: jeden z krajů, ve kterém bych chtěl(a) žít 3: za jistých okolností bych v tomto kraji chtěl(a) žít © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 15
 16. Úlohy Krajů v rámci dispoziční mapy dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj Ústecký Kraj má příleţitost Praha by měla sníţit podíl negativní zapracovat na sníţení podílu dispozice, neboť počet negativních negativního vnímání a současně 60 referencí (pomluv) od jednoho „nepřítele“ najít a prezentovat motivátory Prahy bude vždy větší než počet pozitivního pohledu na svůj region. pozitivních referencí od někoho, kdo Prahu a její hodnoty vnímá pozitivně. 50 ÚSTECKÝ 40 PRAHA Negativní dispozice T30 Středočeský Kraj by svoji K pozici mohl vylepšit průměr STŘEDOČESKÝ sníţením podílu 0 10 20 O P L 30 J 40 50 negativního vnímání. 60 E H 20 Z JIHOČESKÝ „Průměrné Kraje“ mají velkou příležitost posílit svoji pozitivní JIHOMORAVSKÝ 10 image a dispozici a odpoutat se od středu, musí to ovšem dělat promyšleně a cíleně. Kterému Jihomoravský a Jihočeský Kraj Kraji se to povede? mají za úkol udrţet své skvělé 0 postavení. Konkurenty jsou samozřejmě Praha a Střední Čechy Pozitivní dispozice a současně i některý z průměrných Krajů, kterému se podaří postavit dobrou (vítěznou) strategii podpory © TNS AISA, Česká republika 2010 svojí značky. Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 16
 17. ASOCIACE Spontánní asociace veřejnosti s regiony České republiky
 18. Nemá s daným Krajem ţádné spontánní asociace dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj (H) Královéhradecký 25 Zhruba pětina aţ čtvrtina (T) Moravskoslezský 23 české veřejnosti nemá ţádné konkrétní asociace s těmito Kraji: (S) Středočeský 22 Královéhradecký, Moravskoslezský (U) Ústecký 16 a Středočeský. (B) Jihomoravský 13 Implikace: Představitelé (nejen) těchto (J) Vysočina 10 regionů mají důleţitý úkol: komunikovat (Z) Zlínský 10 unikátní hodnoty svých „regionálních“ (C) Jihočeský 9 značek s cílem oslovit, budovat pozitivní (L) Liberecký 6 vztah a inspirovat veřejnost k akci, tj. ideálně k návštěvě a útratě. (M) Olomoucký 5 (E) Pardubický 5 (K) Karlovarský 4 nemá žádné spontánní asociace, nic si v (P) Plzeňský 4 souvislosti s daným krajem nevybaví (A) Praha 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 18
 19. Přehled klíčových asociací (pořadí podle oficiálního čísla Kraje) Praha (A) = Hlavní město, Praţský hrad, Karlův most, kultura, metro, prezident, … Středočeský (S) = Praha, David Rath, Karlštejn, Vltava, … Jihočeský (C) = rybníky, České Budějovice, Šumava, Český Krumlov, Budvar, Lipno, … Plzeňský (P) = pivo, Prazdroj, Právnická fakulta, Plzeň, průmysl, … Karlovarský (K) = lázeňství (lázně, oplatky, minerálky), Rusové, MFF, KV, Becherovka Ústecký (U) = Ústí nad Labem, Labe, Rómská problematika, průmysl / negativní dopad, … Liberecký (L) = Ještěd, Lyţování, Babylon, ZOO, Liberec, hokej, hory … Královéhradecký (H) = safari Dvůr Králové, Hradec Králové Pardubický (E) = perník, Velká pardubická, hokej, Pardubice Vysočina (J) = příroda, pahorky, Jihlava, Miloš Zeman, D1, nestálé počasí Jihomoravský (B) = vinařství, Brno, zemědělství, folklór Olomoucký (M) = tvarůţky, Olomouc, Zoo Svatý Kopeček Moravskoslezský (T) = Ostrava, hornictví, vinařství, Beskydy Výraznou asociací na jednotlivé Kraje je „pouhé“ Zlínský (Z) = Tomáš Baťa, Zlín, výroba obuvi, hokej, … přetlumočení jméno © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky sídelního města. v1, 27. července 2010 19
 20. Asociace – povaha výsledků Výsledky ukazují, jak velké příleţitosti a současně i rezervy mají zástupci jednotlivých Krajů v budování silných regionálních značek. Ve výsledcích jsme identifikovali i několik základních vzorců: Některé kraje jsou z minulosti výrazně propojené na konkrétní oblasti: památky, přírodu, činnost, produkty, osobnosti. Implikace: Bude vhodné a výhodné to vyuţít a současně i náročné převládající stereotyp překonat. Některé kraje jsou spojeny s aktuálním děním: sociální a neřešené problémy, aféry, kontroverzní osobnosti. Implikace: Daný Kraj má velkou příleţitost prokázat schopnost problémy řešit (ideálně hospodárným způsobem) a tuto schopnost prezentovat a vyuţít ve svůj prospěch. V některých případech si lidé daný Kraj spojují zcela chybně s atributy Kraje jiného. Implikace: Je to sice „nesmysl“, ale lidé si to myslí a podle toho se také chovají a rozhodují. Je zde příleţitost dát věci do pořádku. V některých případech nemají lidé daný Kraj spojený s ničím, nic o něm nevědí. Implikace: Je to velká příleţitost postavit (jedinečnou) strategii značky a komunikovat její hodnoty a nabídku daného regionu. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 20
 21. Obsah Poznámka TNS AISA: hyperlinky na dané kapitoly fungují v módu „Slide Show“. kraj sídlo počet obyvatel* hlavní město Praha (A) Praha 1 233 211 Středočeský kraj (S) Praha 1 230 691 Jihočeský kraj (C) České Budějovice 636 328 Plzeňský kraj (P) Plzeň 569 627 Karlovarský kraj (K) Karlovy Vary 308 403 Ústecký kraj (U) Ústí nad Labem 835 891 Liberecký kraj (L) Liberec 437 325 Královéhradecký kraj (H) Hradec Králové 554 520 Pardubický kraj (E) Pardubice 515 185 Vysočina (J) Jihlava 515 411 Jihomoravský kraj (B) Brno 1 147 146 Olomoucký kraj (M) Olomouc 642 137 Moravskoslezský kraj (T) Ostrava 1 250 255 Zlínský kraj (Z) Zlín 591 412 * Zdroj: ČSÚ
 22. Informace ke kolážím a grafům KOLÁŢE Koláţe jednotlivých Krajů reprezentují klíčové spontánní asociace s daným Krajem u české veřejnosti, která v daném Kraji nebydlí. Velikost obrázku rámcově reprezentuje sílu dané asociace spontánně spojené s Krajem. GRAFY Procenta v grafech za jednotlivé Kraje reprezentují klíčové skupiny spontánních asociací, přičemţ detaily můţeme nabídnout na vyţádání ve volitelných výstupech (např. tabulkový výstup s hrubým i podrobným výčtem asociací tříděný podle demografických i postojových kritérií). © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 22
 23. 1. Hlavní město Praha - Praha (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 24. Asociace s krajem: Hlavní město Praha © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 24
 25. Asociace: Hlavní město Praha dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Památky: Praţský hrad, sv. Vít, Karlův most, … 72 Hlavní město, největší město, velkoměsto, srdce 53 Evropy, … Doprava, metro, komplikace, kolony, letiště, … 17 Nízká nezaměstnanost, bohatý kraj, vysoké mzdy, vysoké ţivotní náklady, … 15 Praha je „zbytkem České Sídlo prezidenta, vlády, institucí, úřadů, politické strany, … 14 republiky“ vnímána jako jedinečný Vysoká koncentrace lidí, přelidněno, chaos, ruch 11 soubor architektonických památek velkoměsta, … a turistický magnet a na druhé Různé městské části 11 straně jako moderní centrum Nákupní centra, obchody, bary, kluby, restaurace, … 10 politiky, obchodu a zábavy, které pro veřejnost představuje Řeka Vltava 7 jedinečnou hodnotu, náročný Cestovní ruch, turistické centrum, … 6 hektický ţivot anebo také snadný Rodina, domov, přátelé, dětství, vzpomínky 6 výdělek. Implikace: Praha má velkou příleţitost budovat svoji Centrum dění, kultury, obchodu, … 6 image nejen jako turistický Region - město Praha, Střední Čechy 6 magnet (co jsme zdědili), ale i jako moderní evropské město (co 0 20 40 60 80 100 děláme pro dnešek % budoucnost). a © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 25
 26. 2. Středočeský kraj - Praha (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 27. Asociace s krajem: Středočeský © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 27
 28. Asociace: Středočeský Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Praha 61 Různá středočeská města 22 Hrady a zámky 18 Region, okolí Prahy, střed ČR, Čechy, Polabí 17 Středočeský Kraj má „trochu“ David Rath 14 problém ve svém vnímání zbytkem Řeky, Vltava 14 republiky, neboť jeho klíčovým „představitelem“ je Praha. Doprava, dálnice, dopravní komplikace, letiště 9 Bohatý kraj, nízká nezaměstnanost 9 Následují různá středočeská města, historické památky, Hory, jeskyně 8 příroda a hejtman David Rath. Kultura a památky - obecně 5 Průmysl, Škoda, … 5 Implikace: Středočeský kraj by měl zapracovat na strategii vlastní … jedinečné image s cílem nebýt nic, neví, asociace s jiným krajem 22 především vnímám jako satelit, resp. součást bohaté 0 20 40 60 80 % 100 Prahy. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 28
 29. 3. Jihočeský kraj – České Budějovice (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 30. Asociace s krajem: Jihočeský kraj © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 30
 31. Asociace: Jihočeský Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Rybníky, chov ryb 59 Různá jihočeská města, vsi 28 České Budějovice, místa a akce v ČB 23 Hrady, zámky, památky 19 Jihočeský kraj = rybníky. Šumava (Boubín) 16 S viditelným odstupem je Jihočeský Kraj spojován s Příroda, krajina, lesy, hory 16 unikátními (historickými) městy Řeky, přehrady, povodně 15 a vesnicemi, sídelním městem České Budějovice, památkami Pivo, pivovary 15 a přírodou (Šumava). Průmysl, výroba, chovatelství (ne pivo) 13 Implikace: Jihočeský kraj můţe Cestovní ruch, turistika, vodáctví 11 velmi dobře stavět na své srozumitelné jedinečnosti … a soustředit se na podporu konkrétních oblastí a aktivit. 0 20 40 60 80 % 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 31
 32. 4. Plzeňský kraj – Plzeň (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 33. Asociace s krajem: Plzeňský © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 33
 34. Asociace: Plzeňský Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Výroba piva, Pilsner Urquell 92 Plzeň, místa v Plzni 25 Průmysl, Škoda 14 Plzeňský Kraj = pivo, které reprezentuje Plzeňský Prazdroj. Právnická fakulta, aféra na PF, Kindl 14 S velkým odstupem představuje Vzdělávání, ZČU 10 povědomí o Kraji také jeho statutární město Plzeň a jeho Čechy, západ, hranice s Německem 9 průmysl (Škodovy závody). Z poslední doby si lidé v Sport, hokej, sportovní kluby 8 souvislosti s Plzní vybaví Doprava, D5, komplikace, obchvat, tah na Německo 7 i její Právnickou fakultu. Rodina, dětství, známí, vzpomínky, vojna 6 Implikace: Plzeňský Kraj můţe Řeky, rybníky, přehrady, povodně 5 velmi dobře vyuţít svou silnou charakteristiku = tedy spojení s … výrobou piva, ale současně by měl komunikovat další významné 0 20 40 60 80 % 100 atributy svého regionu. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 34
 35. 5. Karlovarský kraj – Karlovy Vary (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 36. Asociace s krajem: Karlovarský © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 36
 37. Asociace: Karlovarský Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Lázně, lázeňství - obecně 74 Karlovy Vary, místa, podniky v KV 27 Lázeňské oplatky 26 Karlovarský Kraj představuje pro Rusky mluvící lidé 23 českou veřejnost především MFF Karlovy Vary 20 lázeňství (lázně) – reprezentované městem Karlovy Vary. Dalšími Becherovka 18 silnými prvky ve vnímání kraje Výroba, podniky, ekonomika 17 jsou lázeňské oplatky, místní ruská populace, MFF a Vřídla, minerální vody 17 Becherovka. Minerálky (značky minerálek) 10 Implikace: Karlovarský Kraj Sport, sportovní odvětví, sportovní kluby 8 můţe velmi dobře stavět na své Západ, západní hranice, Sudety 6 jedinečné lázeňské image a současně by měl komunikovat … další silné stránky povahy 0 20 40 a nabídky 80 % regionu. 60 svého 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 37
 38. 6. Ústecký kraj – Ústí nad Labem (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 39. Asociace s krajem: Ústecký © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 39
 40. Asociace: Ústecký Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Průmysl, chemický průmysl, těţba 28 Ústí nad Labem 24 Labe 23 Ústecký Kraj nemá – oproti Romové, problémy s Romy 19 ostatním regionům – jedinečný Znečištěné ovzduší, smog, zdevastovaná… 16 pozitivní image atribut. Lidé si Různá města ÚK 14 Ústecký Kraj spojují nejčastěji s chemickým a těţebním průmyslem Nezaměstnanost, špatná ekonomická situace 12 a jeho vlivem na ţivot, městem Sever, severozápad 11 Ústí n/L a řekou Labe. Současně Hory, pohoří 11 jsou s Krajem spojovány různé sociální problémy. Implikace: Stavební památky 8 Ústecký Kraj tvoří společně s Špína, kriminalita, nemoci 6 Prahou 2 nejvíce odmítané regiony Doprava, přístav 5 pro trvalý pobyt. Představitelé … i obyvatelé ÚK mají jasný úkol: Prokázat schopnost problémy nic, neví, asociace s jiným krajem 16 řešit a posílit zájem o jistě mnoho 0 20 40 zajímavých míst v tomto Kraji. 60 80 % 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 40
 41. 7. Liberecký kraj - Liberec (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 42. Asociace s krajem: Liberecký © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 42
 43. Asociace: Liberecký Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Liberec, místa v Liberci (Babylon, ZOO) 60 Ještěd, areál Ještěd 58 Hory, skály, jeskyně 20 Liberecký Kraj to je pro českou Cestovní ruch, lyţování, turistika 17 veřejnost ikonická hora (a vysílač) Sport, hokej 17 Ještěd a město Liberec – především jeho zábavní centrum Sport - běţecké lyţování, MS 15 Babylon a zoologická zahrada. Průmysl - sklo, biţuterie, textil, strojírny 9 Implikace: Dominanta Ještědu je Region - Čechy, sever Čech, pohraničí 8 pro veřejnost symbolem regionu, doplněná klíčovými Různá města 6 lákadly Liberce (ZOO, Babylon). Kraj má Vzdělávání - Technická univerzita v Liberci 6 v této situaci za úkol podpořit a … veřejnosti komunikovat další silné hodnoty a emoce, rozšiřující 0 20 40 nabídku sídelního města Liberce. 60 80 % 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 43
 44. 8. Královéhradecký kraj – Hradec Králové (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 45. Asociace s krajem: Královéhradecký © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 45
 46. Asociace: Královéhradecký Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Safari Dvůr Králové, Dvůr Králové 40 Hradec Králové, místa v HK 39 Doprava, D11, dopravní spojnice, nedokončení 12 Kultura, muzea, festivaly - obecně 9 Královéhradecký Kraj Region ČR, sever, východ, hranice s Polskem 9 znamená pro českou veřejnost Vysoké školství 9 především Safari ve Dvoře Králové Hory, Krkonoše, Orlické hory 7 a sídelní město Hradec Králové. Krajina, příroda, kvalitní ţivotní prostředí 7 Čtvrtina veřejnosti si Různá města 7 s Královehradeckým Krajem Sport, fotbal, hokej 6 však neví rady a nic konkrétního Cestovní ruch, turistika, lázně 6 si s tímto regionem nespojí. Řeky, voda 5 Rodina, dětství, známí, vzpomínky 5 Implikace: Královéhradecký Kraj má značnou příleţitost vyuţít svoje … další přirozené „zdroje inspirace nic, neví, asociace s jiným krajem 25 a zájmu“, posílit jejich znalost 0 20 40 pozitivní vnímání s% a 60 80 cílem rozšířit 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 spektrum hodnot, které budou Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 pro veřejnost atraktivní. 46
 47. 9. Pardubický kraj - Pardubice (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 48. Asociace s krajem: Pardubický © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 48
 49. Asociace: Pardubický Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Perník 92 Dostihy, koně, hřebčín Kladruby 49 Sport, hokej, plochá dráha 29 Různá města, Pardubice 16 Pardubický Kraj to znamená především PERNÍK Průmysl - chemický průmysl 8 (zcela dominantní asociace), výrazné spojení s dostihy, koni a sportem (hokej, plochá dráha). Kultura a památky 7 Implikace: Pardubický Kraj má jednoznačný ikonický symbol (perník) a řadu dalších silných symbolů z různých oblastí činnosti, které by měly Doprava, vlaková, letiště 5 samy o sobě představovat motivátory zájmu o tento region. I přesto má Kraj příleţitost … komunikovat stávající silné atributy a dále zvyšovat povědomí o dalších oblastech 0 20 (např. památky, kultura, 80 40 60 příroda, apod.). % 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 49
 50. 10. Vysočina - Jihlava (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 51. Asociace s krajem: Vysočina © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 51
 52. Asociace: Kraj Vysočina dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Hezká příroda, krajina, lesy 47 Chladné, drsné počasí, sráţky, kruté zimy, mlhy, vítr 33 Hornatá oblast, vrchovina 27 Kraj Vysočina představuje pro Doprava, D1 - problémy a nehody, zimní komplikace 27 českou veřejnost především Jihlava 19 přírodu, hornatou krajinu, a s tím spojené „drsné“ počasí – zejména Miloš Zeman 19 v kontextu dálnice D1. Poměrně Salám Vysočina 11 vysoké zastoupení má i město Jihlava (neobsaţené v názvu kraje) Cestovní ruch, turistika, lyţování 11 a osobnost Miloše Zemana. Různá města 11 Implikace: Vysočina má ideální Zemědělství, pěstování brambor, chov 9 příleţitost vyuţít svoje pozitivní vnímání (hodnota krajiny) v Region - hranice Čech a Moravy, střed ČR, jih 7 komunikaci. Současně má Kraj příleţitost posílit povědomí o 0 20 40 konkrétních bodech 100 60 80 % zájmu. © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 52
 53. 11. Jihomoravský kraj - Brno (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 54. Asociace s krajem: Jihomoravský © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 54
 55. Asociace: Jihomoravský Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Vinařství 80 Brno, místa v Brně 27 Zemědělství, ovocnářství 19 Folklór, nářečí, vesnice, veselice 16 Jihomoravský Kraj to je pro nás, obyvatele České republiky, Pohoří, hory 9 s výrazným odstupem od všeho Řeky, přehrady 9 ostatního vinařství a víno. Silným znakem Jihomoravského Kraje je Různá JM města 9 město Brno, a dále zemědělství a ovocnářství a současně i výrazný Teplé klima 8 lidový ráz a tradice. Alkohol (Slivovice, pivo) 7 Implikace: Jihomoravský Kraj – Příroda, čisté ţivotní prostředí 6 kraj vína a „pohody“ má výhodu Hrady a zámky 6 přirozeného pozitivního efektu svého image = pozitivní dispozice 0 20 40 a preference pro % 60 80 trvalý pobyt. 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 55
 56. 12. Olomoucký kraj - Olomouc (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 57. Asociace s krajem: Olomoucký © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 57
 58. Asociace: Olomoucký Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Olomoucké tvarůţky 83 Olomouc, památky a místa v Olomouci 38 Region, Morava, Haná, východ 14 Olomoucký Kraj to jsou především Vzdělávání, Univerzita Palackého 8 Olomoucké tvarůţky. Výraznou Flóra Olomouc, arboretum 7 (přirozenou) asociací je samotná Olomouc a její památky. Zemědělství, potravinářský průmysl 7 Implikace: Olomoucký Kraj má – Hanácký folklór, lidové kroje, nářečí, příjemní a milí lidé 7 podobně jako Kraj Pardubický (perník) – silného Sport, fotbal, hokej 6 představitele, tedy produkt – syrečky. Z pohledu ideální image Kultura, památky, festivaly - obecně 5 je to poněkud málo … a Kraj má tedy důleţitý úkol, postavit strategii silné 0 20 40 60 značky 80 % 100 © TNS AISA, Česká republika 2010 na širším hodnotovém základě. Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 58
 59. 13. Moravskoslezský kraj - Ostrava (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 60. Asociace s krajem: Moravskoslezský © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 60
 61. Asociace: Moravskoslezský Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Ostrava, místa v Ostravě, festivaly 38 Hornictví, hutnictví, ţelezárny, těţký průmysl 29 Vinařství 20 Hory, Beskydy, Jeseníky, jeskyně 18 Moravskoslezský Kraj to je město Ostrava (jak je reprezentují její Různá města 13 vykřičníky), hornictví a těţký Region, Morava, příhraniční oblast (PL), Slezsko 12 průmysl – v kraji hor, v pohraničí. Folkór, cimbálovka, kroje, nářečí, milí, veselí lidé, … 10 Značná část veřejnosti si pod Zemědělství, potravinářství 7 Moravskoslezským Krajem nic Lesy, hezká krajina, příroda 6 nepředstaví (1/4), anebo si představuje atributy typické pro Nehezká část ČR, špatné ovzduší, špína, nepořádek, … 6 jih Moravy (vinařství apod.). Památky, hrady a zámky 5 Implikace: Moravskoslezský Kraj … má řadu silných atributů a nic, neví, asociace s jiným krajem 23 současně i příleţitost posílit 0 20 povědomí o svém regionu = posílit 40 60 80 % 100 strategii budování výrazné © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky a přitaţlivé značky. v1, 27. července 2010 61
 62. 14. Zlínský kraj - Zlín (číslování podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje)
 63. Asociace s krajem: Zlínský Tomáš Baťa Tomáš Baťa jr. 1876-1932 1914-2008 © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 63
 64. Asociace: Zlínský Kraj dospělá populace trvale žijící mimo daný kraj skupiny oblastí Tomáš Baťa 46 Zlín, místa a památky ve Zlíně 37 Průmysl, výroba, podniky, výroba obuvi 27 Zemědělství, vinařství 19 Zlínský Kraj to je v myslích Region ČR, Morava, východ, jih, podhůří občanů České republiky 15 Beskyd, hranice s SK především mimořádné Sport, hokej 14 podnikatelské i společenské dědictví po společnosti Baťa Zlín – Různá města v ZK 10 reprezentované zakladatelem Hrady, zámky a památky 6 Tomášem Baťou a poválečným pokračovatelem, nedávno Slivovice, trnkovice, trnkobraní, R. Jelínek 6 zesnulým „Tomíkem“ Baťou. Hezká příroda, krajina, úrodný kraj 6 Implikace: Zlínský Kraj je … spojován především s výjimečnou nic, neví, asociace s jiným krajem 10 předválečnou érou (minulostí), na které musí nyní postavit 0 20 40 60 80 100 aktuální regionální značku, % © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky opět jedinečnou a přitaţlivou. v1, 27. července 2010 64
 65. Nabídka TNS AISA: - navazující analýzy - exkluzivní projekty
 66. Možnosti navazující analýzy / ad hoc spolupráce (ceny vztažené vždy k jednomu Kraji) Detailní výsledky v tabulkách tříděných podle klíčových socio-demografických a postojových charakteristik (23 tisíc Kč, bez DPH) Osobní prezentace výsledků a diskuse nad nimi (+tabulky) (36 tisíc Kč, bez DPH) Konzultace nad výsledky na konkrétní téma (účtujeme hodinovou sazbu + náklady na dopravu) Workshopy nad konkrétními tématy spojenými s vybraným Krajem – např. s cílem podpořit strategii a taktiku budování dobrého jména (značky) kraje, komunikace a prezentace (65 - 125 tisíc Kč podle rozsahu WS) Navazující a související exkluzivní ad hoc projekty (obsah a rozpočet dle povahy zadání) © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 66
 67. Řízený panel domácností MyMAP základní informace
 68. Pokud si kladete některé z následujících otázek ... ... odpovědi získáte díky řízenému panelu TNS AISA s možností rychlého a přesného výběru respondentů. Uvaţují lidé z jiných částí republiky o pobytu v našem kraji? Jak jsou vnímány naše konkurenční výhody, resp. nedostatky? Do jaké míry jsou naše lokality a program atraktivní? Prosadí se naše komunikace (je kreativní), a prodá náš kraj (je efektivní)? Jak jsou návštěvníci našeho kraje spokojeni? Co reálně ovlivňuje jejich spokojenost a věrnost? Jak působní naše obecná prezentace, naše grafika, naše logo? Komunikuje hodnoty (emoce), které jsme chtěli? Jsou naše webové stránky dosaţitelné, srozumitelné, přesvědčivé? Dosahujeme stávajícími parametry produktů a sluţeb optimálního výkonu? Anebo je nutné parametry našich produktů a sluţeb vyladit? Jakou roli hraje při výběru tuzemského pobytu „značka“, jakou roli hraje dostupnost a jakost sluţeb, jakou roli hraje cena, jakou roli hrají obecné trendy ve společnosti, jakou roli hraje naše komunikace? Jak se v zájmu o náš kraj projevuje krize? Bude náš koncept pobytového, věrnostního, … programu fungovat? Které parametry naší nabídky jsou klíčové a která jejich kombinace přinese největší prodej (zisk)? Jaké potřeby mají lidé při výběru tuzemského pobytu? Jaké jsou segmenty potřeb? Odpovídá tomu naše marketingová strategie a taktika? Cílíme správně? © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 68
 69. Nabízíme Vám ... Exkluzivní ad hoc marketingový výzkum realizovaný v cílových skupinách definovaných např. podle příslušnosti ke správnímu celku (kraji), resp. podle preference kraje, apod. AISA MAP = okamţitý přístup k těmto cílovým skupinám AISA MAP = řízený panel jako optimální nástroj pro rychlý a spolehlivý sběr dat Disponujeme osvědčenými nástroji analýzy dat, např. pro oblast segmentací trhu, Usage&Attitudes, komunikace, optimalizace produktů a sluţeb, ... Nabízíme konzultace a poradenství Moţnost sekundární analýzy existujících dat za cílové skupiny podle příslušnosti ke správnímu celku (kraji). © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 69
 70. Co je MyMAP MAP = Managed Access Panel Robustní základna ca 25.000 osob, které souhlasily s dlouhodobou spoluprací s TNS AISA a několikrát ročně se účastní výzkumů, pro které jsou cíleně vybrány podle daných rekrutačních podmínek Panel je řízený od procesu rekrutace členů, přes pravidelnou komunikaci se členy, instalace softwaru pro dotazování, aţ po sběr dat – tím se MyMAP zcela odlišuje od obecných (internetových) panelů Kompletní demografické údaje a řada spotřebních údajů o členech panelu a jejich domácnostech = nejrychlejší a nejpřesnější výběr pro výzkum Vyuţíváme různé metody a techniky dotazování, nejčastěji však CAWI (CAPI at home). © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 70
 71. Koncept řízeného panelu respondentů MyMAP přidává do konceptu kvantitativního výzkumu jeden krok: z obecné populace je vytvořen robustní vzorek jednotlivců, z nějž rekrutujeme respondenty pro jednotlivé projekty namísto běžného výběru přímo z populace. Výběr respondentů pro jednotlivé projekty probíhá přes kompletní demografické údaje a robustní spotřebitelské údaje. obecná populace odhad o populaci na České republiky Řízený panel základě výsledků MyMAP zjištěných na výběrovém souboru © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 výběrové vzorky 71
 72. Reprezentativní rozmístění členů řízeného panelu MyMAP umožňuje realizaci projektů na národní úrovni i ve zcela specifických cílových skupinách, např. obyvatelé kraje VYSOČINA. AISA MAP = nejpřesnější a nejefektivnější metoda výběru a sběru dat pro značnou část úloh © TNS AISA, Česká republika 2010 výzkumu trhu Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 72
 73. Členové řízeného panelu MyMAP Panel reprezentuje obecnou populaci České republiky ve věku 15-59 let MyMAP je pečlivě vybraný a osobně zrekrutovaný reprezentativní vzorek populace. Jsou v něm zastoupeny i skupiny, jež by se do běžného internetového panelu nepřihlásily (např. starší lidé, vyšší příjmové skupiny) – včetně lidí, kteří s internetem pracují minimálně TNS AISA všechny členy panelu detailně zná a důsledně kontroluje jejich identitu Členové panelu souhlasili s dlouhodobou spoluprací s TNS AISA, několikrát ročně se účastní různých výzkumů jako respondenti a za svou účast jsou odměňováni Členové panelu se výzkumu účastní max. 6x ročně © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 73
 74. Klíčové výhody řízeného panelu MyMAP Robustní řešení právních aspektů ochrany osobních údajů – se členy panelu má TNS AISA smlouvu Díky obsáhlé databázi informací o členech panelu rychle a přesně vybíráme potřebné respondenty Znalost demografických i spotřebitelských údajů o respondentech umožňuje zkrácení dotazníků Data nového projektu mohou být navázána na údaje ze sdílené databáze nebo chráněné databáze minulých projektů klienta Návazné projekty mohou být dotazované na týchž respondentech. Dlouhý rozhovor můţe být rozdělen – v čase / různé metody dotazování Díky metodě CAWI (Computer Assisted Web-based Interviewing), respondent vyplňuje dotazník samostatně (na svém) počítači, neboť identita členů panelu je důsledně kontrolována © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 74
 75. CAWI dotazování (nejběžnější způsob pro AISA MAP) Rychlost (díky povaze řízeného panelu) Data jsou k dispozici mimořádně rychle (obvykle 2. resp. 3. den) Kvalita odpovědí (+ vysoká návratnost) Respondent odpovídá v čase, který mu vyhovuje Ochota odpovídat pravdivě na „citlivé“ otázky Odpovědi na otevřené otázky vlastními slovy bez omezení délky textu Dotazníky jsou naprogramovány se zakomponovanými kontrolami - kontrola délky vyplňování jednotlivých částí dotazníku, nemožnost vracet se k již vyplněným otázkám, nemožnost přerušit nebo přeskočit testované reklamy Další výhody a vyuţití Možnost zařadit audiovizuální stimulační materiály (TV spoty, animatiky, ...) Rychlá, přesná a spolehlivá rekrutace pro kvalitativní výzkum © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 75
 76. Sdílená databáze MyMAP jako klíčový podklad pro přesný a rychlý výběr respondentů pro projekty našich klientů Databáze informací o členech je 3x ročně aktualizována Okruhy otázek úvodního dotazníku zahrnují tyto oblasti: Kompletní demografické údaje spotřeba a vlastnictví - PŘÍSLUŠNOST K REGIONU - Finance Lifestyle - Telekomunikace - segmentace podle NeedScope™ - Energie - Internet FutureView™ - Mobilní telefon - model identifikující tzv. Future - Auto/moto Shapers a Future Makers, - Potraviny t.j. spotřebitele, kteří určují - Pivo budoucí směřování trhu - Kouření - ... zábava © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky - Hudba v1, 27. července 2010 76
 77. MyMAP = okamţitý přístup k Vašim cílovým skupinám Region trvalého bydliště: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj,Středočeský kraj, Ústecký kraj, Vysočina, Zlínský kraj Ţivotní krédo, příslušnost k segmentu ţivotního stylu: Troufalí, Sebevědomí, Zodpovědní, Starostliví, Družní, Bezstarostní Příslušnost k segmentům FutureView: Future Shapers, Future Makers, … Kompletní demografie: pohlaví, věkové skupiny, vzdělání, typ domácnosti (bez dětí, s dětmi), příjem domácnosti, vybavení domácnosti, velikost sídla, region, … Moţnost rychlé a přesné rekrutace ad hoc cílových skupin: vodáci, cyklisté, turisté, lázeňští hosté, návštěvníci kulturních akcí, lyžaři – běžky, lyžaři – sjezd, mládež, rodiny s dětmi, senioři, pivaři, milovníci vína, milovníci historie, návštěvníci památek, … Tyto informace máme pro všechny členy řízeného panelu MyMAP zjištěny © TNS AISA, Česká republika 2010 z pravidelných penetračních dotazníků a ve vlastním výzkumu je nedotazujeme. Image Krajů České republiky Protože nedotazujeme ani demografie, které pro členy řízeného panelu MyMAP v1, 27. července 2010 rovněž známe, efektivní doba rozhovoru je v případě TNS AISA výrazně delší. 77
 78. Rozdíl v řízeném panelu TNS AISA a „běžném“ on-line panelu internetového výzkumu Řízený panel MyMAP On-line internetový panel SPOLEHLIVÁ DATA NESPOLEHLIVÁ DATA PRO ANALÝZU PRO ANALÝZU Každý člen je osobně rekrutován Obvykle nick-name kontakty a důkladně prověřen, veden pod Anonymní členství v panelu svým rodným číslem (ID) Minimální znalost demografií Vyřešená legislativa (par. 101) (např. schází údaj o pohlaví, Dokonalá znalost demografií převažují studenti, vysoký podíl „moderní internetové“ populace) Znalost spotřebitelského chování v mnoha oblastech (FMCG, Nízká návratnost (5-20%), banky, pojišťovny, auto/moto, …) nízká vypovídací hodnota Vysoká návratnost (+80%) V principu málo použitelná data pro jakoukoliv analýzu (GIGO) Vysoká úroveň kontrol a testů spolehlivosti sbíraných údajů © TNS AISA, Česká republika 2010 Image Krajů České republiky v1, 27. července 2010 78
 79. TNS AISA Kontakty
 80. Detaily, otázky? Zavolejte, napište.  Client Partner Daniel Procházka  daniel.prochazka@tns-global.com  (+420) 602.365.802  Project Leader Darek Pikálek  darek.pikalek@tns-global.com  (+420) 272.177.178 Life Style 2010: © TNS AISA, Česká republika 2010 Životní styl, hodnoty, normy české populace v roce 2010 Image Krajů České republiky ... objednejte si naší jedinečnou analýzu v1, 27. července 2010 80
 81. Konec dokumentu
Advertisement