Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació corporativa 2013

624 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació corporativa 2013

 1. 1. TransportsMetropolitansde BarcelonaPresentació institucional
 2. 2. TMB Què és TMB? 2 Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen respectivament les xarxes de metro i autobusos per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). També inclou l’empresa Projectes de Servei i Mobilitat, SA, que gestiona el telefèric de Montjuïc. www.tmb.cat
 3. 3. TMBQuè és TMB? 3 TMB dóna servei a la ciutat de Barcelona i a onze municipis més de l’àrea metropolitana, i és el principal operador de transport públic de Catalunya i una empresa de transport i mobilitat ciutadana referent a Europa i a tot el món. Activitat global de TMB 2009 2010 2011 Viatgers transportats* (en milions) 557,6 570,7 577,4 Plantilla* 7.991 8.037 8.015 Places-km (en milions) 17.910,9 19.566,2 20.125,9 Trajecte recorregut cotxes-km útils (milers) 121.265,9 130.019,7 133.141,8 * No inclou el telefèric de Montjuïc.
 4. 4. TMBQuè és TMB? 4 Òrgans d’administració i gestió de TMB Consell d’Administració Consell d’Administració de Transports de de Ferrocarril Metropolità Barcelona, SA Barcelona, SA Consell de Direcció Comissió Executiva Presidència Vicepresidència Executiva Direcció Executiva Gabinet de Presidència Direcció General Direcció General Direcció General de de Bus de Metro Serveis Corporatius
 5. 5. TMB Marc de referència 5 La regió metropolitana de Barcelona (RMB) Comprèn les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental amb un total de 164 municipis, una superfície de 3.237,1 km2 i una població de 5.012.961 habitants (2010).
 6. 6. TMBMarc de referència 6 L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Està integrada per 36 municipis, amb una superfície total de 636 km2 i una població de més de tres milions d’habitants (2011).
 7. 7. TMBMarc de referència 7 Barcelona Barcelona té una superfície de 101,4 km2 i una població d’1.615.448 habitants (2011).
 8. 8. TMB La mobilitat 8 a l’àrea d’influència de TMB La demanda de transport públic col·lectiu en l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona es va concretar en 935,5 milions de viatges l’any 2011, un 61,8%. Del total de viatges realitzats, més de 577 milions corresponen a TMB.
 9. 9. TMBLa mobilitat a l’àrea 9d’influència de TMBLa contribució de TMB a la mobilitat de la regió Desplaçaments a la regió metropolitanametropolitana de Barcelona (RMB) de Barcelona Modes no Transport Transport motoritzats privat públicEl 2011 es van fer 16.377.995 milions de desplaçaments a laregió metropolitana de Barcelona, dels quals un 20,8% van A peu 49,4% Cotxes Modes 97,5% 8.088.782 86,8% ferroviarisser en transport públic. 60,3% 31,08% 5.205.010 Autobús 36,2% 18,8% Moto 3.084.202 10,9% Bicicleta Altres Altres 2,5% 2,3% 3,6% Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (2011).
 10. 10. TMBLa mobilitat a l’àrea 10d’influència de TMB El transport públic a la regió metropolitana de Barcelona Variació 2011/2010 Viatges Viatges Nombres % lany 2011* lany 2010* absoluts* Metro 389,0 381,2 7,8 2,0% Bus 188,4 189,4 -1,0 -0,6% Total TMB 577,4 570,7 6,8 1,2% FGC 80,6 79,8 0,8 0,9% Renfe Rodalies 106,2 103,7 2,5 2,4% Tramvia 24,2 23,8 0,4 1,6% Autobusos AMB 75,2 73,4 1,8 2,5% Autobusos DGTT 31,1 30,2 0,9 2,8% Autobusos urbans 40,9 40,8 0,1 0,5% Total 935,5 922,3 6,5 1,4% * en milions Font: ATM (2011).
 11. 11. TMB Administradors i 11 operadors de transport Àrea Metropolitana Generalitat Autoritat del Transport de Barcelona de Catalunya Metropolità Bus / Metro Bus de gestió indirecta Taxi Autobusos amb concessió de la Direcció General de Transport Terrestre (DGTT)
 12. 12. TMBAdministradors i 12operadors de transport Distribució dels viatgers del transport públic per operadors Tramvia Metropolità 2,6% Autobusos de la DGTT Altres autobusos 3,3% AMB Altres autobusos 8,0% urbans FGC 4,4% 8,6% Rodalies de Catalunya (Renfe) TMB 11,4% (Bus i Metro) 61,7% Font: ATM (2011).
 13. 13. TMB L’Autoritat del 13 Transport Metropolità (ATM) Consorci constituït el 1997 per la Generalitat de Catalunya (51%), l’Ajuntament de Barcelona (25%) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (24%). L’Administració General de l’Estat (AGE) hi és com a observadora. Funcions: gran planificació de les infraestructures (Pla director d’infraestructures o PDI), integració tarifària, concertació de contractes programa i convenis d’infraestructures. Àmbit: RMB ampliada fins al límit de Rodalies (200 municipis). Estat (AGE) Adif ATM FGC Rodalies de Catalunya Generalitat de Catalunya Concessions de la DGTT Tramvia Metropolità AMB TMB Ajuntament de Barcelona Altres ajuntaments Concessions de l’AMB (Agrupació de Municipis amb Concessions dajuntaments Transport Urbà o AMTU) Font: ATM (2011).
 14. 14. TMB El Sistema 14 Tarifari Integrat (ATM) Gener del 2001: creació del bitllet únic i gratuïtat del transbordament. Evolució dels viatges (milions) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 868,2 922,3 934,8 934,8 935,5 800,0 728,5 886,7 755,5 748,5 691,6 914,3 910,7 837,1 714,0 100 0 97 07 09 10 98 99 00 01 02 03 04 05 06 08 11 20 20 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Constitució de lATM Inici del STI Anys Font: ATM (2011).
 15. 15. TMBEl Sistema Tarifari Integrat 15 Mapa de zonificació del Sistema Tarifari Integrat Font: ATM (2011).
 16. 16. TMB Àrea Metropolitana 16 de Barcelona (AMB) És una administració supramunicipal que integra 36 municipis i té competències en els àmbits de territori i urbanisme, transport i mobilitat, medi ambient, promoció econòmica i planificació estratègica. És la propietària del 100% de les accions de TMB i, pel que fa al transport, té les funcions següents: Planificar el transport Atorgar les concessions Altres públic de viatgers dels serveis d’autobusos. Gestió indirecta als 36 municipis. Gestió directa Funcions de lAMB Transports de Barcelona, SA Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA Intervenir de manera Gestió directa administrativa al servei Prestar servei de metro a del taxi. Barcelona i a set municipis més.* * Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.
 17. 17. TMB Xarxa de metro 17 de Barcelona
 18. 18. TMBXarxa de metro 18de Barcelona El metro de Barcelona disposa de vuit línies (cinc línies convencionals i tres d’automàtiques) i també integra en el seu servei el funicular de Montjuïc. En total, són 141 estacions i més de 130 trens funcionant en hora punta. Longitud Nombre Trens programats Interval de pas Metro (km) destacions en hora punta en hora punta L1 20,7 30 26 3’44’’ L2 13,1 18 22 2’44’’ L3 18,4 26 27 3’13’’ L4 17,3 22 19 4’00’’ L5 18,9 26 30 2’58’’ L9/10 11,1 12 10 3’14’’ (3) L11 (1) 2,3 5 2 7’30’’ Funicular (2) 0,8 2 2 10’00’’ Total xarxa 102,6 141 138 – (1) La línia 11 té tres trens de dos cotxes i la resta de línies tenen trens quíntuples. (2) El funicular té dos trens de tres cotxes. (3) L’interval de 3’14’’ correspon al tram comú de la L9/10, en els trams individuals és de 6’28’’. Font: TMB (2011).
 19. 19. TMBXarxa de metro 19de BarcelonaServei de metroEl metro funciona cada dia en un ampli horari de serveii connecta Barcelona i set municipis més de la sevaàrea metropolitana.Horaris de servei de metro Dades bàsiques del 2011Feiners (de dilluns a dijous), diumenges i festius de 5.00 a 24.00 h Places-km (milions) 16.624,06Divendres i vigílies de festiu de 5.00 a 2.00 h Cotxes-km útils (milers) 90.585,00Dissabtes i vigílies de l’1 de gener, 24 de juny, Viatgers (en milions) 388,98 servei continu15 d’agost i 24 de setembre Viatgers / cotxe-km útil 4,2924 de desembre tanca a les 23.00 h Viatgers-km (places-km/1.000) 121,53 Recorregut mitjà per viatge (km) 5,10 Font: TMB (2011).
 20. 20. TMBXarxa de metro 20de Barcelona Centre de Control de Metro (CCM) Funciona tot l’any, les 24 hores del dia, i fa servir la tecnologia més avançada per garantir el funcionament correcte de la xarxa de metro, tant de les línies convencionals actuals (L1, L2, L3, L4 i L5) com de les línies automàtiques sense conductor (L9/10 i L11). El CCM gestiona de manera integrada tots els recursos que intervenen en l’explotació de la xarxa de metro: — Circulació de trens — Assistència a les estacions — Operació d’energia — Informació a clients — Seguretat de la xarxa
 21. 21. TMB Xarxa dautobusos 21 de Barcelona Amb una flota de més de mil vehicles, tots adaptats, i més de 100 línies, la xarxa dautobusos comprèn un recorregut de més de 900 km entre Barcelona i les deu ciutats metropolitanes que lenvolten. Nombres de línies (*) 106 Longitud de la xarxa (*) 935,95 Nombres de parades (*) 2.615 amb marquesina 1.358 amb pal de parada 1.257 km de carril bus 131,96 (*) No inclou les línies del Barcelona Bus Turístic, del Tramvia Blau ni tampoc les línies 80, 81, 82 i 83 (contractades a Sagalés). Font: TMB (2011).
 22. 22. TMBXarxa dautobusos 22de Barcelona Dades bàsiques del 2011 Places-km (milions) 3.501,86 Cotxes-km útils (milers) 42.556,81 Viatgers (en milions) 181,68 Viatgers / cotxe-km útil 4,43 Viatgers-km (places-km/1.000) 156,02 Recorregut mitjà per viatge (km) 2,90 Font: TMB (2011).
 23. 23. TMBXarxa dautobusos 23de Barcelona Centre de Regulació i Operacions El centre fa el seguiment en temps real dels autobusos i introdueix els canvis d’organització i les millores necessàries perquè el temps d’espera sigui tan regular com sigui possible. Aquest control inclou tota la flota, el 95% de la qual està integrada al SAE (sistema d’ajut a l’explotació).
 24. 24. TMBXarxa dautobusos 24de Barcelona Els centres operatius de negoci o CON (cotxeres) Vehicles per CON Horta 346 Zona Franca 353 Triangle 220 Ponent 145 Total 1.064 Font: TMB (2011).
 25. 25. TMB La flota 25 dautobusos més neta dEuropa Nre. vehicles Propulsats amb gas-oil 554 Propulsats amb gas natural comprimit (GNC) 353 Propulsats amb biodièsel 145 Híbrids (motors dièsel i elèctrics) 12 Total 1.064 Equipats amb aire condicionat (1) 1.057 Adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 1.064 Flota necessària per al servei (feiner en hora punta, oferta hivern) (2) 869 Notes: (1) La diferència amb el total de la flota correspon a set autobusos jardinera. (2) La diferència entre el total de vehicles i la flota necessària per al servei (que no inclou les línies del Barcelona Bus Turístic) obeeix al parc operatiu en reserva i a la flota en revisió, ITV, etc. Font: TMB (2011).
 26. 26. TMB Transports doci 26 Barcelona Bus Turístic —Tres itineraris per escollir. — Un servei especial nocturn durant l’estiu. — 74 cotxes amb planta superior descoberta per gaudir dels paisatges més emblemàtics de Barcelona. — Més de 2.000.000 de passatgers anuals. — 6,41 milions de viatges el 2011. El Barcelona Bus Turístic representa una font de finançament del transport públic regular. www.barcelonabusturistic.cat
 27. 27. TMBTransports doci 27 Flota Cotxes de dos pisos 67 Jardinera (un pis descobert) 7 Total 74 km de Nombre recorregut de parades Ruta Blava 19,50 14 Ruta Vermella 23,48 23 Ruta Verda 7,66 8 Font: TMB (2011).
 28. 28. TMBTransports doci 28 Catalunya Bus Turístic Sortides des de Barcelona per descobrir tots els secrets de Catalunya: Montserrat, l’art de Dalí, el vi i el cava, la ciutat de Girona, la millor gastronomia, l’autèntic modernisme i les millors compres, entre d’altres.
 29. 29. TMBTransports doci 29 Telefèric de Montjuïc Renovat l’any 2007, amb les mesures de seguretat més exigents i capacitat per a 2.000 persones/hora, és un mitjà de transport totalment accessible que permet descobrir Barcelona des del cel. Longitud (metres) 752 Desnivell (metres) 84,55 Nombre de suports 12 Nombre de cabines (totes vidriades) 55 Capacitat de les cabines (persones) 8 Capacitat del sistema (persones/hora/sentit) 2.000 Distància mínima entre cabines (metres) 48 Velocitat (metres/segon) 2,5-5 Font: TMB (2011).
 30. 30. TMBTransports doci 30 Tramvia Blau Amb aquest mitjà de transport de principis del segle XX (1901) es poden recórrer els 1,3 km que hi ha entre l’avinguda del Tibidabo i el peu del funicular del Tibidabo. Recorregut (metres) 1.276 Desnivell (metres) 93 Velocitat màxima d’explotació (metres/segon) 3,6 Capacitat de passatgers per tramvia 48 Passatgers asseguts 32 Passatgers drets 16 Font: TMB (2011).

×