Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kan man bruge Kierkegaard uden at misbruge ham? Redigeret Uddrag 21-03-2013

Uddrag af foredrag om mit brug/misbrug af Søren Kierkegaards eksistensfilosofi i ledelse og udvikling. Folkeuniveristet, Gl.Haderslev sognehus.

 • Be the first to comment

Kan man bruge Kierkegaard uden at misbruge ham? Redigeret Uddrag 21-03-2013

 1. 1. Kan man bruge Kierkegaard uden at misbruge ham?- et foredrag om et brug af Søren Kierkegaard i ledelse og udvikling v. cand.theol. og ErhvervsPhd-Stipendiat Tommy Kjær Lassen CBS & DONG Energy
 2. 2. Kierkegaard tænkt ind i etempirisk forskningsprojekt om: Selvledelse og det ekstraordinære engagement 2
 3. 3. På jagt efteralternativer tilPerformance-management 3
 4. 4. Er selvet ledelsens nye genstand? selvledelse, selvstyring, selvorganisering, s elvteknologi, selvudvikling, selvmestring, det personlige lederskab, ledelse indefra, mindfulness, corporate karma… 4
 5. 5. Hvorfor taler vi om selvledelse? Organisation: Medarbejder: …ønsker at kapitalisere …efterspørger i stigende på det indre menneske. grad mening i …efterspørger personligt arbejdslivet. …det skal engagement, passion, ind være re personligt, udviklende, sj motivation, karakter, han ovt, spændende, udfordr dlekraft, dømmekraft, for ende og meningsfuldt… estillingsevne, livsmod, v ærdier mv … 5
 6. 6. Driftledelse i industrisamfundetNavigationsledelse ividensamfundet  6
 7. 7. problemet i den teknificerede tidsalder... Er det overhovedet muligt at have hjemsted i denne teknificerede tidsalders ensretning? – spørger Martin Heidegger  Vi må overtage ansvaret for os selv…  vi må konfronterer os med vores eget jeg i stedet for at flygte ind i karriereræs og nydelsessyge. (kilde? artikel i prf.blad. 2007-2009?) 7
 8. 8. den lumske personlighedsdannelse"Aldrig nogensinde i demenneskelige samfunds historie –selv ikke i det gamle Kina – trorjeg, der har eksisteret en så lumskkombination af de samme politiskestrukturer omkringindividualiseringsteknikker ogtotaliserings-procedurer." (Michel Foucault i Dag Hede (2007) Det tomme menneske, s25. 8
 9. 9. Det er selve driftigheden, der er farlig... "…totalitarismens radikale ondskab udspringer af driftigheden, af de mennesker som omgående lade en ene nyttige handling følge af den næste – uden andet ønske end at gøre deres pligt". Øverenget, Einar (2001) Hanna ArendtPolitisk filosof Hannah Gads Forlag s.9-10Arendt (1906-1975) 9
 10. 10. Hannah Arendt forsat……. "Det forfærdelige er at sådanne driftige menneskerer en eftertragtet vare i den moderne verden" …Idealet reducerer mennesker til friktionsfrie ogforudsigelige væsner "som nok er i stand til atreagere, men ikke tage ansvar." Øverenget, Einar (2001) Hanna Arendt Gads Forlag s.9-10 Refleksion: rettidig omhu uden rettidig omsorg! 10
 11. 11. Christoph Niemann 11
 12. 12. at rumme det hele menneske…"Managementverdenen har enmytologi, ofte om en supermand, om ensuper computer som altid tager den rigtigebeslutning, vælger den rigtige strategi. Deter en slags positivering af verden. Den erhele tiden fremadskuende…"Bent Meier Sørensen, lektor, CBS,"Jesus var en fiasko!" 12
 13. 13. Sådanbruger/læser jegKierkegaard … 13
 14. 14. principper og teser: Hellere bruge det og bruge det forkert, end ikke at bruge det… tænkning og handling hænger sammen… en grundlæggende paradoksal forbindelse ikke kompromis, men radikalisering 14
 15. 15. eksistens er ikke viden! ”Min Hovedtanke var, at man i vor Tid formedelst den megen Viden havde glemt hvad det er at existere, og hvad Inderlighed har at betyde…” Søren Kierkegaard (SKS, AE 7, 223). 15
 16. 16. temaer i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi Du skal vælge dig selv – og ikke blot kende dig selv (EE SKS 3, p246) Ikke digte dig, men lade dig digte Det handler ikke blot om at være et menneske men om at blive et menneske… Man må se sig selv i øjnene og tage ansvar for både det positive og negative i én selv… Det er en anstrengelse (en opgave) at vælge sig selv. Det gives ikke i et fiks… 16
 17. 17. eksistensen - er der også - på jobbet!"mennesket i sin eksistens indoptager verden, sådanat den menneskelige eksistens og verden udgør enuadskillelig enhed"(Leif Mikkelsen, Det flydende kors, 2007:41).Geniet: "vi Mennesker har Hovedet fuldt af storeForestillinger, og saa kommer Existentsen og byderos det Dagligdagse" (AE, SKS, 7, 437). 17
 18. 18. Vi må ind i kampen… (One-liners virker også!) "Men are anxious to improve their circumstances, but are unwilling to improve themselves; they therefore remain bound." "There are no short cuts to any place worth going." "Mountaintops inspire leaders but valleys mature them." 18
 19. 19. Selvledelse imellem spidsborgeren og fantasten Spidsborgeren Fantasten Overbetoner Overbetoner nødvendigheden frihedsaspektet Nedtoner friheden Nedtoner nødvendigheden Slave af konventionen Grænseløs Uden fantasi Abstrakt (Pia Søltoft, 2010) ”mennesket er en syntese af nødvendighed og mulighed” (SKS,SD,151) 19
 20. 20. Det pædagogiske paradoks… "Hvordan kan man gennem ydre indvirkning bringe et menneske til ikke at lade sig bestemme af ydre indvirkninger?" 20
 21. 21. Egentlig selvledelse har 2 brændpunkter Behov for en bipolær bestemmelse af selvledelse
 22. 22. En strid med det udviklingsoptimistiske menneskesyn Den arianske strid – nu igen! "Coaching er skabt til tennis – ikke til selvet" (Rasmus Willig, Politikken, 4.april 2010) Det friktionsfrie Utopia (K. Hvolbøl) Teologien spejder altid efter korset, lidelsen i fortællingen 22
 23. 23. Kierkegaard er skeptisk overfor de gode vaners mulighed… ”Vane betegner derfor altid noget Ufrit. Men ligesom man ikke kan det Gode uden Frihed, saaledes kan man heller ei blive deri uden Frihed, og derfor kan man med Hensyn til det Gode aldrig tale om Vane.” (SKS, Enten Eller II, 3,27). 23
 24. 24. På jagt efter et ubetinget anliggende ”Det Spidsborgerlige ligger altid i Brugen af det Relative som det Absolute i Forhold til det Væsentlige” advarer Kierkegaard (AE, SKS 7, 497). 24
 25. 25. Mogens Pahuus:Der findes to former for menneskelig aktivitet… 25
 26. 26. Vita activa 1.0: Man har greb om og behersker sig selv når man tager (arbejds)situationen op, klarer de udfordringer, den stiller, tager sig af de opgaver, man har, målrettet søger at virkeliggøre sine ønsker ellerLivsfilosof Mogens Pahuus rutinemæssigt tager sig af, hvad man har at sørge for. Da betjener man sigAalborg Universitet af en kraft og en formåen, som man disponere over, og det vil sige at man greb om og behersker sig selv. 26
 27. 27. Vita activa 2.0:Men vi er også aktive på en anden måde. Vi kanvære aktive ud fra en kraft, som vi ikke disponereover, men som er en kraft, der gør os åbne for ogoptaget af verden og de andre, som gør, at vibetages, fængsles, optages af noget, om somgør os virksomme på en involveret måde. Når vipå denne vis ikke anstrengt og viljesmæssigt ogmed greb om os selv bemestre en situation, menbliver ført ud til tingene og tilegner os dem i enuanstrengt åbenhed, optagethed oginvolverethed, er vi til ud fra selvet i os. Thi det ernår man er til i en fri og utvungenlivsudfoldelse, at man kan siges at være sig selv. 27
 28. 28. "Et elementært fænomen i vor Løgstrups tilværelse er det, aturørlighedszone: enhver af os gør krav på at være omgivet af en urørlighedszone. Vi sætter os op imod at noget andet menneske bryder ind i den. Vore motiver vil vi have i fred." Løgstrup, Urørlighedszonen i System og Symbol, 1997, Gyldendal, s.176 28
 29. 29. Ånd og Virke…Benediktinermunkene reciterede den gamlemunkeregel fra det 6. århundrede: Ora etlabora, (bed og arbejde), og i 1800-talletsgrundtvigske åndstænkning, er der klarereferencer til samtidens entreprenørielleandelsbevægelse (Nielsen V. N., 1991). ”Aandens Løsen er Bedrifter” proklameredeGrundtvig (Grundtvig N. , 1885) og gav dermedudtryk for, at der i kernen af den teologiskerefleksion melder sig en særlig entreprenørielidentitet. 29
 30. 30. virksom og mellemøjeblikke 30
 31. 31. 5 ting erhvervslivet kan lære af Kierkegaard1. Ekstraordinære resultater skabes af ordinære mennesker2. Systemtænkningen duer ikke på mennesket3. Problemet er ikke manglende viden eller manglende kompetence, men manglende vilje4. Det er ikke mig, der har passionen, men passionen, der har mig5. Udvikling kan være skjult unddragelse 31
 32. 32. En replik om inspiration…"Jeg kan ikke bære det i stilhed, det må lettes gennem arbejde. ...[det er] ikke en kraft der tvinger mig, men en kraft der bøjer mig".af livsfilosoffen Vilhelm Grønbæk (1873-1948) 32
 33. 33. en replik om Åndelig dovenskabMartin Herbst iKristeligt Dagblad (7/32013):Præst: Kierkegaardvar afgørende for mitbrud med Moon-bevægelsen 33
 34. 34. martin herbst:"På det aktive plan bevirker åndelig dovenskab, atman drukner livets store spørgsmål i rastløsforetagsomhed. Fordi åndelig dovenskab skjuler sigbag et bjerg af aktivitet, er den så svær at afsløre. Deter og bliver en opgave for den enkelte….. 34
 35. 35. herbst fortsat:…. I Kierkegaards sene og angiveligt mest reflekteredeværk, Sygdommen til Døden, sætter han ligefrem denåndelige dovenskab på formel. Han beskriver densom en fortvivlelse, der har et dobbeltaspekt: For detførste vil man ikke være sig selv. For det andet vil manvære sig selv på en forskruet måde." 35
 36. 36. kontaktTommy Kjær LassenVita Activawww.vitaactiva.dktkl@vitaactiva.dkTelefon 24417899følg mig på bloggen: vitaactiva2.blogspot.com 36

×