Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplicatie word

697 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aplicatie word

  1. 1. CUNOSTINTE DEPRINDERI ATITUDINIAspecte comune Utilizarea eficienta a Dezvoltarea Socializare unui cod comun in competentei comunicare lingvistice in situatii Respectarea normelor diverse de producere limbii literare si receptare a mesajelor Abilitatea de a procesa mesajeleAspecte Dezvoltarea TSI are la baza si se Autoperfectionare sicomplementare abilitatilor de dezvolta pe posibilitatea comunicare eficienta, competente diseminarii clara, coerenta, lingvistice informatiei corecta (cft. normelor Creativitate limbii literare)Aplicatia 2Avantajele profesorului care intrebuinteaza instrumente TIC: • Cresterea gradului de atractivitate al lectiei; • Posibilitatea sintetizarii informatiei ; • Imbinarea stimulilor vizuali cu cei auditivi; sincretism; • Dezvoltarea simtului estetic si al creativitatii; • Interdisciplinaritate; • Promovarea invatarii in colaborare, in medii on line.Avantajele elevilor care intrebuinteaza instrumente TIC: • Dezvolatrea creativitatii si a motivatiei invatarii; • Dezvoltarea capacitatii de invatare interactiva; • Incurajarea originalitatii si a dorintei de autodepasire; • Integrarea elevilor cu CES;Aplicatia 3 COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR Tischer Alexandra Colegiul National Octavian Goga Sibiu tischer_andra@yahoo.com „Erele îndepărtate au fost marcate de inventarea roţii şi stăpânirea focului. Noi avem gloria de aasista la explozia informaţională marcată de electronică şi sistemele de calcul.” (Edmond Nicolau)Societatea informaţională se naşte numai într-un mediu în care numărul celor care folosesctehnologii informaţionale depăşeşte o valoare critică; abia atunci când accesul la instrumenteleinformatice devine un fenomen de masă putem spune că ne aflăm într-un spaţiu în care civilizaţia înstadiul ei informaţional a fost acceptată. Competenţa în domeniul tehnologiei informaţiei şi acomunicaţiilor ţine de procesul de instruire şi antrenare; prin urmare, sistemul de învăţământ estedirect şi determinant implicat în fundamentarea societăţii informaţionale.
  2. 2. Informaţia ca element fundamental al activităţilor umane pentru homo informaticus1 al mileniuluiIII a devenit un produs preţios, reprezintă o componentă intrinsecă a procesului instructiv-educativ.Informatizarea procesului instructiv-educativ apare astfel ca o necesitate stringentă şi ca efect aldezvoltării informaticii şi a tehnicii de calcul. Apare astfel nevoia asigurării accesului la valorileinformaţionale ale societăţii.În ultimii ani dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiilor moderne informaţionale şi de comunicare(TIC) au revoluţionat toate domeniile de activitate ale omului modern: industrie, agricultură,medicină, învăţământ, comerţ etc. Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicareîn sistemele educaţionale din lumea întreagă conduce la schimbarea rolului profesorilor şi elevilorîn procesul de predare-învăţare-evaluare. Unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene,orientate către creşterea calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane, face referire lacompetenţele digitale una dintre competenţele cheie europene şi la importanţa utilizării TIC înformarea, dezvoltarea şi evaluarea competenţelor din programele oricărei discipline. Calea de urmatpentru atingerea acestui obiectiv vizează în special o transformare la nivelul sistemelor de educaţiedin Europa, pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza eficient, pentru a creşte accesul laresurse educaţionale digitale şi pentru a crea noi medii virtuale de învăţare.Instituţiile de învăţământ preuniversitar trebuie să implementeze şi să utilizeze noile tehnologii înactul didactic, facilitând un concept diferit de cel tradiţional de predare-învăţare-evaluare. Se are învedere crearea unui mediu de învăţare, în care elevii sunt implicaţi, motivaţi şi îşi asumă propriaresponsabilitate pentru studiile făcute şi cunoştinţele însuşite.TIC asigură un şir de instrumente şi metode care permit trecerea de la un mediu de învăţare centratpe profesor la un mediu colaborativ, interactiv, centrat pe procesul de învăţare. Utilizarea noilortehnologii informaţionale poate avea un rol semnificativ în racordarea sistemului de învăţământ lacerinţele societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi acomunicaţiilor în sine, nu îmbunătăţeşte procesul de învăţămînt, dacă accentul se pune doar peaceasta. Accentul trebuie pus pe ceea ce TIC poate face pentru procesul de învăţămînt, în speţăpentru studiul disciplinei Fizică.Rezultatele învăţării reprezintă ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte şi este capabilă să facă lafinalizarea unui proces de învăţare. Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şicompetenţe dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şiinformală. Şcoala românească modernă, are ca scop primordial oferirea tinerilor în formare,competenţele necesare activităţilor lor ulteioare, elevii să obţină rezultate cât mai bune, să fiedeschişi spre cunoaştere, să-şi caute şi găsească drumul care li se potriveşte cel mai bine.Scopul introducerii competenţelor TIC este acela al îmbunătăţirii actului didactic prin adaptarea uifiecărei discipline la cerinţele societăţii informaţionale. Este necesară utilizarea conceptelor dinsfera TIC care răspund dobândirii competenţelor specifice disciplinei, a fixării cunoştinţelor, adezvoltării personale.Câteva direcţii de bază prin care acomodarea şi lucrul nemijlocit cu tehnica de calcul influenţeazăformarea intelectuală a elevilor ar fi: - stimularea interesului faţă de nou; - interesul şi implicarea neîntreruptă a subiectului individual prin interactivitate; - stimularea imaginaţiei; - dezvoltarea unei gândiri logice; - individualizarea învăţării active, asigurându-se un permanent feedback.Nu trebuie să uităm faptul că în sistemul educaţional informatizat elevul şi profesorul sunt parteneriîn actul cunoaşterii, relaţia depăşind tiparele convenţionale catedră-bancă. Relaţia este mai flexibilă,comunicarea deschisă, cu feedback imediat.Pentru majoritatea disciplinelor, printre care se numără şi limba şi literatura română, există lecţii cusuficiente noţiuni noi ce pot fi transmise cu ajutorul calculatorului, care, exploatând facilităţilegrafice şi animaţia, asigură o participare activă a elevului la predare şi o înţelegere mai rapidă acelor prezentate, degrevând parţial profesorul şi oferindu-i timp pentru activităţi nerutiniere, în1 Lat. omul informat, avizat
  3. 3. cadrul aceleiaşi ore. Totodată, în ceea ce priveşte orele de laborator, în cazul existenţei aparaturiinecesare desfăşurării experimentelor, competenţele TIC pot completa lucrarea, oferind în finaldiverse tabele, imagini etc., urmând ca elevul să execute interpretarea rezultatelor obţinute. În cazulîn care conceptul este imposibil de pus în evidenţă pe cale experimentală, se poate apela lasimularea sa cu ajutorul calculatorului, prin animaţie, grafică, sunet. Simularea conferă dimensiuninoi expermentelor şi folosirii acestora în învăţare, întrucât se pot vizualiza modificări insesizabile,foarte mici, foarte lente sau dimpotrivă foarte rapide, ce nu se pot sesiza în mod normal. Scara detimp/spaţiu a evenimentelor se poate astfel modifica. De exemplu, secţiunea laboratoarelor virtualeale portalului educaţional „eŞcoala”, poate asigura realizarea experimentelor de către fiecare elev înparte dând astfel posibilitatea dezvoltării competenţelor specifice disciplinei fizică, utilizândcompetenţele TIC ale elevului.. Referindu-ne la verificarea asistată de calculator, aceasta presupune existenţa unor programecapabile să testeze nivelul de pregătire al subiecţilor, evaluând răspunsurile acestora (ca de exempluPlatforma „INSAM” – Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământulpreuniversitar). O verificare într-adevăr performantă realizată cu ajutorul tehnicii de calculpresupune elaborarea unor teste adecvate, care să creeze situaţii prin a căror soluţionare să se poatăevalua gradul de pregătire al elevului, modul în care acesta stăpâneşte setul de cunoştinţe transmise,precum şi modul în care reuşeşte să opereze cu acest set în contexte noi, neîntâlnite până înmomentul testării. Testul poate fi inclus fie în lecţiile de verificare a cunoştinţelor cu caracterrecapitulativ, fie în lecţiile curente, pentru fixarea cunoştinţelor nou transmise etc., permiteadoptarea unor grade de dificultate diferite.Bibliografie: 1. Avram, Vasile; Apostol, Constantin Gelu; Surcel, Traian; Avram, Diana. (2002). Birotică profesională. Bucureşti: Editura Tribuna Economică 2. Blatner, David: (1996). Ghidul complet al tehnoredactorului. Bucureşti: Editura All 3. Calciu, Mihai; Somnea, Dan. (2000). Birotică şi Internet la cumpăna mileniilor. Bucureşti: Editura Lucman 4. Gonzalez, Rafael, Woods, Richard. (1993). Digital Image Processing. Addison-Wesley Publishing Company 5. Ionescu, Bogdan; Florin, Mihai; Stanciu, Andrei; Ionescu, Iuliana; Oancea, Mirela; Mihailov, Gabriel. (2001). Birotica 2000. Bucureşti: Editura InfoMega 6. Miloşescu, Mariana. (2004). Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. 7. Nelson, Stephan. (2000). Ghid de orientare Microsoft Word. Bucureşti: Editura Teora 8. Preda, Mircea. (2004). Fundamentele tehnologiei informaţiilor. Petroşani: Editura Universitas 9. http://facultate.regielive.ro/cursuri/calculatoare.html (26.04.2009) 10. http://document.dictionarweb.com/am.php?action=citeSource&word=document (05.05.2009) 11. http://euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/birotica-practic/word/5-1-2.htm (06.05.2009) 12. www.jurru.ro/2009/02/fizica-culorilor/ (26.05.2009) 13. http://ro.wikipedia.org/wiki/Doc_(fi%C5%9Fier) (12.05.2009) 14. http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier_text (12.05.2009) 15. www.sketchpad.net - "Two Kinds of Color - Color Models" (11.05.2009) 16. www.cambridgeincolour.com - "Color Perception (7.05.2009) 17. http://www.evo-software.com/pages/ro_home/dezvoltare-software/procesare-de- imagini/studiu-de-caz-recunoa351terea-inteligent259-a-documentelor.php (12.05.2009) 18. http://en.wikipedia.org/wiki/Scaling_%28geometry%29 (12.05.2009)
  4. 4. 19. http://beta.wikiversity.org/wiki/Prelucrarea_imaginilor_--_Laboratorul_1_--_2007-2008_-- _info.uvt.ro (12.05.2009)20. http://www.poynton.com/notes/colour_and_gamma/ColorFAQ.html (09.05.2009)21. http://color.org/faqs.xalter (09.05.2009)

×