Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

TISA MC_TISA_Pro-Talk_1-2554

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Similar to TISA MC_TISA_Pro-Talk_1-2554 (15)

Advertisement

TISA MC_TISA_Pro-Talk_1-2554

 1. 1. ครงที่ 1/2554 ั้ ห ัวข้อ "Security trends update 2011" จ ัดโดย Thailand Information Security Association (TISA) สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศแห่ งประเทศไทย © 2011 TISA All Rights Reserved
 2. 2. TISA MC © 2011 TISA All Rights Reserved
 3. 3. Agenda 18.00 – 18.30 ลงทะเบียน 18.30 – 18.50 กล่าวต้ อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้ อ “บทบาทของ TISA กับการยกระดับ มาตรฐานบุคคลากรด้ าน Information Security ของประเทศไทย” โดย ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 18.50 – 19.30 บรรยายใน “หัวข้ อ RSA Conference 2011 Experience” โดย อ.ปริญญา หอมเอนก กรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 19.30 – 20.10 บรรยายใน “หัวข้ อ เรื่องน่ ารู้ เกียวกับ PCI-DSS” ่ โดย อ.สมหมาย ฟองนาทิพย์ ้ กรรมการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 20.10 – 20.50 บรรยายใน “หัวข้ อ ความสาคัญของมาตรา 25 กับ National Critical Infrastructure” โดย อ.ไชยกร อภิวฒโนกุล ั กรรมการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 20.50 – 21.00 - แจ้ งข่ าวเรื่อง Call for Paper (Speaker) - ประกาศผลรางวัล National Cyber Security Awareness Contest โดย อ.สุ รชั ย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ อนุกรรมการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ © 2011 TISA All Rights Reserved
 4. 4. TISA Vision & Mission วิสัยทัศน์ : “ความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศไทยเป็ นที่เชื่อถือระดับสากล” พันธกิจ : “พัฒนากระบวนการและบุคลากรด้ านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศให้ ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล” © 2011 TISA All Rights Reserved
 5. 5. TISA Committee Source : http://www.tisa.or.th/?page=committee © 2011 TISA All Rights Reserved
 6. 6. TISA Committee Chief Executive Officer บริษัท S-Generation Source : http://www.tisa.or.th/?page=committee © 2011 TISA All Rights Reserved
 7. 7. TISA Committee Source : http://www.tisa.or.th/?page=committee © 2011 TISA All Rights Reserved
 8. 8. TISA Volunteer © 2011 TISA All Rights Reserved
 9. 9. TISA Pro-Talk • วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับ ความรู ้ ความสามารถของบุคคลากรด้านความมันคงปลอดภัยสารสนเทศของ ่ ประเทศไทยให้เป็ นที่ยอมรับในสากล ทีมงานอาสาสมัครคนรุ่ นใหม่ (TISA Volunteer) จึงได้ร่วมจัดกิจกรรม Update เรื่ อง security ต่างๆ ให้สมาชิกและกรรมการสมาคม TISA ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ร่วมกัน (Networking) • ความถี่ในการจัดงาน : ทุกๆ พุธ สุ ดท้ายของเดือนเลขคี่ (โดยเริ่ มครั้ งแรก 30 มีนาคม เป็ นต้ นไป) • ระยะเวลา: 18.30 -21.00น © 2011 TISA All Rights Reserved
 10. 10. TISA Pro-Talk • สถานที่ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ : - ควรเป็ นของ สมาชิก หรื อ กรรมการ TISA เพื่อให้รู้สึกมีความเป็ นส่ วนร่ วมมากขึ้น ่ - ควรอยูแนวรถไฟฟ้ า BTS หรื อ MRT เพื่อให้เดินทางสะดวก - ห้องควรจุได้อย่างน้อย ประมาณ 50 คน • PR จะผ่ านช่ องทาง ดังนี้ : - IT alliance กลุ่มเอกชน ขนาดใหญ่ เช่น ปตท, SCG เป็ นต้น - CIO16 - ICTSEC กลุ่มรัฐวิสาหกิจ - NECTEC Academy - Software Park • ค่ าใช้ จ่าย  ต้ องหา Sponsor !!! - ค่าสถานที่ (อาจจะไม่มี) - ค่าอาหาร Dinner © 2011 TISA All Rights Reserved
 11. 11. Call for Paper (Speaker) สมาคมความมันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศแห่ งประเทศไทย (TISA) ่ เปิ ดโอกาสให้ ท่านได้ ส่งหัวข้ อเกียวกับ Security ที่ท่านสนใจจะแบ่ งปันให้ เพือนๆ Security Professional ่ ่ โดยขอให้ มีหัวข้ อประกอบการเสนอ ดังนี้ 1. ชื่อหัวข้ อ : 2. วัตถุประสงค์ : 3. กลุ่มเป้ าหมาย : 4. สาระสาคัญ : 5. เวลาที่ใช้ ในการบรรยาย (นาที) : ระยะเวลาส่ งหัวข้ อ ตั้งแต่ 1 - 31 เมษายน 2554 ท่ านสามารถ Post ข้ อความตามหัวข้ อข้ างต้ น ได้ ที่นี่ (TISA Facebook Fan page) ทางคณะกรรมจะคัดเลือกจากท่ านที่มคนถูกใจ (Like) มากที่สุด 5 อันดับแรก ี หากต้ องการข้ อมูลเพิมเติมสามารถ สอบถามได้ ที่ tisavolunteer@groups.facebook.com ่ © 2011 TISA All Rights Reserved
 12. 12. TISA Facebook Fan page มาเป็ นแฟนกันนะ  วิธีการเข้ าหรือค้ นหา TISA Fan page : https://www.facebook.com/pages/TISA/161554843888938 หรือ © 2011 TISA All Rights Reserved
 13. 13. Call for Paper (Speaker) ตัวอย่ าง 1. ชื่อหัวข้ อ : โดย คุณสุ รชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ เมื่อ “สมาร์ ทโฟน” กลายเป็ น… “สมาร์ ทโจร” บริษท PTT ICT ั เรื่องลับๆ อาจไม่ ลบ อีกต่ อไป !!! ั Solutions 2. วัตถุประสงค์ : Information Security Officer เพือให้ เกิดความตระหนักในความเสี่ยงจากการใช้ งานมือถือสมาร์ ทโฟนทั้ง เรื่องส่ วนตัว และ เรื่องงาน ่ ที่อาจทาให้ สูญเสียข้ อมูลสาคัญหรืออาจทาให้ ท่านเดือดร้ อนได้ จากความรู้เท่ าไม่ ถงการณ์ ึ 3. กลุ่มเป้ าหมาย : - บุคคลทั่วไปที่ใช้ งานมือถือสมาร์ ทโฟน - องค์กร / บริษท ที่ให้ พนักงานใช้ งานมือถือสมาร์ ทโฟนเกียวข้ องกับข้ อมูลบริษท (Mobile device policy ?) ั ่ ั 4. สาระสาคัญ : เมื่อผู้ไม่ ประสงค์ดสามารถล่วงละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของคุณผ่านทางโทรศัพท์ มือถือสมาร์ ทโฟน เช่ น ี - แอบดู SMS, e-mail, Call log - แอบขโมยข้อมูลสาคัญบนสมาร์ทโฟน - แอบอัด เสี ยง / VDO ่ - ล่วงรู้ (ว่าจริ งๆ แล้ว) คุณอยูที่ไหน ราวกับเงาตามติดตัว 5. เวลาที่ใช้ ในการบรรยาย (นาที) : 20 นาที © 2011 TISA All Rights Reserved
 14. 14. เมือ “สมาร์ ทโฟน” กลายเป็ น… “สมาร์ ทโจร” ่ เรื่องลับๆ อาจไม่ ลับอีกต่ อไป !!! ถึงแม้ ลง… Backdoor ก็เสร็จโจรอยู่ดี !!! © 2011 TISA All Rights Reserved
 15. 15. เมือ “สมาร์ ทโฟน” กลายเป็ น… “สมาร์ ทโจร” ่ เรื่องลับๆ อาจไม่ ลับอีกต่ อไป !!! © 2011 TISA All Rights Reserved
 16. 16. ประกาศผลผู้ได้ รับรางวัล โครงการประกวดสื่อรณรงค์เพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย National Cybersecurity Awareness Contest © 2011 TISA All Rights Reserved
 17. 17. ประกาศผลผู้ได้ รับรางวัล โครงการประกวดสื่อรณรงค์เพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย Code ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน ชื่อ-นามสกุล A01 ผู้หญิงกับการทาลายล้ าง short VDO clip บุรินทร์ รุ จจนพันธุ์ B03 ฉลาดใช้ รู้ จักป้ องกัน ภาพโปสเตอร์ พรพิมล กะชามาศ B04 Have one's eyes on you ภาพโปสเตอร์ อรรณพ เดชพณิ ชกิจ © 2011 TISA All Rights Reserved
 18. 18. www. TISA.or.th Copyright © 2011 TISA and its respective author (Thailand Information Security Association) Please contact : info@tisa.or.th © 2011 TISA All Rights Reserved

×