Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Human capital in it security TISA Pro-Talk_4-2554

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

More Related Content

Similar to Human capital in it security TISA Pro-Talk_4-2554 (20)

Advertisement

Human capital in it security TISA Pro-Talk_4-2554

 1. 1. PRO-TALK ครงที่ 4/2554 ั้ "ความพร้ อมของ Knowledge Worker ไทย ต่ อการเปิ ดเขตการค้ าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2015" โดย อ.ไชยกร อภิวัฒโนกุล CISSP, CSSLP, GCFA, (IRCA:ISMS) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารบริษัท เอส เจเนอเรชั่น จากัด กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศแห่ งประเทศไทย อนุกรรมการด้ านความมั่นคง ภายใต้ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ © 2011 TISA All Rights Reserved
 2. 2. Name: Chaiyakorn Apiwathanokul ไชยกร อภิวัฒโนกุล Title: Chief Executive Officer Company: S-GENERATION Company Limited Asia Forensic Hub Company Limited Certificates: CISSP, CSSLP, IRCA:ISMS (ISO27001), SANS:GCFA • CSO ASEAN Award 2010 by Ministry of Information and Communications and Ministry of Public Security, Vietnam • Honoree in the Senior Information Security Professional category for the 2010 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA) by (ISC)2 • Security Sub-commission under Thailand Electronic Transaction Commission (ET Act B.E. 2544) • Contribute to Thailand Cyber Crime Act B.E.2550 • Workgroup for CA service standard development • Committee of national standard adoption of ISO27001/ISO27002 • Committee of Thailand Information Security Association (TISA) chaiyakorna@hotmail.com • Committee of Cybersecurity workforce development, Division of Skill Development, Ministry of Labour • Advisor to Department of Special Investigation (DSI) 1997 1999 2000 2004 2006 2011
 3. 3. ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้ า ต่ อตลาดแรงงานไทย © 2011 TISA All Rights Reserved
 4. 4. ASEAN อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออก เฉียงใต้ (The Association for Southeast Asian Nations) ก่ อตัง ้ เมื่อปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) วิสัยทัศน์ “One Vision, One Identity, One Community” ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) © 2011 TISA All Rights Reserved
 5. 5. เปาหมายของ AEC 2020 ้ 1. เพื่อเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่ วมกัน คือให้ มีการเคลื่อนย้ ายเสรี ทงสินค้ า ั้ บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และเงินทุน 2. เพื่อสร้ างเสริมขีดความสามารถในการแข่ งขัน โดยจะพัฒนาให้ เป็ น e-ASEAN และปรับปรุงนโยบายภาษี นโยบายการแข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปั ญญา การคุ้มครอง ผู้บริโภค พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน 3. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่ างเสมอภาค โดยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง สมาชิกเก่า-ใหม่ และ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 4. การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้ าง เครื อข่ายการผลิตจาหน่าย จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค © 2011 TISA All Rights Reserved
 6. 6. ประเทศต่ างๆ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเป็ นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ดังนี ้ • พม่ า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries) • มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles and Apparels) • อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based products) • ฟิ ลิปปิ นส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) • สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) • ไทย สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) © 2011 TISA All Rights Reserved
 7. 7. การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี • การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี เป็ นการเคลื่อนย้ ายเฉพาะแรงงานฝี มือและต้ องมี คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของ อาเซียน การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี จะเริ่มในปี ค.ศ.2015 ปั จจุบนประเทศสมาชิก ั อาเซียนได้ จดทาข้ อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน 7 สาขาด้ วยกันคือ ั – วิศวกรรม – พยาบาล – สถาปั ตยกรรม – การสารวจ – แพทย์ – ทันตแพทย์ – นักบัญชี ส่วนสาขาอื่น ๆ ยังอยูระหว่างพิจารณา ่ © 2011 TISA All Rights Reserved
 8. 8. • ผล กระทบต่อตลาดแรงงานไทยคือ จากัดอยูในกลุมแรงงานฝี มือ ฉะนัน ่ ่ ้ ตลาดแรงงานไทยจึงได้ รับผลกระทบไม่มากนัก โดย – ด้ านบวกคือ ตลาดแรงงานใหญ่ขึ ้น ทาให้ แรงงานไทยมีโอกาสได้ งานทามากขึ ้น – ด้ านลบคือ มีการแข่ง ขันโดยแรงงานจากกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ ้น ่ ทังนี ้ ผลกระทบดังกล่าวจะเป็ นด้ านบวก หรื อด้ านลบมากกว่านันขึนอยู่กับความ ้ ้ ้ พร้ อมของแรงงานในแต่ ละประเทศ และยังมีเวลาที่จะเตรี ยมความพร้ อมของ แรงงานไทยในการพัฒนาทักษะฝี มือเพื่อ เข้ าสูตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ่ http://www.cmemployment.org/newtopic/pohots.asp?Po_noticeidpk=44 © 2011 TISA All Rights Reserved
 9. 9. (ISC)2 Hiring Guide The information security profession is expanding rapidly. The 2008 (ISC)2/IDC Global Information Security Workforce Study (GISWS) showed that the number of professionals worldwide will increase to slightly more than 2.7 million by 2012, a compound annual growth rate of 10 percent from 2007 to 2012. © 2011 TISA All Rights Reserved
 10. 10. ปั ญหากดดันต่ อแรงงานไทย • ปั ญหาสมองไหล (Brain Drain) แรงงานฝี มือไทย ควรพัฒนาความรู้และทักษะด้ านภาษา เพื่อแลกเปลี่ยน และเรี ยนรู้จาก แรงงานฝี มือต่างชาติที่เข้ ามาในไทยให้ ได้ มากที่สด ุ • การยอมรั บระดับมาตรฐานฝี มือแรงงาน การไม่พฒนาฝี มือแรงงาน ให้ อยู่ในระดับสากลจะทาให้ แรงงานไทยไม่เป็ นที่น่าสนใจใน ั ตลาดต่างประเทศ รวมถึง การที่หลักสูตรการศึกษา หรื อใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ ไทยไม่ได้ รับการยอมรับ (accredited) ในระดับสากล อาจทาให้ แรงงานฝี มือ หรื อผู้ ประกอบวิชาชีพของไทย เสียโอกาสที่จะได้ งานในต่างประเทศ • อัตราค่ าแรงที่หลากหลาย เกิดการแข่งขันด้ านค่าตอบแทน ค่าจ้ าง แรงงานวิชาชีพมีทางเลือกที่จะทางาน ในประเทศ ที่ให้ คาตอบแทนที่สงกว่า ่ ู • ความสามารถด้ านภาษา © 2011 TISA All Rights Reserved
 11. 11. TISET = TISA IT Security EBK Test © 2011 TISA All Rights Reserved
 12. 12. Roles of Information Security Information Technology (IT) Security 1. Chief Information Officer Essential Body of Knowledge (EBK) 2. Digital Forensics Professional A Competency and Functional Framework 3. Information Security Officer for IT Security Workforce Development 4. IT Security Compliance Officer 5. IT Security Engineer 6. IT Security Professional 7. IT Systems Operations and Maintenance Professional 8. Physical Security Professional 9. Privacy Professional 10. Procurement Professional 12 © 2011 TISA All Rights Reserved
 13. 13. TISA Pilot Exam Summary: TISA ITS-EBK Model 13 © 2011 TISA All Rights Reserved
 14. 14. TISA Pilot Exam 2009-10-17 Competency Profile Max Score Min Score Avg Score 1.Data Security 2.Digital Forensics 8. Personnel Security 3.Enterprise Continuity 9. Physical and Environmental Security 4.Incident Management 10.Procurement 5.IT Security Training and Awareness 11.Regulatory and Standards 6.IT System Operations and Compliance Maintenance 12.Security Risk Management 7.Network and Telecommunication 13.Strategic Security Management Security 14 14.System and Application Security © 2011 TISA All Rights Reserved
 15. 15. TISA Pilot Exam 2009-10-17 Perspective Functional Max Score Min Score Avg Score M – Manage D – Design I – Implement E - Evaluate 15 © 2011 TISA All Rights Reserved
 16. 16. TISA Pilot Exam 2009-10-17 Role IT Security Match Max Score Min Score Avg Score 16 © 2011 TISA All Rights Reserved
 17. 17. TISA Pilot Exam 2009-10-17 TISA Example of TISET Report 17 © 2011 TISA All Rights Reserved
 18. 18. TISET Certificate – Pass criteria © 2011 TISA All Rights Reserved
 19. 19. Summary Score by Competency Areas © 2011 TISA All Rights Reserved
 20. 20. http://www. TISA.or.th Copyright © 2011 TISA and its respective author (Thailand Information Security Association) Please contact : info@tisa.or.th © 2011 TISA All Rights Reserved

×