1
THL / OPER
valtionavustukset
Vesa Jormanainen
THL / OPER, yksikön päällikkö
Oulu, Hotelli Lasaretti, 27.03.2014 klo 12:4...
Valtionavustuslaki
(688/2001)
2
Valtionavustuslaki (688/2001)
1 § Soveltamisala
Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa
tuenluonteista rahoitusta ti...
5 § Valtionavustuslajit
Valtionavustus voidaan myöntää yleis- tai erityisavustuksena.
Yleisavustus voidaan myöntää valtion...
5
Jakoperiaatteet
Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
4 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) valtionapuviranomaisella sitä viranomaista, jonka tehtäviin
kyseistä valtion...
7 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
Valtionavustus voidaan myöntää saajalle sen omaan toimintaan tai
ha...
THL / OPERin valtionavustusten määrärahat
• THL myöntää valtion talousarvion (kohta 33.01.25) määrä-
rahoja valtionavustuk...
Etusijalle asetettavat hankkeet
Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät seuraavia tavoitteita tai joiden
tuloksena ...
Valtionavustusten edellytykset
• Hankkeen tulee edistää valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjetelmäpal...
Harkinnanvaraisuus !
11
12
Hakumenettely
13
www.thl.fi/rahoitus
9 § Valtionavustuksen hakeminen
Valtionavustusta haetaan kirjallisesti.
Valtionapuviranomaisen tulee tiedottaa sopivalla t...
37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet
Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita
teknisluonteisista yksityi...
• Ohjeet valtionavustuksen hakemiseen (.pdf)
• (Päivitetty 24.06.2013)
• Uusi päivitys 04–05 /2014
16
THL/OPER valtionavus...
17
Tieto-osasto
Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos
Hakija OPERKirjallinen
valtionavustus-
hakemus
Hakemus:
Käsittely-
proses...
Valtion-
avustus-
hakemus
Alustava
läpikäynti OK Riittävä
Ei riitä
Täydennys-
pyyntö
Arviointi
OPER
kokous
Lisä-
selvitys
...
11 § Valtionavustuspäätös
Valtionapuviranomainen tekee valtionavustusta koskevassa
asiassa kirjallisen päätöksen (valtiona...
11 § Valtionavustuspäätös
Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee lisäksi
käydä ilmi valtionavus...
34 § Muutoksenhaku
Valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla. Valtionapuviranomaisen päätökseen...
22
Haku Hakemuksia Projekteja Avustus
01.01.2011 2 2 405 000
31.10.2012 26 8 1 862 917
28.02.2013 14 6 1 505 454
30.09.201...
23
Projekti Saaja Kesto Avustus
Tikesos Suomen Kuntaliitto ry 01.01.2011–31.12.2011 95 000
Tikesos ISO ry 01.01.2011–31.12...
24
21
käynnissä olevaa projektia
6,6M€
valtionavustuksia
Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
25
Projekti Saaja Kesto Avustus %
KArkisto2 Kuopio 01.01.2012–31.03.2012 37 928 70
ISeArkisto ISSHP 01.01.2012–30.06.2014 ...
26
Projekti Saaja Kesto Avustus %
GFS eArkisto Vantaa 01.05.2013–30.09.2014 388 575 75
Kvarkki-POC PSHP 01.05.2013–31.12.2...
27
Projekti Saaja Kesto Avustus %
Abilita eArkiv Korsholm 01.09.2013–30.09.2014 65 725 95
LaTo sos Sosiaalitaito Oy 01.01....
28
Dokumentit
37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet
Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita
teknisluonteisista yksityi...
12 § Valtionavustuksen maksaminen
Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai
useampana eränä kustannus...
14 § Valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuus
Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle
valtion...
32
www.thl.fi/rahoitus
• Hakulomake (.doc)
• Hankkeen menot ja rahoitus -lomake (.xls)
• Hankesuunnitelmalomake (.doc)
• Aloitusilmoituslomake (....
34
Aikataulut
Hakuajat
• Tyypillisesti
– 2 hakua vuosittain, tavoitteena 2 kk läpimenoaika
– Helmikuun loppuun (28.02.) mennessä haetuis...
36
Raportointi
37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet
Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita
teknisluonteisista yksityi...
15 § Valtionapuviranomaisen valvontatehtävä
Valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asian-
mukaisesta ja...
Valvoja
Yhteyshenkilö
39Vesa Jormanainen (OPER), Valtionavustushankkeet, Viila, Kuntatalo, Helsinki, 13.02.2014
Valtionavustusprosessi: yhteyshenkilö
Valtionavustushakemusten käsittely (hakuvaihe)
– Käy läpi hakemukset (alustava läpik...
Valtionavustusprosessi: valvoja
Valtionavustushakemusten käsittely (hakuvaihe)
– Käy läpi hakemukset (alustava läpikäynti)...
42
Seuranta
36 § Vaikutusten arviointi
Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava
myöntämiensä valtionavustusten käytön tu...
Loki
Lokivalvontaan perustuva hoitosuhteen varmistus
01.05.2012 – 31.12.2012
44
05 06 070809 10 11 12 01 02 0304 05 06
AL ...
ISeArkisto
eArkistoon liittymisen testaus ja käyttöönotto Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä
01.01.2012 – 30.06.2...
46
www.thl.fi/rahoitus
47
48
Valtionavustuslaki
(poimintoja)
Valtionavustuslaki (688/2001)
1 § Soveltamisala
Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa tuenluonteista rahoitusta ti...
3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä
noudatetaan tämän lain sija...
4 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) valtionapuviranomaisella sitä viranomaista, jonka tehtäviin
kyseistä valtion...
5 § Valtionavustuslajit
Valtionavustus voidaan myöntää yleis- tai erityisavustuksena.
Yleisavustus voidaan myöntää valtion...
6 § Valtionavustuksen määrä
Muu kuin 5 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtion talousarviosta tai
talousarvion ulkop...
7 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarvion tai
talousarv...
7 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
Valtionavustus voidaan myöntää saajalle sen omaan toimintaan tai
ha...
9 § Valtionavustuksen hakeminen
Valtionavustusta haetaan kirjallisesti.
Valtionapuviranomaisen tulee tiedottaa sopivalla t...
11 § Valtionavustuspäätös
Valtionapuviranomainen tekee valtionavustusta koskevassa asiassa
kirjallisen päätöksen (valtiona...
11 § Valtionavustuspäätös
Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee lisäksi
käydä ilmi valtionavus...
12 § Valtionavustuksen maksaminen
Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai
useampana eränä kustannus...
13 § Valtionavustuksen käyttö
Valtionavustus saadaan käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen
mukaiseen tarkoitukseen.
S...
13 § Valtionavustuksen käyttö
Valtionavustuspäätöksessä valtionavustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyttöajaksi saadaan ...
14 § Valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuus
Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtion...
16 § Tarkastusoikeus
Valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksami-
sessa ja käytön valvonnassa t...
17 § Tarkastuksen suorittaminen
Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta
suorittavalle virkamiehelle...
17 § Tarkastuksen suorittaminen
Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
tilintarkasta...
19 § Maksatuksen keskeytys
Valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavus-
tuksen maksamisen keskeytettäväks...
20 § Valtionavustuksen palauttaminen
Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai
ilmeis...
21 § Velvollisuus valtionavustuksen takaisinperintään
Valtionapuviranomaisen on päätöksellään määrättävä valtionavus-
tuks...
22 § Valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä
Valtionapuviranomaisen voi päätöksellään määrätä valtionavus-
tuk...
22 § Valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä
5) valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti pysyvästi muutta...
23 § Palautettava ja takaisin perittävä määrä investointi-
avustuksissa
Edellä 20–22 §:n mukaan palautettava tai takaisin ...
24 § Korko
Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin
perittävälle määrälle valtionavustuksen mak...
26 § Kohtuullistaminen
Valtionapuviranomainen voi 20–22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa
päättää, että osa palautettavasta...
27 § Yhteisvastuullisuus
Jos valtionavustus on myönnetty yhteisesti useammalle valtionavus-
tuksen saajalle, kaikki saajat...
28 § Takaisinperinnän määräaika
Valtionapuviranomaisen on tehtävä 19, 21 ja 22 §:ssä tarkoitettu
päätös viipymättä ja erit...
29 § Vanheneminen
Oikeus saada maksatus myönnetystä valtionavustuksesta raukeaa, jos
valtionavustuksen saaja ei ole esittä...
30 § Kuittaus
Palautettava tai takaisin perittävä määrä korkoineen voidaan periä
siten, että se vähennetään samalle valtio...
31 § Tietojen saanti viranomaisilta
Valtionapuviranomaisen oikeuteen saada tietoja toiselta viran-
omaiselta sovelletaan, ...
32 § Tietojen luovuttaminen
Tämän lain nojalla saatujen tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä
viranomaisten toiminnan ...
33 § Tiedoksianto
Valtionapuviranomaisen muu kuin 19, 21, 22 ja 30 §:ssä tarkoitetussa
asiassa tekemä päätös voidaan lähet...
34 § Muutoksenhaku
Valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Valtionapuviranomaisen päätökseen...
36 § Vaikutusten arviointi
Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä
valtionavustusten käytön tu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vesa Jormanainen, Valtionavustukset, THL-OPER yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014

739 views

Published on

THL-OPER yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vesa Jormanainen, Valtionavustukset, THL-OPER yhteistyöseminaari 26.-27.3.2014

 1. 1. 1 THL / OPER valtionavustukset Vesa Jormanainen THL / OPER, yksikön päällikkö Oulu, Hotelli Lasaretti, 27.03.2014 klo 12:45–13:30
 2. 2. Valtionavustuslaki (688/2001) 2
 3. 3. Valtionavustuslaki (688/2001) 1 § Soveltamisala Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. Tätä lakia sovelletaan valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista myönnettävään valtionavustukseen. … 3
 4. 4. 5 § Valtionavustuslajit Valtionavustus voidaan myöntää yleis- tai erityisavustuksena. Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnassa. Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan 2) hankeavustuksena kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen 3) apurahana, stipendinä tai avustuksena hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen 4) muuna 1–3 kohdassa tarkoitettuun verrattavana erityisavustuksena 4 Valtionavustuslaki (688/2001)
 5. 5. 5 Jakoperiaatteet Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 6. 6. 4 § Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 1) valtionapuviranomaisella sitä viranomaista, jonka tehtäviin kyseistä valtionavustusta koskevat asiat lainsäädännön nojalla kuuluvat; sekä 2) julkisella tuella valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta 6 Valtionavustuslaki (688/2001)
 7. 7. 7 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset Valtionavustus voidaan myöntää saajalle sen omaan toimintaan tai hankkeeseen taikka käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen. Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustus- päätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. 7 Valtionavustuslaki (688/2001)
 8. 8. THL / OPERin valtionavustusten määrärahat • THL myöntää valtion talousarvion (kohta 33.01.25) määrä- rahoja valtionavustuksina kunnille, kuntayhtymille ja perustel- luista syistä muille toimijoille tietoteknologian hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa ja palveluissa • Rahoituksen avulla tuetaan muutoksia, joilla paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset tietotekniset ratkaisut saadaan muodostamaan keskenään yhteentoimiva kokonaisuus 8Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 9. 9. Etusijalle asetettavat hankkeet Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät seuraavia tavoitteita tai joiden tuloksena on tietojärjestelmien käyttöönottojen lisäksi seuraavia toiminnallisia muutoksia: • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sujuvuus paranee erityisesti organisaatiorajat ylittävissä asiakasprosesseissa, • Uusia lainsäädännön mukaisia tietoturva- ja tietosuojaratkaisuja kehitetään ja otetaan käyttöön, • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemä päällekkäinen kirjaami- nen vähenee ja potilastietojen kirjaamisessa ja käsittelyssä siirrytään yhte- näisiin toimintamalleihin, • Sosiaalihuollon valtakunnallisia määrittelyjä pilotoidaan ja otetaan käyttöön palveluissa ja tietojärjestelmissä, • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttämien ohjelmistojen käy- tettävyys paranee, tai • Kansallisiin arkkitehtuurikuvauksiin, -linjauksiin ja määrityksiin tukeutuva alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityö etenee 9Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 10. 10. Valtionavustusten edellytykset • Hankkeen tulee edistää valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjetelmäpalvelujen käyttöönotossa tarvittavien toiminta- ja tietomää- ritysten, tietojärjestelmien tai tietojenkäsittelyratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa • Hankkeen toteutuksessa tulee käyttää THL:n ja Kelan ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia teknisiä määrittelyitä, tietomäärityksiä, tietorakenteita ja tietoluokituksia sekä tarvittaessa vastaavia kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon määrityksiä • Vuonna 2014 avustuksia kohdennetaan pääasiassa terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa edistäviin hankkeisiin • Kohdentaminen erityisiin painopistealueisiin 2014– 10Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 11. 11. Harkinnanvaraisuus ! 11
 12. 12. 12 Hakumenettely
 13. 13. 13 www.thl.fi/rahoitus
 14. 14. 9 § Valtionavustuksen hakeminen Valtionavustusta haetaan kirjallisesti. Valtionapuviranomaisen tulee tiedottaa sopivalla tavalla mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakumenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. 10 § Valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuus Valtionavustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita valtionapuviranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. 14 Valtionavustuslaki (688/2001)
 15. 15. 37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita teknisluonteisista yksityiskohdista, jotka koskevat valtionavustuksen hakemista, valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuutta, valtionavustuksen saajan kirjanpitovelvollisuutta, valtionavustuksen maksamista sekä valtionavustuksen käyttöä ja valvonnan toteuttamista 15 Valtionavustuslaki (688/2001)
 16. 16. • Ohjeet valtionavustuksen hakemiseen (.pdf) • (Päivitetty 24.06.2013) • Uusi päivitys 04–05 /2014 16 THL/OPER valtionavustukset: dokumentit Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 17. 17. 17 Tieto-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hakija OPERKirjallinen valtionavustus- hakemus Hakemus: Käsittely- prosessi VA Hakija Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 18. 18. Valtion- avustus- hakemus Alustava läpikäynti OK Riittävä Ei riitä Täydennys- pyyntö Arviointi OPER kokous Lisä- selvitys Lisäselvitys- pyyntö Päätös (+/-) OPER YP Arviointi- muistio Päätös- ehdotus (STM) Tiedotta- minen Oikaisu- vaatimus Täydennys- ainisto Muistio Lisä- selvitys Ei riitä Lisäselvitys- pyyntö THL PJ / YJ OJ VA OPER YP Hakuohje OPER THL Hakija Hakija (-) Saaja (+) Valtionavustukset: hakuvaihe Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 19. 19. 11 § Valtionavustuspäätös Valtionapuviranomainen tekee valtionavustusta koskevassa asiassa kirjallisen päätöksen (valtionavustuspäätös). Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee käydä ilmi ainakin valtionavustuksen: 1) saaja 2) käyttötarkoitus 3) määrä Valtionavustuspäätökseen voidaan ottaa 7 §:n 1 momentissa säädettyjen seikkojen toteutumisen varmistamiseksi välttämättömiä valtionavustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia. 19 Valtionavustuslaki (688/2001)
 20. 20. 11 § Valtionavustuspäätös Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee lisäksi käydä ilmi valtionavustuksen asianmukaisen käyttämisen sekä valtionavustuksen saajan oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyden edellyttämällä tavalla: 1) valtionavustuksen kohteena olevan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävät kustannukset 2) valtionavustuksen enimmäismäärä valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista 3) saajan valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta saamien tulojen sekä saajan muiden tulojen vaikutus valtionavustuksen määrään ja käyttöön 4) valtionavustuksen käyttöaika sekä 13 §:n 2–4 momenteissa tarkoitetut ehdot ja rajoitukset 5) saajan velvollisuus antaa selvitys valtionavustuksen käyttämisestä ja selvityksen ajankohta 6) muut valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen sekä käytön valvonnan perusteet. 20 Valtionavustuslaki (688/2001)
 21. 21. 34 § Muutoksenhaku Valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 21 Valtionavustuslaki (688/2001)
 22. 22. 22 Haku Hakemuksia Projekteja Avustus 01.01.2011 2 2 405 000 31.10.2012 26 8 1 862 917 28.02.2013 14 6 1 505 454 30.09.2013 18 10 3 501 401 Yhteensä 60 26 7 274 772 THL/OPER valtionavustukset Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 23. 23. 23 Projekti Saaja Kesto Avustus Tikesos Suomen Kuntaliitto ry 01.01.2011–31.12.2011 95 000 Tikesos ISO ry 01.01.2011–31.12.2011 310 000 Yhteensä 405 000 THL/OPER valtionavustukset (vuosi 2011) SOS SOS Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 24. 24. 24 21 käynnissä olevaa projektia 6,6M€ valtionavustuksia Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 25. 25. 25 Projekti Saaja Kesto Avustus % KArkisto2 Kuopio 01.01.2012–31.03.2012 37 928 70 ISeArkisto ISSHP 01.01.2012–30.06.2014 614 200 66 Kanta yht.rek. PKSHP 01.01.2012–31.12.2012 179 863 71 LOKI EPSHP 01.05.2012–31.12.2012 33 000 69 eRespa SHLL 01.11.2012–30.04.2014 195 331 58 KArkisto3 Kuopio 01.01.2013–31.08.2014 422 595 75 eA via XA Kainuu 01.01.2013–31.12.2014 190 000 75 HUSVANKAN HUS 01.01.2013–30.06.2014 190 000 75 Yhteensä 1 862 917 69 THL/OPER valtionavustukset (haku 31.10.2012: yhteensä 26 hakemusta) ARK ARK ARK ARK ARK ARK RES Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 26. 26. 26 Projekti Saaja Kesto Avustus % GFS eArkisto Vantaa 01.05.2013–30.09.2014 388 575 75 Kvarkki-POC PSHP 01.05.2013–31.12.2014 152 000 40 Länsi-Pohja LPSHP 01.06.2013–31.12.2014 200 000 56 Lahti Lahti 01.06.2013–31.12.2014 28 005 75 eKUURA Mäntsälä 01.06.2013–31.12.2014 331 874 73 Lappi eArkistoon LSHP 01.06.2013–31.03.2015 405 000 75 Yhteensä 1 505 454 66 THL/OPER valtionavustukset (haku 28.02.2013: yhteensä 14 hakemusta) ARK ARK ARK ARK ARK Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014 ARK
 27. 27. 27 Projekti Saaja Kesto Avustus % Abilita eArkiv Korsholm 01.09.2013–30.09.2014 65 725 95 LaTo sos Sosiaalitaito Oy 01.01.2014–31.12.2015 156 375 75 Pot ark käytön laaj PKSHP 01.05.2013–31.12.2014 502 695 50 KAPSA sos Turku 01.06.2014–31.12.2015 292 626 75 Lahden SuunTaP Lahti 01.01.2014–31.12.2015 139 125 75 KiTi sos Hämeenlinna 01.03.2014–31.12.2015 199 030 75 HUS eArkisto HUS 01.09.2013–31.12.2015 1 700 000 62 Pot ark suun th Tampere 01.01.2014–31.12.2015 221 925 75 Perho sos ISO ry 01.09.2013–31.05.2015 133 900 65 SuunTaPluspilotti PlusTerveys Oy 01.12.2013–31.12.2015 90 000 20 Yhteensä 3 501 401 60 THL/OPER valtionavustukset (haku 30.09.2013: yhteensä 18 hakemusta) SOS SOS SOS SOS SUU SUU SUU ARK ARK ARK Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 28. 28. 28 Dokumentit
 29. 29. 37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita teknisluonteisista yksityiskohdista, jotka koskevat valtionavustuksen hakemista, valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuutta, valtionavustuksen saajan kirjanpitovelvollisuutta, valtionavustuksen maksamista sekä valtionavustuksen käyttöä ja valvonnan toteuttamista 29 Valtionavustuslaki (688/2001)
 30. 30. 12 § Valtionavustuksen maksaminen Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai useampana eränä kustannusten ajoittumisen perusteella. Valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty valtionapuviranomaiselle hyväksyttävä selvitys. Valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Määrältään vähäinen ja 5 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtionavustus voidaan 1 momentin estämättä maksaa myös kertasuorituksena, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua. Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot. 30 Valtionavustuslaki (688/2001)
 31. 31. 14 § Valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuus Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. 31 Valtionavustuslaki (688/2001)
 32. 32. 32 www.thl.fi/rahoitus
 33. 33. • Hakulomake (.doc) • Hankkeen menot ja rahoitus -lomake (.xls) • Hankesuunnitelmalomake (.doc) • Aloitusilmoituslomake (.doc) • Maksatushakemuslomake (.doc) • Väliselvitys / loppuselvitys -lomake (.doc) • Ohje yhteistyösopimuksen sisällöstä (.pdf) 33 THL/OPER valtionavustukset: dokumentit Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 34. 34. 34 Aikataulut
 35. 35. Hakuajat • Tyypillisesti – 2 hakua vuosittain, tavoitteena 2 kk läpimenoaika – Helmikuun loppuun (28.02.) mennessä haetuista valtionavustuksista päätökset huhtikuun loppuun (30.04.) mennessä – Syyskuun loppuun (30.09.) mennessä haetuista valtionavustuksista päätökset marraskuun loppuun (30.11.) mennessä • Seuraava haku päättyy 30.09.2014 35Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 36. 36. 36 Raportointi
 37. 37. 37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita teknisluonteisista yksityiskohdista, jotka koskevat valtionavustuksen hakemista, valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuutta, valtionavustuksen saajan kirjanpitovelvollisuutta, valtionavustuksen maksamista sekä valtionavustuksen käyttöä ja valvonnan toteuttamista 37 Valtionavustuslaki (688/2001)
 38. 38. 15 § Valtionapuviranomaisen valvontatehtävä Valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asian- mukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuk- sen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. 38 Valtionavustuslaki (688/2001)
 39. 39. Valvoja Yhteyshenkilö 39Vesa Jormanainen (OPER), Valtionavustushankkeet, Viila, Kuntatalo, Helsinki, 13.02.2014
 40. 40. Valtionavustusprosessi: yhteyshenkilö Valtionavustushakemusten käsittely (hakuvaihe) – Käy läpi hakemukset (alustava läpikäynti) – Osallistuu arviointiin (arviointilomake) – Tunnistaa sisällöllisiä täydennystarpeita (lisäselvitykset) – Osallistuu päätösten sisällön valmisteluun (päätökset) Valtionavustetussa projektissa/hankkeessa toimiminen (toteutusvaihe) – Tukee projektia/hanketta käytännön substanssiasioiden hoitamisessa – Vastaanottaa projektiin/Hankkeeseen kohdistuvat yleiset, käytännön asioita koskevat tiedustelut – Välittää substanssin kysymykset valvojalle ja tarvittaessa muille OPERin substanssin asiantuntijoille sekä hallinnolliset asiat yksikön päällikölle – Huolehtii, että projekti/hanke antaa aloitusilmoituksen asetetussa määräajassa – Huolehtii, että projekti/hanke raportoi ajantasaisesti – Osallistuu tarvittaessa projektin/hankkeen tilaisuuksiin – Toimii tarvittaessa projektiryhmän/hankeryhmän jäsenenä 40Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 41. 41. Valtionavustusprosessi: valvoja Valtionavustushakemusten käsittely (hakuvaihe) – Käy läpi hakemukset (alustava läpikäynti) – Osallistuu arviointiin (arviointilomake) – Tunnistaa sisällöllisiä täydennystarpeita (lisäselvitykset) – Osallistuu päätösten sisällön valmisteluun (päätökset) Valtionavustetussa projektissa toimiminen (toteutusvaihe) – Seuraa ja arvioi projektin/hankkeen edistymistä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti – Ohjaa projektia/hanketta valtionavustusohjeen ja -päätöksen ehtojen mukaisesti – Ottaa kantaa projektista/hankkeesta esitettyihin substanssin kysymyksiin ja tiedusteluihin – Välittää periaatteelliset ja hallinnolliset kysymykset yksikön päällikölle – Osallistuu projektin/hankkeen ohjausryhmän kokouksiin (tarvittaessa kutsuu varahenkilön) – Tukee projektin/hankkeen toimintaa – Vastaanottaa kirjallisen vapaamuotoisen olennaisen muutoksen muutoshakemuksen ja esittelee asian yksikön päällikölle – Varmistaa, että projektin/hankkeen hankinnat on käsitelty ohjausryhmässä (hankintalaki) – Tarkastaa maksatushakemuksen toiminnallisen väliraportin ja esittelee asian yksikön päällikölle – Huolehtii, että projekti/hanke antaa loppuselvityksen asetetussa määräajassa – Tarkastaa sisällöllisesti loppuselvityksen ja esittelee asian yksikkökokouksessa – Arvioi maksatuksen keskeyttämis- ja lopettamisperusteiden syntymistä projektin aikana 41Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 42. 42. 42 Seuranta
 43. 43. 36 § Vaikutusten arviointi Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri väestöryhmien asemaan samoin kuin niiden ympäristö- ja muita vaikutuksia. Valtionapuviranomaisen on määräajoin arvioitava valtionavustusten tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita. Tässä tarkoituksessa valtionapuviranomaiset antavat toisilleen tarvittavaa apua. 43 Valtionavustuslaki (688/2001)
 44. 44. Loki Lokivalvontaan perustuva hoitosuhteen varmistus 01.05.2012 – 31.12.2012 44 05 06 070809 10 11 12 01 02 0304 05 06 AL Projektin alku - loppu 01.05. 31.12. H Hakemus 07.06. LS Lisäselvityspyyntö 04.10. LS Hakemuksen täydentäminen 26.10. VA Valtionavustuspäätös 08.11. AI Aloitusilmoitus 03.12. LR Loppuraportti 31.12. MH Maksatushakemus 27.02. LS Lisäselvityspyyntö 02.05. LS Vastaukset 06.05. MP Maksatuspäätös 18.06. OR Ohjausryhmän kokoukset 01.05. 28.11. 20.12. 2012 2013 Tunniste: THL/908/9.10.02/2012 (valtionavustusohje v.1.0 [THL/1310/9.09.00/2012]) Saaja: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (yhteyshenkilö Tuula Ristimäki) Osallistujat: EPSHP, ISSHP, HUS Avustus: 33 000 € (69 % arvioiduista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista) THL: Valvoja Maritta Korhonen (yhteyshenkilö Taina Jokinen) Kuvaus: Hankkeessa kuvataan lokivalvonnan avulla todennettu asiakastietojen käytön asianmukaisuuden todentamisen toimintamalli ja valvontaan tarvittavat komponentit. Lisäksi kuvataan lokien valvonnassa tarvittavat tietosisällöt ja valmistellaan kansallista käyttöä varten säännöstö jälkikäteisvalvonnan toteuttamiseksi. Hankkeessa valmistel- laan kansallisesti merkittävää, terveydenhuollon organisaatioille ja toimittajille tarvittavaa materiaali (määrittelyt, säännöstöt, toimintamallit) tietoturvallisen potilastietojen käytön valvontaa ja lokitietojen talletusta varten. Rahoitus: 1. Toteutuneet (01.05.2012–31.12.2012) kustannukset 30 901,01 € (alv 0 %), maksettu 69 % (21 321,70 €) Päättynyt Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 45. 45. ISeArkisto eArkistoon liittymisen testaus ja käyttöönotto Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä 01.01.2012 – 30.06.2014 45 01 02030405 06 070809 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07080910 11 12 0102 03 0405 06 AL Projektin alku - loppu 01.01. 31.12. 30.06. H Hakemus 27.06. LS Lisäselvityspyyntö 04.10. LS Hakemuksen täydentäminen 12.10. VA Valtionavustuspäätös 08.11. AI Aloitusilmoitus 03.12. MH Maksatushakemus 29.01. 12.06. 15.11. 31.03. LS Lisäselvityspyyntö 01.03. LS Vastaukset 07.03. MI Maksatusilmoitus 22.03. 19.06. 30.12. LS Lisäselvityspyyntö 16.12. LS Vastaukset 17.12. MI Muutosilmoitus (vastuuhenkilö) 30.05. MH Muutoshakemus ja päätös 22.11. 27.12. LR Loppuraportti 31.03. 2012 2013 2014 Tunniste: THL/1041/9.10.02/2012 (valtionavustusohje v.1.0 [THL/1310/9.09.00/2012]) Saaja: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (yhteyshenkilö Sirpa Taskinen) Osallistujat: ISSHP, Istekki Oy Avustus: 614 200 € (66 % arvioiduista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista) THL: Valvoja Maritta Korhonen (yhteyshenkilö Riitta Häkkinen) Kuvaus: Hankkeessa toteutetaan kansallisen sähköisen potilaskertomusarkiston käyttöönotto, varmistetaan Effica- potilastietojärjestelmän toiminnallisuus ja käytettävyys sähköisessä arkistoinnissa sekä osallistutaan kansall- isten toimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan terveydenhuoltolain mukainen yhteisrekisteriin liittyminen ja kuvataan sen edellyttämät toimintamallit koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Hankkeessa suunnitellaan ja testataan kuvantamisen kokonaisarkkitehtuuriin liittyen IHE-profiileihin perustuvaa projektiin osallistuvien sairaanhoitopiirien ja kansallisen kuva-arkiston välistä toiminnallisuutta (Kvarkki-projekti). Rahoitus: 1. Toteutuneet (01.01.2012–31.12.2012) kustannukset 62 750,26 € (alv 0 %), maksettu 100 % (62 750,26 €) 2. Toteutuneet (01.01.2013–31.05.2013) kustannukset 53 630,21 € (alv 0 %), maksettu 26 % (14 060,85 €) 3. Toteutuneet (01.06.2013–31.10.2013) kustannukset 185 189,13 € (alv 0 %), maksettu 66 % (122 224,83 €) 4. Toteutuneet () kustannukset xxx € (alv 0 %), maksettu XX % (xxx €) Käynnissä Vesa Jormanainen, OPER, yhteistyöseminaari, Oulu, 27.03.2014
 46. 46. 46 www.thl.fi/rahoitus
 47. 47. 47
 48. 48. 48 Valtionavustuslaki (poimintoja)
 49. 49. Valtionavustuslaki (688/2001) 1 § Soveltamisala Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. Tätä lakia sovelletaan valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista myönnettävään valtionavustukseen. Tätä lakia sovelletaan myös, kun valtion talousarviossa myönnetään valtuus tehdä sopimuksia tai antaa sitoumuksia valtionavustuksesta. Jollei muussa laissa toisin määrätä, tätä lakia sovelletaan myös valtionavustukseen, joka myönnetään käytettäväksi Suomen ulkopuolella. Tätä lakia ei sovelleta Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen perusteella myönnettävään rahoitukseen. 49
 50. 50. 3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä noudatetaan tämän lain sijasta. Ellei muussa laissa toisin säädetä, tässä laissa tarkoitettuna valtionavustuksena ei pidetä: 1) tukea, korvausta tai muuta etuutta, jos oikeus sen saamiseen perustuu lakiin ja myönnettävän määrän määräytymisperuste säädetään yksityiskohtaisesti laissa 2) lainanantoa valtion varoista eikä siihen liittyvää korko- tai muuta etuutta 3) valtiontakausta tai -takuita 4) korkotukea luottolaitoksen taikka valtion erityisrahoituslaitoksen tai -yhtiön varoista myönnetylle luotolle 5) valtion verojen tai muiden saamisten maksuhelpotusta tai -vapautusta 6) yksityiselle henkilölle annettavaa sosiaaliavustusta, sosiaalivakuutukseen perustuvaa etuutta tai muuhun lakisääteiseen sosiaaliturvaan liittyvää tukea 50 Valtionavustuslaki (688/2001)
 51. 51. 4 § Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 1) valtionapuviranomaisella sitä viranomaista, jonka tehtäviin kyseistä valtionavustusta koskevat asiat lainsäädännön nojalla kuuluvat; sekä 2) julkisella tuella valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta, maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta 51 Valtionavustuslaki (688/2001)
 52. 52. 5 § Valtionavustuslajit Valtionavustus voidaan myöntää yleis- tai erityisavustuksena. Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnassa. Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan 2) hankeavustuksena kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen 3) apurahana, stipendinä tai avustuksena hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen 4) muuna 1–3 kohdassa tarkoitettuun verrattavana erityisavustuksena 52 Valtionavustuslaki (688/2001)
 53. 53. 6 § Valtionavustuksen määrä Muu kuin 5 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtion talousarviosta tai talousarvion ulkopuolella olevasta valtion rahastosta myönnettävä valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, toiminnan tai hankkeen toteutuneet kustannukset voivat jäädä pienemmiksi kuin valtionapuviranomaisen vahvistaman laskennallisen perusteen mukaan myönnetty valtionavustus. Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää. 53 Valtionavustuslaki (688/2001)
 54. 54. 7 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarvion tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varojen puitteissa, jos: 1) tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä 2) valtionavustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta 3) valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä valtionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen; sekä 4) valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 54 Valtionavustuslaki (688/2001)
 55. 55. 7 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset Valtionavustus voidaan myöntää saajalle sen omaan toimintaan tai hankkeeseen taikka käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen. Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustus- päätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. 55 Valtionavustuslaki (688/2001)
 56. 56. 9 § Valtionavustuksen hakeminen Valtionavustusta haetaan kirjallisesti. Valtionapuviranomaisen tulee tiedottaa sopivalla tavalla mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakumenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. 10 § Valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuus Valtionavustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita valtionapuviranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. 56 Valtionavustuslaki (688/2001)
 57. 57. 11 § Valtionavustuspäätös Valtionapuviranomainen tekee valtionavustusta koskevassa asiassa kirjallisen päätöksen (valtionavustuspäätös). Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee käydä ilmi ainakin valtionavustuksen: 1) saaja 2) käyttötarkoitus 3) määrä Valtionavustuspäätökseen voidaan ottaa 7 §:n 1 momentissa säädettyjen seikkojen toteutumisen varmistamiseksi välttämättömiä valtionavustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia. 57 Valtionavustuslaki (688/2001)
 58. 58. 11 § Valtionavustuspäätös Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee lisäksi käydä ilmi valtionavustuksen asianmukaisen käyttämisen sekä valtionavustuksen saajan oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyden edellyttämällä tavalla: 1) valtionavustuksen kohteena olevan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävät kustannukset 2) valtionavustuksen enimmäismäärä valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista 3) saajan valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta saamien tulojen sekä saajan muiden tulojen vaikutus valtionavustuksen määrään ja käyttöön 4) valtionavustuksen käyttöaika sekä 13 §:n 2–4 momenteissa tarkoitetut ehdot ja rajoitukset 5) saajan velvollisuus antaa selvitys valtionavustuksen käyttämisestä ja selvityksen ajankohta 6) muut valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen sekä käytön valvonnan perusteet. 58 Valtionavustuslaki (688/2001)
 59. 59. 12 § Valtionavustuksen maksaminen Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai useampana eränä kustannusten ajoittumisen perusteella. Valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty valtionapuviranomaiselle hyväksyttävä selvitys. Valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Määrältään vähäinen ja 5 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtionavustus voidaan 1 momentin estämättä maksaa myös kertasuorituksena, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua. Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot. 59 Valtionavustuslaki (688/2001)
 60. 60. 13 § Valtionavustuksen käyttö Valtionavustus saadaan käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään, valtionavustuksen saajan on noudatettava avustettavassa hankkeessa tai toiminnassa valtionavustuspäätökseen otettuja ehtoja ja rajoituksia. Jos valtionavustus on myönnetty tiettyä valtionavustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten käytettävään omaisuuden hankintaan tai perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta luovuttaa toiselle valtionavustus- päätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. 60 Valtionavustuslaki (688/2001)
 61. 61. 13 § Valtionavustuksen käyttö Valtionavustuspäätöksessä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajaksi saadaan määrätä enintään 10 vuotta valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta. Edellä 3 momentissa tarkoitettu valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on kuitenkin enintään 30 vuotta valtionavustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen tarkoituksessa kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. 61 Valtionavustuslaki (688/2001)
 62. 62. 14 § Valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuus Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtion- avustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomai- selle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. 15 § Valtionapuviranomaisen valvontatehtävä Valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asian- mukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuk- sen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. 62 Valtionavustuslaki (688/2001)
 63. 63. 16 § Tarkastusoikeus Valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksami- sessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Jos valtionavustus on myönnetty 7 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan hankkeeseen tai toimintaan, valtionapu- viranomaisella on oikeus tarvittaessa tarkastaa valtionavustuspäätöksen mukaista toimintaa tai hanketta toteuttavan taloutta ja toimintaa. Valtionapuviranomainen voi päätöksellään valtuuttaa toisen viranomaisen tai ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan 1 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia. Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Ulkopuolinen asiantuntija voi valtionapuviranomaisen pyynnöstä avustaa tarkastuksessa. 63 Valtionavustuslaki (688/2001)
 64. 64. 17 § Tarkastuksen suorittaminen Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulle tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilintarkastajalla on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. Aineiston haltuunotosta on tarkastuksen yhteydessä laadittava pöytäkirja. Siinä on mainittava haltuunoton tarkoitus ja haltuun otettu aineisto. Aineisto on palautettava viipymättä, kun sitä ei enää tarvita tarkastuksen suorittamiseksi. 64 Valtionavustuslaki (688/2001)
 65. 65. 17 § Tarkastuksen suorittaminen Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilintarkastajalla on oikeus päästä tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa valtionavustuksen saajan hallinnassa tai käytössä oleviin liike-, varasto- tai muihin vastaaviin ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen käytettäviin tiloihin ja muille alueille, joiden oloilla on merkitystä valtionavustuksen myöntämi- selle ja käytön valvonnalle. Tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. 18 § Virka-apu Valtionapuviranomaisella on oikeus saada poliisi-, tulli-, vero- ja ulosottoviranomaisilta tarpeellista virka-apua tässä laissa tarkoitet- tujen valvonta- ja tarkastustehtävien suorittamisessa. 65 Valtionavustuslaki (688/2001)
 66. 66. 19 § Maksatuksen keskeytys Valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavus- tuksen maksamisen keskeytettäväksi, jos: 1) on perusteltua aihetta epäillä, että valtionavustuksen saaja ei menettele 12 §:n 4 momentissa taikka 13 §:n tai 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla 2) ne perusteet, joilla valtionavustus on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet, taikka 3) Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetään maksamisen keskeyttämistä. 66 Valtionavustuslaki (688/2001)
 67. 67. 20 § Valtionavustuksen palauttaminen Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtion- avustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske laskennallisen perusteen mukaan myönnetyn valtionavustuksen ja toteutuneiden kustannusten välistä erotusta. 67 Valtionavustuslaki (688/2001)
 68. 68. 21 § Velvollisuus valtionavustuksen takaisinperintään Valtionapuviranomaisen on päätöksellään määrättävä valtionavus- tuksen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu valtionavustus takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen saaja on: 1) jättänyt palauttamatta sellaisen valtionavustuksen tai sen osan, joka 20 §:n mukaan on palautettava 2) käyttänyt valtionavustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty 3) antanut valtionapuviranomaiselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan valtionavustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan, taikka 4) muutoin 1–3 kohtaan verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut valtionavustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai valtionapupäätökseen otettuja ehtoja. 68 Valtionavustuslaki (688/2001)
 69. 69. 22 § Valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä Valtionapuviranomaisen voi päätöksellään määrätä valtionavus- tuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun valtionavus- tuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos: 1) valtionavustuksen saaja on menetellyt 12 §:n 4 momentin tai 13 tai 14 §:n vastaisesti 2) valtionavustuksen saaja on kieltäytynyt antamasta 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua aineistoa tai avustamasta mainitussa momentissa tarkoitetulla tavalla tarkastuksessa 3) valtionavustuksen saaja on lopettanut valtionavustuksen kohteena olleen toiminnan, supistanut sitä olennaisesti tai luovuttanut sen toiselle 4) valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu valtionavustuksella 69 Valtionavustuslaki (688/2001)
 70. 70. 22 § Valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä 5) valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti pysyvästi muuttanut valtionavus- tuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitusta 6) valtionavustuksen saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitys- tilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelyn kohteeksi, jollei valtionavustuksen käyttötarkoituksesta muuta johdu, taikka 7) valtionavustuksen saaja menettelee tosiasiallisesti tässä momentissa säädet- tyihin seikkoihin rinnastettavalla tavalla antamalla valtionavustuksen myöntämi- seen, maksamiseen tai käyttämiseen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta vastaavan oikeudellisen muodon. 70 Valtionavustuslaki (688/2001)
 71. 71. 23 § Palautettava ja takaisin perittävä määrä investointi- avustuksissa Edellä 20–22 §:n mukaan palautettava tai takaisin perittävä inves- tointiavustuksen määrä on sen suuruinen osa investointiavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta avustuksen kohteena olevan omaisuuden alkuperäisistä hankintamenoista investointihankkeen toteuttamisen jälkeen. Jos investointiavustus on myönnetty elinkeinotoiminnan tukemiseen, valtionavustuksen palautettava tai takaisin perittävä määrä on 1 momentista poiketen investointiavustuksen maksettu määrä. 71 Valtionavustuslaki (688/2001)
 72. 72. 24 § Korko Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä 3 prosentti- yksiköllä. 25 § Viivästyskorko Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään valtionapu- viranomaisen asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korko- kannan mukaan. 72 Valtionavustuslaki (688/2001)
 73. 73. 26 § Kohtuullistaminen Valtionapuviranomainen voi 20–22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää, että osa palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta tai viivästyskorosta jätetään perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai takaisinperintä on kohtuuton valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan tai olosuhteisiin tai valtionavustuksella hankitun omaisuuden laatuun nähden taikka palauttamisen tai takaisinperinnän perusteena olevaan menettelyyn tai olosuhteiden muutokseen nähden. Erityisen painavasta syystä valtionapuviranomainen voi päättää, että palautettava tai takaisin perittävä määrä, sille laskettava korko tai viivästyskorko jätetään kokonaan perimättä. 73 Valtionavustuslaki (688/2001)
 74. 74. 27 § Yhteisvastuullisuus Jos valtionavustus on myönnetty yhteisesti useammalle valtionavus- tuksen saajalle, kaikki saajat vastaavat yhteisvastuullisesti valtion- avustuksen takaisin maksamisesta valtionapuviranomaiselle. 74 Valtionavustuslaki (688/2001)
 75. 75. 28 § Takaisinperinnän määräaika Valtionapuviranomaisen on tehtävä 19, 21 ja 22 §:ssä tarkoitettu päätös viipymättä ja erityisestä syystä 2 kalenterivuoden kuluessa sen jälkeen, kun valtionapuviranomaisen tietoon on tullut sellainen seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksamisen keskeyttä- miseen tai lopettamiseen taikka valtionavustuksen takaisinperintään voidaan ryhtyä. Valtionavustuksen, sille maksettavan koron tai viivästyskoron takaisinperintään ei saa enää ryhtyä, kun 10 vuotta on kulunut valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta. Jos 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustus- päätöksessä asetetaan määräaika valtionavustuksen tai sillä tuetun omaisuuden käyttämiselle 13 §:ssä säädetyllä tavalla, 10 vuoden määräaika lasketaan tämän ajan päättymisestä. 75 Valtionavustuslaki (688/2001)
 76. 76. 29 § Vanheneminen Oikeus saada maksatus myönnetystä valtionavustuksesta raukeaa, jos valtionavustuksen saaja ei ole esittänyt valtionavustuksen maksamista varten tarvittavaa hyväksyttävää selvitystä 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustuspäätöksessä asetetussa määräajassa. Jos määräaikaa ei ole asetettu, oikeus maksatukseen raukeaa 2 vuoden kuluttua sen varainhoito-vuoden päättymisestä, jona valtionavustus on myönnetty. Edellä 20 §:ssä säädetty velvollisuus palauttaa valtionavustus tai sen osa raukeaa, kun 10 vuotta on kulunut valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta. Jos 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustuspäätöksessä asetetaan määräaika valtionavustuksen tai sillä tuetun omaisuuden käyttämiselle 13 §:ssä säädetyllä tavalla, palautus- velvollisuus raukeaa, kun 10 vuotta on kulunut asetetun määräajan päättymisestä. 76 Valtionavustuslaki (688/2001)
 77. 77. 30 § Kuittaus Palautettava tai takaisin perittävä määrä korkoineen voidaan periä siten, että se vähennetään samalle valtionavustuksen saajalle maksettavasta muusta saman valtionapuviranomaisen myöntämästä valtionavustuksesta. 77 Valtionavustuslaki (688/2001)
 78. 78. 31 § Tietojen saanti viranomaisilta Valtionapuviranomaisen oikeuteen saada tietoja toiselta viran- omaiselta sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Valtionapuviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja: 1) valtionavustuksen hakijan ja saajan taloudellisesta asemasta 2) valtionavustuksen hakijan ja saajan julkisista tuista 3) valtionavustuksen hakijaa ja saajaa koskevista muista seikoista, joilla on olennaista merkitystä tämän lain noudattamisen varmistamiseksi valtionavus- tuksen myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa 78 Valtionavustuslaki (688/2001)
 79. 79. 32 § Tietojen luovuttaminen Tämän lain nojalla saatujen tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, valtionapu- viranomaisella on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa tietoja: 1) poliisi- ja muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi taikka syyttäjäviranomaiselle syyteharkintaa varten 2) tämän lain soveltamista koskevan viranomaisen selvityksen tai viranomaisen toimeksiannosta laadittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseksi, jos tietojen luovuttaminen on välttämätöntä selvityksen tai tutkimuksen tekemiseksi 3) toimivaltaiselle Euroopan unionin toimielimelle tai unionin muulle elimelle sekä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai muussa Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa liittyvässä velvoitteessa sitä edellytetään 4) jos Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa sitä edellytetään. 79 Valtionavustuslaki (688/2001)
 80. 80. 33 § Tiedoksianto Valtionapuviranomaisen muu kuin 19, 21, 22 ja 30 §:ssä tarkoitetussa asiassa tekemä päätös voidaan lähettää asianosaiselle tiedoksi postitse. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi. Tiedoksiannossa noudatetaan muuten, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa säädetään. 80 Valtionavustuslaki (688/2001)
 81. 81. 34 § Muutoksenhaku Valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 35 § Täytäntöönpano Valtionapuviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetussa asiassa oikaisuvaatimuksesta annettu päätös voidaan panna täytäntöön verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä. 81 Valtionavustuslaki (688/2001)
 82. 82. 36 § Vaikutusten arviointi Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri väestöryhmien asemaan samoin kuin niiden ympäristö- ja muita vaikutuksia. Valtionapuviranomaisen on määräajoin arvioitava valtionavustusten tarpeellisuutta ja kehittämis-tarpeita. Tässä tarkoituksessa valtionapuviranomaiset antavat toisilleen tarvittavaa apua. 37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita teknisluonteisista yksityiskohdista, jotka koskevat valtionavustuksen hakemista, valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuutta, valtionavustuksen saajan kirjanpitovelvollisuutta, valtionavustuksen maksamista sekä valtionavustuksen käyttöä ja valvonnan toteuttamista 82 Valtionavustuslaki (688/2001)

×