Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?

PsT kehittämispäällikkö Esa Nordling, THL, Toipumisorientaatio mielenterveyskuntoutuksen viitekehyksenä, 31.8.201, Tampere.

Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?

 1. 1. Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta? Nordling Esa PsT, kehittämispäällikkö Mielenterveysyksikkö 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 1
 2. 2. Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 2
 3. 3. Toipumisorientaatio – kokonaisvaltaisen kuntoutuksen perusta (Pilgrim & McCranie 2013) Personal journey, which emphasizes the role of the individual’s meaningful life. Therapeutic optimism demands a shift from medical paternalism to a genuine partnership model of service delivery 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 3
 4. 4. Ulkopuolisuuden tunne, opittu avuttomuus ja motivaatio-ongelmat ovat usein seurausta hoidon ja kuntoutuksen objektisoivista valtasuhteista, jotka on naamioitu… -  vastuukysymyksiin: ”kuka vastaa, jos kuntoutujalle tapahtuu jotain ikävää” -  kuntoutujan suojeluun: ”estämme häntä tekemästä tyhmyyksiä” -  kuntoutujan edun ajamiseen: ”tiedämme, mikä hänelle on parasta” 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 4
 5. 5. Tärkeä käsitteellinen ero Ø Toipumisorientaatio ei tarkoita samaa kuin toipuminen kliinisenä käsitteenä Ø Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää kuntoutujan toiveikkuutta, osallisuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 5
 6. 6. TOIPUMISORIENTAATION VIISI ASIAKOKONAISUUTTA (Leamy ym. 2011) CHIME: connectedness, hope and optimism about the future, identity, meaning in life, and empowerment •  Liittyminen: subjektiivinen tunne kuulumisesta yhteisöön, merkityksellisten ihmissuhteiden olemassaolo, tuen saanti muilta, vertaisuuden kokemus 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 6
 7. 7. • Toivo ja optimismi: usko toipumisen mahdollisuuteen, positiivinen ajattelu tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksista, motivaatio muutoksiin keskeisten verkostojen tuen avulla • Identiteetti: myönteisen minäkuvan rakentuminen ja stigman voittaminen • Elämän tarkoitus: merkityksellisten elämän laatua lisäävien sosiaalisten roolien ja päämäärien löytäminen • Voimaantuminen: henkilökohtaisen vastuun ja kontrollin vahvistuminen elämän eri osa-alueilla 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 7
 8. 8. Petrosin ym. (2015) tutkimuksessa edellisten lisäksi toipumisprosessin kannalta merkittäviksi asioiksi osoittautuivat vastavuoroisuus ja muiden tukeminen à Kokemus hyödyksi olemista, vuorovaikutustaitojen parantuminen, henkilökohtaisten oppimiskokemusten ja sosiaalisen hyväksynnän saaminen 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 8
 9. 9. Tavoitteena asiakkaan osallisuus Ø  Hierarkinen professionalismi Ø  Tiimikeskeisyys Ø  Omaiset mukaan Ø  Verkostot mukaan Ø  Asiakas-/potilas mukaan 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 9
 10. 10. Osallisuus •  Osallisuuden kokemus tarkoittaa kuulumista tai liittymistä sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi tai jossa voi jakaa omia kokemuksiaan tai tunteitaan. •  Osallisuuteen liittyy yhteyden luominen ja säilyttäminen ihmisiin, toimintoihin tai asioihin, joita pitää itselle merkityksellisinä. •  Osallisuus tarkoittaa myös yhteyttä tarvittaviin palveluihin sekä mahdollisuutta osallistua itselle tärkeistä asioista päättämiseen •  Jos näitä yhteyksiä ei ole, on syrjäytymisen vaara suuri. 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 10
 11. 11. •  Toipumisorientaation mukaisella työotteella pyritään vahvistamaan kuntoutujan osallisuutta: -  kartoittamalla ja aktivoimalla kuntoutujan selviytymisen kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja -  lisäämällä vertaistuen saannin tai antamisen mahdollisuuksia -  vahvistamalla kuntoutujan vaikuttamismahdollisuuksia hänen tarvitsemiensa palveluiden muotoihin ja sisältöihin sekä -  virittämällä kuntoutujan kiinnostusta erilaisia kansalaistoiminnan muotoja kohtaan •  Kuntoutujan toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla, koska niiden kautta voivat todentua monet osallisuuden muodot 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 11
 12. 12. Toipumisorientaatiossa integroituvat monet teoriat Ø  Humanistinen psykologia (esim. Maslowin tarveteoria) Ø  Eksistentialismi (esim. Franklin logoterapia) Ø  Kognitiivisen psykologian teoriat (esim. Seligman, Beck, Bandura, Kobasa, Rotter) Ø  Salutogeneesi: Terveyden edistämisen teoriat (esim. Antonovskyn koherenssi –teoria) ja positiivisen mielenterveyden käsite 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 12
 13. 13. 
 "" KONTROLLIODOTUS (LOCUS OF CONTROL)" "  Rotter (1966) & Levenson (1972): Yleistyneet odotukset siitä, miten yksilö kokee elämäntapahtumiensa hallinnan # # à  sisäinen hallinta: suuri suoritusmotivaatio, aktiivisuus ja onnistumisodotukset, positiivinen minäkäsitys# # à  ulkoinen hallinta: sattumilla tai muilla ihmisillä vaikutusta koettuun elämänhallintaan à motivaation heikkous, passiivisuus, negatiivinen minäkuva# # à  Uutela & Härkäpää (1993) Monissa terveysongelmissa on hyötyä sekä luottamuksesta omaan sisäiseen hallintaan että muiden tervehtymisen kannalta keskeisten henkilöiden osoittamaan ulkoiseen hallintaan.# 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 13
 14. 14. KOHERENSSI " " Koherenssin tunne (Antonovsky 1979, 1987) liittyy oman# toimintaympäristön kokemiseen ymmärrettäväksi hallittavaksi# ja mielekkääksi# # Ø  Ymmärrettävyys: johdonmukaisuuden kokemus sekä kyky löytää loogisia yhteyksiä asioiden välillä ympäristön tapahtumissa# # Ø  Hallittavuus: usko siihen, että asiat ovat säädeltävissä niin, että joko henkilö tai hänen luottamustaan nauttiva taho voi vaikuttaa niihin# # Ø  Mielekkyys: asioilla ja tapahtumilla on merkitystä yksilön tai yhteisön arvojärjestelmässä# Vahva koherenssin tunne on yhteydessä alhaisiin# stressioireisiin ja stressioireiden lievittymisiin (Flannary &# Flannary 1990; Wolf & Ratner 1999)# # 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 14
 15. 15. Positiivinen mielenterveys •  Tarkoittaa mielen hyvinvointia à psyykkiset vahvuudet ja kyvyt, jotka muodostavat ihmisen voimavarat •  Mielenterveyttä pidetään salutogeenisena resurssina, joka liittyy yksilön, sosiaalisen yhteisön ja yhteiskunnan pääomaan, mikä auttaa ihmisiä selviytymään elinympäristössään (Lehtinen 2008) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 15
 16. 16. Mielenterveyden kahden jatkumon malli -  Hylkää ajatuksen, jossa mielenterveys ja mielenterveyden häiriö ovat saman jatkumon vastakkaisia päivä -  Perustuu näkemykseen, minkä mukaan mielen hyvin- ja pahoinvointi ovat kaksi erillistä ulottuvuutta à mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön puuttumista 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 16
 17. 17. Esimerkiksi: •  skitsofreniaa sairastava henkilö voi runsaista harhaoireista huolimatta kokea onnellisuutta, elämän mielekkyyttä ja läheisyyttä muihin ihmisiin Toisaalta… •  psykiatrisesti arvioituna terve, mutta työuupumuksesta kärsivä henkilö voi kokea olevansa onneton, heikosti motivoitunut ja yksin pärjäämään joutuva 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 17
 18. 18. 31.8.201622.9.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa NordlingEsityksen nimi / Tekijä 18
 19. 19. Mitä toipumisorientaatio ei tarkoita? -  Ammatillisen asiantuntijuuden väheksymistä -  Kapea-alaista konsumerismia: ”Asiakas on aina oikeassa” -  Relapsien ihannointia vrt. antipsykiatria 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 19
 20. 20. Mitä toipumisorientaation toteutuminen edellyttää? Jacobson and Greenley (2001): Toipumisprosessi näkyy yksilön kokemusmaailman positiivisena muutoksena, jota palvelut edistävät ja jonka järjestelmä mahdollistaa à  Muutokset rakenteissa Mieli à  Muutokset käytännöissä -suunnitelma à  Muutokset asenteissa 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 20
 21. 21. Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää… à  luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista à  kuntoutujan tukemista omien tarpeiden, päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä ja niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä à  toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan organisaatiokulttuurin olemassa oloa à  kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen inkluusion edistämistä: mahdollisuus osallistua ja kuulua erilaisiin yhteisöihin 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 21
 22. 22. Toipumisprosessi (Recovery) Toivo ja Elämän- Osallisuus Tieto optimismi tyytyväisyys Vastuunoton Tiedon anta- Vertaistuki, Ihmissuhteet tukeminen minen, Positiiviset (perhe, sosiaalinen omista pää- Sairauden mallit, verkosto, elämän töksistä ja hoi- hallintakeinot Omat selviyty- järjestelyt), Perhe- dosta tavoittei- ja oireenhal- miskokemukset, psykoedukaatio, den suuntai- linta, Haaveet Turvallinen asumi- sesti, Psykoedu- nen, Mukana olemi- kaatio Palveluohjaus nen itselle mer- kityksellisissä toiminnoissa 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 22
 23. 23. Mikä muuttuu toipumisorientaation myötä? Ø  Kuntoutujien vastuu hoidostaan ja elämästään vahvistuu myönteisellä tavalla Ø  Hoito- ja kuntoutus monipuolistuu: kokemuksellisuutta ja vertaisuutta hyödynnetään vahvemmin à kokemustieto synnyttää teoreettista tietoa, mikä syventää eri tieteenalojen teoriapohjaa à professioiden koulutusohjelmat uudistuvat à ammattitaito paranee Ø  Ihmisoikeudet toteutuvat paremmin, pakon käyttö hoidossa vähenee à avun hakemisen kynnys laskee à paremmat hoitotulokset pienemmillä kustannuksilla Ø  Stigma heikkenee Ø  Potilasyhdistysten ja –järjestöjen vaikutusvalta lisääntyy (vrt. FinFami) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 23
 24. 24. Aarons, Hurlburt & Horwitz (2011): Uusien menetelmien ja toimintatapojen implementoinnin onnistuminen riippuu siitä, miten ne sopivat organisaation ja sen työntekijöiden arvomaailmaan ja työkulttuuriin Hoito-ohjelmien juurruttamista koskevat tutkimukset osoittavat, että huomion kiinnittäminen organisaatiokulttuuriin ja organisaatioilmastoon ovat avaintekijöitä onnistumisen kannalta (Gilbert et al 2013) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 24
 25. 25. Kiitokset mielenkiinnosta 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 25

×