Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta? (20)

Advertisement

More from THL (20)

Advertisement

Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?

 1. 1. Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta? Nordling Esa PsT, kehittämispäällikkö Mielenterveysyksikkö 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 1
 2. 2. Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 2
 3. 3. Toipumisorientaatio – kokonaisvaltaisen kuntoutuksen perusta (Pilgrim & McCranie 2013) Personal journey, which emphasizes the role of the individual’s meaningful life. Therapeutic optimism demands a shift from medical paternalism to a genuine partnership model of service delivery 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 3
 4. 4. Ulkopuolisuuden tunne, opittu avuttomuus ja motivaatio-ongelmat ovat usein seurausta hoidon ja kuntoutuksen objektisoivista valtasuhteista, jotka on naamioitu… -  vastuukysymyksiin: ”kuka vastaa, jos kuntoutujalle tapahtuu jotain ikävää” -  kuntoutujan suojeluun: ”estämme häntä tekemästä tyhmyyksiä” -  kuntoutujan edun ajamiseen: ”tiedämme, mikä hänelle on parasta” 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 4
 5. 5. Tärkeä käsitteellinen ero Ø Toipumisorientaatio ei tarkoita samaa kuin toipuminen kliinisenä käsitteenä Ø Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää kuntoutujan toiveikkuutta, osallisuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 5
 6. 6. TOIPUMISORIENTAATION VIISI ASIAKOKONAISUUTTA (Leamy ym. 2011) CHIME: connectedness, hope and optimism about the future, identity, meaning in life, and empowerment •  Liittyminen: subjektiivinen tunne kuulumisesta yhteisöön, merkityksellisten ihmissuhteiden olemassaolo, tuen saanti muilta, vertaisuuden kokemus 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 6
 7. 7. • Toivo ja optimismi: usko toipumisen mahdollisuuteen, positiivinen ajattelu tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksista, motivaatio muutoksiin keskeisten verkostojen tuen avulla • Identiteetti: myönteisen minäkuvan rakentuminen ja stigman voittaminen • Elämän tarkoitus: merkityksellisten elämän laatua lisäävien sosiaalisten roolien ja päämäärien löytäminen • Voimaantuminen: henkilökohtaisen vastuun ja kontrollin vahvistuminen elämän eri osa-alueilla 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 7
 8. 8. Petrosin ym. (2015) tutkimuksessa edellisten lisäksi toipumisprosessin kannalta merkittäviksi asioiksi osoittautuivat vastavuoroisuus ja muiden tukeminen à Kokemus hyödyksi olemista, vuorovaikutustaitojen parantuminen, henkilökohtaisten oppimiskokemusten ja sosiaalisen hyväksynnän saaminen 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 8
 9. 9. Tavoitteena asiakkaan osallisuus Ø  Hierarkinen professionalismi Ø  Tiimikeskeisyys Ø  Omaiset mukaan Ø  Verkostot mukaan Ø  Asiakas-/potilas mukaan 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 9
 10. 10. Osallisuus •  Osallisuuden kokemus tarkoittaa kuulumista tai liittymistä sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi tai jossa voi jakaa omia kokemuksiaan tai tunteitaan. •  Osallisuuteen liittyy yhteyden luominen ja säilyttäminen ihmisiin, toimintoihin tai asioihin, joita pitää itselle merkityksellisinä. •  Osallisuus tarkoittaa myös yhteyttä tarvittaviin palveluihin sekä mahdollisuutta osallistua itselle tärkeistä asioista päättämiseen •  Jos näitä yhteyksiä ei ole, on syrjäytymisen vaara suuri. 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 10
 11. 11. •  Toipumisorientaation mukaisella työotteella pyritään vahvistamaan kuntoutujan osallisuutta: -  kartoittamalla ja aktivoimalla kuntoutujan selviytymisen kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja -  lisäämällä vertaistuen saannin tai antamisen mahdollisuuksia -  vahvistamalla kuntoutujan vaikuttamismahdollisuuksia hänen tarvitsemiensa palveluiden muotoihin ja sisältöihin sekä -  virittämällä kuntoutujan kiinnostusta erilaisia kansalaistoiminnan muotoja kohtaan •  Kuntoutujan toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla, koska niiden kautta voivat todentua monet osallisuuden muodot 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 11
 12. 12. Toipumisorientaatiossa integroituvat monet teoriat Ø  Humanistinen psykologia (esim. Maslowin tarveteoria) Ø  Eksistentialismi (esim. Franklin logoterapia) Ø  Kognitiivisen psykologian teoriat (esim. Seligman, Beck, Bandura, Kobasa, Rotter) Ø  Salutogeneesi: Terveyden edistämisen teoriat (esim. Antonovskyn koherenssi –teoria) ja positiivisen mielenterveyden käsite 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 12
 13. 13. 
 "" KONTROLLIODOTUS (LOCUS OF CONTROL)" "  Rotter (1966) & Levenson (1972): Yleistyneet odotukset siitä, miten yksilö kokee elämäntapahtumiensa hallinnan # # à  sisäinen hallinta: suuri suoritusmotivaatio, aktiivisuus ja onnistumisodotukset, positiivinen minäkäsitys# # à  ulkoinen hallinta: sattumilla tai muilla ihmisillä vaikutusta koettuun elämänhallintaan à motivaation heikkous, passiivisuus, negatiivinen minäkuva# # à  Uutela & Härkäpää (1993) Monissa terveysongelmissa on hyötyä sekä luottamuksesta omaan sisäiseen hallintaan että muiden tervehtymisen kannalta keskeisten henkilöiden osoittamaan ulkoiseen hallintaan.# 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 13
 14. 14. KOHERENSSI " " Koherenssin tunne (Antonovsky 1979, 1987) liittyy oman# toimintaympäristön kokemiseen ymmärrettäväksi hallittavaksi# ja mielekkääksi# # Ø  Ymmärrettävyys: johdonmukaisuuden kokemus sekä kyky löytää loogisia yhteyksiä asioiden välillä ympäristön tapahtumissa# # Ø  Hallittavuus: usko siihen, että asiat ovat säädeltävissä niin, että joko henkilö tai hänen luottamustaan nauttiva taho voi vaikuttaa niihin# # Ø  Mielekkyys: asioilla ja tapahtumilla on merkitystä yksilön tai yhteisön arvojärjestelmässä# Vahva koherenssin tunne on yhteydessä alhaisiin# stressioireisiin ja stressioireiden lievittymisiin (Flannary &# Flannary 1990; Wolf & Ratner 1999)# # 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 14
 15. 15. Positiivinen mielenterveys •  Tarkoittaa mielen hyvinvointia à psyykkiset vahvuudet ja kyvyt, jotka muodostavat ihmisen voimavarat •  Mielenterveyttä pidetään salutogeenisena resurssina, joka liittyy yksilön, sosiaalisen yhteisön ja yhteiskunnan pääomaan, mikä auttaa ihmisiä selviytymään elinympäristössään (Lehtinen 2008) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 15
 16. 16. Mielenterveyden kahden jatkumon malli -  Hylkää ajatuksen, jossa mielenterveys ja mielenterveyden häiriö ovat saman jatkumon vastakkaisia päivä -  Perustuu näkemykseen, minkä mukaan mielen hyvin- ja pahoinvointi ovat kaksi erillistä ulottuvuutta à mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön puuttumista 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 16
 17. 17. Esimerkiksi: •  skitsofreniaa sairastava henkilö voi runsaista harhaoireista huolimatta kokea onnellisuutta, elämän mielekkyyttä ja läheisyyttä muihin ihmisiin Toisaalta… •  psykiatrisesti arvioituna terve, mutta työuupumuksesta kärsivä henkilö voi kokea olevansa onneton, heikosti motivoitunut ja yksin pärjäämään joutuva 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 17
 18. 18. 31.8.201622.9.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa NordlingEsityksen nimi / Tekijä 18
 19. 19. Mitä toipumisorientaatio ei tarkoita? -  Ammatillisen asiantuntijuuden väheksymistä -  Kapea-alaista konsumerismia: ”Asiakas on aina oikeassa” -  Relapsien ihannointia vrt. antipsykiatria 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 19
 20. 20. Mitä toipumisorientaation toteutuminen edellyttää? Jacobson and Greenley (2001): Toipumisprosessi näkyy yksilön kokemusmaailman positiivisena muutoksena, jota palvelut edistävät ja jonka järjestelmä mahdollistaa à  Muutokset rakenteissa Mieli à  Muutokset käytännöissä -suunnitelma à  Muutokset asenteissa 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 20
 21. 21. Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää… à  luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista à  kuntoutujan tukemista omien tarpeiden, päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä ja niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä à  toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan organisaatiokulttuurin olemassa oloa à  kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen inkluusion edistämistä: mahdollisuus osallistua ja kuulua erilaisiin yhteisöihin 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 21
 22. 22. Toipumisprosessi (Recovery) Toivo ja Elämän- Osallisuus Tieto optimismi tyytyväisyys Vastuunoton Tiedon anta- Vertaistuki, Ihmissuhteet tukeminen minen, Positiiviset (perhe, sosiaalinen omista pää- Sairauden mallit, verkosto, elämän töksistä ja hoi- hallintakeinot Omat selviyty- järjestelyt), Perhe- dosta tavoittei- ja oireenhal- miskokemukset, psykoedukaatio, den suuntai- linta, Haaveet Turvallinen asumi- sesti, Psykoedu- nen, Mukana olemi- kaatio Palveluohjaus nen itselle mer- kityksellisissä toiminnoissa 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 22
 23. 23. Mikä muuttuu toipumisorientaation myötä? Ø  Kuntoutujien vastuu hoidostaan ja elämästään vahvistuu myönteisellä tavalla Ø  Hoito- ja kuntoutus monipuolistuu: kokemuksellisuutta ja vertaisuutta hyödynnetään vahvemmin à kokemustieto synnyttää teoreettista tietoa, mikä syventää eri tieteenalojen teoriapohjaa à professioiden koulutusohjelmat uudistuvat à ammattitaito paranee Ø  Ihmisoikeudet toteutuvat paremmin, pakon käyttö hoidossa vähenee à avun hakemisen kynnys laskee à paremmat hoitotulokset pienemmillä kustannuksilla Ø  Stigma heikkenee Ø  Potilasyhdistysten ja –järjestöjen vaikutusvalta lisääntyy (vrt. FinFami) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 23
 24. 24. Aarons, Hurlburt & Horwitz (2011): Uusien menetelmien ja toimintatapojen implementoinnin onnistuminen riippuu siitä, miten ne sopivat organisaation ja sen työntekijöiden arvomaailmaan ja työkulttuuriin Hoito-ohjelmien juurruttamista koskevat tutkimukset osoittavat, että huomion kiinnittäminen organisaatiokulttuuriin ja organisaatioilmastoon ovat avaintekijöitä onnistumisen kannalta (Gilbert et al 2013) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 24
 25. 25. Kiitokset mielenkiinnosta 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 25

×