Terveyden ja hyvinvoinnin               TULEVAISUUKSIA 2012   Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ...
Pääjohtaja Pekka Puska			               Terveyden ja hyvinvoinnin               kehitysnäkym...
Terveyden ja hyvinvoinnintulevaisuus muuttuutoimintaympäristön mukanaEntistä monimuotoisempi väestö, entistä useammanlaisi...
THL katsoo eteenpäinTHL on terveyden ja hyvinvoinnin keskeinen asiantuntijalaitos Suomessa ja myös kansainvälisesti tunnet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

THL: Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuksia 2012

1,000 views

Published on

Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuksia 2012
THL:n ensimmäinen ennakointiraportti

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

THL: Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuksia 2012

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin TULEVAISUUKSIA 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ”Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuksia 2012” lakisääteisinä tehtävinä ovat väestön hyvin- on ensimmäinen terveyden ja hyvinvoinnin kysy-voinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien myksiin keskittyvä tulevaisuusraportti Suomessa. ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä Raportti on tarkoitettu laajalle lukijakunnallesosiaali- ja terveydenhuollon ja sen palvelujen päätöksentekijöistä sosiaali- ja terveysalan kehittäminen. Tätä varten laitos tekee laajaa ammattilaisiin ja koko väestöön. Tulevaisuusra- tutkimustyötä, seuraa väestön terveyden ja portti on määrä julkaista jatkossa vuosittain.hyvinvoinnin tilaa ja arvioi sosiaali- ja terveys- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos palvelujen kehittämisvaihtoehtoja. Helsinki, toukokuu 2012
 2. 2. Pääjohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin kehitysnäkymät ja -mahdollisuudet ovat edelleen myönteiset, mutta haasteita riittääT alouskriisin keskelläkin suomalaiset ovat nyt 2010- Väestön ikääntyminen sekä lasten, nuorten ja perheiden luvulla terveempiä ja hyvinvoivempia kuin koskaan. elämäntilanteet ovat lähivuosina pitkään erityisen ajankoh- Terveyden ja hyvinvoinnin edistymisen perusvirta taisia terveyden ja hyvinvoinnin haasteita. Ikääntymisnä-on edelleen vahva. Kokonaisuutena ja keskimäärin voimme kymien valoisa puoli on siinä, että ikääntynytkin väestö onsiis odottaa, että suomalaisten terveys ja hyvinvointi jatkuvasti toimintakykyisempää. Tämä ei kuitenkaan riitäkohentuvat edelleen lähivuosina. On kuitenkin merkittäviä kumoamaan ikääntyneiden määrän kasvun tuottamia vaati-väestöryhmiä, jotka eivät pääse täysin mukaan myöntei- muksia. Avun ja tuen sekä hoidon ja hoivan tarve kasvaa jaseen kehitykseen. vaatii panostusta esimerkiksi hyvinvointiteknologiaan.Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista muutosilmi- Lasten, nuorten ja perheiden näköaloihin vaikuttavatöistä päällimmäisiä ovat väestön ja talouden muutokset. perherakenteiden ja perheiden tilanteiden monimuo-Eri väestöryhmien elinolot, elämäntavat ja taustat eroavat toistuminen ja palvelujärjestelmän vaikeudet vastata perheiden erilaisiin tarpeisiin. Lastensuojelun työkuormatoisistaan jatkuvasti enemmän. Talouden heilahtelut on tästä jatkuva muistutus. Lisäpulmia tuovat muuttuvankohdistuvat eri ryhmiin eri tavoilla. Lisäksi terveyteen ja työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisvaikeudet.hyvinvointiin vaikuttavat väestön ja talouden muutoksia Hyvinvointi- ja terveysongelmien periytyminen sukupol-näkymättömämmin ja hitaammin myös elinympäristön velta toiselle vaatii myös jatkuvaa huomiota.muutokset – ilmastonmuutos yhtenä niistä – sekä tekno-logian kehitys ja globalisaatio. Suurin terveyden ja hyvinvoinnin lähivuosien haaste on, että myönteiset yleisnäkymät vievät huomiota pois niistä,Sopeutuminen jatkuvaan muutokseen vaatii arvovalin- jotka kamppailevat terveyden ja hyvinvoinnin ongelmientoja. Terveys, perhe ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat kanssa. Tärkeätä on saada kaikki mukaan terveyden jaedelleen suomalaisten arvoperustan keskiössä. Muutok- hyvinvoinnin hyvään kehään. Mukana pitäminen ja kaikkienseen sopeutumiseen kuuluu myös hallinto- ja toiminto- panoksen arvostaminen ovat olleet Suomen myönteisenrakenteiden jatkuva kehittäminen, yhtenä esimerkkinä kehityksen avaintekijöitä ja ovat sitä tulevaisuudessakin.kuntauudistus. Näillä rakennemuutoksillakin on vaikutuk- Ja samalla muistetaan, että tulevaisuus ei ole vain enna-sensa hyvinvointiin ja terveyteen. kointia – me teemme tulevaisuutta omilla toimillamme! TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULEVAISUUKSIA 2012 Raportti on luettavissa verkossa osoitteessa www.thl.fi/ennakointi
 3. 3. Terveyden ja hyvinvoinnintulevaisuus muuttuutoimintaympäristön mukanaEntistä monimuotoisempi väestö, entistä useammanlaisia terveys-ja hyvinvointivaikutuksia. Väestö ikääntyy, väestöryhmät muut-tuvat keskenään erilaisemmiksi ja terveyden ja hyvinvoinnin väes-töryhmäerot kasvavat. Eriarvoistuminen uhkaa voimistua.Talouden vaihtelut vaikuttavat väestöön, työelämään sekä tervey-teen ja hyvinvointiin. Epävarmoissakin oloissa talouskehitysvahvistuu, kun koko väestön panos saadaan mukaan. Sosiaali- ja Globalisaatio tuottaa haitallisia seurauksia, jotka vaativatterveysalan suuri työpanos tähtää koko väestön toimintakyvyn ja kansainvälisiä torjuntatoimia. Toisaalta globalisaatio myösaktiivisen osallistumisen tukemiseen. vahvistaa kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia. Globalisaa- tion eteneminen näkyy myös siinä, että sosiaali- ja terveysalallaElinympäristöön vaikuttavat ilmastonmuutos, energiatuotanto, on jatkuvasti enemmän kansainvälisiä palveluntarjoajia.liikenne, yhdyskuntarakenne ja kulutustottumukset. Ilmaston-muutos vaatii jatkuvasti enemmän huomiota. Myös muut ympäris- Arvovalintojen merkitys kasvaa päätöksenteossa: terveys, perhetöriskit nousevat terveyspolitiikan tärkeysjärjestyksessä korkeam- ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat edelleen suomalaistenmalle. perusarvoja. Nopeat globaalit muutokset pakottavat jatkuvasti uusiin arviointeihin, joissa arvovalintojen painoarvo kasvaa.Teknologia muuttaa tiedon tuottamista sekä sosiaali- jaterveydenhuollon järjestelmiä ja käytäntöjä. Teknologian muutos Terveyden ja hyvinvoinnin hallinto- ja toimintorakenteet ovattunkee läpi jokapäiväisen elämän ja erityisesti tiedon tuotannon ja keskellä jatkuvaa muutosta. Kuntarakenne, palvelurakenne,käytön. Vaikutukset ulottuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen käytän- rahoitusrakenteet ja tietorakenteet ovat muutoksessa. THL ontöihin asti. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien suurre- asiantuntijalaitoksena arvioimassa muutosvaihtoehtoja ja niidenmontti etenee. vaikutuksia.Vuoden 2012 erityisaiheet:Vanhimpien ja nuorimpienterveys ja hyvinvointiIkääntyminen ei ole vain haaste terveydelle ja hyvinvoinnille,vaan sisältää myös mahdollisuuksia. Miljoonan iäkkään Suomi onjo pitkään ollut tulevaisuudenkuvana. Vaikka ikääntyneetkin ovatjatkuvasti parempikuntoisia, tarvitaan jatkossa ammattilaisten jaiäkkäistä huolehtivien omaisten panosta yhä enemmän.Lasten, nuorten ja perheiden elämä muovautuu monenmuutoksen leikkauskohdassa. Lapset, nuoret ja perheet elävätjatkuvasti monimuotoisemmissa elämäntilanteissa ja kokoonpa-noissa. Näin ollen heidän palvelutarpeensakin muuttuvat. MITEN THL TOIMII? Tule kertomaan oma mieliteesi ja keskustelemaan tulevaisuudesta THL:n Facebook-sivulle www.facebook.com/thl.fi
 4. 4. THL katsoo eteenpäinTHL on terveyden ja hyvinvoinnin keskeinen asiantuntijalaitos Suomessa ja myös kansainvälisesti tunnettu alan huippu­tutkimuslaitos. Tutkimustyö ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta painottuvat lähimenneisyyteen. Asiantunti-jalaitos haluaa katsoa myös tulevaisuuteen. THL:n vuonna 2011 valmistunut strategia Terveydestä hyvinvointia – 2020 –hyvinvoinnista terveyttä on laitoksen tulevien vuosien toiminnan kivijalka. Keväällä 2012 julkaistu raportti Terveydenja hyvinvoinnin tulevaisuuksia 2012 on tarkoitettu vahvistamaan strategian sisältämää laitoksen toiminnan suuntautumistatulevaisuuteen. Ennakointiraportin havainnot kytkeytyvät laitoksen kuuteen alla olevaan strategialinjaukseen.THL:n strategialinjaukset tarttuvat terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuksiin1 4 Väestön terveys, Sosiaali- ja terveysalan palvelu- toimintakyky ja järjestelmä vastaa tehokkaasti hyvinvointi kohentuvat. väestön ja yhteiskunnan tarpeisiin.KYLLÄ, MUTTA …! Ikääntyneet ovat jatkuvasti parempi- KYLLÄ, MUTTA MUUTTUVISSA OLOISSA: Palvelutuotan-kuntoisia, mutta ikääntyneiden määrän kasvaessa huono- nossa vahvistuu liikeyritysmäinen toiminta ja mukaankuntoisten ikääntyneiden määräkin kasvaa. Kärjistyvät tulee yhä enemmän kansainvälisiä palveluyrityksiä.terveysuhkat – lihavuus, mielenterveysongelmat, diabetes, Kasvava monimuotoisuus sekä väestössä, elinoloissa ettäalkoholi ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet – kuormittavat. terveys- ja hyvinvointiongelmissa johtaa myös palvelujen2 monimuotoisuuden lisääntymiseen. Terveys- ja 5 hyvinvointierot Sosiaali- ja terveysalan tietovarantoja käytetään kaventuvat. laajasti terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelu-MUTTA EIVÄT HELPOSTI: Erilaisuuden lisääntyminen järjestelmän toimivuuden edistämiseen.vaikeuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. TÄMÄ VOI EDETÄ: Monimuotoisuuden kasvu niin väes-Ei ole merkkejä siitä, että ilman erityisen mittavia toimia tössä, elinoloissa, ongelmissa kuin palvelujärjestelmäs-väestöryhmien terveys- ja hyvinvointierojen pitkän ajan säkin vaatii myös tietopohjan jatkuvaa tarkistamista.trendi kääntyisi supistuvien erojen suuntaan. Tietoteknologian toimivassa käyttöönotossa sosiaali- ja3 terveydenhuollossa on pian päästävä ratkaisevaan läpi- Valmius torjua globaaleja murtoon. ja kansallisia terveys- ja 6 hyvinvointiuhkia on korkealla tasolla. Hyvinvointi- ja terveyskysymyksetKYLLÄ, KUN MUISTETAAN: Elinympäristön muutokset vaikuttavat vahvasti päätöksen-nostavat uusia terveysuhkia; ilmastonmuutoksen vaiku- tekoon eri tasoilla.tukset työntyvät esiin. Globaali kauppa tuottaa eläinten KYLLÄ: Terveys kaikissa politiikoissa nousee jatkuvastiliikkuvuuteen ja elintarvikkeisiin liittyviä uusia riskiteki- vahvemmin esille – ja myös hyvinvointi kaikissa politii-jöitä; matkustus ja kauppa lisäävät tartuntatautiriskejä. koissa. Terveysteknologia ja arkista selviytymistä tukevaAsumisen, energiatuotannon ja liikenteen vaikutukset hyvinvointiteknologia vaativat panoksia, mutta tarjoavatilman ja veden laatuun vaativat huomiota. myös innovaatio- ja tuotantotoiminnalle mahdollisuuksia. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULEVAISUUKSIA 2012 Raportti on luettavissa verkossa osoitteessa www.thl.fi/ennakointi www.thl.fi

×