Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teesit sosiaalihuollon kehittamisohjelman toteuttamiseksi

295 views

Published on

Esityksessä kuvataan osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun pohjalta, miten sosiaalihuollon kehittämisohjelman avulla voidaan tukea tulevaisuuden sote-keskusten päätavoitteiden saavuttamista.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teesit sosiaalihuollon kehittamisohjelman toteuttamiseksi

 1. 1. Teesit Sosiaalihuollon kehittämisohjelman toteuttamiseksi. Eli miten sote-keskusten viisi päätavoitetta voidaan saavuttaa.
 2. 2. Kansalliset teesit (1/3) yhdessä hoidetaan S o s i a a l i h u o l t o j a t e r v e y d e n h u o l t o o v a t v a h v o j a t o i m i j o i t a t u l e v a i s u u d e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s k e s k u k s e s s a . T ä m ä e d e l l y t t ä ä , e t t ä t o i m i j o i d e n v a n h a t r o o l i t p u r e t a a n .
 3. 3. Kansalliset teesit (2/3) tehdään sitä, mikä auttaa Sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa ohjataan vaikuttavuustiedon avulla. Työn vaikuttavuuden arviointiin käytetään kansallisesti yhtenäisiä mittareita (AVAIN).
 4. 4. Kansalliset teesit (3/3) ei luulla, vaan tiedetään Kanta-palvelut & sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ovat osa asiakkaan palvelupolkua. Kansallinen vaikuttavuustiedon varanto tukee vaikuttavuusperustaista ohjausta (+Kela, algoritmit, tiedon louhinta, tekoäly). Rakenteellinen sosiaalityö takaa tiedon kulun jatkuvaan digitaalisesti monikanavaiseen dialogiin.
 5. 5. Maakunnalliset teesit (1/3) tietoa on monenlaista Palvelujen tuottaminen ja järjestäminen perustuu tietoon ja kokemukseen maakunnan väestön tarpeista. Vaikuttavuus ja sen mittaaminen tehdään asiakasrajapinnassa. Ohjaus ja johtajuus perustuu dialogiin. Kokemusasiantuntijat ovat mukana palvelujen muotoilussa.
 6. 6. Maakunnalliset teesit (2/3) kaikki ovat mukana Paljon monialaista tukea tarvitseville asiakkaille annetaan apua konkreettisiin asioihin ja tuotetaan myös onnistumisen kokemuksia. Asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista tukea etuus- ja palvelujärjestelmässä asioimiseen. Matalan kynnyksen palveluja tarjoavat etsivä sosiaalityö, asumissosiaalinen työ yhdistettynä omatyöntekijän rooliin ja yhteisösosiaalityö. Yksinkertaisin ratkaisu on usein toimivin.
 7. 7. Palvelukokonaisuudet ja palveluketjut sovittavat maakunnan sotepalvelut, työllisyyspalvelut ja muut hyvinvointipalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Maakunnalliset teesit (3/3) Otetaan koppi, ei pompotella
 8. 8. Liite 1. Sote- keskusohjelman viisi päätavoitetta 1.Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea- aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. 2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. 3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. 4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen. 5. Kustannusten nousun hillitseminen. Lähde: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022. Ohjelma ja hankeopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:3. Helsinki.
 9. 9. Liite 2. Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa "Vuoden 2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia, kuten etsivä sosiaalityö, omatyöntekijän rooli ja sosiaalityön vaikuttavat menetelmät" Lähde: Sote-uudistus. Tilannekatsaus. Tiedotustilaisuus 17.1.2020. Valtioneuvosto.
 10. 10. Yhteys Pekka Karjalainen Minna Kivipelto Eeva Liukko #osallistavasosiaaliturva #tulevaisuudensote

×