Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkokoulu avuksi eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen.

186 views

Published on

Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 2018.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkkokoulu avuksi eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen.

 1. 1. 5.6.2018 Verkkokoulu avuksi eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen Osahanke 3: Tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018
 2. 2. Tavoitteena tukea ammattilaisia • Verkkokoulu on tarkoitettu avuksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista • Kehittämistyö aloitettiin keväällä 2017 kartoittamalla terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeita ja heidän kohtaamiaan käytännön haasteita maahanmuuttajien kanssa. • Lisäksi tehtiin koulutusinterventio (syksy 2017) eteläsuomalaisessa sairaalassa 1 X viikossa, neljän viikon ajan. (4 X 4 tuntia), jonka jälkeen fokusryhmähaastattelut osallistujille • Työssä mukana THL, Aalto-yliopisto ja Axxell- monikulttuurisuuskeskus 5.6.2018 Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018 2
 3. 3. Kommunikointi nousi esiin haastatteluissa • Keskeisenä haasteena oli kommunikointi terveydenhuollon ammattilaisen ja maahanmuuttajien välillä. – Tulkkipalveluja ei ollut aina saatavilla ja niiden laatu vaihteli. – Toisaalta myös omaisten toimimiseen tulkkina liittyi haasteita. – Myös kulttuurierot saattoivat aiheuttaa vaikeuksia ymmärtää toista osapuolta • Kommunikaatio-ongelmien vuoksi ammattilaiset saattoivat kokea vaikeaksi motivoida asiakkaita ja arvelivat asiakkailla olevan vaikeuksia ymmärtää ohjeita Balasubramaniam, N., Kujala, S., Ayzit, D., Kauppinen, M., Heponiemi, T., Hietapakka, L. & Kaihlanen, A. (2018). Designing an E-learning Application to Facilitate Health Care Professionals’ Cross-Cultural Communication. Studies in Health Technology and Informatics. 5.6.2018 Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018 3
 4. 4. Muitakin haasteita tunnistettiin • Kivun intensiteetin arvioinnissa saattoi olla vaikeuksia johtuen eri kulttuurien erilaisista tavoista ilmaista kipua • Miesten dominointi keskusteluissa ja naisammattilaisten syrjintä • Myös osastonvierailuajoista ja ruokailuista (esim. omien ruokien tuominen) esiintyi erilaisia käsityksiä, jotka saattoivat aiheuttaa ristiriitoja. • Maahanmuuttajien puutteellisen tietämyksen suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä koettiin aiheuttavan käytännön ongelmia. – Väärä paikka, myöhäiset ajat, turhat käynnit, hoitajien aliarviointi Balasubramaniam, N., Kujala, S., Ayzit, D., Kauppinen, M., Heponiemi, T., Hietapakka, L. & Kaihlanen, A. (2018). Designing an E-learning Application to Facilitate Health Care Professionals’ Cross-Cultural Communication. Studies in Health Technology and Informatics. 5.6.2018 Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018 4
 5. 5. Ammattilaiset toivovat lisäkoulutusta • Haastatteluissa terveydenhuollon ammattilaiset ilmaisivat kaipaavansa tukea eri kulttuureista tulleiden kohtaamiseen. • He halusivat ymmärtää paremmin, miten ulkomaalaistaustaiset asiakkaat kokevat asioinnin terveydenhuollossa. • Lisäksi he halusivat jakaa kokemuksia keskenään sekä saada tietoa erilaisista uskontoon ja kulttuuriin liittyvistä käsityksistä. • Balasubramaniam, N., Kujala, S., Ayzit, D., Kauppinen, M., Heponiemi, T., Hietapakka, L. & Kaihlanen, A. (2018). Designing an E-learning Application to Facilitate Health Care Professionals’ Cross-Cultural Communication. Studies in Health Technology and Informatics. 5.6.2018 Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018 5
 6. 6. Koulutusintervention ydinajatuksena oli, että “monikulttuuriseen hoitotyöhön ei ole nyrkkisääntöjä, vaan apu omaan työhön tulee oman kulttuurin paremman tiedostamisen ja ymmärtämisen kautta” Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018
 7. 7. Oman kulttuurin parempi ymmärtäminen avasi silmiä • Osallistujat kuvasivat koulutusta erittäin hyödylliseksi niin yleisellä, yksilöllisellä kuin potilasta koskevalla tasolla. • Koulutuksen kuvattiin avartaneen omaa ajattelua ja lisänneen oman toiminnan pohtimista kohdattaessa maahanmuuttajataustainen potilas. • Tiedostettuaan suomalaisen kommunikaation piirteitä ja ongelmia (esim.rivien välissä puhuminen, katseella ja hiljaisuudella kommunikointi) osallistujat kertoivat pystyneensä kehittämään kommunikaatiotaitojaan • Koulutuksen koettiin parantavan potilaiden kulttuuristen piirteiden huomiointia hoitotyössä • Kaihlanen, A-M, Hietapakka, L., Aalto, M. & Heponiemi, T. Increasing cultural awareness: Qualitative study of nurses’ perceptions about an educational intervention (käsikirjoitus lähetetty arvioitavaksi BMC Nursing –lehteen) Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018
 8. 8. Oman kulttuurin parempi ymmärtäminen avasi silmiä • Yleisen keskustelun avaaminen monikulttuurisuusaiheesta koettiin tärkeänä, koska aiheesta ei juuri puhuta hoitohenkilökunnan kesken. • Osallistujat toivat esiin, että halusivat jakaa oppimaansa tietoa työtovereilleen, mutta koulutuskertojen sisältöjen koettiin olevan hyvin vaikeita selittää (koska koulutuksen ytimenä oli oman ymmärryksen lisääntyminen). • Osa osallistujista koki haasteita ja jopa stressiä siitä, että pystyvätkö irtautumaan osastotyöstä koulutukseen koko iltapäiväksi • Kaihlanen, A-M, Hietapakka, L., Aalto, M. & Heponiemi, T. Increasing cultural awareness: Qualitative study of nurses’ perceptions about an educational intervention (käsikirjoitus lähetetty arvioitavaksi BMC Nursing –lehteen) Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018
 9. 9. Verkkokoulun kehitystyö loppusuoralla • Haastattelujen ja hankkeessa tehtävien interventioiden pohjalta tunnistettuja haasteita ja ammattilaisten tarpeita hyödynnettiin koulutussovelluksen sisällön suunnittelussa. • Mukana THL, Aalto-yliopisto ja Axxell monikulttuurisuuskeskus • Koulutus tulee THL:n verkkokoulutussivuille syyskuussa 2018: • https://verkkokoulut.thl.fi/ 5.6.2018 9Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018
 10. 10. @stncope www.stncope.fi @TarjaHeponiemi 5.6.2018 Kiitos Tarja Heponiemi, Monet-seminaari 23.05.2018

×