Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sote-uudistus ja sote-järjestämislaki

364 views

Published on

2.9.2016 Kohti monitoimijaista laadukasta arviointia lapsi- ja perhepalveluissa - lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluiden kehittäminen ja matalan kynnyksen palvelut -työpaja Taina Mäntyranta

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sote-uudistus ja sote-järjestämislaki

 1. 1. 1 Sote-uudistus ja Sote-järjestämislaki Taina Mäntyranta, STM 1.9.2016
 2. 2. 2 Maakuntauudistus Uudet monialaiset maakunnat, tarkoituksenmukainen työnjako valtion aluehallinnon, maakuntien ja kuntien välille Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Julkisen sektorin kestävyysvaje supistuu 3 mrd euroa vuoteen 2029 Integraatio Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensovitetaan asiakas- keskeisiksi kokonaisuuksiksi Valinnan- vapaus Asiakas valitsee hyväksytyistä palvelun tarjoajista Kilpailulla tarjontaa ja kustannus- tehokkuutta Julkiset, yksityiset ja järjestötuottajat Rahoitus- uudistus Monikanavainen rahoitus yksin- kertaistetaan
 3. 3. 3 Valmisteltava lainsäädäntö Myöhemmin 2016-2017 valmistellaan: – maakuntauudistukseen liittyvä muu lainsäädäntö – valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslainsäädäntö Keväällä 2016 valmistellut lakiluonnokset: – sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki – järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki – maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista) – maakuntajakolaki – maakuntien valtionosuuslaki (valtionrahoitus maakunnille) – uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki – tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset – vaalilain ja vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain, arkistolain, tietohallintolain yms. hallinto-oikeudellisen ja informaatio-oikeudellisen yleislainsäädännön muutokset – viranhaltijoita, virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä eläkejärjestelmää koskevat muutokset (henkilöstö)
 4. 4. 5 Järjestämislaki • Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan ja palvelulaitos vastaa maakunnan omasta tuotannosta. Lisäksi palveluja voivat tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. • Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut. • Maakunta laatii palvelustrategian ja antaa palvelulupauksen. • Kunnat eivät enää järjestä tai rahoita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntien tehtävänä on edelleen edistää hyvinvointia ja terveyttä.
 5. 5. 6 Maakunta - Järjestämisvastuu - Julkisen vallan käyttö - Suojaverkko X Oy Z osuuskunta Y-yhdistys Valinnanvapaustuottajat Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila, talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, ICT) Laaja valinnanvapaus, yhtiöittämisvelvollisuus ja markkinoilla toimiminen. Maakunnan palvelulaitoksen sote-yhtiöt - Ei julkisen vallan käyttöä Maakunnanoma tuotanto Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne Lähete Laajan valinnanvapauden raja Maakunnan palvelulaitos -tuottamisvastuu ja julkisen vallan käyttö yksilöasioissa - Ei valinnanvapauden piirissä eikä markkinoilla Ostopalvelut - Yksityisen ja kolmannen sektorin tuotanto Hankinta Palvelulaitoksen yhtiöt Lähete Järjestäjän ohjaus ja valvonta, sopimusohjaus Palvelu- seteli Henk.koht. budjetti Palveluseteli Henkilökohtainen budjetti
 6. 6. 7 Asiakkaan valinnanvapaus Lakiluonnos valmistuu ja on tarkoitus lähettää lausunnolle 11/2016. Suomalaisen valinnanvapausmallin lähtökohdaksi halutaan ihmisten erilaiset palvelutarpeet. Valinnanvapausmalliin harkitaan otettavaksi neljä erilaista valinnanvapauden keinoa. Erikokoisten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluja turvataan. Maakuntien erilainen palvelutarjonta otetaan huomioon. Hallitus evästi jatkovalmistelua 29.6.2016 Valinnanvapaus on pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakas voi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.
 7. 7. 6.9.2016 8 Maakunnan velvoitteet: integraatio • Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita. • Maakunta huolehtii siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja. • Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa on otettava huomioon asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sovittaminen yhteen siten, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut muodostavat tarpeen mukaisen kokonaisuuden.
 8. 8. 6.9.2016 9 Maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelystä sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä.
 9. 9. 6.9.2016 10 Maakunta järjestää kaikki lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja yhteensovittaa eri tuottajien palvelut sujuviksi ja asiakaskeskeisiksi hoito- ja palveluketjuiksi. Lastensuojelun vaativat erityispalvelut Lastensuojelu Vaativat lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut Rikos- seuraamusten piiriin joutuneiden palvelut Vaativat maahan- muuttajien ja turvapaikan- hakijoiden palvelut Vaativat päihdepalvelut Vammais- palvelut Erikois- sairaanhoito Perhekeskus- toimintamalli Neuvolat, perhetyö Varhaiskasvatus Digitaaliset palvelut Järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut Eropalvelut Koulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Psykologit ja kuraattorit Tukioppilaat ja tutortoiminta KiVa Koulu -ohjelma Lapsiperheiden palvelut integroidaan kaikilla tasoilla Asiakaslähtöinen yhteistyö, sujuva tiedonkulku, yhteensopivat järjestelmät
 10. 10. 6.9.2016 11 Maakunnan velvoitteet  Maakunta vastaa siitä, että palvelut integroidaan eli yhteensovitetaan toimiviksi asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi ja -ketjuiksi. Tämä koskee kaikkia maakunnan järjestämisvastuun piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja niin perustasolla kuin erityistasolla.  Erityisesti paljon palveluja käyttäville annetaan ohjausta ja tehdään laaja-alainen palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma.  Maakunnan tehtävänä on seurata integraation toteutumista.
 11. 11. 6.9.2016 12 Tuottajan velvoitteet  Palveluntuottajien on noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukonaisuuksia ja- ketjuja.  Tuottajien on osaltaan varmistettava, että palvelujen integraatio toteutuu ja toimittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden palvelun tuottajien kanssa.  Tuottajien pitää toteuttaa asiakkaan palvelut hänelle laaditun asiakassuunnitelman mukaisesti.
 12. 12. 6.9.2016 13 Järjestämislaki. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminta maakunnassa • Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä… • Kaikkien maakunnalle palveluja tuottavien yhtiöiden ja yhteisöjen on osallistuttava palvelujen kehittämiseen maakunnan määrittelemällä tavalla.
 13. 13. 14 Kaikki palvelut kootaan maakunnan alaisuuteen ja järjestämisvastuulle. Kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Palveluntuottajien on noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukonaisuuksia ja- ketjuja. Palveluntuottajien on osaltaan varmistettava, että palvelujen integraatio toteutuu. Erityisesti Paljon palveluja käyttäville annetaan ohjausta ja tehdään laaja-alainen palvelu- tarpeen arvio ja asiakas- suunnitelma. Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita.
 14. 14. 15 Aikataulu Sote- uudistuksen ja maakuntien perustamisen lakiluonnokset lausunnolle 8/2016, esitys eduskunnalle 11/2016 Valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskevat lakiluonnokset lausunnolle 11/2016 ja esitys eduskunnalle 2/2017 Maakunta- uudistuksen lakiluonnokset lausunnolle 11/2016, HE keväällä 2017 Väliaikaishallinto alkaa valmistella toiminnan käynnistämistä kesällä 2017 Ensimmäiset maakuntavaalit tammikuussa 2018 presidentin vaalien yhteydessä Sosiaali- ja terveyden- huollon järjestäminen siirtyy uusille maakunnille 1.1.2019 2016 2017 2018 2019
 15. 15. 6.9.2016 16 Sote- ja maakuntauudistus 1.1..191.3.-31.12.18- 30.6.17 1.7.17-28.2.18 Eteneminen maakunnissa ja kansallinen tuki Väliaikainen valmistelutoimielin • Johtaa valmistelua • Selvittää ja valmistelee: henkilöstö, omaisuus, sopimukset, ict, hallinto- ja johtamisjärjestelmä, toiminnan käynnistäminen ja jatkuvuus • Päättää TA 2018 • Osallistuu vaalien järjestämiseen Järjestämis- vastuu siirtyy sote-alueille Esivalmistelu • Nimetään muutosjohtaja • Muutosvisio ja tavoitteet • Edellytykset tehtävien ja omaisuuden siirrolle= esiselvitykset • Toiminnallinen kehittäminen: integraatio, tuottavuus, vaikuttavuus Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto Päättää Maakuntahallitus ja toimielimet Selvitys 31.5.: omaisuus, sopimus, velat. Selvitys 31.12./täydennys 30.6.19: toimitilat, siirtyvä omaisuus, sopi- mukset: maakunnille ja maakunnalta siirtyvät Päättää selvitysten perusteella sekä palvelustrategia, TA 19 Arvioi tarve, määrä ja laatu Valmistelee sopimukset tuottajien kanssa, yhteistyösopimuksen Ohjeita ja esimerkkejä Valtion ohjaus käynnistyy Verkottaminen Tiekartta, ohjeita ja esi- merkkejä Tietopohjaa mm. tarpeen arvioitiin Kärkihankkeiden muutosagentit € Ohjeita ja esimerkkejä Sote-koordinaattorit €? Muutosakatemia alkaa

×