Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen konteksti Kanta-palvelussa

103 views

Published on

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen konteksti materiaali. Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. aallon toimijoille 8.10.2018. THL/OPER

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen konteksti Kanta-palvelussa

 1. 1. Asiakasasiakirjojen konteksti Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. aallon toimijoille THL / OPER 8.10.2018
 2. 2. Esityksen sisältö  Asiakasasiakirjojen liittäminen kontekstiin  Asiakirjan liittäminen asiaan ja asialuokitus  Sosiaalihuollon palvelutehtävät  Sosiaalihuollon palveluprosessit  Sosiaalipalvelu-metatiedon käyttö asiakirjoissa  Asiakasasiakirjojen konteksti -taulukko [Tekijä]2
 3. 3. Kontekstinkuvailu  Kontekstilla tarkoitetaan toimintaympäristöä, johon asiakirjat liittyvät  Sosiaalihuollon asiat, palvelutehtävät, palveluprosessit ja sosiaalipalvelut  Asiakirjojen liittäminen kontekstiinsa  Auttaa seuraamaan asioiden käsittelyä sosiaalihuollossa  Tukee asiakastyön prosessia ja sosiaalipalvelujen toteutusta  Tuottaa vertailukelpoista tietoa sosiaalihuollosta  Tukee asiakastiedon hallintaa ja hyödyntämistä [Tekijä]3
 4. 4. [Tekijä]4 Asiakirjojen liittäminen kontekstiin
 5. 5. Asiakirjan liittäminen asiaan  Asia tulee vireille vireilletuloasiakirjalla (esim. hakemus, ilmoitus, yhteydenotto, merkintä asian vireilletulosta)  Jos sosiaalihuoltoon saapuu useita vireilletuloasiakirjoja, ammattihenkilö harkitsee, onko kyse samasta asiasta  Asia saa asiatunnuksen, joka seuraa asian käsittelyä koko sen elinkaaren ajan. Asia nimetään asialuokituksen avulla  Asiatunnus säilyy samana silloinkin, kun palvelu toteutetaan eri organisaatiossa  Kaikki asian käsittelyssä syntyvät asiakirjat merkitään samalla asiatunnuksella [Tekijä]5
 6. 6. Asialuokitus  Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä nimeämään sosiaalihuollossa käsiteltävänä oleva asia. Sähke2-määräyksessä asian nimeke on pakollinen metatieto. Sosiaalihuollossa asian nimi on asia-asiakirjalle pakollinen metatieto. [Tekijä]6
 7. 7. Palvelutehtävä  Palvelutehtävä on tietynlaisiin tuen tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus  Palvelutehtävät toimivat asiakasasiakirjalain mukaan sekä asiakastiedon hallinnan perusjäsennyksenä että käyttöoikeuksien määrittelyn perusteena  Jokainen asiakasasiakirja liitetään yhteen tai useampaan palvelutehtävään (pakollinen ja toistuva metatieto)  THL on antanut määräyksen palvelutehtäväluokituksesta  Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä (2016) koodistopalvelimella [Tekijä]7
 8. 8. [Tekijä]8 Sosiaalihuollon palvelutehtävät
 9. 9. Vanhojen asiakirjojen palvelutehtävä  Ennen Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä -luokituksen (2016) käyttöönottoa laaditut asiakirjat liitetään sekä alkuperäiseen tehtävään että uuden luokituksen mukaiseen tehtävään  Alkuperäinen tehtävä esitetään luokituksella  Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä 1989; tai  Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä 2011  Palvelutehtävien peilaus –taulukko auttaa uuden palvelutehtävän valintaa vanhalle asiakirjalle. [Tekijä]9
 10. 10. Sosiaalihuollon palveluprosessit  Asiakkaan asian käsittely koostuu viidestä palveluprosessista  Prosessikuvassa esitetään yleisimmät asian käsittelyn vaiheet  Asiakasasiakirja liitetään aina yhteen palveluprosessiin  Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi –luokitus on julkaistu koodistopalvelimella [Tekijä]10
 11. 11. Palveluprosessit: asian vireilletulokäsittely  Sosiaalihuollon ammattihenkilö  ottaa käsittelyyn henkilön tuen tarvetta koskevan, sosiaalihuollossa vireille tulleen asian  arvioi välittömän tuen tarpeen järjestää tarvittavat palvelut  Sisältää vireilletuloasiakirjat sekä niiden käsittelyn asiakirjat [Tekijä]11
 12. 12. Palveluprosessit: palvelutarpeen arviointi  Sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan tuen tarvetta ja sen luonnetta, asiakkuuden edellytyksiä sekä sitä, millä sosiaalipalveluilla tarpeisiin pystytään vastaamaan  Tavoitteena on arvioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan ja hänen perheensä tilanne sekä turvata hänelle riittävät palvelut ja muut tukitoimet  Tietyissä tapauksissa on noudatettava annettuja määräaikoja  Palvelutarpeen arvio ja sen laatimiseksi tarvittavat asiakirjat liitetään tähän [Tekijä]12
 13. 13. Palveluprosessit: asiakkuuden suunnittelu  Ammattihenkilö laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioon perustuvan asiakassuunnitelman asiakkaalle tarjottavista sosiaalipalveluista, muusta asiakkaan saamasta tuesta sekä hänen omista toimenpiteistään sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi  Asiakassuunnitelma on laadittava, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei sen laatiminen muusta syystä ole ilmeisen tarpeetonta [Tekijä]13
 14. 14. Palveluprosessit: palvelun järjestäminen  Palvelunjärjestäjän viranhaltija  ratkaisee vireille tulleen asian palvelutarpeen arvion ja asiakassuunnitelman pohjalta  järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa sosiaalipalvelut  vastaa siitä, että sosiaalipalvelut toteutetaan tarvittavassa laajuudessa  seuraa ja arvioi palvelujen toteuttamista  Asian ratkaisemisessa ja palvelun järjestämisessä tarvittavat asiakirjat [Tekijä]14
 15. 15. Palveluprosessit: palvelun toteutus  Sisältää toteutussuunnitelman laatimisen yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman pohjalta, suunnitelman mukaisen toiminnan sekä palvelun toteutuksen arvioimisen ja päättämisen  Sosiaalipalvelu toteutetaan joko palvelunjärjestäjän omana palvelutuotantona, toimeksianto- tai ostopalvelusopimuksen perusteella tai palvelusetelillä  Asiakirjoja: toteutussuunnitelma, merkintä asiakkaan arjesta jne. [Tekijä]15
 16. 16. Sosiaalipalvelut  Sosiaalipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia  Sosiaalihuolto – Sosiaalipalvelut –luokitus sisältää 44 erilaista sosiaalipalvelua  Eri palvelutehtäviin liitettyinä sosiaalipalvelut saavat eri sisällön, esim.  Lastensuojelun sosiaalityö, aikuissosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö jne. [Tekijä]16
 17. 17. [Tekijä]17 Sosiaalipalvelut palvelutehtävittäin
 18. 18. Asiakirjojen liittäminen sosiaalipalveluun  Sosiaalipalvelu-metatieto  pakollinen esim. palveluhakemuksille ja -päätöksille sekä palvelun toteutuksen asiakirjoille  vapaaehtoinen esim. asiakassuunnitelmille ja palvelutarpeen arvioille  ei käytetä esim. ilmoituksissa ja yhteydenotoissa sosiaalihuoltoon  Arkisto tarkistaa: Pakollinen palvelun toteutus –prosessissa [Tekijä]18 Sosiaalipalvelu-tietoa ei käytetä Sosiaalipalvelu vapaaehtoinen Sosiaalipalvelu pakollinen
 19. 19. [Tekijä]19 Metatietojen kombinaatiot Asiakirja ja sen konteksti Taulukko: Asiakasasiakirjojen konteksti. Asiakasasiakirjat, niihin liittyvät palvelutehtävät ja palveluprosessit sekä sosiaalipalvelu- metatiedon käyttö.xlsx Palvelutehtävä Palveluprosessi Sosiaalipalvelu-tiedon käyttö Sosiaalipalvelua koskeva rajaus Asiakasasiakirjan nimi

×