Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(19)

Similar to Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta(20)

Advertisement
Advertisement

Satu Kankkonen: Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta

 1. Hyvinvointikertomusten uudenlainen laadinta HYMY – Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen verkostohanke 2019-2021 Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen 12.11.2020
 2. HYMY -hanke • Hanke on avaus uuden kunnan roolin mukaiseen monialaiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja tietojohtamiseen. • Hankkeella vastataan terveydenhuoltolaista tuleviin tavoitteisiin ja sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. • Tavoitteena on • väestön hyvinvoinnin edistäminen kaupunkisuunnittelun keinoin • kuntien hyvinvointijohtamisen kehittäminen.
 3. HYMY -hanke • Hankkeessa on kehitetty rakennetun ympäristön indikaattoreja eri mittakaavatasoille (seutu- kunta- ja lähiympäristö) laajaan hyvinvointikertomukseen ja kaupunkisuunnittelun tueksi. • Lisäksi kehitämme kuntien hyvinvointijohtamista ja siihen liittyvää päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. • Hanke saa rahoitusta STM:n terveyden edistämisen määrärahasta, 2019-2021 (2,5 vuotta). HYMY-MAL-verkostossa HYMY-Innokylässä HYMY-hankkeen yhteystiedot: heli.suuronen@tampereenseutu.fi
 4. Lähtökohtia hyvinvointikertomuksen uudistamiseen
 5. Hyvinvointikertomus • Hyvinvointikertomuksen tekoon velvoitti vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (2010/1326) § 12 1. mom., jonka mukaan kertomuksen tulisi olla kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.
 6. HYMY –hankkeessa tehtyjä havaintoja • Hyvinvointityötä tehdään edelleen vahvasti hyvinvointi- ja sivistystoimialoilla ja etenkin tekninen sektori (maankäyttö- ja infrapalvelut) saattaa kokea ulkopuolisuutta. • Hyvinvointikertomuksen tietoa hyödynnetään hyvin vähän tai ei ollenkaan kaupunkisuunnittelussa. • Hyvinvointikertomusten tieto on ollut pääasiassa sosiaali- ja terveysalalta ja teknisen sektorin tieto usein ohutta. • Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma voidaan nähdä ”pakollisina raportteina” vailla toivottua ohjausvaikutusta kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Sahamies 2018: Elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen Tampereen kaupunkiseudulla ja Porissa 2018 Suuronen 2019: Elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen Lahden, Jyväskylän ja Kuopion hyvinvointikertomuksissa- ja suunnitelmissa.
 7. HYMY –hankkeessa tehtyjä havaintoja • Hyvinvointityö nojaa tilastoihin: menneeseen katsovista tilastoista johdetaan toimenpiteet olettaen että trendi jatkuu samana ja maailma ei muutu. • Käytössä niukasti kuntien omia, paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin vastaavia mittareja. • ”Mittarit edellä” toimintatapaakin esiintyy – otetaan aina samat mittarit yleisistä tietokannoista ”vanhasta tottumuksesta”. • Prosessin tulisi kulkea toisin päin: haasteet  oman kunnan tavoitteet  toimenpiteet  mittarit.
 8. Keskinäisriippuvainen yhteiskunta Osaamisen yhdistäminen yli toimialarajojen ja kokonaan uusien toimintamallien luominen. Johtaja, organisaatio tai asiantuntija ei voi yksin hallita yksittäisenkään ilmiön monimutkaisia haasteita. Ennakoinnin ja poikkisektoriaalisen ennakointiyhteistyön rooli korostuu. Systeemisten kysymysten ratkaiseminen on haaste poliittiselle järjestelmälle. Asioiden väliset yhteydet on huomioitava merkittävästi paremmin jo asioiden valmisteluvaiheessa, samoin toimeenpanossa ja vaikutusten arvioinnissa.
 9. Ilmiölähtöinen suunnittelu • Tarkoittaa kokonaisuuksien systeemistä ymmärtämistä: • eri vaihtoehtoja on vaikea hahmottaa yksittäisen hallinnonalan tai sektorin ymmärryksen pohjalta. • Ilmiölähtöisyys avaa hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisuutta. • Julkisessa hallinnossa vertautuu holistiseen, monialaiseen suunnitteluun: • jaetun ymmärryksen rakentaminen. Ilmiölähtöinen suunnittelu: Sitra.
 10. Hyvinvointikertomuksen uudistaminen
 11. Ilmiölähtöinen suunnittelu hyvinvointisuunnitelman laadinnassa • HYMY-kunnat laativat hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman entistä monialaisemmin. • Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet vaihtelevat kunnittain, mistä syntyy erilaisia toteutustapoja – periaate on sama. • Laadintaprosessin aikana läsnä on koko ajan • monialainen viranhaltija- ja asiantuntijayhteistyö • osallistava keskustelu • hyvinvoinnin kädenjälki –ajattelu (toiminnan suunnittelu vaikuttavuustavoitteista käsin). Miksi Miten Mitä
 12. Vaikuttavuuden portaat Panos (input) Käytetyt resurssit Teko (output) Mitattava tehty työ Vaikutus (outcome) Konkreettinen muutos ihmisissä ja rakenteissa Vaikuttavuus (impact) Ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnan hyöty = Tavoite eli mitä pitkäjänteistä vaikuttavuutta tavoittelemme Vaikutusmittarit: Mitä mitattavia muutoksia tavoitellaan valtuustokauden aikana?
 13. Strateginen HVK aikajänne 2017 2020 2021 2035 Ennakoivan HVK aikajänne (ilmiöpohjainen suunnittelu) Kun katse on suunnattu mahdollisiin tulevaisuuksiin, antaa se myös mahdollisuuden valita ne tulevaisuudet, joita haluamme olla tekemässä. Miksi Miten Mitä
 14. Kulunut HVK kausi Väestön hyvinvoinnin tilannekuva Tulevaisuuden ennakointi, varautuminen Reunaehdot: talous, lainsäädäntö Toiminta- ympäristön analyysi HVS vaikuttavuustavoitteet (pitkä aikaväli, indikaattorit) Kunnan strategia ja rooli Toimialojen rooli Ilmiöt ja vaikuttavuus Valtuustokauden tavoitteet toimialoittain Vaikutusmittarit (seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä) Tavoitteet ja mittarit Ilmiölähtöinen suunnittelu hyvinvointisuunnitelman laadinnassa Miksi Miten Mitä Vaikutustenarviointi on rakennettu sisään prosessiin (kunnan vuosikellon mukainen toiminta)
 15. Nykyhetki Tulevaisuus Tavoitteiden määritteleminen Backcasting eli taaksepäin listaaminen on menetelmä, jonka avulla voidaan tehdä konkreettinen työsuunnitelma tavoitteiden (tai vision saavuttamiseksi). Ilmiöt ja vaikuttavuus Tavoitteet ja mittarit
 16. Toiminta- ympäristön analyysi Ilmiöt ja vaikuttavuus Tavoitteet ja mittarit 1. vuosi- raportti 2020 2021 2022 Vaikutusten arviointi: vaikutusmittarit, vaikuttavuus- indikaattorit Valtuustokausi päättyy
 17. Vaikutuksenarvioinnin integroiminen hyvinvointisuunnitelman laadintaan Kunnan hyvinvointityön päätavoite Hyvinvoinnin edistämisen / hyvinvointijohtamisen strategiset painopisteet valtuustokausittain Valtuustokauden tavoitteet (mahdollisine tavoitetasoineen) Mitkä ovat seuraavan valtuustokauden tavoitteemme aktiivisen arjen saavuttamisessa? Mihin on resursseja/ tahtoa tarttua seur. 4 vuoden aikana? Mikä on tavoitteemme/kunnianhimon taso? Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet Miten kuntana/kaupunkina edistämme aktiivista arkea Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Painopiste, esim. Aktiivinen arki Tavoite 1, esim. Päivittäin liikuntaa harrastavien osuus lapsista ja nuorista kasvaa 20% nykyisestä Tavoite 2, esim. Palvelujen ja liikunta/virkistyspaikkojen saavutettavuus paranee X %:lla väestöstä Kunnan TEAviisaritulos liikunnan edistämisestä ja vähintään tunnin päivässä liikkuvat ikäryhmittäin (oma vuosittainen koulukysely) Joukkoliikenteen palvelutasoluokan seuranta Seudullisten liikuntareittien rakentaminen Lähiliikuntapaikat jokaiselle asuinalueelle Arkiliikkumista kannustava appi kuntalaisille Joukkoliikenteen palvelutasoluokan korotus vähintään 5 asuinalueella Kävely- ja pyöräilyinfran rakentaminen x km, autonopeuksien alentaminen/autoilun rajoitukset keskusta-alueella Vuosittain seurattavat mittarit Millä keinoin voimme havaita olemmeko menossa kohti asetettua tavoitetta? Tunnistetut ilmiöt, ylittävät valtuustokauden Esim. Väestön ikääntyminen Ikääntyneiden toimintakyvyn heikkeneminen, palvelutarve, muutto kaupunkeihin Esim. Liikkumattomuus Riittävätkö toimenpiteet valtuustokauden tavoitteiden saavuttamiseksi? Vaikutuksen- arviointi Ei Kyllä Hyvinvointisuunnitelma hyväksytään Vaikuttavampien toimenpiteiden määrittäminen tai tavoitetason uudelleen- määritys Vaikuttavuuden itsearviointi Mikä on toimenpiteiden vaikuttavuus pitkällä aikajänteellä? Kuva: Heli Suuronen
 18. Kiitos! Satu kankkonen satu.kankkonen@tampereenseutu.fi, puh. 040 588 1902
Advertisement