Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roosa tulokset final

312 views

Published on

Suomen Romanien hyvinvointi ja terveystutkimus Roosan tulokset.
https://www.julkari.fi/handle/10024/137276

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Roosa tulokset final

 1. 1. 12.12.2018 1 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 10.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL Seppo Koskinen, Tuija Martelin, Eero Lilja, Anneli Weiste-Paakkanen, Riikka Lämsä, Päivikki Koponen, Anu Castaneda ja Hannamaria Kuusio
 2. 2. Tutkimuksen toteutus ja sisältö 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 2  Tiedonkeruun aika: 1.2.2017-31.8.2018  Pyrittiin varmistamaan, että tutkimukseen saadaan eri ikäisiä, eri elämäntilanteessa olevia henkilöitä eri puolelta Suomea.
 3. 3. Tutkimuksen sisältö 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 3
 4. 4. Tutkimukseen osallistuneet  Tutkimukseen osallistui yhteensä 365 henkilöä. Heistä suurin osa oli naisia.  Valtaosa tutkittavista (75 %) osallistui terveystarkastukseen. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 4
 5. 5. Roosa-aineisto  365 tutkittua  sattuman vaikutus  Aineisto kerätty kerryttämällä, edustavuus?  Haastattelu tai itse täytetty kysely Vertailuaineistot  (Kymmeniä)tuhansia tutkittuja  Väestöä edustava satunnaisotos  Itse täytetty kysely 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 5 Roosa-aineiston ja koko väestön vertailun pulmat • Aineistot poikkeavat myös vastaajien koulutustason, työllisyysaseman ja alueellisen kattavuuden osalta. • Roosa-tutkimuksen aineistoa analysoitaessa sen rakenne painotettiin vastaamaan koko Suomen aikuisväestöä sukupuolittain ja 5-vuotisikäryhmittäin.
 6. 6. TOIMINTAKYKY ja TYÖKYKY Seppo Koskinen, tutkimusprofessori, THL Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 12.12.2018 6Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL
 7. 7. Muistinsa, oppimiskykynsä ja keskittymiskykynsä erittäin hyväksi ja hyväksi kokevien osuus, %  Nuoremmat arvioivat muistinsa ja oppimiskykynsä vanhempia ikäryhmiä paremmaksi  Keskittymisessä ei ollut ikäryhmien välillä eroja 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 7 0 20 40 60 80 100 Muisti Oppiminen Keskittyminen Miehet Naiset %
 8. 8. Liikkumiskykyä edellyttävistä toiminnoista vaikeuksitta suoriutuvien osuus, % 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 8 0 20 40 60 80 100 Puolen kilometrin kävely Yhden kerrosvälin nouseminen portaita Lyhyen (noin 100 metriä) matkan juokseminen Naiset Miehet
 9. 9. Normaalin ja heikentyneen lähinäön yleisyys, %. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Normaali Heikentynyt Heikkonäköinen Miehet Naiset
 10. 10. Normaalin ja heikentyneen kaukonäön yleisyys, %. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Normaali Lievästi heikentynyt Heikentynyt Heikkonäköinen tai sokea Miehet Naiset
 11. 11. Täysin työkykyisenä itseään pitävien osuus, % 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18-29 30-54 55+ Kaikki Miehet Naiset
 12. 12. Työkykypistemäärän keskiarvo (asteikko 0-10) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18-29 30-54 55+ Kaikki Miehet Naiset
 13. 13. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 13 Keskeisiä tuloksia • Roosa-tutkimukseen osallistuneiden oma arvio toimintakyvystään oli jonkin verran heikompi kuin testitulokset osoittivat • Roosa-tutkimukseen osallistuneilla naisilla liikkumisvaikeudet olivat huomattavan paljon yleisempiä kuin koko väestössä • puolen kilometrin käveleminen, portaiden nouseminen, sadan metrin juokseminen ja kyykistyminen • ylipaino? vähäinen liikunta? vaatetus? • Roosa-tutkimukseen osallistuneilla naisilla ja miehillä näkemisen vaikeudet olivat selvästi yleisempiä kuin koko väestössä • asianmukaisten silmälasien puute? • näkökykyä heikentävien sairauksien tunnistaminen ja hyvä hoito?
 14. 14. AUTTAMINEN Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, THL Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 12.12.2018 14Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL
 15. 15. Auttaminen eri tavoin kodin ulkopuolella asuvaa on erittäin yleistä, miehet (%) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 15 0 20 40 60 80 100 Lastenhoito Koti- ja pihatyöt Kauppa- tai pankkiasioiden hoitaminen Päivittäiset toiminnot Henkinen tuki Taloudellinen tuki Roosa Koko väestö
 16. 16. Auttaminen eri tavoin kodin ulkopuolella asuvaa on erittäin yleistä, naiset (%) 0 20 40 60 80 100 Lastenhoito Koti- ja pihatyöt Kauppa- tai pankkiasioiden hoitaminen Päivittäiset toiminnot Henkinen tuki Taloudellinen tuki Roosa Koko väestö 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 16
 17. 17. Avun antamiseen oltiin sitoutuneita  Erityisen usein autettiin omia lapsia tai lastenlapsia  noin puolet vastaajista auttoi vähintään kerran viikossa  Kaksi viidestä auttoi omia tai puolison vanhempia vähintään kuukausittain  Joka viides alle 55-vuotias mies ja joka neljäs nainen auttoi omia tai puolison isovanhempia vähintään kuukausittain  Noin seitsemän kymmenestä auttoi esimerkiksi naapureita tai muita ystäviä vähintään kuukausittain. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 17
 18. 18. PALVELUJEN KOETTU TARVE & RIITTÄVÄ SAAMINEN Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, THL Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 12.12.2018 18Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL
 19. 19. Miehet kokivat tarvetta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle naisia harvemmin 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 19
 20. 20. Terveyskeskuslääkärin palvelut koetaan riittämättömiksi useammin kuin koko väestössä  Riittämättömäksi palvelut koki joka kolmas (naisten ja miesten välillä ei eroja)  Etenkin iäkkäämmät miehet ja 30-54-vuotiaat naiset kokivat jäävänsä palvelujen ulkopuolelle. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 20
 21. 21. Iäkkäämmät naiset kokivat tarvitsevansa suun terveydenhuollon palveluja vähiten ….mutta iäkkäämmät naiset kokivat palvelun useimmin riittämättömäksi  Riittämätön palvelun saaminen hammaslääkäripalveluja tarvinneista joka viides (20 %) mies ja joka neljäs nainen (25 %) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 21 0 20 40 60 80 100 18-29- vuotiaat 30-54- vuotiaat 55+ Kaikki Miehet Naiset % Suun terveyden- huollon palveluja tarvinneet
 22. 22. Joka kolmas mies ja nainen koki tarvetta fysioterapiaan  Palvelun riittämättömäksi koki seitsemän kymmenestä 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 22 0 20 40 60 80 100 18-29- vuotiaat 30-54- vuotiaat 55+ Kaikki Miehet Naiset Fysioterapiaa tarvinneet
 23. 23. Henkisen hyvinvoinnin palvelut 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 23 0 20 40 60 80 100 18-29- vuotiaat 30-54- vuotiaat 55+ Kaikki Miehet Naiset  Muita useammin tarvetta raportoivat nuorimmat, alle 55- vuotiaat naiset  Palveluja tarvinneista miehistä yli puolet ja naisista noin kolmasosa koki saaneensa palveluja riittämättömästi  Miehet kokee naisia useammin palvelut riittämättömiksi Henkisen hyvinvoinnin palveluja tarvinneet
 24. 24. Lopuksi  Koettua palvelun saamisen riittämättömyyttä voi selittää se, että joillakin palvelualoilla tai maantieteellisillä alueilla vastaanotolle on vaikea saada aikoja.  Tietämättömyys palveluista tai omista oikeuksista  Joillakin, erityisesti iäkkäämmillä romaneilla voi olla omia epäilyksiä palveluista  Aiempi kohtaaminen palveluissa vaikuttaa palveluihin hakeutumisessa => yhdenvertaisen kohtelun merkitys  Romanin kohtaaminen palveluissa ei edellytä erityistaitoja 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 24
 25. 25. ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU Tuija Martelin, tutkimuspäällikkö, THL Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 12.12.2018 25Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL
 26. 26. Keskeisiä tuloksia:  Koulutuksesta  Pääasiallisesta toiminnasta  Köyhyyskokemuksista  Tyytyväisyydestä asuinoloihin  Elämänlaadusta 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 26
 27. 27. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus ikäryhmittäin, miehet ja naiset (%)  Perusasteen jälkeinen tutkinto hiukan alle puolella 18-54- vuotiaista  Koko väestössä perusasteen jälkeisen tutkinnon on suorittanut yli 60 prosenttia 15- 29-vuotiaista ja yli 80 prosenttia 30- 54-vuotiaista, naiset yleisemmin kuin miehet 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 27
 28. 28. Pääasiallinen toiminta ikäryhmittäin, miehet ja naiset (%) Miehet, 18-29 vuotta Miehet, 30-54 vuotta Naiset, 18-29 vuotta Naiset, 30-54 vuotta Palkkatyössä tai yrittäjänä 19 25 16 33 Työtön 52 37 49 36 Opiskelija 22 18 20 11 Muu 7 20 15 20 Yhteensä 100 100 100 100 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 28
 29. 29. Köyhyyskokemukset 12 viime kuukauden aikana, miehet ja naiset (%)  Köyhyyskoke- mukset yleisempiä kuin koko väestössä keskimäärin  Yli 60 prosenttia 55 vuotta täyttäneistä oli joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 29
 30. 30. Tyytyväisyys asumiseen, miehet (%) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 30
 31. 31. Tyytyväisyys asumiseen, naiset (%) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 31
 32. 32. Koettu elämänlaatu, miehet ja naiset (%) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 32
 33. 33. Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi kokevien osuus* ikäryhmittäin, miehet ja naiset (%)  Noin kolmannes koki elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi  Osuus on selvästi pienempi kuin koko väestössä  Keskiarvoa pudottaa erityisesti kokemus rahojen riittämättömyydestä  Sen sijaan esim. tyytyväisyys ihmissuhteisiin samaa luokkaa kuin koko väestössä 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 33 *laskettu kaikkien kahdeksan kysymyksen perusteella
 34. 34. Yhteenveto  Koulutustaso keskimäärin matalampi kuin koko väestössä  Työttömyysaste korkea, etenkin nuorilla  Köyhyyskokemukset yleisiä  Asuinoloihin oltiin keskimäärin varsin tyytyväisiä, poikkeuksena tyytyväisyys asunnon saamisen mahdollisuuksiin ja asumisen kustannuksiin  Koettu elämänlaatu kokonaisuutena keskimäärin heikompi kuin koko väestössä, keskiarvoa heikentävät etenkin taloudelliset vaikeudet  Sen sijaan esimerkiksi tyytyväisyys ihmissuhteisiin oli samaa luokkaa kuin koko väestössä 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 34
 35. 35. Terveys ja elintavat Päivikki Koponen, dosentti, THL ja asiantuntijaryhmä, THL Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 12.12.2018 35Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL
 36. 36. Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18–29 30–54 55+ Kaikki Miehet (n = 139) Naiset ( n = 216) %  Oma arvio, johon vaikuttavat – Oireet ja todetut sairaudet – Elämäntilanne ja lähiyhteisö: mihin verrattuna arvioidaan? – Odotukset  Heikompi kuin muissa väestötutkimuksissa Suomessa  Useita pitkäaikaisia sairauksia raportoitiin yleisemmin kuin koko väestössä: sairauksien tunnistaminen? Tarvetta tehostaa sairauksien ehkäisyä ja hoitoa 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 36
 37. 37. Sairauksien ja komplikaatioiden ehkäisy ensisijaista hyvinvoinnin edistämiseksi  Heikentävät työ- ja toimintakykyä, erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairaudet  Aiheuttavat lisäongelmia ja komplikaatioita jos ei todeta ajoissa tai hoideta asianmukaisesti, erityisesti diabetes ja kohonnut verenpaine  Aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia, erityisesti sydän- ja verisuonitaudit  Eri sairauksia voidaan ehkäistä samoin keinoin – Painonhallinta – Liikunta – Ravitsemus  Ei vain yksilön valintoja – Elinolot, taloudellinen tilanne – Perheen ja yhteisön malli ja tuki muutoksiin 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 37
 38. 38. Oireet ja lääkkeiden käyttö  Hieman useammalla kuin joka toisella tutkimukseen osallistuneella viimeksi kuluneen kuukauden aikana – Päänsärkyä – Nivelsärkyä, selkäkipua – Naisilla myös kävelyvaikeutta tai ontumista polven tai lonkan vaivan takia  Heistä suurin osa oli käyttänyt särkylääkkeitä – Johonkin särkyyn tai kipuun särkylääkkeitä viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttäneitä miehistä 80 % ja naisista 88 % 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 38
 39. 39. Roosa tutkimukseen osallistuneista valtaosa oli ylipainoisia tai lihavia 12.12.2018 39 ylipainoinen tai lihava = BMI ≥ 25 kg/m2 lihava = ≥ 30 kg/m2 ! BMI 25-29.9 LIPAINO VYÖTÄRÖ- LIHAVIA 74 % YLIPAINOISIA TAI LIHAVIA 88 % LIHAVIA 65 % YLIPAINOISIA TAI LIHAVIA 83 % Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL VYÖTÄRÖ- LIHAVIA 56 % LIHAVIA 60 %
 40. 40. Suunterveys  Alle puolet miehistä ja 71 % naisista harjasi hampaansa kahdesti päivässä  Hammassärky (viimeksi kuluneen kuukauden aikana miehet 28 % ja naiset 20 %) ja muut hampaisiin tai hammasproteeseihin liittyvät vaivat (miehet 15 % ja naiset 26 %) suhteellisen yleisiä 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 40
 41. 41. Perheiden terveys  Varhainen perheellistyminen ja lasten arvostaminen vahvuutena  Lasten hankinta ei aina toteudu omien toiveiden mukaan  Äidinmaito tärkeää sekä lasten että naisten terveydelle Lasten hankintaan liittyvistä asioista tarvitaan lisää keskustelua romanien keskuudessa sekä yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa – Asioiden käsittely koulussa 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 41
 42. 42. Ruokatottumukset  Ruokailurytmi: alle puolet söi joka päivä aamupalan, kaksi kolmesta söi lounaan arkisin  Noin kolme neljästä söi tuoreita kasviksia tai salaattia niukasti (harvemmin kuin 6-7 päivänä viikossa). Miehistä vielä useammat söivät niukasti hedelmiä ja marjoja.  Sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia, makeisia ja makeita leivonnaisia syötiin usein.  Koettiin tärkeänä, että ruoka on romanitapojen mukaan puhdasta.  Ruokasuositusten vastaisia näkemyksiä, esim. vähähiilihydraattisen ruokavalion suosiminen. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 42
 43. 43. Fyysinen aktiivisuus ja uni  Noin puolet tutkimukseen osallistuneista harrasti vapaa- aikanaan liikuntaa  Vapaa-ajan liikkumista koettiin rajoittavan yleisimmin – Laiskuus, väsymys ja apea mieliala sekä kiinnostuksen puute – Naisilla myös romanivaatetus ja rahan puute  Noin 40 % istui vapaa-ajallaan yli kolme tuntia päivässä television, tietokoneen tai älylaitteen ääressä  Vain hieman yli 60 % koki nukkuvansa riittävästi Liikuntamahdollisuuksien lisääminen oman kulttuurin käytäntöjä noudattaen. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 43
 44. 44. Päivittäin tupakoivien osuus (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18–29 30–54 55+ Kaikki Miehet (n = 141) Naiset ( n = 209)  Miehistä 5 % käytti nikotiinipitoisia sähkösavukkeita, nuuskaa harvemmat – naisista vain muutama  Tutkimukseen osallistuneissa myös kannabista ja muita huumeita joskus käyttäneitä.  Rahapelaamisen joskus ongelmaksi kokeneita miehistä melkein kolmannes ja naisista lähes kuudesosa Huomio tupakoinnin aloittamisen ja päihteiden käytön ehkäisyyn ja lopettamisen tukemiseen – Päihdehaitoilta suojaavat tekijät: koulutus ja työllistyminen 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 44 Tupakointi ja päihteet
 45. 45. Alkoholin käyttö  Raittius yleistä: – Miehistä 43 % ja naisista 77 % kertoi, ettei koskaan käytä alkoholia  Alkoholin riskikäyttö (kerralla 6 annosta tai enemmän tai liikakäyttö AUDIT-C mittarilla arvioituna) yleisiä tutkimukseen osallistuneilla nuorimmilla miehillä – Tästä aiheutuvien terveysriskien, tapaturmien sekä sosiaalisten ongelmien merkitys Mukana aiheuttamassa syrjäytymisen ja huono- osaisuuden kierrettä? 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 45
 46. 46. Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL Taru Koivisto, Kansanterveyspäivät 2018 – muokattu (? = Romaniasiain neuvottelukunnat Kunnan eri toimialat 12.12.2018 46
 47. 47. Terveys rakentuu yhdessä pienistä ja suurista päätöksistä  1,3 kg painon muutos 6 vuodessa = 4 KCAL PÄIVÄSSÄ  https://www.pienipaatospaivassa.fi/ 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 47 suklaapala viikossa yksi kerrosväli portaita päivässä
 48. 48. SYRJINTÄ, TURVALLISUUS JA HENKINEN HYVINVOINTI Anu Castaneda, Tutkimuspäällikkö, THL; Psykologian dosentti, HY Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 12.12.2018 48Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL
 49. 49. Epäoikeudenmukaista kohtelua vierailta ihmisiltä kadulla tai muulla yleisellä paikalla (12kk) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 49 0 20 40 60 80 100 Miehet Naiset 18–29 30–54 55+ Kaikki %
 50. 50. Joitain paikkoja turvattomuuden vuoksi välttelevät 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 50 0 20 40 60 Miehet Naiset 18–29 30–54 55+ Kaikki %
 51. 51. HENKINEN HYVINVOINTI Anu Castaneda, Tutkimuspäällikkö, THL; Psykologian dosentti, HY Romanien hyvinvointitutkimus Roosa 12.12.2018 51Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL
 52. 52. Merkittäviä masennus- ja ahdistuneisuusoireita (7vrk) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 52 0 20 40 60 Miehet Naiset 18–29 30–54 55+ Kaikki %
 53. 53. Merkittäviä ahdistuneisuusoireita (7vrk) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 53 0 20 40 60 Miehet Naiset 18–29 30–54 55+ Kaikki %
 54. 54. Masennusjakson kaksi keskeistä avainoiretta (mieli maassa ja kiinnostuksen menettäminen) (12kk) 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 54 0 20 40 60 Miehet Naiset 18–29 30–54 55+ Kaikki %
 55. 55. Lopuksi  Roosa-tutkimus toteutettiin yhteistyössä romanien kanssa  Tulokset osoittavat, syrjintäkokemukset ovat erittäin yleisiä  Vahva yhteisöllisyys ja keskinäinen avunato voivat tukea osallisuutta  Terveydessä ja toimintakyvyssä on monia pulmia, joita voidaan edistää romanien yhteisöllisyyden keinoin  Myös koulutuksen ja työllisyyden edistäminen on tärkeää ja siihen kannattaa satsata eri tavoin  Katso lisää nettisivuilta: thl.fi/roosa  Ota yhteyttä: thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja- monikulttuurisuus/yhteystiedot 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 55
 56. 56. Toimenpide-ehdotukset 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 56
 57. 57. 12.12.2018 Romanien hyvinvointitutkimus Roosa / THL 57

×