Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to OK-hanke - Mistä on kyse?(20)

Advertisement
Advertisement

OK-hanke - Mistä on kyse?

  1. Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (2016 – 2019) OK-hanke Mistä on kyse? Opioidikorvaushoidon verkostopäivät, 21.10.2016 Turku
  2. A-klinikkasäätiö • OK-hanke = – Valtakunnallinen ESR hanke, joka ajoittuu vuosille 2016-2019 – Koko hankkeen keskeiset tavoitteet: • Vahvistaa korvaushoidossa olevien sosiaalista osallisuutta,, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta • Kehittää opiskelu- ja työelämävalmiuksia • Yhtenäistää toimintakykyä tukevia toimintamalleja Suomessa – Mukana olevat organisaatiot: • Päätoteuttaja A-klinikkasäätiö (hankkeen hallinnointi, tutkimus sekä osatoteutus Tampereen K-klinikalla) • Osatoteuttajat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Tukikohta ry, Sovatek-säätiö sekä Kirkkopalvelut ry Seurakuntaopisto 24.8.2017Irina Köntti2
  3. Tiedonkeruu ja arviointi hankkeessa Hanketta arvioidaan kolmella eri tavalla: 1. Jokainen osallistuja täyttää kyselylomakkeen aloittaessaan ja lopettaessaan hankkeessa (mm. Tutka- ja Kykyviisari). Näillä tiedoilla selvitämme onko osallistujien tilanne parantunut hankkeeseen osallistumisen aikana. 2. Projektin aikana tehdään kirjallista tiedonkeruuta hankkeessa kohdatuista ongelmista ja niihin liittyvistä ratkaisuista. Ongelmista ja ratkaisuista tuotetaan raportti avuksi muille korvaushoitotoimijoille. 3. Joka osahankkeen hankekehittäjät ovat valinneet joukostaan tutkimusyhteyshenkilöt. Heidän, muiden hankekehittäjien ja A- klinikkasäätiön tutkimusryhmän yhteistyöllä hankkeesta tuotetaan tietoa myös korvaushoidossa olevien näkökulmasta. 24.8.2017Irina Köntti3
  4. A-klinikkasäätiö / Tampere • Osallisuuden vahvistaminen opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden parissa. – Opioidikorvaushoidon kokemusasiantuntijakoulutuksen pilotoinnilla ja erilaisilla vertaistyön muodoilla lisätään työelämä- ja opiskeluvalmiuksia. • Kehittämisen tuloksena syntyy? - OK Tampere hankekehittäjäkokous 1 krt/vko - Vertaiskokemusryhmä Wertzu: asiakkaiden oma ryhmä, tavoitteena vertaistuki, kokemuksien sanoittaminen korvaushoidosta ja vertaistoimijoiden koulutus - Monentasoisia toimintakenttiä asiakkaille, joissa testata omaa toimintakykyään - Koulutettuja opioidikorvaushoidon kokemusasiantuntijoita • Lisätietoja: – Kirsti Heikkuri (etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi) – https://www.innokyla.fi/web/hanke3900895 24.8.2017Kirsti Heikkuri4
  5. Helsingin Diakonissalaitos Hoiva Oy • Asiakkaiden osallisuuden, vertaisuuden sekä kuntoutus-, koulutus – ja työllistymispoluissa etenemisen edistäminen – Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksilöllisten opinto- sekä työelämäpolkujen tukeminen (esim. Kaapeli- valmennus keinona) – Toimintakyky ja kuntoutuminen (Matalan kynnyksen työtoiminta, ryhmätoiminta mm. taide-kulttuuri-liikunta sekä mittarointi kuntoutumisen seurantaan) – Koulutus- ja työelämäpolut (esim. valmentavat koulutukset oppilaitosyhteistyönä, ohjaus ammatillisiin koulutuksiin) • Tuloksena syntyy: – Arvioidut ja kuvatut toimintamallit sekä niiden esittely muille hankeverkostolle ja laajemmalle yhteistyöverkostolle. • Lisätietoja: – Pirjetta Salomäki, Ville Peltonen (etunimi.sukunimi@hoiva.fi) – https://www.innokyla.fi/web/hanke3900764 Pirjetta Salomäki5
  6. Sovatek-säätiö • Osahankkeessa: – Syvennetään alueellista yhteistyötä: OK-hankekehittäjät, korvaushoitotyöryhmä, Vertaistoimintakeskus Asema 78 ja työvalmennus – Hyödynnetään valtakunnallista kehittämistyötä • Kehittämisen tuloksena: – kokemusasiantuntijapalvelut integroituvat osaksi hoitojärjestelmää – työ- ja opiskelumahdollisuudet paranevat • Lisätietoja: – Birgitta Pekkanen (etunimi.sukunimi@sovatek.fi) – https://www.innokyla.fi/web/hanke3900920 Birgitta Pekkanen6
  7. Tukikohta ry • OK-kurssi – Polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan – Neljä kuukautta kestävä kurssi etenee vaiheittain: 1. Valmistava ja motivoiva vaihe 2. Työelämäntaitoja vahvistava vaihe 3. Työharjoittelu 4. Tulevaisuutta mahdollistava vaihe • Osahankkeessa – kehitetään uusi toimintatapa, jolla vahvistetaan opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden osallisuutta ja työelämävalmiuksia. – Pilottikurssi 5.9. – 22.12.2016. • Lisätietoja: – Tiina Ranta, Tommi Naumanen (etunimi.sukunimi@tukikohta.org) – https://www.innokyla.fi/web/hanke3900989 Tiina Ranta7
  8. Seurakuntaopisto • Kehittää koulutusmalleja ammatilliseen koulutukseen ja sen myötä edistää esimerkiksi ammattitutkinnon suorittamista • Luoda korvaushoidossa oleville kokemusasiantuntijakoulutuksen malli. • Vahvistaa oppimisvalmiuksia, itsetuntoa, parannetaan toimintakykyä ja työelämä- ja opiskeluvalmiuksia, kartoitetaan oppimisvaikeuksia ja opiskelua hidastavia esteitä. • Koulutusmallit jalkautetaan muihin oppilaitoksiin • Koulutusmallit suunnitellaan, toteutetaan ja jalkautetaan yhdessä koulutukseen osallistuvien hankekehittäjien kanssa • Lisätietoja: – Marianna Kultalahti, Leena Paasikannas, Hanna-Leena Hurri (etunimi.sukunimi@seurakuntaopisto.fi) – https://www.innokyla.fi/web/hanke3900580 Marianna Kultalahti8
  9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL • Mitä tehdään: – Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016, 2017 ja 2018 – Vertaistyön ja kokemusasiantuntijatoiminnan selvitys – Muiden osahankkeiden käytäntöjen kuvauksen tukeminen • Kehittämisen tuloksena syntyy? – Hoitoa toteuttavien yksiköiden verkostoituminen vahvistuu ja monimuotoistuu – mukaan myös hoidossa itse olevia – Hoidossa olevien osallisuutta tukevia toimintamalleja koskeva tieto leviää ja toimintamallit otetaan nykyistä laajemmin käyttöön • Lisätietoja: – Airi Partanen, Taina Schneider (etunimi.sukunimi@thl.fi) – https://www.innokyla.fi/web/hanke3775929 24.8.2017Taina Schneider9
  10. Korvaushoidon asiakkaiden suunnittelema logo OK! OK = OpioidiKorvaushoito OK= Osallisuuden Kehittäminen OK = on OK olla korvaushoidossa 10
Advertisement