Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa

886 views

Published on

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE. Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa, Arja Hastrup, kehittämispäällikkö, THL. Esitys LAPE muutosagenttien tapaamispäivässä 10.2.2017.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa

 1. 1. 13.2.2017 Arja Hastrup Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoksen tuki – alustavaa suunnitelmaa Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1
 2. 2. 13.2.2017 Etunimi Sukunimi2
 3. 3. LAPE - maakunnallisen kehittämistyön kokonaisuus Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toiminta- kulttuuri (STM) 10 maakuntaa + pks Perhekeskus- toimintamalli (STM) 17 maakuntaa + pks Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena (OKM ) 12 maakuntaa + pks Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen (STM) 15 maakuntaa + pks Matalan kynnyksen palveluiden verkostointi Erityistason palveluiden verkostointi
 4. 4. Maakunnat muutostyössä 1 = toimintakulttuurin muutos = perhekeskustoimintamalli = varhaiskasvatus ja koulu = erityis- ja vaativimmat palvelut Kuvaa 12/2016 tilannetta
 5. 5. = toimintakulttuurin muutos = perhekeskustoimintamalli = varhaiskasvatus ja koulu = erityis- ja vaativimmat palvelut B. Maakunnat, jotka kattavat kolme tai kaksi kehittämiskokonaisuutta joiltain osin A: 9 maakuntaa pyrkii kattamaan kaikki kehittämiskokonaisuudet joiltain osin A. B. Kuvaa 12/2016 tilannetta
 6. 6. LAPE muutostuen elementit 13.2.2017 Arja Hastrup6 LAPE - hankkeet LAPE-konferenssien sarja Lasten hyvinvointi 1-4 • Luodaan kansallisesti yhteisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tahtotilaa LAPE- hankepäivät • 1. yhteinen päiviä 2. päivä kehittämiskokonaisuuksien työpäivä (valmistelutiimit) Hankekohtainen tuki • Verkkoklinikka, neuvottelut ym Toimintakulttuurin muutoksen työpajaprosessi • Lapsiystävällinen kunta ja maakunta Maakuntien LAPE-ryhmät • Ohjaavat, koordinoivat ja tukevat LAPE- muutostyötä ja pitävät yhteyttä kuntien LAPE -ryhmiin • Yhteydenpito? Neuvottelupäivät STM, OKM, THL 1x/v? Muutosagentit ja hankejohtajat • Verkostoyhteistyö, linkki maakunnallisen ja kansallisen kehittämisen välille ja kytkeytyminen sote- ja maakuntauudistukseen Arviointi ja seuranta • LAPE-ohry ja LAPE-jaostot • Ulkoinen arviointi ja hankkeiden itsearviointi Koulutukset ja osaamisen vahvistaminen • Kansallinen koulutus ja valmennus sekä kouluttajakoulutukset Viestintä • Tekee LAPE – ohjelmaa tunnetuksi • Tukee muutostyötä
 7. 7. Arja Hastrup Kenelle Mitä Kuka Miten LAPE-muutosagentit - LAPE ohjelman kokonaisuus - Muutoksen johtaminen - Sote- ja maakuntavalmistelu STM, OKM, THL + toimeksianto (muutosjohtaminen), Kuntaliitto LAPE-konferenssit ja LAPE- päivät, vertaistuki, verkostojen luominen, Kuntaliiton sote-maakunta- verkosto, viestintä Hankkeiden johtajat ja muut vastuuhenkilöt - LAPE-ohjelman kokonaisuus - Hankkeen talous, seuranta ja hallinto STM, AVI ja THL LAPE-konferenssit ja LAPE- päivät, verkostoituminen, Innokylä, viestintä Hanketyöhön osallistuvat ml. järjestöt ja srk - Kehittämiskokonaisuudet ja substanssisisällöt THL, OKM, OSKEt LAPE-konferenssit ja LAPE- päivät, työryhmät, maakunnalliset verkostopäivät, verkostoituminen, Innokylä, viestintä Pysyvä virkamiesjohto Maakuntien LAPE-ryhmät - LAPE-muutosohjelman kokonaisuus - Johtajan oma tehtävä muutoksessa - Resurssit - Miten turvataan osallisuus kehittämisessä ja palvelujen johtamisessa - Tietoa päätöksenteon tueksi ja palvelujen kehittämiseksi (tietotuotanto, indikaattorit ja raportointi) STM, OKM, THL, AVIt Tietopohjafoorumi Maakuntakohtaiset käynnit Ennakointifoorumi Maakuntakierros, markkinointi ja viestintä Poliittiset päättäjät - Sitouttaminen kehittämiseen ja pysyvään muutokseen - Tietoa päätöksenteon tueksi ja palvelujen kehittämiseksi (tietotuotanto, indikaattorit ja raportointi) STM, OKM, THL, AVIt Tietopohjafoorumi Maakuntakierros, markkinointi ja viestintä Lapset, nuoret ja perheet sekä sidosryhmät Tietoa LAPE-ohjelmasta sekä muutoksesta STM, OKM, THL Maakuntakierros, markkinointi ja viestintä Toimeenpanon tuen kohdentuminen 13.2.20177
 8. 8. 13.2.2017 Arja Hastrup8 LAPE muutostyöhön tukea Muutostyö käynnistyi Tuumasta toimeen –seminaarilla 26.–27.1.2017
 9. 9. Lape-konferenssien sarja • 4 konferenssin sarja: Lasten hyvinvointi Suomessa • Jatkuuko lasten hyvinvoinnin menestystarina (28.–29.3.2017) • Mitä opittavaa meillä on muista maista? (syksy 2017) • Osaamisen uudistaminen (kevät 2018) • Miten tästä eteenpäin (syksy 2018) • Tavoitteena • Luoda kansallisesti yhteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen strategista tahtotilaa sekä lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikka • Tukea maakuntien tukea maakuntien lapsi- ja perhepalveluiden sekä toimintakulttuurin muutostyötä 13.2.2017 Arja Hastrup9
 10. 10. 13.2.2017 Etunimi Sukunimi10 Muutosagenttien ja hankejohtajien tuki ja verkottuminen Muutosagentit • 10.2, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjaavina periaatteina ja viestintä Paikka ja aika: THL Sali 3, klo 9.30–15.30 • 10.3, Lasten ja nuorten osallistuminen, THL • 11.4, Yhteinen päivä sote-valmistelijoiden kanssa, Kuntaliitto • 9.5, Yhteinen päivä sote-valmistelijoiden kanssa, Kuntaliitto • 13.6 Yhteinen päivä sote-valmistelijoiden kanssa, Kuntaliitto Hankejohtajat • Hankejohtajien STM/THL/OKM -säännölliset tapaamiset (hanketyön tuki ja vertaistuki)
 11. 11. Muutosagentit ja LAPE –ryhmät tukevat työtä kunnissa 19.12.2016 Arja Hastrup • Hankkeet käynnistyvät 2/2017 • Maakunnallinen Lape-ryhmä, (kuntien Lape-ryhmät) • Tehtävänä ohjata, koordinoida, tukea ja arvioida alueen LAPE- muutostyötä • Kootaan tiedot LAPE-ryhmistä • Muutosagentit • Tehtävänä innostaa ja motivoida, edistää LAPEn tavoitteiden saavuttamista, verkostoida toimijoita • Linkki maakunnan ja kansallisen kehittämisen välillä • Yhteistyö I&O agenttien kanssa (myös sote) • Tapaamiset kerran kuukaudessa, nimet ja yhteystiedot LAPE-sivuilla
 12. 12. 13.2.2017 Arja Hastrup12 • Yhteiskehittäminen ja vertaisoppiminen
 13. 13. Valtakunnalliset LAPE-hankepäivät Kaksipäiväiset, noin neljä kertaa vuodessa, THL järjestää. Kohderyhmänä maakuntien LAPE-kehittämistyössä mukana olevat. • Ensimmäisenä päivänä kaikille kehittämiskokonaisuuksille yhteinen ohjelma • LAPE-kokonaisuuden hahmottaminen, • Lasten ja perheiden osallisuus ja palveluiden integraatio sekä yhdyspintatyö • Toimintakulttuurin muutos, johtaminen, tietopohja, monitoimijainen arviointi • Läpileikkaavat sisältöteemat, esim. väkivalta • Toinen päivä eriytyvä ohjelma: eri kehittämiskokonaisuuksien työpäivä (valmistelutiimit) • Perhekeskustoimintamalli • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena • Erityistason palvelut • Lapsiystävällinen kunta ja maakunta • Tietopohja • …ja näiden yhteistä työskentelyä 13.2.2017 Arja Hastrup13 Valtakunnalliset LAPE -päivät 22.–23.5.2017 (29.- 30.5.2017) Valtakunnalliset LAPE -päivät 21.–22.9.2017 Valtakunnalliset LAPE -päivät 22.–23.11.2017
 14. 14. Toimintakulttuurin muutoksen edistäminen LAPEssa Maakunnallisessa muutostyössä vahvistetaan lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa: 1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamalli 2. Päätösten lapsivaikutusten arviointi 3. Välineet lapsilähtöiseen budjetointiin 4. Perheystävällisen työpaikan toimintamalli Osallistuminen kansalliseen kehitystyöhön seuraavilla alueilla: 5. Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan ja raportointiin 6. Yhteensovittava johtaminen 7. Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen 13.2.201714 Etunimi Sukunimi
 15. 15. Työpajaprosessi Lapsiystävällinen kunta ja maakunta –toimintakulttuurin työpajat • Lapsen oikeusperustainen toimintakulttuuri 6.2.2017 • Lapsivaikutusten arviointi 13.3.2017 • Lapsibudjetointi 4.4.2017 Työpajaprosessin sisältöjä • Lapsenoikeusperustaisen toimintakulttuurin ohjeistus ja indikaattorit, lapsiystävällisen kuntamallin jalkauttaminen • Lapsivaikutusten arviointimallin kehittäminen ja levittäminen sekä lapsivaikutusten arvioinnin seuraaminen ministeriö- ja maakuntatasolla. • Lapsibudjetointimallin kehittäminen ja pilotointi Työskentelyssä hyödynnetään Puimala-menetelmää 13.2.2017 Arja Hastrup15
 16. 16. Tietoa käytetään päätöksenteossa • THL tuottaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista • Myös pienistä lapsista • Helposti käytettävässä palvelussa • Kehittää yhdessä maakuntien kanssa tietopohjaa erityiskysymyksissä • Tavoitteena: Kunnilla ja maakunnilla on käytettävissään välineet tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä 13.2.201716 Arja Hastrup
 17. 17. Johtaminen • Täydentyy myöhemmin 13.2.201717 Arja Hastrup
 18. 18. Perhekeskustoimintamallin toimeenpanon tuki - osana matalan kynnyksen palvelujen kokonaisuutta Yhteiskehittämistä tarvitaan THL:n ja maakuntien kesken mm.: 1. Perhekeskustoimintamallin kokonaisuuden kuvaaminen ja rakentaminen ml. palvelut ja toiminta, varhainen tuki ja hoito sekä toimintaedellytykset ja toimintaperiaatteet. 2. Kohtaamispaikan mallintaminen ja yhteistyön kehittäminen koulun ja opiskeluhuollon kanssa. 3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen sekä erotilanteen palvelujen kehittäminen. 4. Uusia työkäytäntöjä ja toimintamalleja neuvolaan, kasvatus- ja perheneuvolaan, perhetyöhön ja kotipalveluun. 5. Tiedon tuottaminen perhekeskuksesta. Arja Hastrup13.2.201718 Yhteinen työ aloitetaan hankkeiden käynnistyttyä
 19. 19. Perhekeskustoimintamalli: - järjestetään LAPE –hankepäivien yhteydessä PERHE- KESKUS TYÖPAJA IV •Teema 1. Palvelujen kokonaisuus •Teema 2. Kohtaamispaikka •Teema 3. Vanhemmuuden tuki / varhainen tuki PERHE- KESKUS TYÖPAJA III •Teema 1. Palvelujen kokonaisuus •Teema 2. Kohtaamispaikka •Teema 3. Vanhemmuuden tuki / varhainen tuki PERHE- KESKUS TYÖPAJA II •Teema 1. Palvelujen kokonaisuus •Teema 2. Kohtaamispaikka •Teema 3. Vanhemmuuden tuki / varhainen tuki PERHE- KESKUS TYÖPAJA I •Teema 1. Palvelujen kokonaisuus •Teema 2. Kohtaamispaikka •Teema 3. Vanhemmuuden tuki /varhainen tuki 13.2.2017 Arja Hastrup19
 20. 20. Perhekeskustoimintamalli: mallinnusryhmät kiinteät, monialaiset Arja Hastrup Perhekeskus työpajat - toimintamallin mallintaminen Maakuntien LAPE – ryhmien edustus Maakuntien / kuntien perhekeskus - kehittäjät Kolmas sektori; järjestöt, srk:t, yksityiset toimijat Valtakunnalliset ja paikalliset asiantuntijat Muutosagentit 13.2.201720
 21. 21. Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset tukemassa lasten ja nuorten hyvinvointia - osana matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuutta THL on mukana kehittämässä • Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa • Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa • Varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä • Työtä tehdään yhdessä maakuntien, kuntien ja asiakastyön toimijoiden kanssa sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. • Mallinnetaan hyviä toimintatapoja, esim. opiskeluhuoltoryhmien työskentelyyn, terveystarkastuksiin ja esiopetuksen opiskeluhuoltoon • Tuetaan opiskeluhuoltolain toimeenpanoa, mm. koulutuksia ja ohjeita • Painopisteenä kuntien ja sote-palvelujen yhteensovittaminen sekä muu monialainen yhteistyö 13.2.201721 Arja Hastrup
 22. 22. Lastensuojelun kehittämistyön tuki –osana erityis- ja vaativan tason palvelujen kehittämistä • Sisällölliset kehittämiskokonaisuudet: • Avohuolto • Lastensuojelun monitoimijainen, systeeminen malli (Hackneyn malliin perustuva) • Perhekuntoutuksen monitoimijainen, lähituen, suojelun ja hoidon prosessi • Sijaishuolto (perhehoito, laitoshoito ja valvonta) • Laadukkaan sijaishuollon märittely • Ohjauksen ja valvonnan uudistaminen • Tuen muodot: • Syksyn mallinnuksien kehittämistä jatketaan kahdessa lastensuojelun sisältöryhmässä (avo- ja sijaishuolto) sekä yhteiskehittämispäivissä • Sisältöryhmissä ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita ja tutkijoita • Kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden kehittämisosioiden kanssa • Valtakunnalliset työpajapäivät ja alueelliset yhteiskehittämispäivät • Tutkimus: tietopohjan vahvistaminen ja arviointitutkimus 13.2.201722 Arja Hastrup
 23. 23. Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisen tuki • Erityistason palvelujen kehittämisessä keskitytään yhdyspintoihin ja integroitujen toimintatapojen edistämiseen • monitoimijainen arviointi ja muut integroivat työmuodot, integraatiota tukeva johtaminen • verkostotyön kehittäminen ja perheen kokonaistilannetta tukevan yhdyspintatyö • Osaamis- ja tukikeskukset (OT) ovat viidelle sote-uudistuksessa muodostuvalle yhteistyöalueelle perustettavia, osin verkostorakenteisia keskuksia, joihin kootaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttävät lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä yhteistyöalueiden tasoinen palveluiden ohjaus ja koordinointi • OT-keskusten rakenteen selkityttämiseksi tarvitaan tietopohjan jäsennystä • Erityis-ja vaativan tason palvelujen työnjako, vastuut ja roolit, maakuntien välinen yhteistyö, johtamisen rakenteet • Tuen muodot: • Syksyn mallinnuksien kehittämistä jatketaan erityis- ja vaativien palvelujen tiivissä työryhmissä sekä yhteiskehittämispäivissä, • osittain lastensuojelun kanssa ja tiiviissä yhteistyössä muiden kehittämisosioiden kanssa, • Sisältöryhmissä ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita ja tutkijoita • Valtakunnalliset työpajapäivät ja alueelliset yhteiskehittämispäivät 13.2.201723 Arja Hastrup
 24. 24. LAPE Innokylässä - tarjoaa alustan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) Toimintakulttuurin muutos - Mallinnetaan kokeiltavat toimintamallit? - Mallien maakuntakohtaiset kokeilut Verstailla? Matalan kynnyksen palveluiden verkostoituminen, Perhekeskustoiminta - Mallinnetaan kokeiltavat toimintamallit? - Mallien maakuntakohtaiset kokeilut Verstailla? Matalan kynnyksen palveluiden verkostoituminen, Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena - Mallinnetaan kokeiltavat toimintamallit? - Mallien maakuntakohtaiset kokeilut Verstailla? Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen - Mallinnetaan kokeiltavat toimintamallit? - Mallien maakuntakohtaiset kokeilut Verstailla? Arja Hastrup 1 päätyötila, 4 alatyötilaa 13.2.201724
 25. 25. Osallisuus – pysyvien rakenteiden luominen • Muutosagenttien tueksi lasten ja nuorten neuvonantajaryhmä • Pysyvien rakenteiden luominen lasten, nuorten ja perheiden vaikuttamiseen ja osallistumiseen: • Sähköiset palautekanavat, kokemusasiantuntijat ja asiakasraadit ym. hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa • Kuinka saadaan pienten lasten ja heidän vanhempiensa ääni kuuluviin ja tarpeet näkyviin? • Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke: • Määritelevät kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallia • Miten ovat konkretisoineet ja onko lapset sekä lapsiperheet mukana? • Yhteistyö- ja pilottimahdollisuus? • Päivitetään järjestöjen ja seurakuntien laatima kuvaus roolista ja tehtävistä sekä kootaan tieto toimivista kunta-järjestö –verkostoista • Vertaistuki ja toimijuus (vapaaehtoistoiminta) 13.2.201725 Arja Hastrup
 26. 26. 13.2.2017 Arja Hastrup26 Koulutukset, osaamisen vahvistaminen ja viestintä
 27. 27. Koulutukset ja osaamisen vahvistaminen • Koulutus ja valmennus päättäjille, esimiehille ja ammattilaisille • Kohtaaminen – ydin asia lasten, nuorten ja perheiden palveluissa – dialogiset menetelmät ja mm. Lapset puheeksi toimintamalli • Yhteensovittava johtaminen • Muutoskyvykkyys • Lapsiystävällinen hallinto • Lapsen oikeudet ja lapsiystävällinen hallinto • Monialainen yhteistyö • Luo luottamusta – suojele lasta –verkkokoulutus: tavoitteena parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä • Maakuntakierros: mm. päättäjien orientoiminen LAPE kokonaisuudesta ja väliaikaishallinnosta ym. 13.2.201727 Arja Hastrup
 28. 28. 13.2.2017 Etunimi Sukunimi28 Viestintä • Erillinen esitys
 29. 29. 13.2.2017 LAPE – ohjelma Maria Kaisa Aula, ohjausryhmän puheenjohtaja Hanne Kalmari, hankepäällikkö, STM Katja Bergbacka, projektipäällikkö, OKM Arja Hastrup, johtava asiantuntija, THL Suvi Nipuli, projektikoordinaattori, THL Nina Halme, THL TIETOPOHJA Päivi Muranen, THL MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT Päivi Lindberg, THL KULTTUURIN MUUTOS Mielenterveyden edistäminen Päivi Santalahti, THL Viestintä Anne Koskela, STM Soila Veltheim, THL Auvo Mäkinen, THL Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola, THL Marjaana Pelkonen, STM + OKM Tarja Heino, THL ERITYIS- JA VAATIVAN TASON PALVELUT Muut erityis- ja vaativan tason palvelut Jukka Mäkelä, THL Mia Tapiola, THL Minna Sinkkonen, THL Pälvi Kaukonen, STM Lastensuojelu Pia Eriksson, THL Marjo Malja, STM Pienten lasten tietopohjan vahvistaminen Reija Klemetti, THL Kouluterveyskyselyn uudistaminen Nina Halme, THL Raportointi Martta Forsell, THL Muutoskokonaisuus 1 LAPSEN OIKEUKSIA JA TIETOPERUSTEISUUTTA VAHVISTAVA TOIMINTAKULTTUURI Muutoskokonaisuus 2 LAPSI- JA PERHELÄHTÖISET PALVELUT Lapsivaikutusten arviointi, Lapsibudjetointi ja Lapsiystävällinen kunta Kati Honkanen, THL Maria Kaisa Aula Luo luottamusta – suojele lasta opas ja verkkokoulutus Päivi Lindberg, THL Perhekeskustoimintamalli Marjatta Kekkonen, THL Marjaana Pelkonen, STM
 30. 30. Tuloskortti ja ennakkotehtävä • Muutosagentin kevään tuloskortti eli mitä on tarpeen tehdä joka maakunnassa • Tiedote maakunnan hankkeesta (joka julkaistaan jollain sopivalla verkkosivulla maakunnassa ja toimitetaan alueen medialle) • Maakunnan oma lape starttipäivä • Ylen maakuntaradion sekä maakuntalehden informointi ja tiedotus paikallislehtiin • Lapen esittely maakunnan kansanedustajien yhteiskokouksesa (näitä yleensä järkkää maakunnan liitot) • Jokaisessa kunnassa käytävä ja sitoutettava LAPE ryhmään-> LAPE ryhmä on toimivana olemassa • Keskeisten järjestötahojen tapaaminen • Lasten ja nuorten neuvonantajaryhmän kokoaminen • Yhteydenotto järjestöihin ja seurakuntiin myös kontaktien luomiseksi lasten vanhempien ryhmiin  OSA OMAA TOIMINTASUUNNITELMAASI vuosiksi 2017-2018 • Ennakkotehtävä 10.3 päivään: Selvitä oman alueesi lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden sekä vaikuttamisen kanavat – lähtötilanne. Tehkää lyhyt kooste seuraavaa kertaa varten. 13.2.201730 Arja Hastrup
 31. 31. 13.2.2017 Arja Hastrup31 Kiitos!#lapemuutos www.thl.fi/lape stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

×