Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osaamiselle

Sote2020-seminaari 21.3.2018 Timo Sinervo ja Soile Juujärvi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osaamiselle

 1. 1. Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osaamiselle SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi Timo Sinervo, THL & Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu
 2. 2. COPE-hanke tutkii sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja siihen liittyvää osaamista SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi
 3. 3. Sote-uudistuksen tunnistetut osaamistarpeet SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi • Asiakasnäkökulma • Palveluohjaus • Moniammatillisuus • Tehtävän‐ ja työnjako • Uusi toimintakulttuuri • Järjestämisosaaminen • Talousorientaatio • Digitalisaatio (Kirsi Varhila, Osaamisella soteen -seminaari 31.10.2017, OKM) Nykymuotoiset, sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilliset opinnot eivät riittävästi sisällä itsensä johtamisen kyvykkyyttä tukevia elementtejä, mitä asiakasrajapinnassa työskentelyssä tarvitaan asiakaslähtöisyyden toteutumisen varmistamiseksi. Mm. kansallinen digiloikan onnistuminen edellyttää asiakasrajapinnassa toteutettavaa potilas- ja asiakaskohtaista segmentointikykyä ja rohkeutta luottaa potilaiden/asiakkaiden kyvykkyyteen oman elämänsä parhaana asiantuntijana. (Anu Niemi, kehittämisjohtaja, Siun Sote-konserni, Blogi-kirjoitus 8.1.2018 Cope-hankkeen sivuilla)
 4. 4. Palveluiden integraatio ja sen toimivuuden edellytykset • Integraatiota on toteutettu kolmella tavalla – Kokoamalla eri ammattilaiset samaan organisaatioon, usein kuitenkin saman osaston eri yksiköihin – Tekemällä yhteistyötä yli organisaatiorajojen, mahdollisesti samoissa tiloissa – Palveluohjauksen, koordinaattorin, case managerin tms. kautta • Palveluohjausta voi toteuttaa erillinen, määritelty koordinaattori, sijoitushoitaja tai sitten terveyskeskuksen vastaanotolla hoitaja tai muu ammattilainen SOTE2020- seminaari Sinervo & Juujärvi Perustuu kolmen alueen haastatteluihin: • Ylin johto • Keskijohto • Lähijohto • Työntekijät Eksote, Siun sote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaanhoitoalue
 5. 5. Integraatio organisaatiorakenteiden kautta • Palveluketjun osat yhteen organisaatioon – Aikuisten psykososiaaliset palvelut, • Saman tulosalueen alaisuudessa (yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut) mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykososiaalinen kuntoutus, aikuisten sosiaalipalvelut – Lasten ja nuorten talo • Saman tulosalueen alaisuudessa (Perhepalvelut), neuvolapalvelut, lapsiperheiden peruspalvelut, oppilashuolto, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, lastensuojelu; koostuvat eri tulosyksiköistä ja toimintayksiköistä • Yhdistetty aiemmin sosiaalipalveluita, perustason terveydenhuollon palveluita ja erikoissairaanhoidon palveluita saman johdon alaisuuteen • Asiakkaan ei tarvitse sisään tullessaan (matalan kynnyksen palvelu) tietää, kenen asiakkaaksi on tulossa • Alkuhaastatteluissa (yleensä kaksi eri alueen työntekijää) selvitetään, mitä asiantuntijoita tarvitaan ja jatkossa moniammatillisena yhteistyönä 21.3.2018 Esityksen nimi / Tekijä 5
 6. 6. Integraatio yhteistyön kautta 21.3.2018 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa • Yhteistyö palveluprosessin osien välillä (ammattilaisten ja organisaation osien välillä) – Hyvinvointiasema, jossa työntekijöitä eri yksiköistä (terveysasema, päihde, mielenterveys, sosiaalityö(-ohjaus) • Kaksi mallia: joko eri työntekijät eri johdon alaisuudessa tai niin, että päivittäisjohtaminen yhden esimiehen kautta – Yhden hengen liikkuva yksikkö (päivystyksen, ensihoidon ja kotihoidon yhteistyönä) • Työntekijä ottaa yhteyttä sähköisesti, kun asiakkaalla avuntarve. Sen sijaan että asiakas tulee yhteispäivystykseen, työntekijä menee asiakkaan luo, yhteys sähköisesti päivystykseen, hoito usein kotona, vältetään päivystys ja usein sairaalayö. – Kotikuntoutus. Jatko- ja kotikuntoutusyksikkö, joka hallinnollisesti kuntoutuksen alaisuudessa, tiivis yhteistyö kotihoidon kanssa. Fysioterapeutit työskentelevät kotihoidossa, ohjaavat kotihoidon työntekijöitä kuntoutuksessa. – Sairaala-kotihoito, pth vastaanotto-esh päivystys
 7. 7. Integraatio palveluohjaajien avulla 21.3.2018 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa • Palveluiden koordinointi (palveluohjaajat, kotihoito, terveysasemat, kotiutushoitajat) • Asiakkaiden hoidon koordinointi, kun asiakkaat tarvitsevat useita palveluita • Koordinaattori varmistaa, että asiakas saa tarvittavan jatkohoidon tai ainakin yhteyden jatkohoitoon (kuntoutus, kotihoito…) (tarvittaessa yhdessä kävellen, esimerkki sosiaalityö-mielenterveys) • Osa on nimetty palvelukoordinaattoreiksi (kuten kotihoidossa), osa ei, esimerkiksi terveysasemalla saattaa kuulua hoitajien toimenkuvaan pitkäaikaissairaiden kohdalla
 8. 8. Integraatio 21.3.2018 Esityksen nimi / Tekijä 8 Integraatio yhteistyön ja organisaatio- rakenteiden avulla Toisen työn tunteminen ja luottamus Yhteiset tavoitteet Ryhmän itsenäisyys Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti Valinnan- vapaus, markkinat Palvelujärjestelmän tuntemus Pirstaloituminen Fyysinen sijainti lähekkäin Tiimien johto - Yhteinen - Erillinen Ristiriitaisetisnentiivit Vahvat professiot Yhden- mukaistaminen Asiakkaiden tarpeet vs.t ´toiveet ST1
 9. 9. Integraation edellytykset ja haasteet 21.3.2018 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa • Yhteiset tavoitteet – Yksimielisyys, mihin pyritään – Yleensä laajempi tavoite, kuin yhden ammattiryhmän ja yhden yksikön perustoiminta – Professioiden toiminnasta yhteiseen työhön – Asiakkaan tarpeiden näkeminen omaa toimintaa laajempana • Esim. leikatun polven jälkeen yksinäisen ikäihmisen pärjääminen 3.krs:ssa ilman hissiä – kuntoutus – ruoka – hoito – talous,… – Muun palvelujärjestelmän tuntemus • Mitä muilla palvelujärjestelmän osilla on tarjottavana • Toisen kielen, työn ja logiikan ymmärtäminen (1 ja 2) kulttuurierot – Esim. päihde ja mielenterveys: hoito vs. elämänhallinta vs. asuminen – Vaatimus: On tiedettävä riittävästi, mitä toinen ammattiryhmä tekee ja osaa  keskustelu, tilojen läheisyys auttaa – On luotettava toisen ammattiryhmän osaamiseen.
 10. 10. Integraation edellytykset ja haasteet 2 21.3.2018 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa • Johtaminen (1 ja 2) – Saman yksikön sisälle, saman johdon alle vai eri yksiköiden yhteistyö • Vaikka samoissa tiloissa, toimitaan erikseen, ei yhteisiä prosesseja • Toisaalta eri johdon alaisuudessa olevat työntekijät saattavat toimia täysin yhdessä • Eri vai sama johto: toisessa mallissa eri johdon alla toimivat asiantuntijat toimivat samoissa tiloissa, toisessa eri johto muuten, mutta päivittäisjohtamisessa yksi esimies • Itseohjautuva tiimityö vs. organisaation tasalaatuiset prosessit – Ylhäältäohjautuvasti pyritään yhdenmukaistamaan toimintatapoja – Tiimien valtuudet jäävät vähemmälle, kokemus siitä, että ylhäältä tulee jatkuvasti mahdottomia määräyksiä – Alueen sisällä hyvin erilaisia tarpeita (kaupunki vs. maaseutu)
 11. 11. Kunnista maakuntaan siirtyminen Suuret alueet, kaikki palvelut Mahdollisuus investoida johonkin Yhteiset tavoitteet Enemmän vastuuta työntekijöille ja tiimeille Alueiden erilaiset tarpeet Yhden- mukaistaminen, resurssit, toimintatavat Valinnan-vapaus markkinat Esimiehiä vähemmän Sääntöjä,määräyksiä Uudet integroidut palvelut Uusia palveluita? ? Markkinaohjaus Palvelujärjestelmän ohjaaminen 21.3.2018 Esityksen nimi / Tekijä 11
 12. 12. Muita haasteita 21.3.2018 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa • Resurssit – Laajempi organisaatio mahdollistaa panostamisen tiettyyn asiaan – Otetaanko uusi toimintatapa käyttöön kaiken muun ohella vai erikseen resurssoituna • Valinnanvapaus, kilpailu, monituottajamalli – Pelkona pirstaleisuus, palvelukokonaisuutta vaikeampi ohjata, palveluketjun sujuvuus kärsii (esim. fysioterapeutin suoravastaanotto) – Yhteistyön ongelmat: onko samat tavoitteet, yhdensuuntaiset kannusteet – Toisaalta, yhteistyö mahdollista eri organisaation osien välillä, entä eri omistajien – Asiakkaan tarpeet vs. toiveet
 13. 13. Osaamistarpeiden muutokset haastatteluiden perusteella 21.3.2018 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa • Asiakastyö: – Asiakkaan kohtaaminen, vuorovaikutustaidot – Asiakkaan osallistaminen – Palveluohjausosaaminen, asiakkaan tarpeiden laajempi arviointi, asiakkaan auttaminen eteenpäin, yhteydenottaminen, jousto • Kilpailu yksityisen puolen kanssa – Asiakaspalveluasenne, miten saadaan asiakas tulemaan uudelleen, ei pyritä pitämään poissa – Liiketoiminta-, markkina- ja talousosaaminen, kustannustietoisuus • Laaja-alaiset tehtäväkuvat – Tehtäväkuvia, joita ei voi kouluosaamisella hallita (esim. pth vastaanotto, toisaalta esh erikoistuneet tehtävät)
 14. 14. • Teknologiaosaaminen – Oma osaaminen ohjelmien ja välineiden käytössä – Asiakkaan ohjaaminen sähköisten välineiden käytössä – Sähköisten välineiden käyttö työyhteisössä • Asenne muutokseen, toimintatapojen muuttaminen, kulttuuri – Miten ollaan uusintamatta vanhentunutta kulttuuria ja toimintatapoja työssäoppimisessa • Jos opiskelija tai juuri valmistunut työntekijä tulee harjoitteluun uusilla tiedoilla, hän silti oppii varsin nopeasti talon tavat, jotka voivat olla ristiriidassa koulussa opitun kanssa. 21.3.2018 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 15. 15. Johtopäätökset • Moniammatillinen yhteistyö vaatii: – Osaamisen kehittämistä • Palvelujärjestelmä • Toisen profession osaaminen, kulttuuri, työvälineet • Laaja-alaista osaamista SO-TE – Toiminta- ja ajattelumallien kehittämistä • Professiokeskeisestä ajattelusta kokonaisvaltaiseen asiakkaan palvelun tarpeiden ymmärtämiseen • Luottamus toiseen ammattiryhmään • Tiimien ja ammattilaisten suurempaa itsenäisyyttä • MITEN? Työssä oppimisessa kulttuuri uusintaa vanhat toimintatavat • Maakuntien yhdenmukaistamisen paine ja monituottajamalli haastavat – Itsenäisyys vs. yhdenmukaisuus – Lisääntyvät palveluiden rajapinnat SOTE2020- seminaari Sinervo & Juujärvi
 16. 16. Laurean opetuspilotit ylemmässä amk-tutkinnossa & muu aineisto SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi • Opiskelijat ratkaisevat ryhmäkeskustelussa työssään kohtaamia niihin ammattieettisiä ohjeita, työyhteisön arvoja, lainsäädäntöä ja etiikan teorioita (N=50) • Kysely eettisistä ongelmista (N=141) • Kehittämiskokeilu perusterveydenhuollon yksikössä • Keski-ikä pilotissa 37 vuotta • Työkokemus keskimäärin 10 vuotta Eettinen toiminta ja päätöksenteko Motivaatiolla muutokseen • Opiskelijat harjoittelevat motivoivan haastattelun ja ratkaisukeskeisen työskentelyn taitoja simulaatiopedogiikan keinoin (N=46) • Kysely asiakastyön taidoista (N =76) • Opetuskokeilu perusterveydenhuollon yksikössä • Keski-ikä pilotissa 38 vuotta • Työkokemus keskimäärin 11 vuotta
 17. 17. Ammatillisen orientaatioiden erityispiirteitä ja eroja SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi Terveydenhuolto • Huolenpito potilaista on eettisen toiminnan perusta • Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen keskeinen periaate • Haavoittuvassa asemassa olevien potilaiden edun ajaminen eettinen haaste – Vanhentuneet ammattieettiset ohjeet • Vastuu (eettisestä) päätöksenteosta delegoituu hierarkiassa ylöspäin – Moraalinen ahdinko • Päätöksenteossa korostuu vetoaminen näyttöön perustuvaan tietoon Sosiaalihuolto • Huolenpito asiakkaista ja heidän oikeuksistaan on eettisen toiminnan perusta • Voimavaraistaminen keskeinen periaate • Ristiriidat asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja välillä eettinen haaste – yksilölliset tarpeet vs. yhdenvertainen kohtelu – lain soveltaminen yksittäistapaukseen • Valmius moniammatilliseen yhteistyöhön – Asiakkaan verkostojen huomioiminen – Lain velvoite • Päätöksenteossa korostuu vetoaminen lainsäädäntöön ja sosiaalialan arvoihin
 18. 18. • Asiakasvuorovaikutukselle tyypillistä arviointi ja neuvominen – lääkkeenmäärääminen ja päivystysvastaanotto uutena alueena • Haasteena potilaiden motivointi ja palveluun tyytymättömät potilaat SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi – terveysriskeistä kertominen – kuntoutus • Vallitseva akuutin hoidon malli ei tue asiakaslähtöistä työotetta Sosiaalihuolto • Asiakasvuorovaikutukselle tyypillistä ohjaus ja ”rinnalla kulkeminen” • Haasteena asiakkaan ja organisaation tavoitteiden väliset ristiriidat • Ohjauksen taidot perustuvat merkittävästi hiljaiseen tietoon – sosiaalinen kuntoutus uutena alueena • Täydennyskoulutus antaa teoreettisia ja käytännön valmiuksia asiakastyöhön Terveydenhuolto Ammatillisen orientaatioiden erityispiirteitä ja eroja 2
 19. 19. Asiakaslähtöisyys Yhteistyö muiden tojmijoiden välillä ja johtaminen Moniammatillinen yhteistyö Sinervo & Juujärvi SOTE2020-seminaari Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen EI RIITÄ eettisen toiminnan perustaksi AIKAA asiakassuhteille! Missä opetetaan reflektiivisen kuuntelun taitoja? Missä opitaan kokonaisvaltainen tarpeiden arviointi? Miten päätökset edistävät terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta? Tarvitaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ymmärtämistä Ohjausosaamisen täytyy perustua teoreettiseen tietoon ja taitojen harjoitteluun Utilitarismin opiskelusta olisi paljon hyötyä
 20. 20. Kehittämisehdotuksia koulutukselle SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi • Huolenpito asiakkaista ja potilaista ei voi perustua ammatilliseen identiteettiin vaan sen tulisi olla teoreettisesti hallittua työtä • Koulutuksen tulee tukea ammatillista kasvua itsenäiseksi asiantuntijaksi • Yhteisenä päämääränä kokonaisvaltainen terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen • Laaja-alainen tarpeiden kartoitus • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ristiin tunteminen • Palveluohjaus edellyttää asiakaslähtöistä ohjausta ja moniammatillista yhteistyötä
 21. 21. • Asiakaslähtöisyydessä tarvitaan eettistä herkkyyttä (Rest ym. 1999) = kykyä tunnistaa asiakkaan erityispiirteet, tarpeet ja oikeudet epäselvässä tilanteessa; kykyä ottaa hänen näkökulmansa ja kuvitella eri toimintavaihtoehtojen seuraukset hänen hyvinvoinnilleen • Moniammatillisessa yhteistyössä tarvitaan suhdetoimijuutta (Edwards 2011) = kykyä liittyä toisiin, ymmärtää toisten motiivit ja yhdistää ne omiin motiiveihin laajentaen näin työn kohdetta Miten turvaat asiakkaan sosiaaliset oikeudet? https://www.youtube.com/watch?v=a1rimTKn3gs&feature=youtu.be SOTE2020-seminaari Sinervo & Juujärvi

×