Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?

1,827 views

Published on

Psykiatrian professori Jyrki Korkeila Turun yliopisto. Toipumisorientaatio mielenterveyskuntoutuksen viitekehyksenä 31.8.2016, Tampere

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?

 1. 1. Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? JYRKI KORKEILA, PSYKIATRIAN PROFESSORI TURUN YLIOPISTO, YLILÄÄKÄRI SATSHP 1
 2. 2. The Vermont Story, 1961 Kattava klooripromatsiinin käyttöönotto 40 % toipui kotiutuskuntoon (178/447) Jäljelle jäi 269 vain osittain tai heikosti toipunutta ”What do you need to get out of here?” Filosofiana: Täyttä toipumattomuutta ei ole Huomio myös muuhun kuin ongelmiin, toimintakyvyttömyyteen, puutteisiin ja vammoihin Ryhmä- ja toimintaterapiat, sillan rakentaminen tuettuun asumiseen, vertaistuki, työllistäminen, ”terapeuttinen yhteisö” 8/30/16 2
 3. 3. Seuranta: Harding ym. 1987 • Vermont Longitudinal Study of Persons with Severe Mental Disorder • 32 vuoden seuranta • Selvästi odotettua parempi tilanne • Suuri osa (50 – 66 %) oli toipunut hyvin tai kohtuullisesti • Vain 25 %:lla edelleen lääkehoitoa • Ennuste huomattavan vaihteleva 8/30/16 3
 4. 4. Askel 4 William Anthony, Boston University Psychiatric Rehabilitation Center 1990-luku: ”decade of recovery” ”However, the question must be asked as to whether or not everything in this field is researchable. Perhaps this is the time to reflect on what is not researchable.” – Anthony W. 1991 ”People with severe physical disabilities, such as spinal cord injury, can recover even though the spinal cord has not. Likewise, people with severe psychiatric disabilities can recover even though they still may experience exacerbations of their symptoms.” Anthony W. Psychosoc Rehab J 1993;16:11-23 8/30/16 4
 5. 5. Vakavasta mielenterveydenhäiriöstä kärsivä tarvitsee oireitten lievittämiseksi paljon muutakin Potilaita kirjattiin Bostonin Yliopiston opiskelijoiksi aineenaan ”oman kuntoutuksen oppiminen” 8/30/16 5
 6. 6. Mielenterveyspalvelujen uudistamisen 5 aaltoa Mentaalihygienia Avohoito (community care) Kansanterveys lähtökohtana Evidence based medicine Integraatio Hoito & kuntoutus Terveydenhuolto & sosiaalipalvelut Somaattinen & psykiatrinen hoito Hyvinvointikeskeiset palvelut 8/30/16 6
 7. 7. Sairausuran eri vaiheissa erilaisia tarpeita KärsijäKärsijä ToipujaToipuja KokemusasiantuntijaKokemusasiantuntija 8/30/16 7
 8. 8. Toipuminen 1. Kliininen toipuminen Havaintoihin perustuva asiantuntija-arvio Yleinen kaikkiin sovellettavissa oleva ryhmätason käsite: ylhäältä – alas Vähemmän tai ei lainkaan haittaavia oireita Parempi toimintakyky Työkykyisyys 2. Henkilökohtainen toipuminen ”matka parempaan elämään”, vetäytymisestä sosiaalisuuteen, eloonjäämisestä elämään, toipuminen parantuminen, ei ole lineaarista edistymistä toipuminen on kasvua 8/30/16 8
 9. 9. Henkilökohtainen toipuminen Toipuminen voi käynnistyä hoidon seurauksena Kliininen toipuminenkin voi olla spontaania, ”hoidosta huolimatta” Toipuminen voi estyä hoidon seurauksena Potilas voi toipua kliinisesti kun henkilökohtaista toipumista ei tapahdu Oireet vähäisiä, mutta elämänlaatu tai toimintakyky laahaa perässä Potilas voi toipua henkilökohtaisesti vaikka kliinistä toipumista ei tapahdu Sairaus joka ei parane ei tarkoita toivottomuutta ja mahdollisuutta elää kyllin hyvää elämää 8/30/16 9
 10. 10. Henkilökohtainen toipuminen Hyvin henkilökohtainen ja ainutlaatuinen prosessi Toipujan asenteet ja arvot muuttuvat Tavoitteet ja sosiaaliset roolit muuttuvat Tunnekokemusten muokkaantumista Miten löytää tyydyttävä, toiveikas ja mielekäs elämä riippumatta sairaudesta ja sen mukanaan tuomista rajoitteista? Elämän mielekkyyden, tarkoituksen kokemuksen ja suunnan uudelleen määrittelyä Ei lineaarinen prosessi 8/30/16 10
 11. 11. Toipumisen vaiheet: Adresen Moratorio (tehtävän lykkääminen): kieltäminen, toivottomuus, hämmennys, identiteettikriisi, vetäytyminen Tietoisuus: toivon pilkahdus, parempi elämä on mahdollinen, usein toisen ihmisen käynnistämä prosessi, muu kuin potilaan identiteetti on mahdollinen Valmistelu: omien voimavarojen hyödyntäminen, tiedon kerääminen omasta sairaudesta Jälleenrakentaminen: positiivisempi minäkuva, työskentely tavoitteiden saavuttamiseksi, arvojen uudelleen arviointi, elämänhallinnan lisääminen Kasvu: oma sairauden hallinta, joustokyvyn kasvu, itseluottamuksen ja optimismin lisääntyminen 8/30/16 11
 12. 12. Arviointi: henkilökohtainen suunnitelma: Cortenay Harding Kuka on sairauden kaavun takana oleva henkilö? Mikä estää tai helpottaa edistymistä? Minkälaisia vahvuuksia hänellä on? Vahvuuksien diagnosointi Onko henkilöllä virheellisiä käsityksiä sairaudestaan ja ennusteestaan? Keneltä hän voi saada tukea? Elämänkatsomus/elämänfilosofia? 8/30/16 12
 13. 13. 8/30/16 13Sosiaalinen ympäristö Identiteettiä vahvistavat suhteet Indetiteetti Sairaan identiteetti Positiivisen identiteetin kehittäminen & vahvistaminen Slade 2009
 14. 14. Hoitosuhde: toivoa ylläpitävä Yhteistyö: valmentaja Kielenkäyttö: Potilaan läsnä ollessa ja muissa tilanteissa puhutaan samalla tavalla Tarvittaessa omista kokemuksista avautumista Rehellisyys & avoimuus kun ollaan samaa tai eri mieltä Rehellisyyttä muutoksen mahdollisuuksista ja niiden rajoittuneisuudesta ”en tiedä”, katu-uskottavuus Kärsivän avuntarve + halu auttaa < => ”pitäisi tietää” => syyllisyys => kielteinen kielenkäyttö ja reaktiot, ”instituutioon suojautuminen” 8/30/16 14
 15. 15. Hoitosuhde Toivoa ylläpitävä hoitosuhde liittyy Paremmin toteutuvaan lääkehoitoon Vähäisempää sairaalaan palaamiseen Paremmin ennakoitavaan väkivaltakäytökseen osasto-olosuhteissa Hoitotulokset parempia: elämänlaatu, vähemmän oireita ja depressiota Professionaalisuuden muutos Joustavuus aikatauluissa ja keinojen soveltamisessa, ”ei samaa kokoa kaikille” kaikissa tilanteissa Joustava hoitoaika, tapaamiskohtaisesti ja hoidon kokonaiskestossa Avoimuus Jargonin välttäminen Vastavuoroisuus 8/30/16 15
 16. 16. Toipuminen Itsehoidon ja -hallinnan lisääminen Systemaattinen opettaminen ja käytännön tuki, taitovalmennus, kriisisuunnitelmat Toimijuuden kohentaminen Toistuvat epäonnistumisen ovat lannistaneet, huomio pieniin onnistumisiin, kannustaminen, ymmärryksen kohentaminen (miksi toimin niin kuin toimin) Vertaistuki Vertaisryhmät Tukihenkilöt ”tutorointi” Kokemusasiantijuuden hyödyntäminen 8/30/16 16
 17. 17. Keinot Psykoterapeuttinen hoito/kuntoutus: kognitiivinen (kohdennettu & kohdentamaton) Perheiden osallisuus Tietoisuustaidot, tietoinen läsnäolo, mindfulness Sanallistaminen Positiivinen psykoterapia Positiivisten kokemusten vahvistaminen, mukavien asioitten tekeminen mielihyvän vuoksi Jaettu positiivisten asioitten muistelu mielipaikoissa vierailu 8/30/16 17
 18. 18. Merkitys palvelujen organisoinnille 8/30/16 18
 19. 19. Toipumisorientaatio & palvelut Osa potilaista hyötyy hyvin nykyisistä palveluista Osalle palvelut tuottavat hyötyjä, mutta toipuminen jää vajaaksi Osa ei saa apua tai hoidosta on koitunut tahattomia vahinkoja ”10 % palvelujen käytöstä johtuu niiden aiemmasta käyttämisestä” Kasautuvasti huonoja seuraamuksia Sairastumisen sijiasseuraamukset haittaavia: liian vahva sairaan identiteetti, sosiaaliset suhteet rajautuvat vain ammattilaisiin, stigmatisoituminen, hoidon mahdollisesti aiheuttama itsenäisyyden menetys, 8/30/16 19
 20. 20. Toipumisorientaatio & palvelut Toipumisorientaatio on näkemys, jonka tulisi kattaa koko järjestelmä Kielenkäytön ja termien muutos Asenteiden muutos: destigmatisaatio potilasturvallisuuskysymys Pessimismin vastainen työ realistisella otteella Toivoa on niin pitkään kuin on elämää 8/30/16 20
 21. 21. Korkeila J. 17.4.2013 21• SDM = potilaan avoin informointi, päätöksenteko yhdessä annettuun tietoon perustuen
 22. 22. Harvempi potilas käytti antibioottia epäadekvaatisti Korkeila J. 17.4.2013 22
 23. 23. Hamann J, et al. How should patients behave to facilitate shared decision making - the doctors' view. Health Expect. 2012;15(4):360-6. • Psykiatreja & verisuonikirurgeja • Potilaan toiminta 1) edistää jaettua päätöksentekoa, 2) hyvää lääketieteellistä päätöstä ja 3) ärsyttää • Potilaan aktiivinen oma toiminta harmittaa paternalistista lääkäriä • Potilaan vaativa käytös harmittaa kaikkia lääkäreitä Korkeila J. 17.4.2013 23
 24. 24. Päätöksenteko ja järjestelmä Jaettu päätöksenteko nostaa sekä potilaan että hoitosuhteen järjestelmän keskiöön Hadler: rationaalinen terveydenhuolto voi perustua vain hoitosuhteelle => edullisempi terveydenhuolto Päätöksenteko: Informoitu potilas ja valistunut kansalainen Avainsanana on hoidon todettu teho, vaikuttavuus Tuloksia seurattava Korkeila J. 17.4.2013 24
 25. 25. Toipumusorientaatio & palvelut Tavoitteiden määrittely selkeästi, jotta palveluja voidaan monitoroida Potilaiden ja omaisten tyytyväisyyttä seurattava Ydintoimintojen määrittely Hoito ja rakenteet tukevat toipumista Johtajan tehtävän on edistää, ylläpitää ja vahvistaa toipumisorientaatiota Kattavuus: sairauden hoito, toimintakyky eri ympäristöissä, mielekkään sosiaalisen roolin löytäminen, työllistyminen Sanansaattajat: tehdä tiettäväksi mitä toipumisorientaatio on Päättäjät, palvelujen tuottajat/ammattilaiset, omaiset, potilaat 8/30/16 25
 26. 26. Asiantuntijuus Potilas on huippuasiantuntija siinä, mikä on hänen omassa elämässään ja elinolosuhteissaan tärkeintä Oman elämänsä arvo-osaaja: Ensimmäisen persoonan todellisuus Ammattilainen on kolmannen persoonan todellisuudessa operoiva syväosaaja Todellisuudet integroivatissa vain inklusiivisessa organisaatiossa Ammattilaisilla ja palvelujen käyttäjillä 8äänen kuuluvuuden takaaminen) mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin Painetta asiantuntija-informaatio –suhteeseen Rooli tulevaisuuden informaatiomaailmassa kohti lähdekriitikkoa 8/30/16 26
 27. 27. 8/30/16 27
 28. 28. Toipumisorientaatio & palvelut Toivon kulttuurin luominen Autonomian edistäminen Yhteistyösuhteet potilaan/asiakkaan/kuntoutujan ja ammattilaisen välillä Vahvuuksien kartoittaminen, voimavarakeskeisyys Yksilöllinen ja kattava hoito Perheet ja läheiset mukana Osallisuus yhteiskuntaan Erilaisuuden huomiointi Oppiminen 8/30/16 28
 29. 29. 8/30/16 29 Kirjallisuutta Davidson, Harding, Spaniol

×