Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä
Iäkkäiden kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunn...
Esityksen teemat
1. Ikääntyneiden kaltoinkohtelun määritelmä
2. Ohjaavat kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja lait
...
Mistä on kyse, kun puhutaan ikääntyneiden
kaltoinkohtelusta
21.1.2021
Määritelmä
Yksittäinen tai toistuva teko tai tekemät...
Kaltoinkohtelua ja siihen puuttumista ohjaavat
useat kansainväliset sopimukset
Erityisesti ikääntyneiden kaltoinkohteluun ...
Kansallinen lainsäädäntö ohjaa perustuslaista
erityislakeihin ikääntyneiden kaltoinkohtelun
tunnistamista ja siihen puuttu...
Kaltoinkohteluun liittyviä kehittämishankkeita
on tällä hetkellä vähän
• Osuuskunta VoiVa. TISOVA – Training to identify a...
Tutkimustiedon puute aiheuttaa
tutkimuksellisen aukon
• Ikääntyneiden kaltoinkohtelua, väkivallan ehkäisyä ja
hyväksikäytö...
Selvityksessä käytetyt aineistot
Vanhuspalvelujen tila
seurannan kuntakysely 2020
• Kyselyyn vastasi kuntien, kuntayhtymie...
Vanhuspalvelujen
tila -seuranta
kuntakysely 2020
21.1.2021
Yhteistyö kaltoinkohtelun
tunnistamisessa ja alueiden huoli-
il...
Systemaattista yhteistyötä kaltoinkohtelun
tunnistamisessa on vain muutaman yhteistyötahon
kanssa
21.1.2021
Eniten systema...
Terveyskeskuksen/sairaalan päivystyksen kanssa
tehtävässä yhteistyössä aluehallintovirastojen välillä
on alueellisia eroja...
Kunnan sosiaalityön kanssa tehdään systemaattisinta
yhteistyötä Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella
21.1.2021
• Enite...
Sosiaalipäivystyksen kanssa tehtävässä yhteistyössä
Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella on
systemaattinen yhteistyö r...
Kaltoinkohtelun kohtaamiseen ja viranomaisyhteistyöhön
on määritelty hyvin toimintavat
21.1.2021
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 5...
Huoli-ilmoituksia tilastoidaan suurimmassa osassa
maata, aluehallintovirastojen välillä alueellisia eroja
21.1.2021
• Itä-...
Iäkkään kaltoinkohtelusta tilastoidaan kuitenkin
huoli-ilmoituksia vähän ja alueelliset erot ovat suuria
21.1.2021
• Koko ...
Suurin osa alueista on saanut alle 50 huoli-ilmoitusta
vuodessa
21.1.2021
• Eniten on niitä alueita, jotka ovat saaneet
hu...
Huoli-ilmoituksia on tullut Etelä- ja Länsi- ja
Sisä-Suomeen eniten, muuten huomio kiinnittyy
Pohjois-Suomeen
Aluehallinto...
Huoli-ilmoituksissa korostuvat arjessa
pärjääminen, asumisolosuhteet ja terveydentila
21.1.2021
Viranomaisyhteistyö ja pal...
Kaltoinkohtelun havaintoja eniten kotihoidossa
21.1.2021
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Välimuotoi...
Ympärivuorokautisessa hoidossa kaltoinkohtelun tekijöina
on toiset asiakkaat ja kotihoidossa omaiset ja läheiset
21.1.2021...
Iäkkäiden kaltoinkohtelussa viranomaisyhteistyön
lisääminen on tärkeää ja sen puutteet huomioitava
Vahvuudet
• Systemaatti...
Yhteenveto viranomaisyhteistyön ja
palvelujärjestelmän roolista ikääntyneiden
kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen
pu...
Vanhuspalvelujen tila -seuranta
Lisätietoja tuloksista:
Minna-Liisa Luoma, minna-liisa.luoma@thl.fi
twitter @LuomaMinna
Ha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minna-Liisa Luoma, Hanna Alastalo ja Maria Valtokari: Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä iäkkäiden kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa

Ikäihmisten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja viranomaistyön tiivistäminen -webinaari 21.1.2021. Minna-Liisa Luoma, Hanna Alastalo ja Maria Valtokari: Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä iäkkäiden kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minna-Liisa Luoma, Hanna Alastalo ja Maria Valtokari: Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä iäkkäiden kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä Iäkkäiden kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa 21.1.2021
 2. 2. Esityksen teemat 1. Ikääntyneiden kaltoinkohtelun määritelmä 2. Ohjaavat kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja lait 3. Kansalliset kehittämishankkeet ja tutkimustiedon tila 4. Selvityksessä käytetyt aineistot 5. Tulokset • Yhteistyö eri tahojen kanssa • Määritetyt toimintatavat vanhuspalveluissa iäkkään kaltoinkohtelun kohtaamiseen • Huoli-ilmoitusten tilastointi ja sisältö • Havainnot iäkkään kaltoinkohtelusta vanhuspalveluissa 6. Iäkkäiden kaltoinkohteluun liittyvän yhteistyön tärkeys 21.1.2021 Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä - Iäkkäiden kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa
 3. 3. Mistä on kyse, kun puhutaan ikääntyneiden kaltoinkohtelusta 21.1.2021 Määritelmä Yksittäinen tai toistuva teko tai tekemättä jättäminen, joka ilmenee luottamuksellisessa suhteessa ja josta aiheutuu haittaa tai tuskaa ikääntyneelle. (WHO/INPEA 2002, WHO 2002, Sisäasiainministeriö 2012, Mysyuk ym. 2013, Luoma ym. 2018, Yon ym. 2018.) Ulottuvuudet • Fyysinen ja/tai psyykkinen väkivalta • Seksuaalinen ja/tai taloudellinen hyväksikäyttö • Hoidon ja/tai avun laiminlyönti ja/tai muun oikeuksien rajoittaminen • Loukkaaminen sekä ikääntyneen ihmisarvoa alentava kohtelu Tarkoitetaan yli 65 –vuotiaisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua
 4. 4. Kaltoinkohtelua ja siihen puuttumista ohjaavat useat kansainväliset sopimukset Erityisesti ikääntyneiden kaltoinkohteluun puuttumista ohjaavat • YK:n ikääntyneitä henkilöitä koskevat periaatteet (1991) • TSS-sopimukseen liittyvät yleiskommentit nro. 6 (1995) ja nro 19 (2008) • CEDAW-komitean suositus nro 27 (2010) • Madridin kansainvälinen ikääntymistä koskeva toimintaohjelma ja poliittinen julistus (2002) • UNECE:n ikääntymisen alueellinen toimintastrategia (2002) • UNECE:n Lissabonin ministerijulistus (2017) 21.1.2021
 5. 5. Kansallinen lainsäädäntö ohjaa perustuslaista erityislakeihin ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamista ja siihen puuttumista • Suomen perustuslaki (731/1999) 2 luku • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)  4§ kunnan eri toimialojen yhteistyö  25§ ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta, ns. huoli- ilmoitus • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)  1§ sosiaalihuoltolain tarkoituksena on parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä 21.1.2021
 6. 6. Kaltoinkohteluun liittyviä kehittämishankkeita on tällä hetkellä vähän • Osuuskunta VoiVa. TISOVA – Training to identify and support older victims of abuse (2017-2020) • Osuuskunta VoiVa. Two Moons (2018-2020) • Suvanto ry. Mummonmarkan vartijat (2018-2021) • Oulun Seudun Mäntykoti ry. Kotiväki-hanke (2018 – 2021) 21.1.2021
 7. 7. Tutkimustiedon puute aiheuttaa tutkimuksellisen aukon • Ikääntyneiden kaltoinkohtelua, väkivallan ehkäisyä ja hyväksikäytön tunnistamista sekä siihen puuttumista ei ole kovinkaan systemaattisesti tutkittu tai selvitetty maassamme. • Olemassa on vain hajanaista tutkimusta • Suomessa ei ole myöskään käytännön tasolla selkeää mallia ikääntyneiden kaltoinkohteluun puuttumiseen tai puheeksi ottamiseen 21.1.2021
 8. 8. Selvityksessä käytetyt aineistot Vanhuspalvelujen tila seurannan kuntakysely 2020 • Kyselyyn vastasi kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden vanhuspalveluista vastaavat johtajat Vanhuspalvelujen tila seurannan toimintayksikkökysely 2020 Toimintakäytännöt ja johtaminen • Kyselyyn vastasi ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toimintayksiköiden esimiehet 21.1.2021 Kysely lähetettiin n = 176 Kysely vastasi n = 165 • Yksittäisen asiantuntijan/viranhaltijan näkemys 45 % • Työryhmän näkemys 48 % • Hallinnollisen käsittelyn esim. johtoryhmän näkemys 7 % Kysely lähetettiin n = 3178 Kysely vastasi n = 2936
 9. 9. Vanhuspalvelujen tila -seuranta kuntakysely 2020 21.1.2021 Yhteistyö kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja alueiden huoli- ilmoitukset
 10. 10. Systemaattista yhteistyötä kaltoinkohtelun tunnistamisessa on vain muutaman yhteistyötahon kanssa 21.1.2021 Eniten systemaattista yhteistyötä tehdään • Kunnan sosiaalityön • Sosiaalipäivystyksen • Terveyskeskuksen/sairaalan päivystyksen kanssa Muiden tahojen kanssa yhteistyötä tehdään enimmäkseen tarvittaessa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Joku muu Poliisilaitoksen sosiaalityö Rikosuhripäivystys (RIKU) Poliisilaitos Sosiaalipäivystys Kunnan sosiaalityö Terveyskeskuksen/sairaalan päivystys Yhteistyötahot kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunnistamisessa (% vastanneista alueista) Systemaattisesti Tarvittaessa Ei lainkaan
 11. 11. Terveyskeskuksen/sairaalan päivystyksen kanssa tehtävässä yhteistyössä aluehallintovirastojen välillä on alueellisia eroja 21.1.2021 • Eniten systemaattista yhteistyötä terveyskeskuksen/sairaalan päivystyksen kanssa tehdään Itä-Suomen alueella. Vähiten sitä tehdään Pohjois-Suomessa • Pohjois-Suomessa on toimijoita, jotka eivät tee lainkaan yhteistyötä terveyskeskuksen/sairaalan päivystyksen kanssa kaltoinkohtelun tunnistamisessa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Pohjois-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI Lapin AVI Lounais-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Yhteistyön tekeminen terveyskeskuksen/sairaalan päivystyksen kanssa kaltoinkohtelun tunnistamisessa (% vastanneista alueista) Systemaattisesti Tarvittaessa Ei lainkaan
 12. 12. Kunnan sosiaalityön kanssa tehdään systemaattisinta yhteistyötä Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella 21.1.2021 • Eniten systemaattista yhteistyötä tehdään Itä-Suomen alueella ja vähiten sitä tehdään sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa että Lounais-Suomessa. • Kuitenkin Itä-Suomen mutta myös Etelä-Suomen alueelta löytyy toimijoita, jotka eivät tee lainkaan yhteistyötä kunnan sosiaalityön kanssa kaltoinkohtelun tunnistamisessa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lounais-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Lapin AVI Etelä-Suomen AVI Pohjois-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Yhteistyön tekeminen kunnan sosiaalityön kanssa kaltoinkohtelun tunnistamisessa (% vastanneista alueista) Systemaattisesti Tarvittaessa Ei lainkaan
 13. 13. Sosiaalipäivystyksen kanssa tehtävässä yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella on systemaattinen yhteistyö runsasta 21.1.2021 • Eniten systemaattista yhteistyötä tehdään Itä-Suomen alueella ja vähiten sitä tehdään sekä Lapissa että Länsi- ja Sisä-Suomessa. • Lounais-Suomessa ja Lapissa on toimijoita, jotka eivät tee ollenkaan yhteistyötä sosiaalipäivystyksen kanssa kaltoinkohtelun tunnistamisessa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Lapin AVI Lounais-Suomen AVI Pohjois-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Yhteistyön tekeminen sosiaalipäivystyksen kanssa kaltoinkohtelun tunnistamisessa (% vastanneista alueista) Systemaattisesti Tarvittaessa Ei lainkaan
 14. 14. Kaltoinkohtelun kohtaamiseen ja viranomaisyhteistyöhön on määritelty hyvin toimintavat 21.1.2021 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ympärivuorokautinen Kotihoito Välimuotoinen palveluasuminen Onko yksikössä määritelty toimintatapa kaltoinkohtelun kohtaamiseen ja viranomaisyhteistyöhön (%-osuus vastanneista toimintayksiköistä) Ei Kyllä, kaltoinkohtelun kohtaamisessa Kyllä, viranomaisyhteistyöhön Kyllä, molempiin
 15. 15. Huoli-ilmoituksia tilastoidaan suurimmassa osassa maata, aluehallintovirastojen välillä alueellisia eroja 21.1.2021 • Itä-Suomen alueella tilastoidaan huoli-ilmoituksia lähes kaikkialla. • Vähiten huoli-ilmoituksia tilastoidaan Lounais-Suomessa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lounais-Suomen AVI Lapin AVI Pohjois-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Huoli-ilmoitusten tilastointi (% vastanneista alueista) Kyllä Ei
 16. 16. Iäkkään kaltoinkohtelusta tilastoidaan kuitenkin huoli-ilmoituksia vähän ja alueelliset erot ovat suuria 21.1.2021 • Koko maassa ainoastaan 39 % alueista tilastoi iäkkään kaltoinkohtelusta tulleet huoli-ilmoitukset • Parhaiten iäkkään kaltoinkohtelusta huoli-ilmoitukset tilastoidaan Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueilla • Huonoin tilanne iäkkään kaltoinkohtelusta tulleiden huoli-ilmoitusten tilastoinnissa on Etelä- Suomen aluehallintoviraston alueella 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen AVI Lounais-Suomen AVI Itä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Pohjois-Suomen AVI Lapin AVI Iäkkäiden kaltoinkohtelusta tulleiden huoli-ilmoitusten tilastointi (% vastanneista alueista) Kyllä Ei
 17. 17. Suurin osa alueista on saanut alle 50 huoli-ilmoitusta vuodessa 21.1.2021 • Eniten on niitä alueita, jotka ovat saaneet huoli-ilmoituksia alle 10 tai enintään 20 • Toisaalta on alueita, joissa huoli-ilmoitusten määrä on yli 50 ilmoitusta • Suurimmillaan huoli-ilmoituksia tulee 1000 ilmoitusta vuodessa • Suuria huoli-ilmoitusmääriä saavia alueita on Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi Itä-Suomessa sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa
 18. 18. Huoli-ilmoituksia on tullut Etelä- ja Länsi- ja Sisä-Suomeen eniten, muuten huomio kiinnittyy Pohjois-Suomeen Aluehallinto- virasto Huoli- ilmoitusten määrä yhteensä vuodessa Väestö 31.12.2019 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä 31.12.2019 Etelä-Suomen AVI 5160 2 359 178 20,2 Itä-Suomen AVI 1604 547 782 27,0 Lapin AVI 708 177 161 25,3 Lounais-Suomen AVI 1243 696 093 24,5 Länsi- ja Sisä- Suomen AVI 2238 1 230 058 22,9 Pohjois-Suomen AVI 1205 485 136 21,0 21.1.2021 • Pohjois-Suomessa huoli- ilmoituksia on tullut keskimääräisesti enemmän kuin Länsi- ja Sisä-Suomen, Lounais- Suomen tai Lapin aluehallintoviraston alueella Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä - Iäkkäiden kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa
 19. 19. Huoli-ilmoituksissa korostuvat arjessa pärjääminen, asumisolosuhteet ja terveydentila 21.1.2021 Viranomaisyhteistyö ja palvelujärjestelmä - Iäkkäiden kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa Kaltoinkohtelu, taloudelliset ongelmat, yksinäisyys ja mielenterveys Asumisolosuhteet, muistisairaudet, terveydentila, päihteet ja palvelujen tarve Arjessa pärjääminen, itsestä huolehtiminen ja toimintakyky
 20. 20. Kaltoinkohtelun havaintoja eniten kotihoidossa 21.1.2021 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Välimuotoisessa palveluasumisessa Ympärivuorokautisessa hoidossa Kotihoidossa Onko yksikössänne havaittu kaltoinkohtelua (% -osuus vastanneista toimintayksiköistä) Ei Kyllä
 21. 21. Ympärivuorokautisessa hoidossa kaltoinkohtelun tekijöina on toiset asiakkaat ja kotihoidossa omaiset ja läheiset 21.1.2021 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kotihoito Välimuotoinen palveluasuminen Ympärivuorokautinen Asiakkaisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun tekijät (%-osuus kyllä vastanneista toimintayksiköistä) Asiakkaat kaltoinkohdelleet muita asiakkaita Omainen/läheinen kaltoinkohdellut asiakasta Henkilöstö kaltoinkohdellut asiakasta
 22. 22. Iäkkäiden kaltoinkohtelussa viranomaisyhteistyön lisääminen on tärkeää ja sen puutteet huomioitava Vahvuudet • Systemaattinen ja tarvittaessa tapahtuva yhteistyö • Yhteistyöverkostot • Huoli-ilmoitusten tekeminen ja tilastointi • Kaltoinkohtelun tilastointi huoli- ilmoituksista Heikkoudet • Hajanainen yhteistyö • Yhteisen linjan puuttuminen viranomaisyhteistyön tavoista • Huoli-ilmoituksia tehdään vaihtelevasti ja niissä korostuvat iäkkään kotona pärjäämisen haasteet, muistisairaudet, toimintakyky ja asumisolosuhteet Mahdollisuudet • Systemaattisen ja tarvittaessa tapahtuvan yhteistyön parantaminen • Yhteistyöverkostojen tiivistäminen • Runsaampi viranomaisyhteistyö • Huoli-ilmoituskäytäntöjen systematisointi maassamme • Tiedon lisäys ja levitys iäkkäiden kaltoinkohtelusta ja siihen puuttumisesta Uhat • Yhteistyön määrän väheneminen ja yhteistyöverkostojen huonontuminen • Vaihtelu huoli-ilmoitusten teossa ja kaltoinkohtelun tilastoinnissa niistä laajenee edelleen • Ikääntyneiden kotona pärjääminen huononee ja toimintakyky laskee edelleen • Palvelujen tarve muuttuu hoivan puutteeksi 21.1.2021
 23. 23. Yhteenveto viranomaisyhteistyön ja palvelujärjestelmän roolista ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa • Viranomaisyhteistyötä ja yhteistyöverkostoja tulisi tiivistää palvelujärjestelmässä ja huomioida systemaattisen yhteistyön lisääminen, kuten myös samankaltaiset viranomaisyhteistyön tavat alueellisen yhdenvertaisuuden aikaansaamiseksi ja lakien toteutumiseksi • Huoli-ilmoitukset tulisi käsitellä ja tilastoida yhdenmukaisesti • Tulisi lisätä ja jakaa tietoa iäkkäiden kaltoinkohtelusta ja siihen puuttumisen keinoista 21.1.2021
 24. 24. Vanhuspalvelujen tila -seuranta Lisätietoja tuloksista: Minna-Liisa Luoma, minna-liisa.luoma@thl.fi twitter @LuomaMinna Hanna Alastalo, hanna.alastalo@thl.fi Maria Valtokari, maria.valtokari@thl.fi 21.1.2021

×