Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lainsäädännön velvoitteet ja
mahdollisuudet
Paikallinen tiedonanto alkoholilupa-asioissa
3.10.2016
24.8.2017Riku-Matti Leh...
Alkoholielinkeino
§ Elinkeinon toimintaa sääntelee alkoholilaki ja sen nojalla
annetut säädökset ja määräykset
§ Alkoholil...
Alkoholihallinto
§ Lain noudattamista valvoo ja alkoholipolitiikkaa toteuttaa
Alkoholihallinto
§ Aluehallintovirasto valvo...
Alkoholihallinto
§ Alkoholihallinto toimii kuudessa aluehallintovirastossa ja 12
toimipaikassa
§ Lisäksi käsitellään annis...
Lupaharkinta
§ Laillisuusharkintaa, ei tarveharkintaa
§ Prosessi hallintolaista, substanssi alkoholilaissa
ym.
§ Arvioidaa...
Luvan myöntämisperusteet
§ Alkoholilaki asettaa luvan myöntämiselle seuraavat
edellytykset (AlkoL 21 a - d §):
§ luvanhaki...
Ravintolan sijainnin sopivuus
§ alkoholilain 21 d §:ssä on säännökset niistä tilanteista, joissa
anniskelulupa voidaan jät...
Ravintolan sijainnin sopivuudesta
– Tai sen sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella on saatujen
selvitysten ja laus...
Lupaviranomaisen selvitysvelvollisuus
§ Aluehallintovirasto pyrkii hankkimaan mahdollisimman
kattavat selvitykset päätökse...
Paikallisen vaikuttamisen lisääminen
§ selvitysvelvollisuuden toteuttamisen lisäksi…
§ Lupalausunnon tavoitteena lisätä an...
Lausuntopyyntö
§ Lausunnot auttavat aluehallintovirastoa huomioimaan
anniskelulupaprosessissa mahdolliset alkoholilain 21 ...
Lausuntopyyntö
§ Lausuntoja pyydetään pääsääntöisesti kokonaan uusia
anniskelupaikkoja koskevien lupahakemusten käsittelyn...
Lupaharkinta
§ Mikäli aluehallintovirasto ei katso tarpeelliseksi hylätä
lupahakemusta kokonaan, myönnetään lupa tarkoin r...
Kiitos!
24.8.2017Riku-Matti Lehikoinen 14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lainsaadannon velvoitteet-mahdollisuudet

61 views

Published on


Riku-Matti Lehikoinen
Paikallinen tiedonanto alkoholilupa-asioissa -koulutusseminnari, 3.10.2016 Turku

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lainsaadannon velvoitteet-mahdollisuudet

 1. 1. Lainsäädännön velvoitteet ja mahdollisuudet Paikallinen tiedonanto alkoholilupa-asioissa 3.10.2016 24.8.2017Riku-Matti Lehikoinen 1
 2. 2. Alkoholielinkeino § Elinkeinon toimintaa sääntelee alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset § Alkoholilain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja § Ravintoloita on Suomessa 8 500 § Vähittäismyyntiliikkeitä on 5 800 § Muu toiminta 24.8.2017Riku-Matti Lehikoinen 2
 3. 3. Alkoholihallinto § Lain noudattamista valvoo ja alkoholipolitiikkaa toteuttaa Alkoholihallinto § Aluehallintovirasto valvoo alueellaan alkoholijuomien anniskelua, vähittäismyyntiä sekä alkoholijuomien mainontaa ja muuta myynninedistämistoiminta § Aluehallintovirasto myöntää toimialueellaan alkoholijuomien anniskeluluvat, anniskelun jatkoaikaluvat, alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat, Alkon myymälöiden hyväksymiset sekä Alkon luovutuspaikkaluvat 24.8.2017 Riku-Matti Lehikoinen 3
 4. 4. Alkoholihallinto § Alkoholihallinto toimii kuudessa aluehallintovirastossa ja 12 toimipaikassa § Lisäksi käsitellään anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltijaa koskevia muutoksia § Alkoholihallinto myöntää vuodessa § 2 000 anniskelulupaa § 600 vähittäismyyntilupaa 24.8.2017[Tekijän nimi ja osasto] 4
 5. 5. Lupaharkinta § Laillisuusharkintaa, ei tarveharkintaa § Prosessi hallintolaista, substanssi alkoholilaissa ym. § Arvioidaan luvanhakijaa sekä anniskelupaikkaa § Lupa myönnetään elinkeinonharjoittaja- ja anniskelupaikkakohtaisena § Tavoitteena myöntää lupa 30 päivässä 24.8.2017[Tekijän nimi ja osasto] 5
 6. 6. Luvan myöntämisperusteet § Alkoholilaki asettaa luvan myöntämiselle seuraavat edellytykset (AlkoL 21 a - d §): § luvanhakijalla on oltava anniskeluun vaadittava luotettavuus sekä tarvittavat taloudelliset ja ammatilliset edellytykset; § anniskelupaikan on sovelluttava ravitsemisliikekäyttöön • Anniskelupaikan tilojen hyväksymiseen ja käyttämiseen liittyviä säännöksiä on elintarvikelaissa (23/2006) ja rakentamista sekä palo- ja pelastustointa koskevassa lainsäädännössä § Vähittäismyyntipaikan tulee olla sijainniltaan ja myyntitiloiltaan asianmukainen 24.8.2017 Riku-Matti Lehikoinen 6
 7. 7. Ravintolan sijainnin sopivuus § alkoholilain 21 d §:ssä on säännökset niistä tilanteista, joissa anniskelulupa voidaan jättää kokonaan myöntämättä tai myöntää se rajoitettuna tai tietyin ehdoin: – anniskelulupaa haetaan pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tai heidän käyttämiensä tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen – tai paikkaan, jossa elinkeinotoiminnan on katsottava kohdistuvan pääosin lapsiin ja nuoriin, 24.8.2017Riku-Matti Lehikoinen 7
 8. 8. Ravintolan sijainnin sopivuudesta – Tai sen sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella on saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta aiheutuu asuinympäristölle, yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluille ja toiminnoille häiriöitä tai muita kielteisiä seurauksia § Alkoholilain 21 d §:n tarkoituksena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähiympäristöönsä silloin, kun hakemuksen mukaisesta anniskelutoiminnasta voi ilmeisesti seurata päihtyneiden aiheuttamia haittoja § Sovelletaan analogisesti myös vähittäismyyntiin 24.8.2017[Tekijän nimi ja osasto] 8
 9. 9. Lupaviranomaisen selvitysvelvollisuus § Aluehallintovirasto pyrkii hankkimaan mahdollisimman kattavat selvitykset päätöksen tekoa varten tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta § Hakemuksesta pyydetään lausunto poliisilta § Läheisiltä taloyhtiöiltä, asukasyhdistyksiltä, seurakunnalta koululta ym. tai § Pyydetään lupalausuntoa, jolloin kunnan EPT-yhdyshenkilö koostaa yhden lausunnon eri toimijoiden kannoista 24.8.2017 Riku-Matti Lehikoinen 9
 10. 10. Paikallisen vaikuttamisen lisääminen § selvitysvelvollisuuden toteuttamisen lisäksi… § Lupalausunnon tavoitteena lisätä anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen lähiympäristön ja paikallisten toimijoiden kuulemista lupahakemusten käsittelyssä 24.8.2017 Riku-Matti Lehikoinen 10
 11. 11. Lausuntopyyntö § Lausunnot auttavat aluehallintovirastoa huomioimaan anniskelulupaprosessissa mahdolliset alkoholilain 21 d §:n mukaiset rajoittamis- tai kieltotarpeet § Paikallisen tahon lausunto mahdollistaa paremman yhteistyön alkoholihaittojen ehkäisyssä sekä lisäävät elinkeinonharjoittajien tietoisuutta omasta toimintaympäristöstään § Lausuntopyynnössä pyritään yksilöimään mahdollisimman tarkasti mistä lausunnonantajan mielipidettä halutaan 24.8.2017 ] Riku-Matti Lehikoinen 11
 12. 12. Lausuntopyyntö § Lausuntoja pyydetään pääsääntöisesti kokonaan uusia anniskelupaikkoja koskevien lupahakemusten käsittelyn yhteydessä, § Sekä kokonaan uusista anniskeluajan jatkamista koskevista lupahakemuksista § Tilapäisistä tapahtumista kuten festareista 24.8.2017 [Riku-Matti Lehikoinen 12
 13. 13. Lupaharkinta § Mikäli aluehallintovirasto ei katso tarpeelliseksi hylätä lupahakemusta kokonaan, myönnetään lupa tarkoin rajattuna sekä ottaen huomioon tilaisuuden kohderyhmä, luonne ja laajuus 24.8.2017 Riku-Matti Lehikoinen 13
 14. 14. Kiitos! 24.8.2017Riku-Matti Lehikoinen 14

×