Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kehittämisrahoitus - Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016

135 views

Published on

Tanja Hirschovits-Gerz, Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 21.10.2016

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kehittämisrahoitus - Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016

 1. 1. Kehittämisrahoitus Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016 21.10.2016 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 2. 2. Opioidikorvaushoito – kokonaisvaltaista kuntoutumista rakentamassa? Ammatillinen hoito ja kuntoutus ü Lääkkeellinen hoito ü Psykososiaalinen kuntoutus ü Somaattinen hoito? ü Psykiatrinen hoito? ü Muut palvelut? 21.10.2016 Kansalais- ja järjestötoiminta ü Vertaistuki ü Harrastustoiminta ü Muu mielekäs tekeminen • Arjen hallinta Itsehoito • Itsensä toteuttaminen • Hyvä elämä • Polut työ- ja opiskeluelämään Palvelut Kansalaislähtöin en toiminta Osallisuus 2 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 3. 3. Hyvinvointia ja osallisuutta kehittämisrahoituksella talkoissa mukana esimerkiksi 21.10.2016 Kunnat € Säätiöt € Valtio € Yritykset 3 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 4. 4. Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 • TL 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) – Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen – Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen • TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) – Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen – Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen • TL 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) – Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 21.10.20164 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 5. 5. ESR TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Kenelle? Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat, joilla sosiaalinen osallisuus on uhatuin – Kohderyhmiä esim. nuoret riskiryhmässä, etniset vähemmistöt, romaanit, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät, vammaiset, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet työttömät. – Kohderyhmiä myös: työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden tarjoajat sekä toiminnassa mukana olevat työnantajat. 21.10.20165 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 6. 6. Tavoite: • Työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja osallistujien eteneminen työllisyyspolulla • Sosiaalinen osallisuus ja hyvinvointi kasvavat, – Yhtäläiset mahdollisuudet aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen lisääntyvät – Yhä useampi on päässyt työkykyä vahvistavalle jatkopolulle toimenpiteen päättyessä. • Työ- ja toimintakykyä mitataan esim. Kykyviisarilla. Miten? Esim. • So-te -kuntoutuspalveluita kehittämällä • Asiakasosallisuutta edistämällä: vertaistuki, omaehtoisuus, yhteisöllisyys • Moniammatillista ja monitoimijaista yhteistyötä kehittämällä • Varpu-malleja luomalla • Matalan kynnyksen palveluita kehittämällä • Maamu kotoutuspalveluja kehittämällä 21.10.20166 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz ESR TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
 7. 7. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid =z6vy0-awA8cU.kn5z7RL5_Qdw • Käynnissä jo n. 170 hanketta • Rahoitus RR-alueittain Elyjen myöntämänä • Valtakunnallisten hankkeiden rahoitus STM:n myöntämänä 21.10.20167 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz ESR TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
 8. 8. Käynnissä olevien hankkeiden suunniteltu julkinen rahoitus (ESR, valtio, kunnat) 9/2016 tilanne 21.10.2016 Etelä-Suomi; 8 636 646 € (11 %) Itä-Suomi; 13 714 492 € (17 %) Länsi- ja Keski-Suomi; 10 526 992 € (13 %) Pohjois- Suomi; 19 793 974 € (25 %) Valtakunnalli nen; 26 136 552 € (33 %) Lähde: R.Lääperi & H. Purola. 9/2016 Koonti RR- tietopalvelusta 8 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 9. 9. Rahoituksen saaneiden hankkeiden alueellinen jakauma (mukana aluehankkeet ja valtakunnalliset hallinnoivat hankkeet) (rinnakkaishankkeet yhdistetty emohankkeisiin). Hankkeita yhteensä 148. 21.10.2016 31 46 25 33 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi- ja Keski-Suomi Pohjois-Suomi Valtakunnallinen Lähde: R.Lääperi & H. Purola. 9/2016 Koonti RR- tietopalvelusta 9 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 10. 10. Hankkeiden päätoteuttaja ja osatoteuttajina 21.10.2016 Lähde: R.Lääperi & H. Purola. 9/2016 Koonti RR- tietopalvelusta • Kansalaisjärjestöt • Kunnat • Oppilaitokset • Muut 3 sektorin toimijat • Tutkimuslaitokset • Yritykset • Seurakunnat 10 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 11. 11. Hankkeet alueittain ja toimenpidekokonaisuuksittain 21.10.2016 9 11 6 5 14 9 10 13 12 4 7 2 19 7 6 1 5 1 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Heikoimmassa työmarkkina- asemassa olevien sosiaalisen… Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tukeminen Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien ryhmien sosiaalisen… Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi- ja Keski-Suomi Pohjois-Suomi Valtakunnallinen Lähde: R.Lääperi & H. Purola. 9/2016 Koonti RR- tietopalvelusta 11 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 12. 12. Kiinnostuitko ESR TL 5 hanketyöstä? 1. Onko jo alueellasi OK-hankkeen osahanke toiminnassa? 2. Aiotko hakea ”kehittämishankkeelle” rahoitusta? 3. Katso rakennerahastot.fi sivuilta lisätietoa rakannerahastosta ja ESR TL 5 hauista (www.rakennerahastot.fi) 4. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin RR-tietopalvelussa. Hankehaku tapahtuu sähköisesti Eura-järjestelmässä 5. Tutustu Sokran sivuihin www.thl.fi/sokra --> lisätietoa osallisuudesta, tasa-arvosta jne. 6. Ota yhteys Sokran aluekoordinaattoriin ja kysy Hankeinnovoinnin tuesta /hankesparrauksesta! 21.10.201612 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 13. 13. Hankkeen suunnittelu – ESR TL 5 • Järjestä hankeideaasi liittyvien ihmisten kanssa verkostoiva ideakokous. Pyydä Sokran aluekoordinaattori tarvittaessa mukaan /kuulolle. • Hankeidea: – Mitä, kenelle, miten, missä, milloin ja keiden kanssa yhteistyössä? – Mistä omarahoitusosuus n. 25%? – Hankkeiden kesto1-3v. • Huom! – Hankeidean uutuusarvo! – Yhteistyössä on voimaa! – Osallisuus (ks. Myös Innokylä) – Muutoksen mittaaminen! 21.10.2016 Miten hankkeessa kehitettävä työ palvelee tulevaisuuden kuntaa/maakuntaa ja sen ihmisiä? Miten kehitettävä työ juurtuu osaksi uuttaa toimintaympäristöä ja osallisuuden rakenteita? 13 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 14. 14. Osallisuus lähtökohtana Osallisuus tarkoittaa, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta yhdessä muiden kanssa. Ihminen tulee kuulluksi itsenään ja hän vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja ympäristöönsä. Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja ympäristön voimavaroihin, joita ovat keskinäinen kunnioitus ja luottamus, toimeentulo, toiminta, palvelut, tieto, taito ja merkitykset. Osallisuus on materiaalisella, henkisellä, sosiaalisella ja fyysisellä ulottuvuudella ilmenevä prosessi. (Sokralaiset luoneet osallisuuden määritelmää työlleen) 21.10.201614 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 15. 15. Osallisuuden muodot 21.10.201615 1) Työelämäosallisuus 2) Demokratiaosallisuus 3) Koulutusosallisuus 4) Palveluosallisuus 5) Asiakasosallisuus Työnhakutaidot, työ- ja toimintakyvyn lisääminen, työpajat, palkkatuki, työkokeilut, työvalmennus, kuntouttava työ Kulttuurikasvatus, vapaa sivistys, kurssitoiminta, opinnot, joustava perusopetus Vuorovaikutus yhteiskuntaryhmien kanssa, sukupolvet ylittävä toiminta, yhdenvertaisuus, sosiaalinen koheesio, omaehtoinen vaikuttaminen, yhteisötoiminta, lähidemokratia, kohtaamien / kuulluksi tuleminen / kuuluminen, avoimet tilat, luonto, kansalaistaidot, kansalaislähtöisyys Valta on vastuun edellytys – ihmisen toimijuuden vahvistuminen yksi luukku, matala kynnys / lähetteetön paikka, räätälöinti, poluttaminen, palveluohjaus, ohjaus ja neuvonta, kuntouttava työ, sosiaalinen / ammatillinen / hoidollinen / toiminnallinen / opinnollinen / rakenteellinen kuntoutus, etäkuntoutus, työntekijän siirtäminen, luonto, hoitoliikunta, kohtaaminen, kuulluksi tuleminen Vertaisohjaajuus, ryhmät, kokemusasiantuntijuus, asiakasraati, kehittäjäasiakkaat Osallisuus ?- Koulut us- Asiak as- Demokr atia- ?- Palvelu - Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 16. 16. Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 24.8.2017 16 Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, Sokra koordinoi Euroopan sosiaalirahaston Sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (TL 5) kehittämishankkeita STM:n ESR TL 5 hanke Aika: 10.2014-30.9.2017 Sivusto: www.thl.fi/sokra Tukee hanketyötä I. Hankkeiden virittäminen, II. käynnissä olevien hankkeiden tuki, III. hanketyön juurruttamisen tuki Tekee verkosto- ja sidosryhmätyötä päättäjä- ja rahoittajayhteistyö Tutkii osallisuutta ja sen ilmenemistä Sokra 21.10.201616 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 17. 17. ESR:n sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (toimintalinja 5) valtakunnallinen ja alueellinen koordinaatio ETELÄ-SUOMI JA VALTAKUNNALLINEN KOORDINAATIO Tytti Tuulos tytti.tuulos@thl.fi 029 524 7941 KESKI- JA LÄNSI-SUOMI Tanja Hirschovits-Gerz tanja.hirschovits-gerz@thl.fi 029 524 7954 Veera Laurila veera.laurila@thl.fi 029 524 6644 ITÄ-SUOMI Marjo Pulliainen marjo.pulliainen@diak.fi 040 198 8147 POHJOIS-SUOMI Ritva Sauvola ritva.sauvola@diak.fi 040 508 8933 21.10.201617 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz
 18. 18. Miksi osallisuus? • Yhä useampien ihmisten osaaminen yhteiseen hyvään • Kyky tulla omillaan toimeen • Vähentynyt palvelun tarve • Vastavuoroisuuden tunne – Ehkäisee lannistumista ja masentumista • Usko, toivo ja luottamus! 21.10.201618 Sokra, Tanja Hirschovits-Gerz

×