Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kanta-tjänsterna inom den privata socialvården

20 views

Published on

Kanta-tjänsterna inom den privata socialvården, Lägesöversikt 26.9.2018, Heidi Berglind, THL/OPER

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kanta-tjänsterna inom den privata socialvården

 1. 1. Kanta-tjänsterna inom den privata socialvården Lägesöversikt 26.9.2018 Heidi Berglind, THL OPER
 2. 2. Presentationens innehåll  Kanta-tjänsterna som helhet  Kansa-projektet och faser  Ibruktagningsvågor  Övergripande tidtabeller  Informationssystemprofiler  Certifiering  Anslutningssituation [THL OPER]2 26.9.2018
 3. 3. Kanta-tjänsterna som helhet  Kanta-tjänsterna inom socialvården  Klientdataarkivet för socialvården  Mina Kanta-sidor (fr.o.m. 2020)  Andra nationella tjänster  Sote-organisationsregistret  Certifkattjänster  Kodverk och terminologier 26.9.2018[THL OPER]3
 4. 4. Kansa-projektet, faser och vågor  Ibruktagandet är indelat i faserna I-IV.  Åren 2018-2020 kan funktioner enligt fas I tas i bruk  Ibruktagandet sker i vågor (ibruktagningsvågorna 1-4)  Ibruktagandet gäller också arkivering av gamla uppgifter [THL OPER]4 26.9.2018
 5. 5. Fas I: ibruktagningsvågor, tidtabell och stöd (när organisationen ansluter sig till ett redan certifierat system) Våg 1 Våg 2 Våg 3 Våg 4 Produktionsanvändning inleds 9-12/2018 1-4/2019 5-8/2019 9-12/2019 Deltagande i utbildning om verksamhetsmodeller (riksomfattande) 5/2018 10/2018 2/2019 5/2019 THL:s och FPAs förberedande tillfälle för organisationer och IT- leverantörer (regionalt) 3/2018 8/2018 1/2019 3/2019 Organisationen anmäler sig till THL Senast 2/2018 Senast 7/2018 Senast 11/2018 Senast 2/2019 Klientdataarkivet för socialvården 26.9.2018[THL OPER]5
 6. 6. Klientdataarkivet för socialvården, fas I  De publicerade 4 ibruktagningsvågorna ingår i fas I.  Om organisationer som tillhandahåller socialtjänster ansluter sig till Kanta-tjänsterna som användare redan i fas I, kommer det att vara lättare att uppfylla kraven på den s.k. obligatoriska anslutningen i fas II.  Anslutningen behöver inte ske på en gång och organisationerna får själva besluta i vilken utsträckning, enligt vilken tidtabell och med vilka system de börjar utnyttja Klientdataarkivet för socialvården. Detta gör det möjligt att förnya informationssystemen smidigare och stegvis.  Såväl offentliga som privata tjänsteleverantörer kan ansluta sig.  Lagring, sökning och utnyttjande av uppgifter för den personuppgiftsansvariges eget bruk. Det är fråga om en modell med ett register och uppgifterna hanteras med hjälp av behörigheter. Allt finns i samma register och användningen av uppgifterna kontrolleras inom ramen för behörigheterna.  Uppgifter som uppkommit före eller efter anslutningen kan lagras. 26.9.2018[THL OPER]6
 7. 7. Ibruktagningsfas I  Organisationen beslutar med vilket (eget) klientdatasystem den tar i bruk Klientdataarkivet för socialvården. Ibruktagandet kan ske med ett eller flera informationssystem.  Vilka uppgifter vill man lagra i Klientdataarkivet för socialvården? I fas I kan man lagra antingen bara vissa dokumenthelheter eller alla klientuppgifter inom socialvården. Dessutom kan organisationen själv ange om den lagrar 1) klientuppgifter som uppkommit före ibruktagandet (gamla klientuppgifter), 2) klientuppgifter som upprättas efter ibruktagandet (handlingar i fas I) eller 3) både gamla klientuppgifter och handlingar i fas I om utvalda eller alla serviceuppgifter.  Vid valet av informationssystemprofil är denna information av betydelse. Det är möjligt att ta i bruk fas I av Klientdataarkivet för socialvården med olika informationssystemprofiler, som har utarbetats för olika ändamål.  Ibruktagandet av Klientdataarkivet för socialvården förutsätter att organisationen har tillgång till ett Kanta-kompatibelt certifierat system. [THL OPER]7 26.9.2018
 8. 8. ÖVERGRIPANDE TIDTABELLER FÖR IBRUKTAGANDET AV KANTA-TJÄNSTERNA INOM SOCIALVÅRDEN: Fas I 26.9.2018 Kan tas i bruk fr.o.m. 2018 • Arkivering av uppgifter för den personuppgiftsansvariges eget bruk • Grundläggande arkivfunktion • Arkivariens användargränssnitt Social- och hälsovårdsfunktioner: Kan tas i bruk fr.o.m. ~2019-2020 • Fullmakt att använda registret • Ändringar som gäller personuppgiftsansvarig i redan lagrade handlingar Kan tas i bruk fr.o.m. 2020 • Mina Kanta-sidor för socialvårdens klientuppgifter • Gemensamt ärende (Gruppklientrelation) • Underskrifter • Klientjournalanteckningar • Utlämnande? • Förbud? • Eventuella andra funktioner? Ibruktagningsfas I [THL OPER]8 GAMMAL TIDTABELL
 9. 9. ÖVERGRIPANDE TIDTABELLER FÖR IBRUKTAGANDET AV KANTA-TJÄNSTERNA INOM SOCIALVÅRDEN: fas II (obligatorisk) Kan tas i bruk fr.o.m. 2018 • Arkivering av uppgifter för den registeransvariges eget bruk • Grundläggande arkivfunktion • Sökning, lagring, rättelse • Serviceuppgifter, socialtjänster, processer • Kontext, behörigheter • Sammanställning av klientuppgifter • Arkivariens användargränssnitt Social- och hälsovårdsfunktioner: Kan tas i bruk 2021- 2023 -> •Den personuppgiftsansvarigers ändringar i redan lagrade handlingar (-21) •Fullmakt att använda registret (-21) •Soc.sammanställning för hälso- o. sjukvårdens bruk (- 21) •Hälso- och sjukvårdssammanställning för socialvårdens bruk (-21) •Social- och hälsovårdssamtycke och utlämnande mellan social- och hälsvård (-21?) •Social- och hälsovårdens klientplan (-21?) •Personlig budget Hebu/sedel (-22) •Val av social- och hälsocentral (-23) •Munhälsovård (-23) Kan tas i bruk fr.o.m. 2020 •Mina Kanta-sidor • Visning av socialvårdens klientuppgifter och loggar • Information • Förbud • Uträttande av ärenden för andras räkning •Gemensamt ärende •Yrkesutbildades elektroniska underskrifter •Strukturerade anteckningar i klientjournaler •Möjlighet till strukturerad lagring av alla klienthandlingar •Utlämnande inom socialvården, förbud, information och loggar •Fylligare version av sammanställningen av klientuppgifter Ibruktagningsfas II omfattar samtliga funktioner i de tre lådorna: a) De som anslutit sig redan i fas I testar och tar i bruk lådan i mitten b) De som anslutit sig först i fas II testar och tar i bruk funktionerna i de två första lådorna på en gång 26.9.2018[THL OPER]9 NY TIDTABELL
 10. 10. Informationssystemprofiler i fas I [THL OPER]10 26.9.2018 • ger möjlighet att lagra klienthandlingar och utnyttja dem för den personuppgiftsansvariges eget bruk Anslutande system lagring av gamla och fas I-handlingar + sökning av lagrade handlingar • ger möjlighet att lagra klienthandlingar. Denna profil kan användas till exempel om man vill tömma ett befintligt system, men söka uppgifter med det nya systemet. Lagrande system lagring av gamla och fas I-handlingar • ger möjlighet att söka handlingar i klientdataarkivet men inte att lagra dem. Tas i bruk endast för att titta på uppgifter. Läsande system sökning av lagrade handlingar • System som står i förbindelse med klientdataarkivet för att lagra uppgifter för den personuppgiftsansvariges eget bruk och permanent elektronisk lagring av klientuppgifter. Informationssystemet tillhandahåller inte slutanvändarens användargränssnitt. Applikation eller tjänster som lagrar tjänsteleverantörens egna uppgifter (migrationsprofil)
 11. 11. Certifiering av system  Leverantören av klientdatasystemet ansvarar för att systemet certifieras.  Certifiering är en process genom vilket det verifieras att informationssystemet uppfyller de väsentliga funktionella krav som ställs på det.  Tillverkaren av informationssystem för social- och hälsovården ska beskriva systemets syfte och hur de funktionella krav som ställs på systemet är uppfyllda i samband med anmälan till Valvira eller ansökan om certifiering. • Funktionella krav som ska verifieras (bilaga 2 excel): https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta- sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maaraykset  Ett system genomgår certifiering endast en gång. Den första organisationen som tar det i bruk deltar i certifieringsprocessen. [THL OPER]11 26.9.2018
 12. 12. Anmälda till vågorna 1-4 i fas I  Våg 1:  Vanda stads social- och hälsovårdssektor (arkivering av uppgifter)  Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (anslutning) -> produktionsanvändning inleds 1/2019  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (läsning och lagring av gamla uppgifter)  Lundo och Sote-Akseli (Solakka-projektet, arkivering av gamla dokument fr.o.m. 2013)  I produktion: Vasa stad (anslutning (arkivering av barnskyddets gamla elektroniska uppgifter samt barnskyddets nya klienthandlingar efter anslutningen i PDF/A-format), testning pågår) och Eksote (anslutning)  Våg 2:  Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) (anslutning)  Jakobstad stads social- och hälsovårdsverk (anslutning)  Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi / Haapavesi (gamla uppgifter)  POP maakunta (lagring)  Finlands Neuroförbund rf (lagring)  Åbo stad/Turkka-projektet (gamla uppgifter)  Våg 3:  Hyvinge stad (profilen preciseras)  Våg 4:  Virdois stad  Esbo stad 26.9.2018[THL OPER]12
 13. 13. Tack Heidi Berglind projektchef Insitutet för hälsa och välfärd (THL), OPER kanta.fi @kantapalvelut #kantapalvelut

×