Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö

23 views

Published on

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn valtakunnalliset päivät 29.-30.5.2017. Työpaja 9: Kohti turvallista ja hyvinvoivaa arkea varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa: Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö, Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL ja Kristiina Laitinen, opetusneuvos, OPH.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö

 1. 1. Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa LAPE- päivät 30.5.2017
 2. 2. Kehittämistyön suuntaviivat • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena – suunnitelma kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi https://verkkojulkaisut.valtioneuvo sto.fi/stm/zine/17/cover • Laadittu OKM, STM, THL, OPH yhteistyössä ja yhdessä laajan monialaisen valmisteluryhmän kanssa Laitinen & Hietanen-Peltola30.5.20172
 3. 3. Maakunnalliset hankesuunnitelmat • 13 maakuntaa on mukana varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitosta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena kehittämiskokonaisuudessa • Pohjois-Pohjanmaalla pääkehittämiskohteena • Myös niissä maakunnissa, jotka eivät ole hakeneet tähän kehittämiskokonaisuuteen rahoitusta, kehitetään perhekeskusta ja/tai vaativia ja erityispalveluja kehitettäessä yhdyspintoja varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitokseen. 30.5.20173 Laitinen & Hietanen-Peltola
 4. 4. 5.6.2017 Arja Hastrup4
 5. 5. Kehittämistyön painopisteet • Opiskeluhuollon uudet toimintamallit tulevassa maakunta-kunta toimintaympäristössä • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa • Lapsen ja nuoren hyvinvointiinsa tarvitsema tuki helposti saataville arjen ympäristöön 30.5.20175 Laitinen & Hietanen-Peltola
 6. 6. Yhteisöllistä ja yksilökohtaista hyvinvointityötä kehitetään maakunnallisesti ja valtakunnallisesti Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos toimeenpano- suunnitelma Yhteisöllisen työn kehittäminen Maakunnalliset kehittämistehtävät Kansalliset kehittämistehtävät Yksilökohtaisen työn kehittäminen Maakunnalliset kehittämistehtävät Kansalliset kehittämistehtävät 30.5.20176 Laitinen & Hietanen-Peltola
 7. 7. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Kansallinen Maakunnallinen Luodaan kooste koulujen/oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön (aluksi) Kouluterveyskyselyn ja TEA- tiedonkeruun tuloksista. • Malli sisältäisi ehdotuksen seurattavista asioista ja jatkotoimista. Luodaan menettelytavat yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön paikallisen tietopohjan kokoamiseksi. • Esim. Kouluterveyskysely, TEA- tiedonkeruu, KiVa-kysely, laajojen terveystarkastusten yhteenvedot. • Sovitaan tiedon suunnitelmallisesta hyödyntämisestä. 30.5.20177 Laitinen & Hietanen-Peltola
 8. 8. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja 30.5.20178 Laitinen & Hietanen-Peltola Vahvistetaan kiusaamisen ja häirinnän vastaista toimintaa Kansallinen Maakunnallinen • Luodaan ja vakiinnutetaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen oma kiusaamisen vastainen ohjelma. • Selvitetään erilaisten sosiaalisia taitoja vahvistavien ja kiusaamista ehkäisevien toimintamallien soveltuvuutta toimintaympäristöön. • Vahvistetaan KiVa Koulu -ohjelman toimeenpanoa, laajennetaan vertaissovittelua ja vahvistetaan tuki- ja kummioppilas- sekä tutortoimintaa. • Luodaan uusia toimintatapoja systemaattiselle kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaiselle työlle • Yhdessä lasten, nuorten, vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa • Sosiaalinen media erityiskysymyksenä. • Esiintyvyyden seuranta ja vaikutusten arviointi. • Vahvistetaan KiVa Koulu -ohjelman toimeenpanoa, vertaissovittelua sekä tuki- ja kummioppilas- sekä tutor-toimintaa. • Kehitetään toimintatapoja tilanteisiin, joissa kiusaamista ei ole saatu loppumaan.30.5.20178 Laitinen & Hietanen-Peltola
 9. 9. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Laaditaan opiskeluhuoltoryhmän työskentelymalli Kansallinen Maakunnallinen Laaditaan koulutusasteittain opiskeluhuoltoryhmien työskentelymallit. • Työ pohjautuu kentän toimijoilta koottuihin hyviin käytäntöihin. • Ml. esiopetus. Luodaan paikallinen koulu/oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmän työskentelymalli. • Monialaisena yhteistyönä • Lapset, nuoret, vanhemmat ja yhteistyötahot mukaan (opiskeluhuoltoryhmiin sekä mallin kehittämiseen). 30.5.20179 Laitinen & Hietanen-Peltola
 10. 10. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Kansallinen Maakunnallinen Edistetään lasten ja nuorten vapaa- ajantoimintaa ja mahdollisuuksia tasapuoliseen harrastamiseen. • Erityisesti harrastustoiminnan ulkopuolella olevat • Omaehtoinen toiminta koulun/oppilaitoksen tiloissa Tuetaan vanhempia kasvatustyössä osana yhteisöllistä hyvinvointityötä. • Kehitetään osallisuutta tukevia, innovatiivisia työmuotoja (nykyteknologian mahdollisuudet) • Uusia vanhempainiltamalleja ikäkauden huomioiden 30.5.201710 Laitinen & Hietanen-Peltola
 11. 11. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Kansallinen Maakunnallinen Varmistetaan opiskeluhuoltopalvelujen toiminnallinen kokonaisuus maakunnallinen SOTE – kunta toimintaympäristössä Sovitaan opiskeluhuoltopalvelujen tarjoamisesta yhtenä kokonaisuutena, luodaan rakenteet ja toimintamallit Laaditaan malli lapsi- ja nuorisolähtöisestä opiskeluhuoltopalvelujen kokonaisuudesta • Varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuus kehittämistyössä • Vahvistetaan osaamista lasten ja nuorten ikätasoisessa kohtaamisessa ja kuulemisessa Kehitetään ja pilotoidaan konkreettisia lapsi- ja nuorisolähtöisiä opiskeluhuoltopalvelujen toimintamalleja arjen työhön • Varmistetaan terveystarkastusten laatu ja sovitaan paikalliset käytänteet 30.5.201711 Laitinen & Hietanen-Peltola
 12. 12. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Varmistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon lainmukaiset toimintatavat Kansallinen Maakunnallinen Järjestetään koulutusta opiskeluhuollon toteuttamisesta Varmistetaan ohjeistusten tunnettuus ja laaditaan lisäohjeistuksia Sovitaan, kirjataan ja juurrutetaan paikalliset käytännöt Tiedotetaan toimintatavoista Mallinnetaan esiopetuksen opiskeluhuolto Työryhmätyöskentely kansallisella tasolla Työryhmätyöskentely maakunnallisella tasolla 30.5.201712 Laitinen & Hietanen-Peltola
 13. 13. Yhdyspinnat varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen ulkopuolelle Kansallinen Maakunnallinen Mallinnetaan monialaisen arvioinnin ja tuen tarjoamisen hyvä toimintamalli • Koulukuntoisuus/opiskelukyky Kehitetään paikallisia yhteistyökäytäntöjä hoidon ja tuen tarpeen monialaiseen arviointiin ja tuen tarjoamiseen • Hoitopolut • Työnjaot • Tiedonkulku 30.5.201713 Laitinen & Hietanen-Peltola
 14. 14. 30.5.2017 Laitinen & Hietanen-Peltola14 • Kiitos! • #lapemuutos • www.thl.fi/lape stm.fi/hankkeet/lapsi-ja perhepalvelut
 15. 15. www.hyvinvointiareena.fi 30.5.201715 Laitinen & Hietanen-Peltola
 16. 16. I) Miten maakuntanne kehittämistyössä näkyvät seuraavat tavoitteet? II) Mitä tukea/ohjausta työssänne tarvitsisitte? 1) Vahvistetaan kiusaamisen ja häirinnän vastaista toimintaa 2) Edistetään opiskeluhuoltoryhmien hyvää ja yhdenmukaista työskentelytapaa 3) Edistetään opiskeluhuoltopalvelujen tarjoamista yhtenä kokonaisuutena 4) Kehitetään opiskeluhuoltopalvelujen lapsi- ja nuorisolähtöisyyttä 5) Kehitetään esiopetuksen opiskeluhuoltoa 6) Kehitetään tuen tarpeen arviointiin ja avun tarjoamiseen liittyviä monialaisia yhteistyökäytäntöjä varhaiskasvatuksen/koulun/oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa 30.5.201716 Laitinen & Hietanen-Peltola
 17. 17. 30.5.2017 Laitinen & Hietanen-Peltola17 Kiitos!#lapemuutos www.thl.fi/lape stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

×