Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö

912 views

Published on

Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö

 1. 1. 2.6.2016 1 Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen
 2. 2. 2.6.2016 22
 3. 3. 2.6.2016 3 Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset: valtakunnallinen työnjako, aluerajat ylittävien tehtävien työnjako, tuotannon järjestämisen linjaukset, laajakantoiset investoinnit, muut palvelujen saatavuuden edellyttämät toimet, tietohallinnon ja ICT:n ohjaus, maakuntien sopimuksellinen ohjaus Maakunnat • Sosiaali- ja terveydenhuolto • Pelastustoimi • Maakuntien liittojen tehtävät • Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen tehtävät • Ympäristöterveydenhuolto • Alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu • Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen • Maakunnalle lain perusteella annettavat muut alueelliset palvelut • Maakuntien välinen yhteistyö Sote-yhteistyöalueet keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa • palvelurakenteen, investointien ja palveluiden yhteensovitus • kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus, yhteistyötehtävät ja -foorumi • yhteistyösopimus • Lakisääteiset tehtävät - paikalliset tehtävät • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen • Paikallinen demokratia ja elinvoima • Yleinen toimiala Valtakunnallinenaluehallintovirasto Muut yhteiset tukipalvelut • Yhteishankinnat • Asiantuntija-arviot maakunnan oman tuotannon laadusta, vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta suhteessa muihin tuotantotapoihin • Toimitilapalvelut • Henkilöstö- ja taloushallintopalvelut • ICT -palvelut • Tutkimuksen koordinaatiopalvelut • Mahdolliset laite- infrastruktuuripalvelut YhteinenICT Julkiset palveluntuottajat Yksityiset palveluntuottajat Kolmannen sektorin palveluntuottajat Kunnat
 4. 4. 2.6.2016 4 Valmistelun eteneminen • Maakuntalaki - lain luonnos viimeisteltävänä (kesäkuu 2016) – järjestäjän ja tuottajan yleisvastuut – järjestäjän ja tuottajan velvoitteet integraation toteuttamisessa – maakunnan talouden ja hallinnon yleislaki • Sote -järjestämislaki - luonnos viimeisteltävänä: hallituksen linjauksen 5.4.2016 kirjoittaminen pykäliksi – lakiluonnos julkiseksi kesäkuussa – lausuntokierros alkaa – HE eduskunnalle aikataulusuunnitelman mukaisesti 11/2016 • Valinnanvapaus – Professori Brommelsin selvitysryhmän raportti valmistui 31.5.2016 – Hallitus linjaa tarkemman valinnanvapausmallin valmistelun perustan kesäkuun alussa – Lainvalmistelu käynnistyy - lakiluonnos marraskuussa 2016 lausunnoille
 5. 5. 2.6.2016 5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä 5
 6. 6. 2.6.2016 6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädäntö • Perustuslaki 19 § – Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä • Kuntalaki – Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (1 §) – Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §) • Terveydenhuoltolaki 11 §, 12 §, 36 § • Sosiaalihuoltolaki 2. luku 6
 7. 7. 2.6.2016 7 Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät ja rakenteet Kunnan tehtävät • Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen väestöryhmittäin • Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportointi valtuustolle vuosittain • Kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle • Paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet • Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi ja huomioon ottaminen • Kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteiden, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin seuraaminen • Nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot
 8. 8. 2.6.2016 8 Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimet 8 • Tavoitteena tukea ja palkita kuntia, jotka ovat kyenneet parantamaan tai ylläpitämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä • Mahdollisuuksia kannustimiin: – Rahalliset kannusteet osaksi kuntien valtionosuutta • prosessi- ja tulosindikaattorit • Lisätietoja: http://www.slideshare.net/THLfi/hyvinvoinnin-ja- terveyden-edistmisen-kannustin-kuntien-valtionosuuteen – Vertailutietoon perustuvat kannusteet • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkyvyys kuntalaisille lisääntyy
 9. 9. 2.6.2016 9 9 Yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnassa 1. Kuntien asiantuntijatuki ja yhteistyö 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana maakunnan johtamista 3. Ehkäisevät sote-palvelut 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana korjaaavia sote-palveluita
 10. 10. 2.6.2016 10 Tulevien maakuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 10 1) Kuntien asiantuntijatuki ja yhteistyö – Hyvinvointikertomustyön ja ennakkoarvioinnin tuki – Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinaatio sekä valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano 2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana maakunnan johtamista – Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen – Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden asettaminen sekä toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely – Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä, yhteistyössä alueen kuntien kanssa 3) Ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttaminen – Neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, neuvontapalvelut jne. 4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korjaavissa sote- palveluissa – Osana laadukasta hoitoa esimerkiksi: savuton leikkaus, lasten tukeminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne.
 11. 11. 2.6.2016 11 Alueellinen hyvinvointikertomus 11 • Toimiva ja olemassa oleva alueellisen yhteistyön rakenne ja prosessi • Tunnistaa alueen vahvuudet ja kehittämisen kohteet • Alueellinen tiedontuotanto kaksisuuntaisesti: 1. Maakunta tuottaa tietoa kuntien hyvinvointikertomustyön tueksi 2. Maakunta kokoaa kuntien hyvinvointikertomusten tuottamaa tietoa osaksi alueellista hyvinvointikertomusta -> tunnistetaan merkittävimmät alueellisesti esiin nousevat teemat • Luo tietopohjaa – Maakunnan strategiaan – Palvelujen järjestämiseen • Tukee toiminnan ohjausta
 12. 12. 2.6.2016 12 Tulevien maakuntien ohjaus - ehkäisevät palvelut • Tarvitaan pysyviä ajattelu- ja toimintatapoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi maakunnan hallinnon kaikilla tasoilla. • Ohjauksen kohdentaminen palvelujen tuotantoon todettu tehokkaaksi • Mahdollisia ohjauskeinoja: – Valtion ja maakuntien yhteistyöneuvottelut sekä järjestämistä koskevat sopimukset, jotka sisältävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteerit – Palvelun tuottajien hyväksymiskäytäntö, joka sisältää palveluntuottajille määritellyt kriteerit ehkäisevien sote-palvelujen toteuttamiselle – Maakuntien ja tuottajien julkinen vertailutieto, joissa ovat mukana mm. palveluiden kustannukset, toiminta, tuotokset ja laatu – Maakuntien ja palveluntuottajien väliset sopimukset sekä palveluntuottajille maksettuihin korvauksiin liitettävät kannusteet.
 13. 13. 2.6.2016 13 Lisätietoa • www.alueuudistus.fi • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta: http://urn.fi/URN:NBN:fi- fe2015111217152 • Kannustava elementti kuntien valtionosuuteen: http://www.slideshare.net/THLfi/hyvinvoinnin-ja- terveyden-edistmisen-kannustin-kuntien- valtionosuuteen • Alueellinen hyvinvointikertomus: https://www.thl.fi/fi/web/terveyden- edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertom us/alueellinen-hyvinvointikertomus

×