SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Transtutkittavien määrä kasvaa
eksponentiaalisesti
– mikä neuvoksi?
Aino Mattila
Aikuispsykiatrian vastuualue
Tays/PSHP
Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät
Tampereella 4.5. – 5.5.2017
Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta
LT, sosiaalipsykiatrian dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, yleissairaala-
psykiatrian erityispätevyys
Päätoimi
• yleissairaalapsykiatrian vastuuyksikön ylilääkäri, Tays
• aikuispsykiatrian vastuualuejohtaja, Tays
Tutkimus ja kehitystyö
• Terveys 2011 –tutkimuksen mielenterveysryhmä (THL), krooninen kipu
(TaY), sukupuoli-identiteetti (Tays), vankien terveys (TaY ja Rise)
Koulutustoiminta
• luentoja
WPATH:in jäsen, EPATH:in perustajajäsen
WPATH = World Professional Association for Transgender Health
EPATH = European Professional Association for Transgender Health
Uudet tutkittavat Suomessa 2003 - 2016
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
TAYS nuoriso
HYKS nuoriso
TAYS aikuiset
HYKS aikuiset
Helena Vorma, STM, 2017
Tays ennen
vuotta 2002
Ylilääkäri Pentti Sorri ja psykologi Hilkka-Liisa Sarkkinen tekivät
vuosien ajan sukupuoli-identiteettitutkimuksia Taysin
yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla.
Nk. second opinion –arvio tehtiin yksikön sisällä.
Potilaita tuli harvakseltaan.
Tutkimuksia tehtiin muutamassa muussakin yksikössä Suomessa.
Lääkintöhallitus/TEO myönsi tai hylkäsi kastraatioluvan, joka oli
edellytys sukuelinkirurgisille hoidoille. Tutkinut psykiatri teki
lausunnon. Kielteisestä päätöksestä ei voinut valittaa.
STM:n asetus 1053/2002: 2 ja 3 §
2§:…Sukupuolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito
keskitetään Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja
Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Kun henkilö hakeutuu
hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hänen sukupuoli-
identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohjata
jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista. …
STM:n asetus 1053/2002: 2 ja 3 §
3§: Henkilön transseksuaalisuuden tutkimusta, hoitoa ja
seurantaa varten Helsingin yliopistollisessa
keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa
on transseksuaalisuuden tutkimukseen ja hoitoon
perehtynyt moniammatillinen työryhmä.
Työryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että se pystyy
huolehtimaan asianmukaisesti transseksuaalisuuden
diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Työryhmän
toiminnasta vastaa psykiatrian erikoislääkäri…
6 §Lääketieteellinen selvitys transseksuaalin
sukupuolen vahvistamista varten
Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:ssä
tarkoitetussa selvityksessä henkilön vahvistamiseksi kuuluvaksi
vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmässä
merkitty kuuluvaksi tulee olla perusteltu lausunto siitä että:
1) henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen;
2) hän elää tämän sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa; ja
3) hänet on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön.
Lääketieteellisen selvityksen antaa 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän
psykiatrian erikoislääkäri. Lisäksi toisen 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän
psykiatrian erikoislääkärin tulee tapaamalla potilas henkilökohtaisesti
selvittää, että sukupuolen vahvistamisen lääketieteelliset edellytykset
täyttyvät. Kummankin psykiatrian erikoislääkärin selvityksestä tulee käydä
yksiselitteisesti ilmi, täyttyvätkö kaikki edellä mainitut sukupuolen
vahvistamisen lääketieteelliset edellytykset.
Lain herättämiä kysymyksiä
• miten sukupuoli-identiteettiä ja sukupuoliroolia mitataan?
• onko olemassa lääketieteellinen määritelmä
sukupuolirooleista?
• miten määritellään kokemuksen pysyvyys?
• 15 vuoden kokemuksen ja satojen tutkittujen potilaiden
jälkeen esittäjällä ei edelleenkään ole näihin vastausta
• varsinkaan lain vaatimaan sukupuoliroolin määrittelyyn
ei löydy validia lääketieteellistä määritelmää
• mihin lausunto silloin perustuu?
F64.0 Transsukupuolisuus
= poissulkudiagnoosi
Tavallisesti henkilöllä on tunne oman anatomisen
sukupuolen epämiellyttävyydestä tai epäasian-
mukaisuudesta.
A. Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen
edustajana. Tavallisesti tähän liittyy toive saada kirurgista
ja hormonaalista hoitoa oman ruumiin muuttamiseksi
mahdollisimman samankaltaiseksi kuin toivottu sukupuoli.
B. Transseksuaalisen identiteetin kokemus on kestänyt
vähintään kaksi vuotta.
C. Kyseessä ei ole muun mielenterveyshäiriön, esimerkiksi
skitsofrenian oire tai kromosomipoikkeavuus.
Etiologiasta ei kattavaa teoriaa
• psykologisia teorioita
• ongelmat varhaisessa vuorovaikutuksessa,
samaistuminen toisen sukupuolen vanhempaan etc.
• biologisia teorioita
• häiriöt hormonitoiminnassa sikiöaikana tai syntymän
jälkeen
• aivojen sukupuolikäyttäytymiseen liittyvien alueiden
kehittyminen eri suuntaan kuin muu ruumis,
”keskushermostoon rajoittuva intersukupuolisuus”
(geneettinen tausta? huom. kaksoset)
• heterogeeninen etiologia?
• deskriptiivinen diagnoosi sateenvarjokäsite?
Diagnostinen vaihe n. 6 kk (TAYS)
• tavoitteena sukupuoli-identiteetin diagnosointi
poliklinikkakäynneillä = poissulku- ja erotusdiagnostiikkaa
• tilataan mahd. aiempia hoitokertomuksia
• 1-2 käyntiä sairaanhoitajalla (n. 1,5-2 h)
• 1 käynti sosiaalityöntekijällä (n. 2-3 h)
• 1-2 käyntiä psykiatrilla (n. 1,5-3 h)
• psykologin tutkimus – yleensä 2 käyntiä (yht. useita tunteja)
ja henk.koht. palaute
• läheistapaaminen dg-vaiheen aikana tai jälkeen
• palautehoitoneuvottelu
• läsnä tutkittava, kaikki työntekijät (tavoite), mahdollisesti läheisiä
• diagnoosi  joko aloitetaan sukupuolen korjaushoito tai ohjataan
muualle hoitoon
Fyysinen sukupuolen korjaus MtoF
(male to female)
• psykiatri tekee lähetteet (ks. asetus: hoitosuunnitelma)
• GYN: hormonihoito, useimmiten antiandrogeeni + estrogeeni:
aloitettava tutkineessa sairaalassa (myös valtak. keskitettyä)
• IHO: epilaatio eli parran poisto laserilla, sähköneulalla tai
valoimpulssihoidolla
• FON: foniatrinen hoito: foniatrin tutkimus, ääniterapia
puheterapeutilla
• KOR: KNK-hoito: aataminomenan höyläys, äänikirurgia
• KIR: muu kirurgia: rintaimplantit, kasvokirurgia (harvoin)
• KIR: sukuelinkirurgia (pl. mahd. pelkkä orkiektomia) Töölön
sairaalassa
– kummankin yksikön psykiatrin puoltava lausunto
Fyysinen sukupuolen korjaus FtoM
(female to male)
• psykiatri tekee lähetteet (ks. asetus: hoitosuunnitelma)
• GYN: hormonihoito (valtak. kesk.): testosteroni (geeli, injektio)
• KIR: mastektomia eli ”rintojen poisto” eli rintakehän
maskulinisaatioleikkaus
• FON: joskus ääniterapia
• KIR: sukuelinkirurgia
• kummankin yksikön psykiatrin puoltava lausunto
• ennen varsinaista kirurgiaa kohdun, munasarjojen ja vaginan
poisto
• hyvin suuri osa (>50%) FtoM-potilaista ei hakeudu
falloplastiaan (ainakaan heti)
Sosiaalinen sukupuolen korjaus
• diagnostisen vaiheen jälkeen alkaa yleensä nk. tosielämän koe eli
real life test
• kestää käytännössä noin vuoden
• osa odottaa ensin jonkin aikaa hormonihoidon tuomia
muutoksia ennen RLT:n aloitusta
• etunimien muutos (ei vielä hetu:n muutosta)
• sosiaalinen ’ulostulo’ työpaikalla, oppilaitoksessa,
sukujuhlissa, lasten koulussa, viranomaisille jne.
• eläminen oikeaksi koetussa sukupuoliroolissa vuorokauden
ympäri (vaateostot, julkiset WC:t…)
• lopulta sukupuolen vahvistaminen eli henkilötunnuksen
muuttaminen: kummankin yksikön psykiatrin henkilökohtaiseen
tapaamiseen perustuva puoltava lausunto
Hoidon tuloksellisuus
• kansainvälinen meta-analyysi (Murad et al. 2010) käsitti 1 800
hormonihoidon sisältänyttä sukupuolen korjausta:
• 70–80 %:lla todettiin merkitsevää parantumista dysforiassa,
psykologisissa oireissa, elämänlaadussa ja seksuaalielämässä
• katuminen
• harvinaista
• 1422 anomusta virallisen sukupuolen muuttamisesta Länsi-
Saksassa 1981-1990, näistä 0,4% takaisin entiseen
• 213 anomusta Ruotsissa 1972-1992, näistä 3,8% takaisin
entiseen
Kaikki eivät etene hoitoihin
• kliininen tuntuma: n. 30% ei saa diagnoosia (F64.0 tai F64.8) tai ei
muuten etene hoitoihin
• ei diagnoosia, koska:
• selkeä psykoosioireilu selittää kokemuksen (erittäin harvinaista)
• 2 v:n ”aikakriteeri” ei täyty
• todetaan identiteettihämmennys (persoonallisuuden kehitys kesken,
persoonallisuuden rajatilastruktuuri)
• osa saa diagnoosin, mutta hoitoa ei aloiteta, koska:
• komorbidia psykiatrista oireilua hoidettava ensin
• elämänhallinta erittäin huonoa
• suurelle osalle suositus 2-3 v:n psykoterapeuttisesta työskentelystä
ennen mahdollista uutta lähetettä
• osan kanssa päästään yhteisymmärrykseen, osa raivostuu ja alkaa laatia
muistutuksia/valituksia/kanteluita (jotkut kaikkia näitä yhtä aikaa copy
paste –metodilla)
Minne muuhun hoitoon?
• häiriöt usein sen verran lieviä,
etteivät ylitä esh:n kynnystä
• identiteettiongelma saattaa
kuitenkin jumittaa muuta
elämää huomattavasti
• usein annetaan myös suositus
psykoterapeuttisesta
työskentelystä ennen
mahdollista uutta lähetettä
• ongelmana usein, että mitään
hoidon tarvetta ei koeta, ei ole
motivaatiota muuhun kuin
”asian ajamiseen”
TAYS
HYKS
”Paradigman” muutos
Aiemmin tutkimuksiin tuli pääasiassa potilaita, jotka olivat
pitkään ja vakaasti kokeneet kuuluvansa nimenomaan nk.
vastakkaiseen sukupuoleen.
”Paradigman” muutos
Aiemmin tutkimuksiin tuli pääasiassa potilaita, jotka olivat
pitkään ja vakaasti kokeneet kuuluvansa nimenomaan nk.
vastakkaiseen sukupuoleen.
Nykyään tutkimuksiin tulee yhä enemmän potilaita, joiden
kokemus ei ole ”binäärinen”. He kutsuvat itseään
”muunsukupuolisiksi”.
Aino Mattila ja Jouko Lönnqvist:
Sukupuoli-identiteetin variaatiot; Psykiatria (31.10.2014)
”DSM-luokituksen nuorten ja aikuisten diagnoosia muutettiin huomattavasti
viidenteen versioon. Siinä ei enää puhuta sukupuoli-identiteettihäiriöstä
vaan sukupuolidysforiasta (gender dysphoria). Näin korostetaan sitä, että
epätyypillinen sukupuoli-identiteetti sinänsä ei ole kliininen ongelma, vaan
kehon ja identiteetin yhteensopimattomuuteen mahdollisesti liittyvä
subjektiivinen kärsimys. Samalla diagnoosi huomioi myös muita sukupuoli-
identiteetin kokemisen ulottuvuuksia kuin pelkän kaksinapaisen mies-nais-
jaottelun ("jokin vaihtoehtoinen määritetystä sukupuolesta poikkeava
sukupuoli"). Tämä koskee myös mahdollisia toiveita ruumiillisista
sukupuolen korjaushoidoista: henkilön ei tarvitse välttämättä toivoa mitään
ruumiillista hoitoa tai hän voi toivoa vain osaa niistä. ICD-10-diagnoosi F64.8
Muu määritetty sukupuoli-identiteetin häiriö lienee tässä yhteydessä
käyttökelpoisin. Tieteellisessä kirjallisuudessa puhutaan nykyään sukupuoli-
identiteettihäiriöiden sijaan yhä useammin sukupuoli-identiteetin
variaatioista.”
Artikkelin tunnus: pkr01507 (015.007) © 2016 Kustannus Oy Duodecim
Suunnitelma: ICD-11
• sukupuoli-identiteettidiagnoosit poistetaan psykiatrian osiosta
• siirretään uuteen luokkaan 17 Conditions related to sexual health
• yksi diagnoosi HA70 Gender incongruence of adolescence or adulthood:
“Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized
by a marked and persistent incongruence between an individual’s
experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire
to ‘transition’, in order to live and be accepted as a person of the
experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other
health care services to make the individual’s body align, as much as
desired and to the extent possible, with the experienced gender. The
diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender variant
behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the
diagnosis.”
• vastakkainen sukupuoli  koettu sukupuoli, ”muunsukupuoliset”
• ei aikakriteeriä (vrt. 2 v. ICD-10:ssä)
STM:n asetus 1053/2002: 2 ja 3 §
2§:…Sukupuolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito
keskitetään Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja
Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Kun henkilö hakeutuu
hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hänen sukupuoli-
identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohjata
jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista. …
Transsukupuolisuuden ja muiden sukupuoli-
identiteetin variaatioiden esiintyvyys
• ei väestötutkimuksia
• kliinisten aineistojen pohjalta tehty meta-analyysi (Arcelus et al. 2015):
transsukupuolisuuden esiintyvyys 4,6/100 000
• naisesta mieheksi 2,6/100 000 ja miehestä naiseksi 6,8/100 000
• lukuihin vaikuttavat diagnostiset kriteerit ja tarjolla olevat
hoitovaihtoehdot
• eivät kuvaa transsukupuolisuuden tai muiden sukupuolivariaatioiden
todellista määrää väestössä
• monessa muussakin Euroopan maassa tutkimuksiin hakeutuneiden
määrät ovat olleet koko ajan kasvussa
• Suomalaisen, yli 9 000 nuorta aikuista käsittäneen kaksostutkimuksen
mukaan peräti 6 % oli joskus kokenut, että kuuluu toiseen sukupuoleen
tai haluaisi toisen sukupuolen kehon, näistä 61% oli naisia ja 39% miehiä
(Ålgars et al. 2010)
Miksi tutkittavien määrät lisääntyvät?
• pohdintoja kirjallisuudessa:
• transasioiden näkyvyys lisääntynyt mm. medioissa
• sukupuolidysforian destigmatisointi
• tieto internetissä lisääntynyt
• tutkimukset mahdollisia myös alaikäisille
• muita syitä?
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Taysin aikuispsykiatrian tutkittavien keski-ikä 2003-2014
Kaikki MtoF FtoM
Aluksi miehestä naiseksi (MtoF) –tutkittavia oli enemmän kuin
naisesta mieheksi (FtoM) –tutkittavia.
Suhde on kääntynyt päinvastaiseksi.
Uudet tutkittavat Suomessa 2003 - 2016
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
TAYS nuoriso
HYKS nuoriso
TAYS aikuiset
HYKS aikuiset
Helena Vorma, STM, 2017
Ghaziani, A ; Taylor, V; Stone, A. Cycles of Sameness and Difference in LGBT Social Movements.
In: Annual Review of Sociology; 2016 (42): 165-183
Edited by: Cook, KS; Massey, DS
Sukupuoli-identiteetti – vakaa identiteetti – vaihtuva
identiteetti – kollektiivinen identiteetti - mikä kuuluu
terveydenhuollolle – mihin vastauksia antaisi sosiologia tms.?
Mikä neuvoksi?
• onko lääketieteellisellä psykiatrialla yksinään mahdollisuus selvitä
tämän ilmiön kanssa?
• kaksi tiimiä yrittää keskenään pärjätä
• olemme johtavat asiantuntijat Suomessa
• muita ei ole, yksinäistä
• kaikenlaisen negatiivisuuden sietämistä
• aika ja taidotkaan eivät riitä laaja-alaiseen ilmiöiden tutkimiseen ja
haltuunottoon
• onko todella pidettävä subjektiivisena oikeutena saada lähete suoraan
tertiääriyksikköön?
• ei ole tahoa, joka toimisi ”ohjausryhmänä”
• kannanottoja ja ratkaisuja toki tulee
muistutuksiin/valituksiin/kanteluihin, mutta kukaan ei
järjestelmällisesti seuraa, mitä tehdään
• kuka sparraisi?
• pitäisi pystyä myös tekemään esim. seurantatutkimusta
• kuka sponsoroisi?
Lähteitä
Arcelus J, Bouman WP, Van Den Noortgate W, Claes L, Witcomb G, Fernandez-
Aranda F. Systematic review and meta-analysis of prevalence studies in
transsexualism. Eur Psychiatry. 2015; 30: 807-15.
Ghaziani, A ; Taylor, V; Stone, A. Cycles of sameness and difference in LGBT social
movements. In: Annual Review of Sociology; 2016: 165-183 Edited by: Cook, KS;
Massey, DS.
Mattila A, Lönnqvist J: Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Marttunen M,
Henriksson M, Partonen T, toim. Psykiatria, 11. uud. painos. Helsinki: Kustannus Oy
Duodecim, 2014;437-454.
Mattila A, Tinkanen H, Heikinheimo O (toim.). Teema: Transsukupuolisuus.
Duodecim 2015; 131: 363-398.
Ålgars M, Santtila P, Sandnabba N K. Conflicted gender identity, body dissatisfaction,
and disordered eating in adult men and women. Sex Roles 2010; 63: 118–125.
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvoksi?

More Related Content

What's hot

Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...THL
 
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...THL
 
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....THL
 
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017THL
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...THL
 
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...THL
 
2. seminaari puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021
2. seminaari  puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 20212. seminaari  puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021
2. seminaari puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021EHYT
 
Leena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto
Leena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiottoLeena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto
Leena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiottoTHL
 
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella THL
 
Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!
Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!
Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!THL
 
Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...
Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...
Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...THL
 
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheetTyökyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheetEläketurvakeskus
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusKristian Wahlbeck
 
Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...
Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...
Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...THL
 
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelmaJaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelmaTHL
 
Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508
Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508
Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508laakariliitto
 

What's hot (19)

Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
 
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
 
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....
Tarja seuri toiminnalliset muutokset pakon käytön vähentämiseksi kssh pssä 6....
 
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
 
Terapiatakuuratkaisut
TerapiatakuuratkaisutTerapiatakuuratkaisut
Terapiatakuuratkaisut
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
 
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt - kyselytutkimuksen tuloksia 4:...
 
2. seminaari puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021
2. seminaari  puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 20212. seminaari  puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021
2. seminaari puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021
 
Leena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto
Leena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiottoLeena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto
Leena Alho: Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto
 
Riikka Riihonen
Riikka RiihonenRiikka Riihonen
Riikka Riihonen
 
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
 
Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!
Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!
Terveiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta!
 
Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...
Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...
Olemmeko tarpeeksi potilaan kanssa – työajanseurantaa psykiatrialla Keski-Suo...
 
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheetTyökyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
 
Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...
Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...
Sami Pirkola: Mielenterveyshoidon organisoinnin perusteet ja hoidon porrastus...
 
F pohjanmaa vasa_2015
F pohjanmaa vasa_2015F pohjanmaa vasa_2015
F pohjanmaa vasa_2015
 
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelmaJaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
Jaana Suvisaari Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma
 
Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508
Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508
Lääkärit yhteiskunnallisina vaikuttajina_ 140508
 

Similar to Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvoksi?

Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...
Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...
Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...THL
 
Haaramo 20 5_16_seminaari
Haaramo 20 5_16_seminaariHaaramo 20 5_16_seminaari
Haaramo 20 5_16_seminaariTHL
 
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...THL
 
enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...
enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...
enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...Työterveyslaitos
 
Kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHS
Kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHSKokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHS
Kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHSSexpo-säätiö / Sexpo Foundation
 
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitseeJaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitseeMielenterveysmessut
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: BergströmPäihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: BergströmEHYT
 
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?THL
 
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015laakariliitto
 
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Socca_osaamiskeskus
 
Paloma avauspuheenvuoro_Lehti
Paloma avauspuheenvuoro_LehtiPaloma avauspuheenvuoro_Lehti
Paloma avauspuheenvuoro_LehtiTHL
 
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015laakariliitto
 
Shakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tulokset
Shakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tuloksetShakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tulokset
Shakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tuloksetOtto Kronqvist
 
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossaVuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossaTyöterveyslaitos
 
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytyksetAika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytyksetTHL
 

Similar to Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvoksi? (20)

Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...
Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...
Uusiutuneet sairaalahoitojaksot psykiatriassa, Suomen alueellista tarkastelua...
 
Haaramo 20 5_16_seminaari
Haaramo 20 5_16_seminaariHaaramo 20 5_16_seminaari
Haaramo 20 5_16_seminaari
 
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
 
Skitsofreniakuntoutuksen keskeisistä haasteista
Skitsofreniakuntoutuksen keskeisistä haasteistaSkitsofreniakuntoutuksen keskeisistä haasteista
Skitsofreniakuntoutuksen keskeisistä haasteista
 
enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...
enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...
enetiikka lyö läpi koko terveydenhuollon, mitä teen? Selviytymiskeinoja nopea...
 
Kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHS
Kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHSKokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHS
Kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden neuvonnan tarpeesta, YTHS
 
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitseeJaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: BergströmPäihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
 
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
 
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
 
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
 
Paloma avauspuheenvuoro_Lehti
Paloma avauspuheenvuoro_LehtiPaloma avauspuheenvuoro_Lehti
Paloma avauspuheenvuoro_Lehti
 
Maahanmuuttajat terveyspalvelujen käyttäjinä
Maahanmuuttajat terveyspalvelujen käyttäjinäMaahanmuuttajat terveyspalvelujen käyttäjinä
Maahanmuuttajat terveyspalvelujen käyttäjinä
 
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015
 
Shakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tulokset
Shakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tuloksetShakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tulokset
Shakta Joogakoulun & CoPassion-hankkeen joogaintervention tulokset
 
Dr Hysni Aliu . Presentation for Psychotic depresion
 Dr Hysni Aliu . Presentation for Psychotic depresion Dr Hysni Aliu . Presentation for Psychotic depresion
Dr Hysni Aliu . Presentation for Psychotic depresion
 
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossaVuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
Vuorotyöntekijoiden unettomuus ja hoito työterveyshuollossa
 
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytyksetAika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
 
Päihdepsykiatrian poliklinikan toiminta
Päihdepsykiatrian poliklinikan toimintaPäihdepsykiatrian poliklinikan toiminta
Päihdepsykiatrian poliklinikan toiminta
 
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyysNuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvoksi?

 • 1. Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti – mikä neuvoksi? Aino Mattila Aikuispsykiatrian vastuualue Tays/PSHP Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät Tampereella 4.5. – 5.5.2017
 • 2. Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, sosiaalipsykiatrian dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, yleissairaala- psykiatrian erityispätevyys Päätoimi • yleissairaalapsykiatrian vastuuyksikön ylilääkäri, Tays • aikuispsykiatrian vastuualuejohtaja, Tays Tutkimus ja kehitystyö • Terveys 2011 –tutkimuksen mielenterveysryhmä (THL), krooninen kipu (TaY), sukupuoli-identiteetti (Tays), vankien terveys (TaY ja Rise) Koulutustoiminta • luentoja WPATH:in jäsen, EPATH:in perustajajäsen WPATH = World Professional Association for Transgender Health EPATH = European Professional Association for Transgender Health
 • 3. Uudet tutkittavat Suomessa 2003 - 2016 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 TAYS nuoriso HYKS nuoriso TAYS aikuiset HYKS aikuiset Helena Vorma, STM, 2017
 • 4. Tays ennen vuotta 2002 Ylilääkäri Pentti Sorri ja psykologi Hilkka-Liisa Sarkkinen tekivät vuosien ajan sukupuoli-identiteettitutkimuksia Taysin yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla. Nk. second opinion –arvio tehtiin yksikön sisällä. Potilaita tuli harvakseltaan. Tutkimuksia tehtiin muutamassa muussakin yksikössä Suomessa. Lääkintöhallitus/TEO myönsi tai hylkäsi kastraatioluvan, joka oli edellytys sukuelinkirurgisille hoidoille. Tutkinut psykiatri teki lausunnon. Kielteisestä päätöksestä ei voinut valittaa.
 • 5. STM:n asetus 1053/2002: 2 ja 3 § 2§:…Sukupuolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito keskitetään Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Kun henkilö hakeutuu hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hänen sukupuoli- identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohjata jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista. …
 • 6. STM:n asetus 1053/2002: 2 ja 3 § 3§: Henkilön transseksuaalisuuden tutkimusta, hoitoa ja seurantaa varten Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on transseksuaalisuuden tutkimukseen ja hoitoon perehtynyt moniammatillinen työryhmä. Työryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että se pystyy huolehtimaan asianmukaisesti transseksuaalisuuden diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Työryhmän toiminnasta vastaa psykiatrian erikoislääkäri…
 • 7. 6 §Lääketieteellinen selvitys transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä henkilön vahvistamiseksi kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmässä merkitty kuuluvaksi tulee olla perusteltu lausunto siitä että: 1) henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen; 2) hän elää tämän sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa; ja 3) hänet on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön. Lääketieteellisen selvityksen antaa 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkäri. Lisäksi toisen 3 §:ssä tarkoitetun työryhmän psykiatrian erikoislääkärin tulee tapaamalla potilas henkilökohtaisesti selvittää, että sukupuolen vahvistamisen lääketieteelliset edellytykset täyttyvät. Kummankin psykiatrian erikoislääkärin selvityksestä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, täyttyvätkö kaikki edellä mainitut sukupuolen vahvistamisen lääketieteelliset edellytykset.
 • 8. Lain herättämiä kysymyksiä • miten sukupuoli-identiteettiä ja sukupuoliroolia mitataan? • onko olemassa lääketieteellinen määritelmä sukupuolirooleista? • miten määritellään kokemuksen pysyvyys? • 15 vuoden kokemuksen ja satojen tutkittujen potilaiden jälkeen esittäjällä ei edelleenkään ole näihin vastausta • varsinkaan lain vaatimaan sukupuoliroolin määrittelyyn ei löydy validia lääketieteellistä määritelmää • mihin lausunto silloin perustuu?
 • 9. F64.0 Transsukupuolisuus = poissulkudiagnoosi Tavallisesti henkilöllä on tunne oman anatomisen sukupuolen epämiellyttävyydestä tai epäasian- mukaisuudesta. A. Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen edustajana. Tavallisesti tähän liittyy toive saada kirurgista ja hormonaalista hoitoa oman ruumiin muuttamiseksi mahdollisimman samankaltaiseksi kuin toivottu sukupuoli. B. Transseksuaalisen identiteetin kokemus on kestänyt vähintään kaksi vuotta. C. Kyseessä ei ole muun mielenterveyshäiriön, esimerkiksi skitsofrenian oire tai kromosomipoikkeavuus.
 • 10. Etiologiasta ei kattavaa teoriaa • psykologisia teorioita • ongelmat varhaisessa vuorovaikutuksessa, samaistuminen toisen sukupuolen vanhempaan etc. • biologisia teorioita • häiriöt hormonitoiminnassa sikiöaikana tai syntymän jälkeen • aivojen sukupuolikäyttäytymiseen liittyvien alueiden kehittyminen eri suuntaan kuin muu ruumis, ”keskushermostoon rajoittuva intersukupuolisuus” (geneettinen tausta? huom. kaksoset) • heterogeeninen etiologia? • deskriptiivinen diagnoosi sateenvarjokäsite?
 • 11. Diagnostinen vaihe n. 6 kk (TAYS) • tavoitteena sukupuoli-identiteetin diagnosointi poliklinikkakäynneillä = poissulku- ja erotusdiagnostiikkaa • tilataan mahd. aiempia hoitokertomuksia • 1-2 käyntiä sairaanhoitajalla (n. 1,5-2 h) • 1 käynti sosiaalityöntekijällä (n. 2-3 h) • 1-2 käyntiä psykiatrilla (n. 1,5-3 h) • psykologin tutkimus – yleensä 2 käyntiä (yht. useita tunteja) ja henk.koht. palaute • läheistapaaminen dg-vaiheen aikana tai jälkeen • palautehoitoneuvottelu • läsnä tutkittava, kaikki työntekijät (tavoite), mahdollisesti läheisiä • diagnoosi  joko aloitetaan sukupuolen korjaushoito tai ohjataan muualle hoitoon
 • 12. Fyysinen sukupuolen korjaus MtoF (male to female) • psykiatri tekee lähetteet (ks. asetus: hoitosuunnitelma) • GYN: hormonihoito, useimmiten antiandrogeeni + estrogeeni: aloitettava tutkineessa sairaalassa (myös valtak. keskitettyä) • IHO: epilaatio eli parran poisto laserilla, sähköneulalla tai valoimpulssihoidolla • FON: foniatrinen hoito: foniatrin tutkimus, ääniterapia puheterapeutilla • KOR: KNK-hoito: aataminomenan höyläys, äänikirurgia • KIR: muu kirurgia: rintaimplantit, kasvokirurgia (harvoin) • KIR: sukuelinkirurgia (pl. mahd. pelkkä orkiektomia) Töölön sairaalassa – kummankin yksikön psykiatrin puoltava lausunto
 • 13. Fyysinen sukupuolen korjaus FtoM (female to male) • psykiatri tekee lähetteet (ks. asetus: hoitosuunnitelma) • GYN: hormonihoito (valtak. kesk.): testosteroni (geeli, injektio) • KIR: mastektomia eli ”rintojen poisto” eli rintakehän maskulinisaatioleikkaus • FON: joskus ääniterapia • KIR: sukuelinkirurgia • kummankin yksikön psykiatrin puoltava lausunto • ennen varsinaista kirurgiaa kohdun, munasarjojen ja vaginan poisto • hyvin suuri osa (>50%) FtoM-potilaista ei hakeudu falloplastiaan (ainakaan heti)
 • 14. Sosiaalinen sukupuolen korjaus • diagnostisen vaiheen jälkeen alkaa yleensä nk. tosielämän koe eli real life test • kestää käytännössä noin vuoden • osa odottaa ensin jonkin aikaa hormonihoidon tuomia muutoksia ennen RLT:n aloitusta • etunimien muutos (ei vielä hetu:n muutosta) • sosiaalinen ’ulostulo’ työpaikalla, oppilaitoksessa, sukujuhlissa, lasten koulussa, viranomaisille jne. • eläminen oikeaksi koetussa sukupuoliroolissa vuorokauden ympäri (vaateostot, julkiset WC:t…) • lopulta sukupuolen vahvistaminen eli henkilötunnuksen muuttaminen: kummankin yksikön psykiatrin henkilökohtaiseen tapaamiseen perustuva puoltava lausunto
 • 15. Hoidon tuloksellisuus • kansainvälinen meta-analyysi (Murad et al. 2010) käsitti 1 800 hormonihoidon sisältänyttä sukupuolen korjausta: • 70–80 %:lla todettiin merkitsevää parantumista dysforiassa, psykologisissa oireissa, elämänlaadussa ja seksuaalielämässä • katuminen • harvinaista • 1422 anomusta virallisen sukupuolen muuttamisesta Länsi- Saksassa 1981-1990, näistä 0,4% takaisin entiseen • 213 anomusta Ruotsissa 1972-1992, näistä 3,8% takaisin entiseen
 • 16. Kaikki eivät etene hoitoihin • kliininen tuntuma: n. 30% ei saa diagnoosia (F64.0 tai F64.8) tai ei muuten etene hoitoihin • ei diagnoosia, koska: • selkeä psykoosioireilu selittää kokemuksen (erittäin harvinaista) • 2 v:n ”aikakriteeri” ei täyty • todetaan identiteettihämmennys (persoonallisuuden kehitys kesken, persoonallisuuden rajatilastruktuuri) • osa saa diagnoosin, mutta hoitoa ei aloiteta, koska: • komorbidia psykiatrista oireilua hoidettava ensin • elämänhallinta erittäin huonoa • suurelle osalle suositus 2-3 v:n psykoterapeuttisesta työskentelystä ennen mahdollista uutta lähetettä • osan kanssa päästään yhteisymmärrykseen, osa raivostuu ja alkaa laatia muistutuksia/valituksia/kanteluita (jotkut kaikkia näitä yhtä aikaa copy paste –metodilla)
 • 17. Minne muuhun hoitoon? • häiriöt usein sen verran lieviä, etteivät ylitä esh:n kynnystä • identiteettiongelma saattaa kuitenkin jumittaa muuta elämää huomattavasti • usein annetaan myös suositus psykoterapeuttisesta työskentelystä ennen mahdollista uutta lähetettä • ongelmana usein, että mitään hoidon tarvetta ei koeta, ei ole motivaatiota muuhun kuin ”asian ajamiseen” TAYS HYKS
 • 18. ”Paradigman” muutos Aiemmin tutkimuksiin tuli pääasiassa potilaita, jotka olivat pitkään ja vakaasti kokeneet kuuluvansa nimenomaan nk. vastakkaiseen sukupuoleen.
 • 19. ”Paradigman” muutos Aiemmin tutkimuksiin tuli pääasiassa potilaita, jotka olivat pitkään ja vakaasti kokeneet kuuluvansa nimenomaan nk. vastakkaiseen sukupuoleen. Nykyään tutkimuksiin tulee yhä enemmän potilaita, joiden kokemus ei ole ”binäärinen”. He kutsuvat itseään ”muunsukupuolisiksi”.
 • 20. Aino Mattila ja Jouko Lönnqvist: Sukupuoli-identiteetin variaatiot; Psykiatria (31.10.2014) ”DSM-luokituksen nuorten ja aikuisten diagnoosia muutettiin huomattavasti viidenteen versioon. Siinä ei enää puhuta sukupuoli-identiteettihäiriöstä vaan sukupuolidysforiasta (gender dysphoria). Näin korostetaan sitä, että epätyypillinen sukupuoli-identiteetti sinänsä ei ole kliininen ongelma, vaan kehon ja identiteetin yhteensopimattomuuteen mahdollisesti liittyvä subjektiivinen kärsimys. Samalla diagnoosi huomioi myös muita sukupuoli- identiteetin kokemisen ulottuvuuksia kuin pelkän kaksinapaisen mies-nais- jaottelun ("jokin vaihtoehtoinen määritetystä sukupuolesta poikkeava sukupuoli"). Tämä koskee myös mahdollisia toiveita ruumiillisista sukupuolen korjaushoidoista: henkilön ei tarvitse välttämättä toivoa mitään ruumiillista hoitoa tai hän voi toivoa vain osaa niistä. ICD-10-diagnoosi F64.8 Muu määritetty sukupuoli-identiteetin häiriö lienee tässä yhteydessä käyttökelpoisin. Tieteellisessä kirjallisuudessa puhutaan nykyään sukupuoli- identiteettihäiriöiden sijaan yhä useammin sukupuoli-identiteetin variaatioista.” Artikkelin tunnus: pkr01507 (015.007) © 2016 Kustannus Oy Duodecim
 • 21. Suunnitelma: ICD-11 • sukupuoli-identiteettidiagnoosit poistetaan psykiatrian osiosta • siirretään uuteen luokkaan 17 Conditions related to sexual health • yksi diagnoosi HA70 Gender incongruence of adolescence or adulthood: “Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual’s experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other health care services to make the individual’s body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced gender. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.” • vastakkainen sukupuoli  koettu sukupuoli, ”muunsukupuoliset” • ei aikakriteeriä (vrt. 2 v. ICD-10:ssä)
 • 22. STM:n asetus 1053/2002: 2 ja 3 § 2§:…Sukupuolen muuttamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito keskitetään Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Kun henkilö hakeutuu hoitoon transseksuaalisuuden takia tai hänen sukupuoli- identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohjata jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista. …
 • 23. Transsukupuolisuuden ja muiden sukupuoli- identiteetin variaatioiden esiintyvyys • ei väestötutkimuksia • kliinisten aineistojen pohjalta tehty meta-analyysi (Arcelus et al. 2015): transsukupuolisuuden esiintyvyys 4,6/100 000 • naisesta mieheksi 2,6/100 000 ja miehestä naiseksi 6,8/100 000 • lukuihin vaikuttavat diagnostiset kriteerit ja tarjolla olevat hoitovaihtoehdot • eivät kuvaa transsukupuolisuuden tai muiden sukupuolivariaatioiden todellista määrää väestössä • monessa muussakin Euroopan maassa tutkimuksiin hakeutuneiden määrät ovat olleet koko ajan kasvussa • Suomalaisen, yli 9 000 nuorta aikuista käsittäneen kaksostutkimuksen mukaan peräti 6 % oli joskus kokenut, että kuuluu toiseen sukupuoleen tai haluaisi toisen sukupuolen kehon, näistä 61% oli naisia ja 39% miehiä (Ålgars et al. 2010)
 • 24. Miksi tutkittavien määrät lisääntyvät? • pohdintoja kirjallisuudessa: • transasioiden näkyvyys lisääntynyt mm. medioissa • sukupuolidysforian destigmatisointi • tieto internetissä lisääntynyt • tutkimukset mahdollisia myös alaikäisille • muita syitä?
 • 25. 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taysin aikuispsykiatrian tutkittavien keski-ikä 2003-2014 Kaikki MtoF FtoM Aluksi miehestä naiseksi (MtoF) –tutkittavia oli enemmän kuin naisesta mieheksi (FtoM) –tutkittavia. Suhde on kääntynyt päinvastaiseksi.
 • 26. Uudet tutkittavat Suomessa 2003 - 2016 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 TAYS nuoriso HYKS nuoriso TAYS aikuiset HYKS aikuiset Helena Vorma, STM, 2017
 • 27. Ghaziani, A ; Taylor, V; Stone, A. Cycles of Sameness and Difference in LGBT Social Movements. In: Annual Review of Sociology; 2016 (42): 165-183 Edited by: Cook, KS; Massey, DS Sukupuoli-identiteetti – vakaa identiteetti – vaihtuva identiteetti – kollektiivinen identiteetti - mikä kuuluu terveydenhuollolle – mihin vastauksia antaisi sosiologia tms.?
 • 28. Mikä neuvoksi? • onko lääketieteellisellä psykiatrialla yksinään mahdollisuus selvitä tämän ilmiön kanssa? • kaksi tiimiä yrittää keskenään pärjätä • olemme johtavat asiantuntijat Suomessa • muita ei ole, yksinäistä • kaikenlaisen negatiivisuuden sietämistä • aika ja taidotkaan eivät riitä laaja-alaiseen ilmiöiden tutkimiseen ja haltuunottoon • onko todella pidettävä subjektiivisena oikeutena saada lähete suoraan tertiääriyksikköön? • ei ole tahoa, joka toimisi ”ohjausryhmänä” • kannanottoja ja ratkaisuja toki tulee muistutuksiin/valituksiin/kanteluihin, mutta kukaan ei järjestelmällisesti seuraa, mitä tehdään • kuka sparraisi? • pitäisi pystyä myös tekemään esim. seurantatutkimusta • kuka sponsoroisi?
 • 29. Lähteitä Arcelus J, Bouman WP, Van Den Noortgate W, Claes L, Witcomb G, Fernandez- Aranda F. Systematic review and meta-analysis of prevalence studies in transsexualism. Eur Psychiatry. 2015; 30: 807-15. Ghaziani, A ; Taylor, V; Stone, A. Cycles of sameness and difference in LGBT social movements. In: Annual Review of Sociology; 2016: 165-183 Edited by: Cook, KS; Massey, DS. Mattila A, Lönnqvist J: Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Marttunen M, Henriksson M, Partonen T, toim. Psykiatria, 11. uud. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2014;437-454. Mattila A, Tinkanen H, Heikinheimo O (toim.). Teema: Transsukupuolisuus. Duodecim 2015; 131: 363-398. Ålgars M, Santtila P, Sandnabba N K. Conflicted gender identity, body dissatisfaction, and disordered eating in adult men and women. Sex Roles 2010; 63: 118–125.