Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazyn THEY.PL - nr 1 (2012)

Magazyn.They.pl - kwartalnik wiedzy o reklamie w Internecie.

Nasze pismo kierujemy do wszystkich, którzy zawodowo związani są z marketingiem, prowadzą biznes w Internecie lub po prostu są zafascynowani wirtualnym światem równie mocno, jak my!

Zespół redakcyjny kwartalnika tworzą doświadczeni specjaliści oraz obserwatorzy trendów, którzy z radością dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkich, którzy nie chcą przegapić nowości w Internecie i e- reklamie zachęcamy do czytania!

  • Login to see the comments

Magazyn THEY.PL - nr 1 (2012)

  1. 1. [01]marzec 2012
  2. 2. NIEREGULARNIK AGENCJI MARKETINGU INTERNETOWEGO THEY.PL zeszyt 1 / marzec 2012 _ THEY.PL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Czerniowiecka 12 02-705 Warszawa tel. (22) 254 42 43 e-mail: they@they.pl www.they.pl _ Redakcja: Joanna Suchocka Projekt, skład, okładka: Ortografika Druk: Profesjadruk _ Nakład: 800 egzemplarzy _ © THEY.PL Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa 2012 Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła Printed in Poland _ PL ISSN 2084-2244 _ Wydawcą nieregularnika magazyn.they.pl jest THEY.PL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Czerniowiecka 12 02-705 Warszawa KRS: 0000403551, NIP: 521-362-34-89, REGON: 145901831 Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autorów. THEY.PL Sp. z o.o. Sp. k., ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. spis treści / 5. ____________________ / Wstępniak / 6. ___ wywiady ________ / Kampanie formularzowe / O promocji Certyfikatów ZBP w Internecie opowiada Wojciech Golicz ze Związku Banków Polskich 8. ___ okiem eksperta ____ / Remarketing / Kontrolowany zbieg okoliczności 10. ___ okiem eksperta ____ / Google Percolator / Dlaczego wyniki wyszukiwania Google zmieniają się tak często? 11. ___ okiem eksperta ____ / Europejskie rynki internetowe / Cóż że sieć globalna, gdy Internet nie ten sam 12. ___ okiem eksperta ____ / Rosyjski gigant nadchodzi / Planowane wejście wyszukiwarki Yandex do Polski 14. ___ z życia firmy ______ / Nasze Ciasteczko z warszawskiego zoo / THEY.PL adoptował mrówkojada
  3. 3. Maciej Miszczuk Dyrektor Zarządzający / THEY.PL Od ponad 5 lat w branży marketingu interneto- wego i e-commerce, wcześniej związany z bran- żą corporate finance. Miłośnik snowboardu, warszawskiego przedwojennego modernizmu, Berlina, jazzu, mopsów i swoich przyjaciół. Szczepan Przybyło Dyrektor SEO / THEY.PL 27 lat, w branży od 6. W wieku 22 lat został prezesem jednej z pierwszych agencji SEM/SEO w Polsce. Jeden z pomysłodawców i założycieli agencji THEY.PL. Prywatnie szczęśliwy mąż oraz ojciec dwójki dzieci. Częściej aniżeli z rodziną ma kontakty z wyszukiwarką Google. Michał Jabłoński Dyrektor SEM / THEY.PL Z branżą internetową związany od 10 lat. Za- nim dołączył do THEY.PL, pracował przy pro- jektach dla bankowości internetowej i e-commerce. Reklamami AdWords zarządza od 2005 r. Prywatnie miłośnik nowych techno- logii, włoskiej kuchni, gadżeciarz, snowboardzi- sta i gitarzysta amator. Mikołaj Salecki Starszy Analityk SEM / THEY.PL Z branżą e-marketingu związany od dwóch lat, wcześniej pełnił funkcję specjalisty w Polbank EFG SA. Zawodowo zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii marketingu internetowego. Prywatnie realizator dźwięku, producent mu- zyczny i pasjonat nowych brzmień. Joanna Suchocka Menedżer PR / THEY.PL Z e-marketingiem związana od dwóch lat. Jej droga zawodowa w branży wiodła od copy- writingu do e-PR. Po godzinach wykładowczy- ni akademicka. Prywatnie wielka miłośniczka teatru absurdu, twórczości Oberju i wyżłów węgierskich. autorzy numeru / wstęp niak / str_5 ___/___ wstępniak ___/ / THEY.PL ciągle się zmienia. Dla Was wprowadzamy nowe usługi, dzięki którym prze- kształcamy się w agencję zintegrowanego marketingu internetowego – nasze korzenie tkwią w działaniach SEM, wzmacniamy dział SEO, kładziemy nacisk na komplekso- we działania marketingowe w Internecie – wszak najważniejszy jest dla Was efekt. Czasem sukces w Internecie to nie tylko wyszukiwarki, choć na nich polegać można zawsze. Zmieniamy się również wizualnie. Lifting strony, bloga, nieco inna koncepcja identy- fikacji wizualnej widoczna na stronie THEY.PL. To także pomaga nam iść z duchem czasu, odkrywać nowe horyzonty nie tylko w Internecie. Jedno pozostaje niezmienne: jak zawsze dostarczamy naszym Klientom najlepsze roz- wiązania i dlatego łączy nas sukces. Wasz sukces. Chcemy, byście wiedzieli, że można na nas polegać. Z tej inspiracji przedkładamy Wam pierwszy numer naszego magazy- nu, w którym pragniemy przekazać informacje istotne dla zrozumienia perspektyw, jakie otwierają się dla Waszego biznesu w Internecie. Przyjemnej, owocnej lektury. Maciej Miszczuk Dyrektor Zarządzający THEY.PL
  4. 4. str_6 / ___/___ wywiady ___/ kampanie formularzowe / str_7 Jakie założenia przyjął ZBP, rozpoczynając internetową promocję swojej oferty? Celem internetowej kampanii reklamowej ZBP jest popularyzowanie wśród pracowników i pracodaw- ców z sektora bankowego oraz studentów i absol- wentów kierunków: bankowość, finanse, rachun- kowość, możliwości otrzymania Certyfikatu ZBP potwierdzającego uzyskanie stopnia zawodowego na danym poziomie. Kampania reklamowa ZBP prowadzona jest z inicjatywy Komitetu ds. Standar- dów Kwalifikacyjnych złożonego z przedstawicieli Banków i Szkół Bankowych – Uczestników Syste- mu Standardów. W Systemie uczestniczy obecnie 30 największych banków w Polsce oraz 13 szkół, którym ZBP nadał uprawnienia do przeprowadzania szkoleń przygotowujących do egzaminów, zgodnych z wymogami Systemu Standardów. Mamy sprecy- zowaną grupę osób, do której chcemy docierać z in- formacją. To ważne, aby bankowcy i osoby planujące ścieżkę kariery w sektorze finansowym wiedziały, że mogą wziąć udział w szkoleniach, dzięki którym po- znają nowoczesne podejście do prowadzenia działal- ności bankowej, konieczne do profesjonalnej obsługi klientów; że mają możliwość poznać przejrzysty opis wymagań, pozwalający im określić i sprecy- zować rozwój zawodowy; że mogą udokumento- wać własne kwalifikacje i wiedzę dzięki uzyskaniu jednego ze stopni zawodowych. A należy podkreślić, że korzyści z udziału w szkoleniu, zdania egzaminu przed zewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ZBP i otrzymania Certyfikatu po udokumentowaniu od- powiedniego stażu pracy w bankowości czerpie i pracownik, i instytucja finansowa. ZBP certyfikuje wykwalifikowanych bankowców także po to, aby wzmocnić reputację banku i całego sektora, bo jed- nym z wymogów Standardów Kwalifikacyjnych jest etyka bankowa. A key message kampanii reklamowych ZBP to… Kluczowy przekaz promocji oferty ZBP w Internecie brzmi: zwiększ swoje kwalifikacje zawodowe. Rocz- nie przyznawanych jest ok. 800–1000 Certyfikatów ZBP. W 2011 r. liczba ta przekroczyła 15 tys. osób. Wśród 178 tys. pracowników sektora bankowego te 15 tys. to elita bankowości. Uzyskanie Certyfikatu ZBP jest potwierdzeniem określonych kompetencji oraz zwiększeniem atrakcyjności zawodowej osób planujących karierę w sektorze bankowym. ZBP, jako samorządowa organizacja banków działających w Polsce, wspiera najwyższe standardy w zakre- sie rozwoju i kształcenia kadr bankowych. Stoimy na straży jakości wymagań wobec bankowców, kładziemy duży nacisk na kompetencje: bankową wiedzę, pożądane w codziennej pracy umiejętności i postawy. Pozostaje nam rozpropagowanie standar- dów kwalifikacyjnych wśród pracowników branży bankowo-finansowej, co robimy różnymi kanałami promocji. Jednym z nich są kampanie internetowe. Które instrumenty e-marketingu sprawdziły się najlepiej? Ze względu na specyfikę działalności bankowej izby gospodarczej, jaką jest ZBP, eksperci SEM z THEY.PL zaproponowali nam kilka rozwiązań. Metodą dotarcia do młodej kadry bankowej oraz studentów potencjalnie zainteresowanych karierą w sektorze bankowym była kampania banerowa na portalach społecznościowych Goldenline i Facebook oraz mai- -lingi rozsyłane do osób, które wypełniły specjalny internetowy formularz kontaktowy i potwierdziły tym samym swoje zainteresowanie możliwością uzyskania Certyfikatu ZBP. Z kolei ogólnymi kanała- mi informacyjnymi, najefektywniejszymi, są rekla- ma kontekstowa w sieci reklamowej Google i linki sponsorowane w wyszukiwarce. Ze względu na ich wysoką skuteczność obecnie internetowe kampanie reklamowe Systemu Standardów ZBP wykorzystu- ją w głównej mierze narzędzia systemu AdWords. Działaniom promocyjnym nadano formę kam- panii formularzowej. Jak działa jej mecha- nizm? Na potrzeby promocji internetowej zaprojektowana została strona docelowa z formularzem kontakto- wym, zaimplementowana na stronie internetowej ZBP, na którą kierowani są internauci zainteresowa- ni treściami promowanymi w naszych reklamach w Google, czyli po prostu kliknęli naszą reklamę. że dużą wartością dodaną internetowych kampanii reklamowych realizowanych przez THEY.PL jest fakt, że poza efektami wymiernymi udało się rów- nież osiągnąć efekt brandingowy i umocnić wizeru- nek ZBP jako instytucji poważnej i prestiżowej, ale także efektywnej, nowoczesnej i otwartej na zmiany. Mimo że powszechnie sektor bankowy postrze- gany jest raczej jako konserwatywny? Sektor bankowy, nawet ten tzw. konserwatywny, promuje nowoczesne rozwiązania i technologie. One przede wszystkim pozwalają bankom być bliżej swoich klientów. Regularne badania PENGAB wyraźnie pokazują, że relacje z klientami są w zawo- dzie bankowca najważniejsze i trzeba umieć o nie dbać. Polskie banki są zyskowne, stale podwyższają kapitały, ale stale następują zmiany społeczne i tech- nologiczne. Rosną oczekiwania klientów, aby usługi bankowe zaczęły pełnić rolę usług publicznych. Te oczekiwania oznaczają coraz większą odpowie- dzialność spoczywającą na pracownikach banków. I ten aspekt także będziemy uwzględniać w promo- cji Standardów Kwalifikacyjnych i Certyfikatów ZBP. kampanie formularzowe / O promocji Certyfikatów ZBP w Internecie opowiada Wojciech Golicz ze Związku Banków Polskich / wywiad: Joanna Suchocka / Z PUNKTU WIDZENIA SPECJALISTÓW SEM: UDANA KAMPANIA REKLAMOWA CIEKAWEGO I TRUDNEGO W PROMOCJI PRODUKTU. Z PUNK- TU WIDZENIA KLIENTA: ZADOWALAJĄCE EFEK- TY KAMPANII I COŚ WIĘCEJ: UGRUNTOWANIE WIZERUNKU PRESTIŻOWEJ, NOWOCZESNEJ INSTYTUCJI. O DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH CERTYFIKATÓW ZBP W SYSTEMIE STANDAR- DÓW, OD DWÓCH LAT PROWADZONYCH W INTERNECIE PRZEZ THEY.PL, ZAPYTAŁAM WOJCIECHA GOLICZA, SPECJALISTĘ W ZBP I SE- KRETARZA KOMITETU DS. STANDARDÓW KWA- LIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ. Na stronie docelowej mogą zapoznać się z podsta- wowymi informacjami na temat Certyfikatów ZBP, a za pośrednictwem formularza przesyłać nam swo- je dane kontaktowe. Następnie konsultant telefonu- je do potencjalnie zainteresowanych osób, udziela- jąc szczegółowych informacji, a następnie przesyła drogą mailową materiał dotyczący zapisania się na kurs przygotowujący do egzaminu w danej szkole czy kontakt do przedstawiciela szkoły prowadzące- go zapisy na najbliższy egzamin, do którego można przystąpić w trybie eksternistycznym. Wsparcie telemarketingowe dla kanałów promocji interne- towej umożliwia także pozyskanie informacji, jaki odsetek osób, które wypełniły formularz, zapisał się na egzamin. Inwestycja w e-marketing się opłaciła? Tak. By zmierzyć efektywność działań promocyj- nych w różnych kanałach, wprowadziliśmy system ankiet wypełnianych dobrowolnie w dniu egzaminu, z pytaniem, skąd uczestnik dowiedział się o moż- liwości uzyskania Certyfikatu ZBP. Średnio 30% badanych wskazuje stronę internetową ZBP jako źródło informacji. Tylko na przestrzeni pół roku, od początku stycznia do końca czerwca 2011 r., dzięki promocji w Google AdWords możliwość zapoznania się z ofertą Certyfikatów ZBP miało okazję 11 tys. osób. 639 wypełniło formularz kontaktowy, zgła- szając tym samym zainteresowanie promowanymi kursami i certyfikatami. Należy także nadmienić, Wojciech Golicz Specjalista w Związku Banków Polskich, Sekretarz Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej _ _
  5. 5. r zakupowej, wpływa na jej zapamiętanie i postrzega- nie. Sprawdza się to zarówno w sektorze B2C, jak i B2B. Duży kontrahent, z którym mamy właśnie podpisać umowę, a który był na naszej stronie, może odnieść wrażenie, że firma bardzo aktywnie rekla- muje się w Internecie, podczas gdy w rzeczywistości wydatki na taką kampanię są bardzo niewielkie. Można to przyrównać do starej praktyki, jaką było wykupywanie na krótki czas billboardów na drodze z lotniska do siedziby firmy, by zrobić wrażenie na dużym kliencie. Niestandardowe zastosowania Technologia i zasięg sieci, jaką dysponuje Google, sprawia, że remarketing wykorzystywany bywa na dziesiątki różnych sposobów – często nie mających wiele wspólnego z jego podstawową ideą. Ciekawym przykładem takiego zastosowania jest badanie listy stron, po jakich poruszają się nasi klienci w sie- ci – na podstawie witryn, w jakich wyświetliła się reklama. W zestawieniu z danymi dotyczącymi sku- teczności może być to bardzo cenna informacja przy wyborze miejsc docelowych dla innych kampanii. Przykazanie 11 – nie zamęczaj Remarketing to potężne narzędzie, jednak trzeba się nim umiejętnie posługiwać. I tak jak z każdą formą reklamy – nie można przesadzić. Zbyt częsty kontakt użytkownika z kreacją może być dla niego KAŻDY, KTO W CIĄGU OSTATNICH KILKUNASTU MIESIĘCY AKTYWNIE KORZYSTAŁ Z INTER- NETU, MÓGŁ ODNIEŚĆ WRAŻENIE DZIWNYCH ZBIEGÓW OKOLICZNOŚCI. NA PRZYKŁAD W KILKA DNI PO PIERWSZYCH ODWIEDZINACH W NIEZNANYM DOTĄD SKLEPIE INTERNE- TOWYM WSZĘDZIE WIDOCZNE BYŁY JEGO REKLAMY. CZY TO NA PEWNO TYLKO ZBIEG OKOLICZNOŚCI? Z wieloletniej obserwacji rynku polskiego potwier- dzonej globalnymi danymi opublikowanymi przez Google wynika, że średnio 97% użytkowników nie dokonuje na stronie konwersji (czyli np. zakupu lub innej pożądanej akcji) podczas pierwszych odwie- dzin strony. Dzięki remarketingowi można powrócić do nich ze specjalnie dopasowaną do ich potrzeb re- klamą. Sama koncepcja stosowana jest od dłuższego czasu, jednak prawdziwy potencjał pojawił się z chwilą, gdy gigant z Mountain View wprowadził taką możliwość do swojego programu AdWords. Jak to działa? Na stronie internetowej wstawia się niewielki skrypt (tzw. tag remarketingowy), który po wejściu użytkownika na tę stronę zapisuje na jego kompute- rze ciasteczko (cookie) służące do późniejszej iden- tyfikacji. Gdy rzeczony użytkownik trafi następnie na dowolną witrynę należącą do sieci reklamowej Google, będzie można wyświetlić mu remarketin- gowy komunikat w postaci kreacji tekstowej bądź graficznej. A stron obsługujących takie reklamy są miliony – od amatorskich blogów i małych serwisów hobbystycznych po największe portale internetowe na całym świecie. W samej Polsce liczbę użytkowni- ków tej sieci szacuje się na ok. 17 mln. Możliwość precyzyjnego kierowania reklamy do wy- selekcjonowanych osób w połączeniu z ogromnym zasięgiem sprawia, że remarketing to doskonałe Cross-selling i up-selling Remarketing wykorzystywany jako narzędzie zwiększające sprzedaż świetnie spisuje się też w stosunku do użytkowników, którzy dokonali już wcześniej konwersji. Dobrym rozwiązaniem jest promowanie produktów komplementarnych do wcześniej zakupionego (np. lampa błyskowa czy obiektyw do aparatu fotograficznego) bądź oferowa- nie rozszerzonej wersji produktu (np. pakiet pre- mium do zakupionego abonamentu). Maksymalna długość życia remarketingowego ciasteczka wynosi 540 dni, można więc przypomnieć się klientowi nawet po dłuższym czasie od dokonania zakupu. Taka strategia sprawdza się zarówno dla produktów sezonowych (np. oferta biur podróży), jak i tych, które po jakimś czasie się kończą (np. kosmetyki) lub nudzą (np. gry komputerowe). Grunt to dobre wrażenie Zupełnie inną strategią jest wykorzystanie remar- ketingu do zwiększenia świadomości marki. Użyt- kownicy, którzy trafiają na stronę z wyszukiwarki, często nie znają firmy, z której ofertą właśnie się ze- tknęli. Zastosowanie remarketingu pozwala uwiary- godnić brand. W takiej strategii zamiast krzykliwej reklamy, zawierającej silne wezwanie do działania, wystarczy stonowana kreacja wizerunkowa. Fakt, że użytkownik spotyka reklamy danej marki w wielu miejscach sieci, będąc w fazie podejmowania decyzji narzędzie wspomagające współczesnego marketera. Narzędzie, które można wykorzystać zarówno w tradycyjny, jak i niestandardowy sposób. Siła jego skuteczności zależy bowiem od starannie opracowa- nej strategii, ściśle uzależnionej od celów, jakie chce się osiągnąć. Motywowanie niezdecydowanych Do najbardziej popularnych strategii zaliczyć można te, w których remarketing stosuje się do bezpo- średniego zwiększania sprzedaży online. Reklamę można kierować na przykład tylko do tych osób, które były na stronie, ale nie dokonały zakupu. By dodatkowo je zmotywować, można zaoferować spe- cjalny rabat lub darmową dostawę. Jeszcze większą skuteczność uzyskamy, personalizując przekaz reklamowy poprzez zastosowanie kilku różnych kodów remarketingowych, odpowiadających okre- ślonym kategoriom produktów. Jeszcze bardziej precyzyjnym rozwiązaniem jest stworzenie listy remarketingowej osób, które umie- ściły już produkt w koszyku, ale z jakichś względów nie sfinalizowały transakcji. Są to osoby silnie zain- teresowane produktem, które warto ponownie zaanga- żować, wyświetlając im odpowiednie wezwanie do działania. Takie zabiegi są niezwykle skuteczne i bar- dzo szybko przekładają się na sprzedaż. Współczyn- -nik konwersji dla kampanii remarketingowych jest często kilkakrotnie wyższy niż średni dla całej witryny. str_8 / ___/___ okiem eksperta ___/ remarketing / str_9 re marketing / Kontrolowany zbieg okoliczności / tekst: Michał Jabłoński / męczący i sprawić, że uzyskamy odwrotny od za- mierzonego efekt. Warto więc skorzystać z opcji cappingu, czyli ograniczenia liczby wyświetleń reklamy dla jednego użytkownika. Ważne jest też odpowiednie dobranie długości życia ciasteczka, czyli de facto okresu, przez jaki nasz użytkownik będzie miał kontakt z kreacją od momentu ostatniej wizyty na stronie. Powinien być on zbieżny z dłu- gością cyklu zakupowego promowanego produktu. Pozwoli to na bardziej racjonalne wykorzystanie budżetu, gdyż trafi tylko do klientów, którzy ciągle znajdują się w lejku sprzedaży i nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji. A dobra reklama we właściwym czasie często poma- ga im taką decyzję podjąć. Odpowiednio zastosowa- ny remarketing może więc przypominać pozytywny zbieg okoliczności. Kontrolowany zbieg okoliczności. _ _
  6. 6. 1% inne 95% google 1% yahoo 1% bing str_10 ___/___ okiem eksperta ___/ google percolator / str_11___/___ okiem eksperta ___/ europejskie rynki internetowe / NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO ROKU W WYSZUKIWARCE GOOGLE DOSZŁO DO BARDZO DUŻEJ ZMIA- NY DOTYCZĄCEJ AKTUALIZACJI WYNIKÓW WYSZUKIWANIA. Z PEWNOŚCIĄ KAŻDY, KTO OD DŁUŻSZE- GO CZASU MONITORUJE POZYCJE STRON, ZAUWAŻYŁ, ŻE WYNIKI WYSZUKIWANIA BARDZO CZĘSTO ULEGAJĄ ZMIANIE (NAWET KILKA RAZY DZIENNIE). A JESZCZE PARĘ LAT TEMU JEDEN UPDATE WY- NIKÓW WYSZUKIWANIA NA TYDZIEŃ BYŁ TRAKTOWANY JAKO NAD WYRAZ SZYBKA AKTUALIZACJA. CO SPOWODOWAŁO TAKIE PRZYŚPIESZENIE? google percolator / Dlaczego wyniki wyszukiwania Google zmieniają się tak często? / tekst: Szczepan Przybyło / europejskie rynki internetowe / Cóż że sieć globalna, gdy Internet nie ten sam / tekst: Maciej Miszczuk / Reklama internetowa poza granicami kraju jest dużą szansą dla polskiego biznesu. Skoro tyle firm inwestuje w tłumaczenie swoich stron www na języki obce, dlaczego nie pójść o krok dalej: postawić na internetową promocję produktów czy usług za granicą. Ale nigdy nie można zapominać, że w każdym kraju reklama w sieci ma odrębną specyfi- kę. Poszczególne nacje korzystają z Internetu nieco inaczej. W Polsce monopolistą jest Google. Założe- nie, że tak jest wszędzie, może okazać się zgubne. Na przykład w Rosji hegemonem wyszukiwarko- wym jest Yandex: ma 61% udziałów w rynku, Google – zaledwie 26%. Z kolei w Czechach do nie- dawna większość internautów korzystała z Sezna- mu, ale Google do tej pory jest chętniej wybierany przez mniejszą grupę osób o szczególnym profilu: młodych i wykształconych. Ma to duże znaczenie dla kampanii reklamowych produktów skierowa- nych do takiej właśnie grupy docelowej – wówczas lepiej wybrać mniej popularny, ale bardziej precyzyj- ny kanał promocji. Jeszcze inny przykład: Włosi nie lubią kupować przez Internet, preferują zakupy offline. Za to Face- book, miejsce odpowiednie do kreowania wizerunku marki i budowania relacji z klientem, we Włoszech jest bardzo popularny. Biznesmeni działający na rynkach zagranicznych powinni również zdawać sobie sprawę z szeregu innych kwestii: dlaczego nawet bardzo przyzwoicie prowadzona kampania reklamowa w wyszukiwarce Google na przesyconym rynku brytyjskim może być nieopłacalna? Dlaczego e-marketing w Niemczech ma sens nawet przy nie- wielkim udziale w rynku reklamy internetowej? Opracowując strategie e-marketingowe produktów i usług kierowanych na rynki zagraniczne, należy wziąć pod uwagę m.in. tego typu czynniki. Jak z tej wiedzy czerpać korzyści? Tego dowiecie się z opracowanego przez THEY.PL raportu Marketing internetowy na największych rynkach Europy, w którym analizujemy i omawia- my dla Was sytuację na rynkach internetowych SPRZEDAŻ WSPIERANA REKLAMĄ INTERNETO- WĄ ZA GRANICĄ? ŚWIETNY POMYSŁ, Z JEDNYM ZASTRZEŻENIEM: EKSPORTOWANIE POLSKICH PRODUKTÓW I USŁUG WRAZ Z POLSKĄ PER- SPEKTYWĄ MYŚLENIA O INTERNECIE I ZACHO- WANIACH KONSUMENTÓW NIE GWARANTUJE SUKCESU. takich krajów jak Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Turcja i Hiszpania. Raport stanowi esencję unikalnej wiedzy z zakresu e-marketingu w Europie. To pozycja obowiązkowa dla polskich firm działających na zagranicznych rynkach inter- netowych. Raport Marketing internetowy na największych rynkach Europy opracowany został przez eksper- tów THEY.PL, we współpracy z IAB Polska i PwC. Można pobrać go nieodpłatnie ze strony raport.they.pl Kiedyś pytaliśmy, kiedy będzie update Google zamiast technologii MapReduce wprowadził nową platformę obliczeniową zwaną Google Perco- lator. Dawniej aktualizowanie indeksu na bieżąco nie było możliwe. W MapReduce indeks wyników wyszukiwania zmieniał się dla całej bazy Google na raz – wraz z updatem dla wszystkich stron, o których roboty Google’a zgromadziły informacje na temat wykrytych zmian: czy to przyrostu pod- stron czy pojawienia się nowej treści. Za każdym razem trzeba było obliczać całość indeksu od począt- ku, ponieważ nowo znalezione strony mogły mieć linki do reszty stron Sieci. Dziś widzimy błyskawiczne efekty Natomiast Percolator rejestruje każdą zmianę z chwilą, gdy zostanie wykryta przez robota Go- ogle’a. Dzięki losowemu dostępowi do liczącej wiele petabajtów bazy danych możliwe stają się szybkie aktualizacje indeksu bez konieczności przetwarza- nia go w całości. Dzięki temu użytkownicy Interne- tu uzyskują możliwie najbardziej aktualny indeks wyników wyszukiwania, a ja jako pozycjoner mogę chwalić się efektami własnej pracy nawet w kilka godzin po podpisaniu umowy. _ _
  7. 7. 61% yandex 26% google 8% search.mail.ru 2% google (obrazki) 2% rambler 1% str_12 ___/___ okiem eksperta ___/ rosyjski gigant nadchodzi / str_13 rosyjski gigant nadchodzi / Planowane wejście wyszukiwarki Yandex do Polski / tekst: Mikołaj Salecki / YANDEX, GIGANT WŚRÓD ROSYJSKICH WYSZU- KIWAREK, PRZYMIERZA SIĘ DO WEJŚCIA NA POLSKI RYNEK. GDYBY PRZYJĄŁ SIĘ W NASZYM KRAJU, JEGO SYSTEM REKLAMOWY, STANO- WIĄC KONKURENCJĘ DLA NARZĘDZI GOOGLE, MÓGŁBY WPŁYNĄĆ NA ZMIANĘ MYŚLENIA O KAMPANIACH REKLAMOWYCH W WYSZUKI- WARKACH. JAKIE SĄ NA TO SZANSE? W Rosji Yandex opanował ponad 61% rynku wyszu- kiwareki nieustępliwie walczy z hegemonem światowym Google’em, posiadającym jedynie 26% udziałów w rynku rosyjskim. Z czego wynika tak duża popularność Yandexa? Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że Yandex pojawił się w Rosji wcześniej niż Google. To pomogło mu budować pozycję lidera. Część specjalistów twierdzi także, że istotnym powodem jest niedoskonałość algo- rytmów Google’a, które mało dokładnie indeksują teksty w języku rosyjskim. Google w Polsce i na świecie W Polsce i na świecie sytuacja kształtuje się zupeł- nie inaczej: Google ma 91% udziałów w rynku światowym, a polski Internet zdominował niemal całkowicie. Któż nie ma strony startowej przeglą- darki ustawionej na Google.pl? Amerykański hege- Efektywne internetowe kampanie reklamowe w Rosji Z doświadczeń zespołu THEY.PL specjalizującego się w prowadzeniu kampanii w Rosji wynika, że najlepsze efekty przynosi emisja reklam w dwóch systemach jednocześnie: zarówno w najpotężniejszym Yandexie, jak i w mniej popularnym Google.ru. Takie połączenie pokrywa większą część rosyjskojęzycznego rynku i po- zwala dotrzeć do znacznie większego grona potencjalnych klientów. Daje też możliwość zastosowania pełnego wachlarza technik optymalizacyjnych kampanii. O kampaniach reklamowych w rosyjskojęzycznym Internecie więcej dowiecie się z następnego numeru naszego magazynu. mon swą pozycję buduje bardzo aktywnym uczest- nictwem w kreowaniu WWW, udostępniając kolejne zintegrowane funkcjonalności (ostatnio na świecie szerokim echem odbił się start projektu Google+), a także wyznacza trendy w reklamie wyszukiwarko- wej, walczy o użytkowników, m.in. rozdając za darmo kupony AdWords (dołącza je nawet do wydań popularnych gazet), prowadzi szkolenia dla agencji marketingu internetowego i kampanie edukacyjne dla przedsiębiorców. Wszystko to zagraża przyszłej pozycji Yandexa w Polsce. Rosyjska wyszukiwarka już raz próbowała wejść do polskiego Internetu, w 2003 r., jednak pole- gła w walce z konkurencją – nie tylko z Google’em, ale i z Onetem. Teraz szykuje się do podjęcia kolej- nej próby. Czy przyjmie się w Polsce? Udane wejście Yandexa na polski rynek jest możli- we, ale pod jednym warunkiem: Yandex musi wy- przedzić swojego największego konkurenta o kilka kroków, zaproponować coś nowego, efektywniej- szego. To, co obecnie proponuje Yandex, jest zbyt podobne do oferty Google AdWords, a w wielu miej- scach amerykańskie rozwiązania są niedoścignione. Walka o prym na rynku wyszukiwarkowym trwa. Google stale testuje i wdraża nowe funkcje swojego _ systemu, co daje reklamodawcom coraz więcej narzędzi pozwalających obniżać koszty kampanii przy jednoczesnym zwiększaniu sprzedaży online. Wystarczy wspomnieć chociażby niedawno udostęp- nione targetowanie behawioralne czy remarketing w sieci reklamowej Google. Potrzebny krok na przód Choć system reklamowy Yandexa posiada pewne funkcjonalności cenne z punktu widzenia menadże- rów SEM, jego obecny kształt to stanowczo za mało, by zaistnieć w Polsce. Mimo że na rynku rosyjskim efekty kampanii reklamowych w Yandexie są spekta- kularne, w naszym kraju, przy obecnej pozycji Google’a, Yandex pozostaje bez szans na zdeklasowa- nie monopolisty.
  8. 8. Honorowym rodzicem mrówkojada Cookie jest nasze ciasteczko z warszawskiego zoo / THEY.PL adoptował mrówkojada GDY COOKIE BYŁA MAŁA, CAŁE DNIE SPAŁA ZWINIĘTA W KŁĘBEK POD OGONEM MATKI, A NA SPACERY WYBIERAŁA SIĘ TYLKO NA JEJ GRZBIECIE. DZIŚ JEST PEŁNA WIGORU I NABRA- ŁA SAMODZIELNOŚCI. SAMICZKA MRÓWKOJADA ZE STOŁECZNEGO ZOO ZOSTAŁA HONOROWĄ PODOPIECZNĄ AGENCJI THEY.PL. Przyszła na świat 1 lipca w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Jej narodziny były wielkim wydarze- niem, bowiem mrówkojad olbrzymi jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, notowanym w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych przez Międzynaro- dową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Jego rozmnażanie w niewoli nie jest łatwe. W Polsce istnieją trzy ogrody zoologiczne, które mogą poszczycić się hodowlą tego rzadkiego gatun- ku: w Warszawie, Poznaniu i Opolu. Dzięki doświad- czeniu i troskliwości opiekunów ze stołecznego ZOO nasza Cookie jest już piątym pokoleniem warszaw- skich mrówkojadów. Nazwaliśmy ją Cookie, ponieważ z wirtualnymi cookiesami pracujemy na co dzień, a tak niebanalne zwierzę zasługuje na skojarzenia pełne słodyczy. Honorowymi rodzicami małego mrówkojada zosta- liśmy dzięki Programowi Honorowej Adopcji prowa- dzonemu przez Fundację PANDA, która od ponad dwudziestu lat gromadzi środki na rozwój Warszaw- skiego Ogrodu Zoologicznego. str_14 ___/___ z życia firmy ___/ ciasteczko z warszawskiego zoo / _ to nowoczesna agencja reklamowa specjalizująca się w planowaniu i realizacji długoterminowych strategii promocji w Internecie. Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa, przygotowania i wdrażania internetowych kampanii rekla- mowych w Polsce i za granicą. www.they.pl www.blog.they.pl Strategie e-marketingowe nie jednorazowy projekt, a długotrwały proces Performance marketing rozliczanie za osiągnięte korzyści Usability i optymalizacja konwersji ergonomia stron www i satysfakcja użytkowników SEO pozycjonowanie stron wyższe miejsce w rankingu Consulting i szkolenia wiedza i doświadczenie ekspertów Marketing mobilny reklamy tekstowe i graficzne w telefonie E-mail marketing prosto na pocztę grupy docelowej Linki sponsorowane reklama tekstowa w wyszu- kiwarce i na stronach www Remarketing przypominanie o ofercie zainteresowanym e-PR lepsza komunikacja z otoczeniem w Internecie Display kreacje graficzne w trafnych kanałach promocji Web analytics precyzyjny pomiar i trafne wnioski str_15 _
  9. 9. SEM ?! Wychodzimy na rynki zagraniczne ?! tik-tak tik-tak Zrobione mrówki warszawa pyszka ... nie boimy się wyzwań O THEY.PL CZYTAJ NA STRONIE 13. realizujemy internetowe kampanie reklamowe na całym świecie O EUROPEJSKICH RYNKACH INTERNETOWYCH CZYTAJ NA STRONIE 9. rzeczy niemożliwe robimy od ręki, a na cuda potrzebujemy kilku godzin DLACZEGO WYNIKI WYSZUKIWANIA GOOGLE ZMIENIAJĄ SIĘ TAK CZĘSTO – CZYTAJ NA STRONIE 8. naszym podopiecznym jest mrówkojad Cookie z warszawskiego ZOO

×