เกษตรทฤษฎีใหม่

2,424 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกษตรทฤษฎีใหม่

 1. 1. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาริ นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 2. 2. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนว พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของ ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ นาไปสู่ความสามารถ ในการพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลด ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของ ธรรมชาติ หรือการ เปลี่ยนแปลงจาก ปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความ เพียรและความอดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความ สามัคคี นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 3. 3. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือแบบพื้นฐาน กับแบบก้าวหน้า ได้ดั้งนี้ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ทีมงแก้ปญหาของเกษตรกรทีอยู่ ่ ุ่ ั ่ ห่างไกลแหล่งน้า ต้องพึ่งน้าฝนและประสบความเสี่ยง จากการ ที่น้าไม่พอเพียง แม้กระทั่งสาหรับการปลูกข้าว เพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุด บ่อเพื่อแก้ปัญหา ในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความ เสี่ยงเรื่องน้า จะทาให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพื่อการ บริโภคยังชีพในระดับหนึ่ง ได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายใน ส่วนที่เหลือเพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน ตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 4. 4. แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้น ครองสิริราชสมบัติ เมื่อ พุทธศักราช 2489 เป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จแปรพระราชฐาน และเสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมพสกนิกร โดยเฉพาะประชาชนในชนบทและท้องถิ่น ทุรกันดารทั่วราชอาณาจักรอย่างสม่าเสมอพระองค์ได้ทรงประสบกับความทุกข์ยากของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง โดย เฉพาะพสกนิกร ที่เป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คนเหล่านี้ล้วนแต่ประสบกับปัญหาในการประกอบอาชีพ เนื่องจากอาชีพการเกษตรนั้นต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้า ลมฟ้าอากาศ รวมทั้งศัตรูพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเมื่อก่อน ดินเคยอุดมสมบูรณ์ปลูกพืช อะไรก็เจริญเติบโต สามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลได้ นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 5. 5. แต่ปัจจุบันดินมีสภาพเสื่อมโทรมขาดแร่ ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โรคและแมลงศัตรูต่าง ๆ ก็ระบาดรุนแรงมากขึ้น ปลูกพืชอะไรถ้าหากไม่ ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ก็จะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลิตผล ไม่เพียงแต่โรคและแมลงศัตรู พืชเท่านั้น ยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกมากมายที่ก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เช่นฝนแล้ง น้า ท่วม พายุลูกเห็บ เป็นต้น นอกจากนี้ การประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่นๆเช่น สภาวะ เศรษฐกิจและการตลาดเป็นสาคัญ ถ้าหากปีใดเศรษฐกิจดี ตลาดมีความต้องการสูง ราคาผลิตผลทางการเกษตรก็จะดี ไปด้วยเกษตรกรที่ประกอบอาชีพนี้ ก็จะขายผลิตผลได้ ในราคาสูง สามารถมีรายได้ เพียงพอต่อการครองชีพ ภายใน ครอบครัว แต่ถ้าหากปีใดเศรษฐกิจตกต่า รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนที่ลงไป ประสบกับภาวะขาดทุน บางรายถึงกับล้มละลาย ไปก็มีไม่น้อย นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 6. 6. ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ทรงทราบและตระหนักถึงความทุกข์ยาก ของพสกนิกรของพระองค์ จึงทรงพระราชดาริเพื่อแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยเน้นที่เกษตรกรยาก จนในเขตน้าฝน ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ70 ของเกษตรกรทั้งประเทศ เกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีพื้น ที่ทาการเกษตรประมาณ 5-15 ไร่ แนวทางในการแก้ปัญหาก็คือ การจัดการแหล่งน้าให้พอเพียงต่อการปลูกพืชในช่วงที่ ไม่มีฝน เนื่องจากน้าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการปลูกพืช หากมีน้าเพียงพอ เกษตรกรก็สามารถปลูกพืชได้ทั้งปี มีงาน ทาและมีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปทางานที่อื่นดังกระแสพระราชดารัสความว่า "หลักสาคัญต้องมี น้าบริโภค น้าใช้ น้าเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่ามีชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้าคนอยู่ไม่ได้" นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 7. 7. ประโยชน์และความสาคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ "เกษตรทฤษฎีใหม่"เป็นแนวทางหนึ่งซึ่ง เป็นความหวังที่จะทาให้เกษตรกรไทย มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น และจะทาให้ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศชาติโดยรวม มีความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป เนื่องจากการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อเกษตรกรมีอาหารไว้บริโภค มีงาน ทา มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ และครอบครัวอยู่อย่างอบอุ่นและมีความสุขถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีสภาพ เช่นนี้แล้ว ก็จะทาให้ประเทศชาติ มั่นคงทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เกษตรทฤษฎีใหม่ จึงมี ความสาคัญและจาเป็นต่อประเทศชาติยิ่ง ความสาคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ สรุปได้ดังนี้ นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 8. 8. เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดและแก้ปัญหาภัยแล้งได้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ กว่าร้อยละ 70 อยูนอกเขตชล ประทาน ซึงเป็นเขตการเกษตรทีอาศัยน้าฝนเพียง ่ ่ ่อย่างเดียว หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประเทศไทยมีระบบชลประทาน ทั้งประเทศประมาณ ร้อยละ 21 ของพื้นที่การเกษตรเท่านั้นหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือ การขุดสระน้าเพื่อกัก เก็บน้าในช่วงที่มีฝนตกสาหรับเก็บไว้ใช้ในการเกษตรยามขาดแคลน ซึ่งจะทาให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตน้า ฝนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้าไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลน นับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ สามารถแก้ปัญหา หรือลดปัญหาความแห้งแล้งที่เกษตรกรประสบอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 9. 9. เกษตรทฤษฎีใหม่ทาให้การใช้พื้นที่การเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชอย่างเหมาะสม เช่น แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว และปลูก พืชชนิดอื่นๆ ได้แก่พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร และไม้ใช้สอย รวมทั้งมีการจัดแบ่งพื้นที่สาหรับเป็นที่อยู่อาศัย และใน บริเวณที่อยู่อาศัยนี้เอง สามารถใช้เป็นที่ปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค การจัดสรรพื้นที่แบบนี้จะทาให้ พื้นที่ทุกส่วนได้นามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สามารถใช้พื้นที่ได้ตลอดทั้งปี ผิดกับเมื่อก่อนที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะปลูก พืชชนิดเดียว พื้นที่ก็ไม่ได้นามาใช้เต็มที่ มีการใช้เฉพาะที่หรือบางฤดูกาลเท่านั้น นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 10. 10. เกษตรทฤษฎีใหม่ทาให้เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอ การแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ อันได้แก่ ส่วนแรกประมาณร้อยละ 30 สาหรับขุดสระน้า สามารถใช้เลี้ยงปลาไว้ บริโภค ในครัวเรือนได้ ส่วนที่ 2 ประมาณร้อยละ 30 ใช้สาหรับปลูกข้าว จะทาให้ เกษตรกรมีข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักไว้ บริโภค ภายใน ครัวเรือน อย่างเพียงพอ ตลอดทั้งปี ส่วนที่ 3 ประมาณร้อยละ 30 ใช้สาหรับปลูกพืชชนิดอื่นๆ เช่น พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ผลิตผลจากพืชเหล่านี้ก็สามารถนามาบริโภคได้เช่นกัน นอกจากนี้ บริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยก็สามารถใช้เป็น ที่เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด สาหรับใช้เป็นอาหารบริโภคภายในครัวเรือน จึงถือได้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ สามารถทาให้เกษตรกรมี อาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 11. 11. เกษตรทฤษฎีใหม่ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นระบบ การเกษตรที่จัดให้มีแหล่งน้าสาหรับการเกษตร มีการจัดสรร พื้นที่ สาหรับ ปลูกพืชหลาย ชนิดอย่างเหมาะสม และหมุนเวียนปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ อย่างคุ้มค่าและมีรายได้ หมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยรวมแล้วจึงทาให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้นต่างจากเมื่อก่อนที่เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชชนิด เดียวหรือมีเพียงครั้งเดียว ในหนึ่งปี จึงไม่เพียงพอต่อการดารงชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ทาให้เกษตรกรมีงานทาตลอดทั้งปี โดยปกติแล้วเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนั้น จะประกอบอาชีพหรือปลูกพืชเพียงปีละครั้ง มีช่วงระยะเวลา การทางานในแต่ละปีประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้น เวลาที่เหลือก็เป็นการว่างงานตามฤดูกาล บางรายก็ต้องเดินทางไปทางานที่ อื่น แต่เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ทาให้มีงานทาตลอดทั้งปี ไม่ต้องไปหางานทาที่อื่น นับว่าเกษตร ทฤษฎีใหม่ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานในท้องถิ่นที่เป็นการว่างงานตามฤดูกาลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาการ เคลื่อนย้ายแรงงานของประชากรในระดับชุมชนและระดับประเทศได้ เพราะถ้าหากเกษตรการมีงานทามีรายได้ในท้องถิ่นของ ตนเองแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปทางานที่อื่น นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 12. 12. เกษตรทฤษฎีใหม่ทาให้ปญหาสังคมลดลง จากที่กล่าวมา นับว่าเกษตร ัทฤษฎีใหม่สามารถทาให้เกษตรมีอาหารไว้บริโภค มีงานทา มีรายได้เพียงพอต่อการ ดารงชีพ เกษตรกรก็ไม่ต้องไปทางานในภาคอุตสาหกรรมหรือบริการตามเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ เพราะการ ที่เกษตรกรต้องอพยพไปอาศัยอยู่ตามเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่นั้นก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัดนอก จากนี้ ยังเกิดปัญหาในด้านครอบครัวของเกษตรกรเอง เพราะเมื่อเกษตรกรออกไปทางานที่อื่น ทาให้ครอบครัวขาดความอบ อุ่น สภาพเช่นนี้ทาให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมามากมาย เช่น บุตรหลานไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา ขาดการ ศึกษา ติดยาเสพติด ซึ่งล้วนแต่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แต่เมื่อเกษตรกรทาการเกษตรทฤษ ฎีใหม่ จะทาให้เกษตรกรมีงานทาอยู่กับบ้าน มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะลดน้อยลง นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 13. 13. เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้ ลักษณะของเกษตรทฤษฎีใหม่ นั้นจะเน้นการใช้แรงงานภายในครอบครัว ถ้าเกษตรกรมีสมาชิกภายในครอบครัว 5-6 คน ก็ จะสามารถมีแรงงานเพียงพอสาหรับการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ได้ การดาเนินงานก็ไม่จาเป็น ต้องพึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภายนอกหรือจากต่างประเทศมากนัก อีกประการหนึ่งแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่มักจะ เน้นการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในการปลูกพืช และการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ หรือ สมุนไพร ในการป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 14. 14. เกษตรทฤษฎีใหม่ทาให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้น ดังคาที่กล่าวกันมาตั้งแต่อดีตว่า "ชาวนา คือ กระดูกสันหลังของชาติ" เกษตรทฤษฎีใหม่จะทาให้เกษตรกรซึ่งเป็น กระดูกสันหลังของชาติมีความมั่นคง เนื่องจากมีงานทา มีอาหารบริโภค มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ จึงทาให้เกษตรกรมี กาลังในการจับจ่ายใช้สอยตามอัตภาพ ดังนั้นเมื่อเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานของประเทศมีความมั่นคง ก็จะทาให้ประเทศชาติมั่นคง ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศส่วนรวมก็จะมั่นคงตามมาด้วย และถ้าหากเกษตรกรไทยปฏิบัติ หรือทาเกษตรทฤษฎีใหม่และยึด หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเวลานานแล้วประเทศชาติก็คงไม่ต้อง ประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบัน นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42
 15. 15. เกษตรทฤษฎีใหม่ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นทฤษฎีที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง เป็นรูปธรรม เมื่อนาทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งยึดหลักการพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัด ก็จะเป็นที่มั่นใจได้ว่าประชากรจะมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุข ไม่มีปัญหาการว่างงานและขาดแคลนอาหารบริโภค ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ก็จะลดน้อยลง ประเทศชาติก็จะมั่นคงแข็งแรง ลดการพึ่งพาจากภายนอกหรือต่างประเทศ ดังนั้น การพัฒนาการประกอบ อาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้จะเป็นการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป นางสาวเจนจิรา ทรงทอง ม.4/8 เลขที่ 42

×