Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TFONE financial results_1H2010

3,628 views

Published on

TelForceOne Group financial results after the 1H 2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TFONE financial results_1H2010

 1. 1. Konsekwentnie: kolejny kwartał stabilnego wzrostu Wyniki Grupy TelForceOne SA po H1 2010. Wiesław ywicki Wiceprezes Zarządu Lidia Papierowska Dyrektor Finansowa Warszawa, 24 sierpnia 2010 r.
 2. 2. Podsumowanie I półrocza 2010 r. Przychody ze sprzeda y Komentarz Wyniki finansowe wzrosły na ka dym poziomie – od zysku brutto ze sprzeda y po zysk 1H09 52,1 netto. -6,5% Skonsolidowany zysk netto Grupy w I połowie 2010 r. wyniósł 2,0 mln PLN – spółka utrzymuje się na stabilnej ście ce organicznego wzrostu. 1H10 48,7 Rentowność netto wzrosła do 4,0%, o 2,5 p.p. w stosunku do H1 2009. Znacząco obni one zostało zadłu enie spółki, współczynnik długu netto / EBITDA obni ył się do 11,4 w 1H2010, czyli o 35,2% w stosunku do 1H2009. EBITDA Udział przychody myPhone w stosunku do przychodów Grupy wzrósł z 13% do 27%. 1H09 4,0 W maju 2010 r. spółka pozyskała 2,25 mln PLN drogą emisji akcji serii E kierowanej do inwestorów instytucjonalnych. +28,7% Poprawa sytuacji finansowej spółek z Grupy pozwoliła na uzyskanie lepszych 1H10 5,2 warunków finansowania kredytowego. Ogłoszona w maju 2010 r. strategia na lata 2010-2012 i wzmocnienie osobwe zarządu stanowią podstawę do kolejnych kwartałów stabilnego wzrostu organiczego. Zysk netto Spółka myPhone podpisała umowę z azjatyckim producentem Lenovo Group w zakresie produkcji dedykowanych aparatów komórkowych marki myPhone. 1H09 0,8 +150,9% 1H10 2,0 Spółka utrzymuje stabilny i organiczny wzrost. Realizacja strategii ukierunkowana na zrównowa ony wzrost rentowności. 2
 3. 3. Profil działalności • Lider na rynku akcesoriów mobilnych w Polsce: – 40% udziału w rynku – stabilna pozycja od 3 lat – pozostałe 60% rynku podzielone pomiędzy 10 mniejszych podmiotów • Pozycja lidera na rynkach czeskim i słowackim. • Nowoczesny dostawca atrakcyjnych grup produktowych: – telefony komórkowe i akcesoria GSM – materiały eksploatacyjne do drukarek – produkty RTV • Operator ogólnopolskiej sieci punktów sprzeda y detalicznej zlokalizowanych w największych centrach handlowych - Teletorium. • Twórca własnej marki telefonów komórkowych - myPhone 3
 4. 4. Rozbudowana sieć dystrybucji 4 własne hurtownie 17 sklepów internetowych 51 obce hurtownie 16 sieci handlowych sklepów w 10 sieciach operatorów 2000 GSM 10 dystrybutorów akcesoriów RTV sklepów nieautoryzowanych przez 760 operatorów GSM 80 sklepów z artykułami Elektro-RTV odbiorców materiałów zagranicznych odbiorców akcesoriów 315 eksploatacyjnych do drukarek 125 GSM 92 zagranicznych odbiorców materiałów eksploatacyjnych do drukarek 3470 łącznie: kontrahentów 4
 5. 5. Struktura przychodów dostosowana do perspektyw rozwoju rynku Struktura rodzajowa przychodów Komentarz Rosnący udział materiałów eksploatacyjnych do 82% aparaty i akcesoria GSM drukarek oraz akcesoriów RTV w strukturze przychodów. Wyraźny wzrost znaczenia spółki myPhone w generowaniu przychodów. 15% materiały eksploatacyjne do drukarek Poziom przychodów Teletorium w 1H2010 ustabilizował się na poziomie, który będzie powtarzany w kolejnych okresach. 3% pozostałe, w tym akcesoria RTV Struktura przychodów wg spółek Zdywersyfikowana struktura przychodów 1H09 45% 13% 15% 28% ze wzrastającym udziałem najbardziej perspektywicznych segmentów 1H10 47% 27% 8% 18% TelForceOne Teletorium myPhone Pozostałe 5
 6. 6. Ni sze koszty, wy sza wydajność Amortyzacja Usługi obce Wynagrodzenia z [mln PLN] [mln PLN] ubezpieczeniami i Komentarz innymi świadczeniami [mln PLN] Dalsze ograniczenia w najbardziej istotnych grupach kosztów: koszty usług obcych spadły o 10,0%, a koszt -5,4% -10,0% -27,9% wynagrodzeń z pochodnymi o 27,9% w stosunku do 1H2009. Poziom zatrudnienia w Grupie zmniejszył się o prawie 70% w latach 2007-2009. 1,1 1,0 9,5 8,6 4,8 3,4 W okresie zmniejszania zatrudnienia znacząco wzrosła sprzeda na jednego zatrudnionego, mimo obni enia skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y. 1H2009 1H2010 1H2009 1H2010 1H2009 1H2010 Sprzeda na jednego zatrudnionego wzrosła w okresie 2007-2009 o 156,1%, ze 193 tys. zł do 494 tys. zł. Liczba zatrudnionych w Grupie Sprzeda na zatrudnionego Wyrównany poziom kobiet i mę czyzn w zespole. Spółka na koniec okresu [tys. PLN] utrzymuje parytet. [etaty] Sprzeda na zatrudnionego będzie Aktualnie grupa zwiększa zatrudnienie w zespołach mogła być porównywana handlowych i produkcyjnym materiałów drukarkowych. -67,8% +156,1% z poprzednimi latami po zakończeniu roku 2010. Sezonowość sprzeda y w bran y pokazuje, e przychody w II półroczu roku są wy sze ni w I 643 Przewidywany półroczu. Systematyczny mocny nadzór nad 491 wzrost 494 poziomem kosztów jest kontynuowany, 303 255 mimo znaczących historycznych dokonań 207 191 193 w tym zakresie. 2007 2008 2009 1H10 2007 2008 2009 1H10 6
 7. 7. Wyniki I półrocza 2010 r. Legenda: 1H 2009 [mln PLN, %] 1H 2010 Przychody ze sprzeda y Mar a brutto na sprzeda y Komentarz do wyników Niewielki, 6,5 procentowy spadek przychodów ze 1H09 52,1 1H09 34,1 % sprzeda y w stosunku do 1H2009. -6,5% +3,0 p.p. Wzrost ma y brutto na sprzeda y o 3,0 p.p. do poziomu 37,1%. 1H10 48,7 1H10 37,1 % Wzrost EBITDA do 5,2 mln zł, czyli o 28,7% w stosunku do 1H2009. Jeszcze wy szy wzrost zysku operacyjnego (o 40,7%) w EBITDA Mar a EBITDA stosunku do 1H 2009, do wartości 4,2 mln zł. Wzrost rentowności EBITDA oraz rentowności zysku 1H09 4,0 1H09 7,7 % operacyjnego o 2,9 p.p. +28,7% +2,9 p.p. Wzrost mar y EBIT o 2,6 p.p. do 7,8%. 1H10 5,2 1H10 10,7 % EBIT Mar a EBIT W I półroczu 2010 r. nastąpił znaczny wzrost wszystkich poziomów rentowności 1H09 2,9 1H09 5,7 % +40,7% +2,9 p.p. 1H10 4,2 1H10 8,5 % 7
 8. 8. Wyniki I półrocza 2010 r. Legenda: 1H 2009 [mln PLN, %] 1H 2010 Zysk netto Mar a netto Komentarz do wyników Zysk netto wzrósł do 2,0 mln zł, prawie półtora raza w 1H09 0,8 1H09 1,5% stosunku do pierwszego półrocza roku 2009. +150,9% +2,5 p.p. W 2Q2010 utrzymała się stabilna tendencja generowania ok. 1 mln zł zysku netto kwartalnie. 1H10 2,0 1H10 4,0 % Mar a netto wzrosła o 2,5 p.p. do 4,0% w 1H2010. Dzięki dalszej poprawie gospodarki magazynowej i systemu zarządzania logistyką oraz dzięki Dane Suma bilansowa Kapitał obrotowy netto* dokapitalizowaniu spółki w drodze emisji akcji kapitał obrotowy wzrósł o 6,0 mln zł, czyli o 42,9% w stosunku do 1H2009. 1H09 145, 2 1H09 14,0 Poprawa sytuacji finansowej spółki i lepsze warunki -8,2% +42,9% kredytowania spółek zale nych pozwoliły na obni enie długu netto do 59,2 mln zł, czyli o 16,1% w stosunku do 1H10 138,4 1H10 20,0 1H2009. Współczynnik długu netto / EBITDA, konsekwentnie obni any od początku 2009 roku, spadł w 1H2010 do Dług netto Dług netto / EBITDA wartości 11,4, czyli o 35,2% w stosunku do 1H2009. 1H09 70,6 1H09 17,6 -16,1% -35,2% Usprawnione zarządzanie logistyką i wysoka dyscyplina finansowa skutkują 1H10 59,2 1H10 11,4 znaczącą poprawą sytuacji finansowej spółki. * Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowiązania bie ące (krótkoterminowe) 8
 9. 9. Trendy rynkowe i kierunki rozwoju Działania spółki w celu wykorzystania trendów rynkowych Regularne wprowadzenie nowych modeli dostosowanych do ka dego rodzaju potrzeb Telefon komórkowy atrybutem ycia codziennego Podwy szanie jakości i utrzymanie gwarancji na produkty myPhone Usprawnianie modeli z kategorii Simple Life, wprowadzanie nowych modeli z tej serii. Zwiększający się popyt na prostą Poda dostosowana do popytu z uwzględnieniem czasu funkcjonalność aparatów telefonicznych produkcji oraz łańcucha dostaw i magazynowania. Aparaty dedykowane osobom w wieku emerytalnym wyposa one w dodatkowe elementy np. wbudowane w telefon Wzrasta rynek dla seniorów. Zjawisko latarki – które ułatwiają ycie. starzenia się społeczeństwa Odpowiednia komunikacja produktowa kierowana do seniorów oraz dedykowane standardy obsługi klienta. Polacy w swoich decyzjach konsumpcyjnych wcią kierują się Alternatywne materiały do drukarek ceną. TFO dostarcza dobrą jakość za atrakcyjną cenę. po ądane Zwiększanie dostępności produktów na rynku poprzez sieci dystrybucji i salony sprzeda y. Dostarczanie atrakcyjnych i u ytecznych gad etów i U ytkownicy lubią akcesoria mobilne i akcesoriów, czyniących rzeczywistość bardziej mobilną. gad ety Produkty na czasie - w zgodzie z panującymi trendami i modą. 9
 10. 10. myPhone – sukcesu ciąg dalszy Sprzeda aparatów GSM w Polsce [szt.] Komentarz Szacowany udział myPhone w rynku Open Total Open Market Operatorzy W 1H2010 sprzedano 83 tys. Sztuk aparatów Market w Polsce: 6-7%. myPhone, o 137% więcej ni w analogicznym okresie roku 2009. GSM 8 000 000 1 112 000 6 888 000 2009 Dobrze rozwija się sprzeda aparatów na nowych myPhone 113 000 83 000 30 000 rynkach: Węgry (sieci Tesco), Słowenia (operator SI GSM bd 350 000 bd mobile), Estonia (operator Elise). Znacząco rośnie te H1 2010 sprzeda do czeskiego operatora T-Mobile. W Polsce myPhone 64 000* 26 000 38 000 aparaty myPhone dostępne są w największych sieciach GSM bd ok. 800 000 bd hadlowych (Media Markt, Saturn, Biedronka, Real). 2010P myPhone W 1H2010 myPhone wprowadził do sprzeda y 8 nowych modeli, w większości urządzeń obsługujących dwie karty SIM. Trzy z nich wyposa ono te w odbiornik TV. Wśród premier znalazły się dwa Sprzeda aparatów myPhone telefony z serii myPhone Simple Life. [szt.] W aktualnym portfolio myPhone znajduje się 18 +137% modeli z technologią Dual SIM, 3 modele na jedną kartę SIM, 7 modeli z odbiornikiem TV, 7 z dotykowym ekranem oraz 4 modele z serii myPhone Simple Life. Do końca roku 2010 firma zaprezentuje 11 premierowych modeli, w tym serie próbne dwóch urządzeń z systemem android, a tak e modele Dual 83 000 SIM produkowane we współpracy z fabryką Lenovo. 78 000 W roku 2009 na rynku aktywnych było 44,8 mln kart 35 000 SIM. Utrzymuje się trend posiadania więcej ni jednego numeru telefonu komórkowego. 1H09 2H09 1H10 * Dot. sprzeda y w Polsce. Pozostałe 19 000 szt. aparatów było dystrybuowane za granicą. 10
 11. 11. Kampania reklamowa myPhone • Na IV kwartał 2010 r. spółka zaplanowała kampanię reklamową w celu wzmocnienia świadomości marki. • Wspierane będą głównie modele serii Simple Life oraz terminale z technologii DualSIM. • Kreacja reklamowa będzie wzbogacona wizerunkiem Izabeli Trojanowskiej, która od kwietnia 2010 r. jest ambasadorem myPhone Simple Life. • Spółka myPhone pozostaje motorem przychodów Grupy Kapitałowej. Udział przychodów myPhone w strukturze obrotów Grupy w H1 2010 wyniósł 27%. • Zabiegi wizerunkowe mają na celu zwiększenie sprzeda y i długoterminowe związanie Klientów z marką myPhone. 11
 12. 12. Wzrost segmentu alternatywnych materiałów do drukarek [mln PLN, %] Przychody ze sprzeda y Komentarz Wg własnych szacunków, TF1 zajmuje pozycję w pierwszej 5. w 2008 11,6 segmencie atramentów i w pierwszej 7. w segmencie tonerów. +26,6% W latach 2007-2009 udziały TF1 rosły w wy szym tempie ni rynek. Do końca 2012 roku TelForceOne planuje uplasować się w pierwszej 3 na 2009 14,7 liście dostawców atramentów oraz w pierwszej 4 w kategorii tonerów. Produkty TF1 są produkowane i sprzedawane zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001, a usterkowość wynosi zaledwie 0,66% (jedna z najni szych Przychody ze sprzeda y wartości na rynku). 7,1 Dynamicznie rosnący rynek alternatywnych materiałów eksploatacyjnych 1H09 do drukarek pozwala szacować, i dalszy rozwój tego obszaru i inwestycje związane podwy szaniem jakości oferowanych produktów przyniosą spółce +15,0% w najbli szych kwartałach wzrost przychodów w tym segmencie na poziomie 30% rocznie i będą rosły szybciej ni rynek. 1H10 8,1 Udział w przychodach TFO 1H08 15% Rosnące udziały w atrakcyjnym rynku, którego wartość +18 p.p. rynku w 2009 roku wyniosła przeszło 250 mln PLN w cenach hurtowych netto. 1H09 33% +6 p.p. 1H10 39% 12
 13. 13. Grupa Kapitałowa spółki w Polsce spółki za granicą sieć teletorium MyPhone Sp. z Teletorium Sp. z 100%* 100% CPA Czechy S.r.o. 100% o.o. o.o. * poprzez R2 Inwest R2 Inwest Sp. z 70% CPA Slovakia S.r.o. 100% o.o. RED DOG Sp. z TelForceOne 100% 100% o.o. Rumunia 100% Telcon Sp. z o.o. 13
 14. 14. Akcjonariat, RN i Zarząd Kapitał zakładowy i liczba akcji Zarząd Sebastian ywicki – Prezes Zarządu Kapitał zakładowy wynosi 8.032.848 PLN i dzieli się na: 5.000.000 akcji serii A Wiesław ywicki - Wiceprezes Zarządu 2.500.000 akcji serii B Adam Kowalski – Członek Zarządu ds. handlowych 9.640 akcji serii C 73.208 akcji serii D 450.000 akcji serii E Springfield Investments S.a.r.l. KAPS Investment Sp. z o.o. Rada Nadzorcza Sebatian Sawicki Pozostali Dariusz Ciborski – Przewodniczący RN Olga Olkowska – Wiceprzewodnicząca RN 38,3% Prof. Tomasz Koch – Członek RN 46,1% Włodzimierz Traczyk – Członek RN Paweł Płócienniczak – Członek RN 8,8% 6,8% 14
 15. 15. Kurs akcji i obroty w okresie 12 miesięcy Średni kurs w okresie 5,4 PLN P/E 21,2 Średnie obroty na sesji 40 418 szt. P/BV 0,6 Obroty [szt.] Kurs [PLN] 400 000 8 350 000 7 300 000 6 250 000 5 200 000 4 150 000 3 100 000 2 50 000 1 0 0 2009- 08- 24 2010- 01- 08 2010- 05- 26 15
 16. 16. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wiesław ywicki Wiceprezes Zarządu TelForceOne SA T: +48-691-735-662 E: wieslaw.zywicki@telforceone.pl Piotr Biernacki Associate Director Euro RSCG Sensors Sp. z o.o. T: +48-693-330-003 E: piotr.biernacki@eurorscg.pl 16

×