Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TelForceOne financial_results_1h2011

3,324 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TelForceOne financial_results_1h2011

 1. 1. Rozwój zgodnie z założoną strategią<br />Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za 1H2011<br />Wiesław Żywicki<br />Wiceprezes Zarządu<br />Lidia Papierowska<br />Dyrektor Finansowa<br />Warszawa, 30 sierpnia 2011 r.<br />
 2. 2. Agenda<br />Podsumowanie 2011H1<br />Profil działalności<br />Rynki, trendy i kierunki rozwoju TFO oraz strategia Grupy<br />Omówienie wyników finansowych za 2011H1<br />Główne wydarzenia w 2011H1 i plany na 2011H2<br />Akcjonariat i kurs akcji<br />2<br />
 3. 3. Podsumowanie wyników za 1H2011<br />3<br />
 4. 4. Agenda<br />Podsumowanie 2011H1<br />Profil działalności<br />Rynki, trendy i kierunki rozwoju TFO oraz strategia Grupy<br />Omówienie wyników finansowych za 2011H1<br />Główne wydarzenia w 2011H1 i plany na 2011H2<br />Akcjonariat i kurs akcji<br />4<br />
 5. 5. Obszary działalności<br />5<br />
 6. 6. Kanały sprzedaży<br />3 469 kontrahentów<br />Sieci handlowe [15]<br />Sklepy w 10 sieciach operatorów [2000]<br />Sklepy nieautoryzowane przez operatorów GSM [760]<br />Polscy i zagraniczni odbiorcy materiałów eksploatacyjnych do drukarek[407]<br />Zagraniczni odbiorcy akcesoriów GSM [125]<br />Sklepy z artykułami Elektro-RTV [80]<br />Hurtownie [55]<br />Sklepy internetowe [17]<br />Dystrybutorzy akcesoriów RTV [10]<br />6<br />
 7. 7. myPhone<br />7<br />Międzynarodowy zasięg – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Austria, Niemcy<br />Udział w myPhone w rynku open market to ponad 6,5%, a w kanale sprzedaży Internet do ponad 9%<br />Sprzedaż aparatów myPhone stale rośnie – w 1H 2011 wyniosła 84 tys. szt.<br />Powodem utrzymania wartości sprzedaży z 2H2010 było, niezależne od spółki, zaprzestanie projektu przez jednego z operatorów wirtualnych<br />Sprzedaż aparatów myPhone po korekcie nieorganicznej [tys. szt.]<br />Sprzedaż aparatów myPhone [tys. szt.]<br />21,7%<br />0%<br />
 8. 8. Agenda<br />Podsumowanie 2011H1<br />Profil działalności<br />Rynki, trendy i kierunki rozwoju TFO oraz strategia Grupy<br />Omówienie wyników finansowych za 2011H1<br />Główne wydarzenia w 2011H1 i plany na 2011H2<br />Akcjonariat i kurs akcji<br />8<br />
 9. 9. Handel detaliczny w 2011H1<br />9<br />7,6% wzrost sprzedaży detalicznej w stosunku do analogicznego okresu roku 2010<br />Dynamika sprzedaży detalicznej (analogiczny okres roku poprzedniego=100, ceny stałe)<br />Utrzymywanie się dodatniej dynamiki analizowanego wskaźnika nieprzerwanie od maja 2010 r. wskazuje na utrwalenie ożywienia popytu konsumpcyjnego w polskiej gospodarce<br />Źródło: GUS<br />
 10. 10. Trendy konsumenckie<br />10<br />Nastroje handlu detalicznego w 2011 roku:<br />Zdecydowanie lepsze nastroje konsumenckie panują obecnie w segmencie sieci wielkoformatowych niż w małoformatowych, o czym świadczy wysoki poziom wskaźnika nastroju handlu detalicznego<br />Najlepsza sytuacja panuje w dyskontach, gdzie wskaźnik nastroju handlu detalicznego ukształtował się w 2011 r. na poziomie 32 pkt.<br />Najgorsze nastroje panują w segmencie sklepów niezależnych – wskaźnik nastrojów handlu detalicznego wyniósł -15 punktów<br />Przewaga pozytywnej oceny przedstawicieli handlu wielkoformatowego co do przyszłej sytuacji finansowej ich sklepów<br />Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w 2Q2011:<br />26,3 p.p. <br /> spadek o 0,8 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału<br />
 11. 11. Oświetlenie LED<br />Rynek LED będzie się szybko rozwijał dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii, a także przez dodatkowe wsparcie ze strony rządów działających na rzecz oświetlenia energooszczędnego<br /> <br />11<br />Źródło: Frost & Sullivan<br />
 12. 12. Strategia TFO na lata 2010-2012 <br />Cele strategiczne<br />Utrzymanie dominacji aparatów myPhone w dwóch segmentach rynku<br />Zdobycie jednej z trzech pierwszych pozycji w segmencie alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek<br />Utrzymanie pozycji w segmencie akcesoriów mobilnych i dalsza ekspansja zagraniczna<br />Narzędzia realizacji strategii<br />Stały rozwój oferty produktowej i rozszerzenie skali produkcji krajowej materiałów eksploatacyjnych do drukarek<br />Nawiązywanie współpracy z kolejnymi kontrahentami o ogólnokrajowej skali działania<br />Stosowanie nowoczesnych metod zarządzania optymalizujących koszty działalności operacyjnej<br />Reinwestowanie zysków osiąganych przez spółkę w latach 2009-2011<br />12<br />
 13. 13. Agenda<br />Podsumowanie 2011H1<br />Profil działalności<br />Rynki, trendy i kierunki rozwoju TFO oraz strategia Grupy<br />Omówienie wyników finansowych za 2011H1<br />Główne wydarzenia w 2011H1 i plany na 2011H2<br />Akcjonariat i kurs akcji<br />13<br />
 14. 14. Skonsolidowane przychody[mln PLN]<br />14<br />Skonsolidowane przychody w ujęciu q/q<br />W I półroczu 2011 spółka wygenerowała 48,7 mln zł przychodów, utrzymując poziom z analogicznego okresu roku 2010<br />W II kwartale przychody TelForceOne ukształtowały się na poziomie 23,8 mln zł, co oznacza spadek o 5,2% <br />Skonsolidowane przychody w ujęciu r/r<br />
 15. 15. Struktura przychodów<br />15<br />Struktura przychodóww Grupie Kapitałowej w 1H2011<br />Geograficzna struktura przychodów w 1H2011<br />102,3 mln PLN <br />
 16. 16. Skonsolidowane wyniki finansowe[mln PLN]<br />16<br />Zysk brutto<br />EBIT<br />Spadek zysku brutto, EBIT, EBITDA oraz zysku netto w 1H2011 wynika głównie z czynników zewnętrznych: spowolnienia gospodarki europejskiej w drugim kwartale i niezależnego od spółki zdarzenia jednorazowego<br />Na wyniki finansowe spółki oddziałuje także niekorzystna tendencja widoczna na całym europejskim rynku materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących<br />-12,2%<br />-38,1%<br />Zysk netto<br />EBITDA<br />-32,7%<br />-55,0%<br />
 17. 17. Marże<br />17<br />Marża brutto<br />Marża EBIT<br />Marża brutto ukształtowała się w I półroczu 2011 na poziomie 6,4%, co stanowi spadek o 30,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego<br />Marża EBIT spadła o 3,2 p.p. i w I półroczu 2011 uplasowała się na poziomie 5,3%<br />Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,1%, co oznacza spadek o 3,6 p.p.<br />Rentowność netto spadła w I półroczu 2011 o 2,2 p.p. do poziomu 1,8%<br />-3,2p.p.<br />-30,7p.p.<br />Marża netto<br />Marża EBITDA<br />-2,2p.p.<br />-3,6p.p.<br />
 18. 18. Skonsolidowany bilans[mln PLN]<br />18<br />Suma bilansowa<br />Kapitał obrotowy<br />Suma bilansowa spadła o 1,4% na koniec I półrocza 2011 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego<br />Kapitał obrotowy Grupy na koniec I półrocza wyniósł 21,0 mln zł, co stanowi wzrost o 5%<br />Dług netto spadł o 8,6% do poziomu 45,5 mln zł, a stosunek długu netto do EBITDA – wzrósł o 17,9% do poziomu 6,6<br />-1,4%<br />+5%<br />Dług netto/EBITDA<br />Dług netto<br />+17,9%<br />-8,6%<br />
 19. 19. Zadłużenie[mln PLN] <br />19<br />Kredyty długoterminowe<br />Kredyty obrotowe<br />Systematyczny spadek zadłużenia – w ciągu ostatniego roku obrotowego spadło o 9,6%<br />Grupa zmniejszyła wielkość kredytów długoterminowych o 11,7% i kredytów krótkoterminowych o 7,6%<br />W ciągu ostatnich 6 miesięcy udało się zredukować zadłużenie o 6,4%<br />-9,6%<br />-6,4%<br />52,0<br />50,3<br />47,0<br />
 20. 20. Agenda<br />Podsumowanie 2011H1<br />Profil działalności<br />Rynki, trendy i kierunki rozwoju TFO oraz strategia Grupy<br />Omówienie wyników finansowych za 2011H1<br />Główne wydarzenia w 2011H1 i plany na 2011H2<br />Akcjonariat i kurs akcji<br />20<br />
 21. 21. Akcjonariat<br />21<br />Liczba akcji: 8 065 348<br />Freefloat: 46,4%<br />
 22. 22. Kurs i obroty, P/E, EV/EBITDA, P/BV<br />22<br />[PLN]<br />[szt.]<br />
 23. 23. 23<br />DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ<br />Wiesław Żywicki<br />Wiceprezes Zarządu<br />TelForceOne SA<br />T: +48-691-735-662<br />E: wieslaw.zywicki@telforceone.pl<br />Piotr Biernacki<br />AssociateDirector<br />Euro RSCG Sensors Sp. z o.o.<br />T: +48-693-330-003<br />E: piotr.biernacki@eurorscg.pl<br />

×