Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tel forceone financial_results_1q2011

3,812 views

Published on

Financial results TelForceOne Group - 1Q2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tel forceone financial_results_1q2011

 1. 1. TelForceOne inwestuje w rozwój produktów i zwiększa skalę działalności<br />Wiesław Żywicki<br />Wiceprezes Zarządu<br />Lidia Papierowska<br />Dyrektor Finansowa<br />Warszawa, 10 maja 2011 r.<br />
 2. 2. 2<br />Wyniki finansowe 1Q2011<br />1Q2010<br />1Q2011<br />Przychody ze sprzedaży<br />Komentarz<br />1Q <br />2010<br />Przychody Grupy TelForceOne w 1Q2011 wzrosły o 5,8%. Z 23,6 mln PLN w 1Q2010 do 24,9. Przychody spółki dominującej TelForceOne zwiększyły się o 5,4%; przychody spółki Myphone wzrosły o 10%<br />Na pogorszenie wyniku operacyjnego miał wpływ wzrost kosztów własnych sprzedaży o 16,8% w stosunku do 1Q2010 związany ze wzrostem udziału sprzedaży towarów do sieci handlowych<br />W 1Q2011 wpływ na wynik miały pewne kategorie kosztów przeznaczonych na rozwój kluczowych dla biznesu spółki segmentów (intensyfikacja rozwoju produktów i nowych kanałów sprzedaży)<br />+5,8%<br />1Q<br />2011<br />EBITDA<br />1Q <br />2010<br />-27,0%<br />1Q<br />2011<br />Konsekwentna dyscyplina kosztowa Spółki doprowadziła do dalszego obniżenia kosztów finansowych o 14,6% oraz kosztów ogólnego zarządu o 8,9%<br />Zysk netto<br />1Q <br />2010<br />-35,0%<br />1Q<br />2011<br />
 3. 3. Najważniejsze wydarzenia 1Q2011<br />Marzec 2011 – podpisanie umowy z siecią Auchan dotyczącą długoterminowej współpracy w zakresie zakupu i dystrybucji przez Auchan produktów i towarów oferowanych przez TelForceOne z zakresu aparatów i akcesoriów GSM oraz innych urządzeń IT <br />Kwiecień 2011 – podpisanie umowy Tech Data Polska – jednym z największych na świecie dystrybutorów technologii IT. Umowa obejmuje wzajemną sprzedaż oferowanych produktów i towarów, w szczególności akcesoriów GSM TFO i telefonów myPhone<br />Dalsza ekspansja myPhone w Europie Środkowej oraz wejście na rynki Europy Wschodniej <br />Rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia nowej kategorii modelów myPhone – planowany debiut 2Q2011; nowe lokalizacje językowe (cyrylica)<br />3<br />
 4. 4. Nakłady na rozwój i nowe kanały sprzedaży<br />4<br />Koszty marketingu i reklamy bezpośrednio związane z wejściem do sieci handlowych<br />Koszty przygotowań logistycznych spółki myPhone do obsługi operatora Play<br />Koszty administracyjne związane z wejściem na regulowany administracyjnie rynek białoruski<br />Koszty stworzenie dedykowanego modelu myPhone na rynek Europy Wschodniej (Białoruś, Rosja, Ukraina). Szczególnie koszty administracyjne w Białorusi<br />Nakłady reklamowe związane z udziałem spółki myPhone w targach międzynarodowych (np. targi telekomunikacyjne w Barcelonie)<br />
 5. 5. Dalszy rozwój myPhone<br />W trendach konsumenckich dostrzegamy wciąż wzrastającą preferencję telefonów kategorii Simple Life – prosta i przystępna funkcjonalność. Nie tylko w starzejącej się Europie, ale także w Izraelu i Japonii<br />Całkowita ilość sprzedanych telefonów w 1Q 2011 w stosunku do IQ 2010 zmniejszyła się o 5% (wg danych GFK Polonia). Wg szacunków spółki w 1Q nastąpił 5% spadek sprzedaży całkowitej ilości telefonów w Polsce. Ważną tendencją jest również deprecjacja średniej ceny aparatów w stosunku do 1Q 2010 dla całości rynku. W chwili obecnej ponad 46% sprzedawanych aparatów ma wartość poniżej 50 EURO dla całości rynku.<br />Spółka myPhone na koniec roku 2010 r. zajmuje wg analiz własnych spółki 6% udziału w rynku open-market oraz około 1% całości rynku<br />Wprowadzenie aparatów myPhone do największych sieci handlowych na Węgrzech: Auchan, Cora, Media Markt i Saturn<br />Koncentracja na zwiększaniu sprzedaży terminali GSM na nowe rynki (Izrael, Białoruś, Ukraina)<br />5<br />
 6. 6. Rozbudowana sieć dystrybucji<br />6<br />Operatorzy<br />Sieci sprzedaży detalicznej<br />Łącznie: 3 470 kontrahentów<br />
 7. 7. Przychody TelForceOne rosną pomimo pogorszenia nastrojów konsumenckich<br />W 1Q 2011 r. zanotowano, podobnie jak w 4Q 2010 r. znaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich społeczeństwa polskiego.<br />Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej syntetycznie opisujący bieżące tendencje konsumpcji indywidualnej, ukształtował się w 1Q 2011 r. na poziomie –25,5 p.p. i był niższy o 6,4 p.p. niż w 4Q 2010 r. i o 8,4 pkt proc. niż w 1Q 2010 r.<br />Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej syntetycznie opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej oczekiwanej w najbliższych miesiącach, w 1Q 2011 r. zmniejszył się o 4,5 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału i o 6,0 p.p. w stosunku do1Q 2010 r. osiągając poziom –31,1 p.p.<br />W Grupie TelForceOne zmiany nastrojów konsumenckich w pierwszej kolejności odczuwa sieć Teletorium prowadząca sprzedaż akcesoriów GSM. Spółka dokładała szczególnych starań, aby utrzymać dotychczasową pozycję i wzrost sprzedanego wolumenu kosztem aktualnego zysku.<br />7<br />
 8. 8. Nastroje rynkowe w 1Q2011 potwierdzają właściwy kierunek rozwoju sieci sprzedaży<br />8<br />Komentarz<br />Według badania GfK Polonia przedstawiciele handlu wielkoformatowego pozytywnie oceniają przyszłą sytuację finansową ich sklepów (poziom składowej barometru dla tej kategorii sklepów wynosi +42 punkty). <br />Ponadto, optymistycznie wyglądają prognozy szacowanej wartości sprzedaży w perspektywie najbliższego kwartału. Ta składowa barometru GfK osiągnęła poziom +49 punktów i jest na równie wysokim poziomie we wszystkich rodzajach sklepów wielkoformatowych. <br />Z kolei wśród przedstawicieli sklepów małoformatowych przeważa negatywna ocena przyszłej sytuacji finansowej (poziom składowej wskaźnika wynosi -27 punktów), co oznacza, iż w perspektywie najbliższego kwartału nie widzą przesłanek dla poprawy sytuacji finansowej sklepów w ich segmencie rynku.<br />Obecność produktów TelForceOne we wszystkich najważniejszych sklepach wielkoformatowych gwarantuje dalszy wzrost przychodów i wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki<br />
 9. 9. Skonsolidowane przychody [mln PLN]<br />9<br />+47,8%<br />+8,3%<br />+3,0%<br />+5,8%<br />-14,9%<br />Przychody w 1Q2011 wyniosły 24,9 mln PLN i wzrosły o 5,8% w stosunku do 23,6 mln PLN w analogicznym okresie roku 2010.<br />
 10. 10. Struktura przychodów[mln PLN]<br />10<br />Struktura przychodóww Grupie Kapitałowej w roku 1Q2011<br />Geograficzna struktura przychodówroku w 1Q2011<br />102,3 mln PLN <br />Zrównoważona struktura przychodów gwarantuje ich stabilność<br />
 11. 11. Sprzedaż aparatów myPhone[sztuki]<br />11<br />2009<br />2010<br />200 116<br />+76,6%<br />113 290<br />+48,2%<br />+140,3%<br />W roku 2010 r. spółka myPhone wprowadziła na rynek 17 nowych modeli, w tym 4 aparaty z serii Simple Life oraz 12 o funkcjonalności DualSIM<br />W roku 2011 spółka myPhone zamierza koncentrować się na rozwoju serii Simple Life oraz DualSIM, w których czuję się najmocniejsza. Spółka zamierza dalej zwiększać udziały w tych segmentach.<br />
 12. 12. 12<br />Wyniki 1Q2011[mln PLN, %]<br />1Q2010<br />1Q2011<br />Komentarz do wyników<br />Suma bilansowa<br />Kapitał obrotowy netto*<br /><ul><li>Suma bilansowa Spółki zwiększyła się na koniec 1Q2011 o 2,3% w stosunku do wartości z końca 1Q2010
 13. 13. Kapitał obrotowy netto wzrósł na koniec 1Q2011 do 20,6 mln PLN, t.j. o 28,0% w stosunku do końca 1Q2010
 14. 14. Dług netto zmniejszył się w 1Q2011 o 3,9%. Z 48,4 mln w 1Q2011 do 46,5 mln PLN w 1Q2011.</li></ul>31.03.2010.<br />31.03.2010<br />+28,0%<br />+ 2,3%<br />31.03.2011.<br />31.03.2011.<br />Dług netto / EBITDA (trailing)<br />Dług netto**<br />31.03.2010<br />31.03.2010.<br />-7,4%<br />-3,9%<br />31.03.2011.<br />31.03.2011.<br />Konsekwentne obniżenie zadłużenia spółki przy regularnie wzrastających przychodach<br />* Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)** Dług netto = zobowiązania odsetkowe – środki pieniężne<br />
 15. 15. 13<br />Sukcesywne zmniejszanie zadłużenia[mln PLN, %]<br /> Kredyty łącznie<br />Kredyty długoterminowe<br />Kredyty obrotowe<br />-4,5%<br />51,4<br />-3,2%<br />50,7<br />49,1<br />+8,2%<br />-5,4%<br />-13,6%<br />-3,4%<br />Zobowiązania TelForceOne sukcesywnie się zmniejszają. W ciągu ostatniego kwartału łączne zobowiązania z tytułu kredytów spadły o 4,5% z 51,4 mln PLN do 49,1 mln PLN. <br />
 16. 16. Slajdy pomocnicze<br />Q&A<br />14<br />
 17. 17. 15<br />Grupa Kapitałowa<br />* poprzez R2 Inwest<br />** Rozpoczęte postępowanie likwidacyjne spółki.<br />
 18. 18. 16<br />Akcjonariat, RN i Zarząd<br />Kapitał zakładowy i liczba akcji<br />Zarząd<br /><ul><li>Sebastian Sawicki – Prezes Zarządu
 19. 19. Wiesław Żywicki - Wiceprezes Zarządu
 20. 20. Adam Kowalski – Członek Zarządu ds. handlowych</li></ul>Kapitał zakładowy wynosi 8 065 348 PLN i dzieli się na:<br /><ul><li> 5.000.000 akcji serii A
 21. 21. 2.500.000 akcji serii B
 22. 22. 42.140 akcji serii C
 23. 23. 73.208 akcji serii D
 24. 24. 450.000 akcji serii E</li></ul>Rada Nadzorcza<br /><ul><li>Dariusz Ciborski – Przewodniczący RN
 25. 25. Olga Olkowska – Wiceprzewodnicząca RN
 26. 26. Prof. Tomasz Koch – Członek RN
 27. 27. Włodzimierz Traczyk – Członek RN
 28. 28. Paweł Płócienniczak – Członek RN</li></li></ul><li>Rachunek przepływów pieniężnych<br />17<br />
 29. 29. Bilans<br />18<br />
 30. 30. 19<br />Kurs akcji i obroty w okresie 12 miesięcy6 maja 2010 – 6 maja 2011)<br />Średni kurs w okresie 6,0 PLN<br />Średnie obroty na sesji 26 800 szt.<br />Obroty [szt.]<br />Kurs [PLN]<br />
 31. 31. Dziękujemy za uwagę<br />Kontakt:<br />Piotr Biernacki<br />Associate Director<br />Euro RSCG Sensors Sp. z o.o.<br />T: +48-693-330-003<br />E: piotr.biernacki@eurorscg.pl<br />20<br />

×