Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 gonulluluk ve surdurulebilirlik arastirmasi

713 views

Published on

TEGV gönüllülerinin deneyimi, değer ve algıları, çalışma yöntemleri, ve gönüllülüğün geliştirilebileceği konular üzerine bir araştırma

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 gonulluluk ve surdurulebilirlik arastirmasi

 1. 1. TEGV Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik AraĢtırması Sonuç Raporu v.01 -22.10.2010Kasım 2010’da hazırlanmıştır.Proje Ekibi:Güçlü AtılganGenel MüdürDr. Emre ErdoğanProje YöneticisiEbru IĢıklıProje YöneticisiEmir GünimProje Danışmanı Topağacı Ihlamur Yolu ġihar Apt.,44/2 34365 NiĢantaĢı, Ġstanbul, Türkiye t. +90 (212) 231 0708 2
 2. 2. ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA1. ÇalıĢmanın Kapsamı ve Yöntemi .......................................................................... 42. KarĢılaĢtırmalı Demografiler ................................................................................ 73. Değerler, Gönüllülük Algıları ve Deneyimleri .................................................... 133.1. Değerler ............................................................................................................... 133.2. Gönüllülük Algıları.................................................................................................. 163.3. Gönüllülük Deneyimleri .......................................................................................... 184. TEGV Deneyimi ................................................................................................... 204.1. TEGV Bilgi Kaynakları ve Bilgi Düzeyi ...................................................................... 204.2. TEGV Faaliyetlerine Katılım .................................................................................... 244.3. Gönüllülüğün Kazanımları ....................................................................................... 274.4. Kurum İçi İletişim .................................................................................................. 304.5. Motivasyonu Arttıracak Faktörler ............................................................................ 335. TEGV’de Gönüllülük Yapmama Nedenleri .......................................................... 345.1.1. A Grubu............................................................................................................ 345.1.2. B Grubu............................................................................................................ 365.1.3. Eski Gönüllüler .................................................................................................. 376. TEGV’le ĠliĢkiler .................................................................................................. 407. TEGV Eğitimleri Değerlendirmesi ....................................................................... 43 3
 3. 3. 1. ÇALIġMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMĠTEGV, 1 Aralık 2010 günü düzenlenecek bir program çerçevesinde “Dünya GönüllülerGünü”nü kutlayacaktır. Bu programın bir parçası ve 2008’den beri süregelen GönüllülükAraştırmalarının üçüncüsü olarak, “Sürdürülebilir Gönüllülük” başlıklı bir araştırmaçalışması yürütülmüştür.Gönüllülerle çalışan her kurum, Gönüllülük Tüneli adı verebileceğimiz bir süreçle karşıkarşıyadır. Bu tünel, Gönüllülük Başvurusu yapan bireylerin sadık gönüllüler halinedönüşmesi sürecini temsil eder ve bu tünel boyunca da ilk başvuruyu yapan adaygönüllü havuzunun sadece belirli bir oranı gönüllüye dönüşür. Zaman içerisindeyorgunluk ya da başka sebeplerden gönüllülerin kurumla ilişkiyi dondurması ya dabırakması sonucunda da, gönüllülerinin bir kısmı da her yıl kaybedilir.“Sürdürülebilir Gönüllülük” araştırmasının amacı, bu Gönüllülük Tünelini belirleyenfaktörleri keşfetmek; tünel boyunca karşılaşılan kayıp oranlarını ve son aşamada dagönüllülerde yaşanan dönüşümü azaltmak için bir yol haritası geliştirebilmektir.TEGV yetkilileriyle yapılan görüşmeler sürecinde TEGV Gönüllülerinin aşağıda tarif edilensüreçten geçtikleri öğrenilmiştir: A B 9369 KİŞİ VAKIF TANITIMI 4878 KİŞİ İLETİŞİM EĞİTİMİ YÖNTEM C EĞİTİMİEldeki rakamlara göre Vakıf Tanıtımı alan 9369 kişiden yaklaşık yüzde 50’si süreçiçerisinde elenmekte ve Aktif Gönüllü statüsünü 4878 kişi kazanmaktadır. Yaklaşık yüzde 4
 4. 4. 50’lik kayıbın yüzde 25’i Vakıf Tanıtımı’ndan İletişim Eğitimi’ne; yüzde 25’i de İletişimEğitimi’nden Yöntem Eğitimi’ne geçişte olmaktadır.Dolayısıyla yukarıdaki şemada sırasıyla A, B ve C olarak belirlenen kişiler çalışmanınbirincil hedef kitlesini oluşturmaktadır. Son iki yıl içerisinde bu süreçten geçmiş kişilerçalışmanın birincil veri tabanını oluşturmaktadır. Yeni Gönüllü 9169 Kişi C TEGV T-2 Gönüllüleri T-1 D D Devam Eden Gönüllü ETEGV Gönüllülerinin süreç içinde erimelerine odaklanıldığında, elimizdeki sayılar aktifgönüllülerinin yüzde 60’ının yeni gönüllülerden oluştuğunu göstermiştir. Geri kalanyüzde 40’lık oransa devam eden gönüllülerden oluşmaktadır. Devam eden gönüllülerinde bizim şu anda bilemediğimiz bir erime oranıyla daha önceki yıllardan devralındığısöylenebilir. Bu perspektiften baktığımızda araştırma çalışmasının ikinci örneklemleriDaha önce gönüllülük yapan ama şu anda devam etmeyen gönüllüler (D) ve şu andadevam etmekte olan gönüllüler olarak belirlenmiştir (E).Araştırma çalışmasında farklı veri toplama yöntemlerine başvurulmuştur: A B C D E GörüĢme YöntemiTelefon 150 150Internet 653 222 463 303 772A, C ve E gruplarında internet yoluyla davet gönderilmiş ve 27 Ekim – 11 Kasım 2010tarihleri arasında yapılan üç davetle anketler doldurulmuştur. B ve D gruplarında aynı 5
 5. 5. dönemde açık olan internet anketlerine ek olarak 3 Kasım 11 Kasım 2010 tarihleriarasında da telefon anketleri yapılmıştır. 6
 6. 6. 2. KARġILAġTIRMALI DEMOGRAFĠLERA, B, C, D ve E gruplarının belli başlı demografik değişkenlerde ne kadar benzerolduğunu aşağıda yer alan grafiklerden anlayabiliriz.ġekil 1. Cinsiyet Dağılımı A %24,5 %75,5 B %31,4 %68,6 C %27,0 %73,0 D %28,8 %71,2 E %33,0 %67,0 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 Erkek KadınYukarıda da görüldüğü üzere hem TEGV’de gönüllülük yapmak için başvuranların (A veB), hem TEGV gönüllülerinin (C ve E) ve TEGV’de geçmişte gönüllülük yapmış olanların(D) büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Bu oran yüzde 67’yle yüzde 75 arasındadeğişmektedir. 7
 7. 7. ġekil 2. Eğitim Düzeyi A %29 %60 %10 B %43 %44 %7 C %60 %35 %6 D %34 %57 %9 E %35 %57 %8 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 Lise ve Altı Yüksekokul/Üniversite Üniversiteden YüksekAraştırma çalışmasının bütün aşamalarına katılanların eğitimlerinin yüksek olduğuyukarıdaki grafikte de görülmektedir. Ancak eğitim konusunda farklı grupların eğitimdüzeyleri değişmektedir: Yeni gönüllüler arasında üniversite ve üstü eğitime sahipolanların oranı yüzde 41’ken; bu oran eski gönüllüler arasında yüzde 66; bırakmışgönüllüler arasında yüzde 66; A grubunda yüzde 70 ve B grubunda yüzde 51’dir. Bufarklılığın nedeni bir olasılıkla çalışma durumundan kaynaklanmaktadır. 8
 8. 8. ġekil 3. Eğitim Düzeyi A %54,6 %2,8 %32,0 %10,6 B %39,0 %2,4 %42,8 %8,4 C %26,7 %5,5 %61,5 %6,4 D %46,6 %5,4 %38,3 %9,2 E %44,8 %7,2 %37,2 %10,8 %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 Tam Zamanlı/Kısmi Zamanlı Çalışıyor Ev Kadını/Emekli Öğrenci İşsizŞu anda TEGV gönüllülüğü yapanlardan daha yeni olanların yüzde 62’si öğrenciyken vesadece yüzde 27’si çalışırken; eski gönüllülerde ve bırakmış olanlarda bu oralar sırasıylayüzde 38 ve yüzde 45 civarındadır. A grubunda öğrencilerin oranı yüzde 32’yken,çalışanların oranı yüzde 55; B grubundaysa öğrencilerin oranı yüzde 43;çalışanların oranıyüzde 40’tır. Her grupta en az yüzde 5’lik bir işsiz oranına rastlanırken; en yüksek oranA, D ve E gruplarındadır. 9
 9. 9. ġekil 4. YaĢ Dağılımı 2000 1980 1960 1940 A B C D E Ortalama 1984,0 1985,5 1985,4 1982,3 1984,2 En Genç 1991 1993 1992 1993 1992 En Yaşlı 1954 1954 1945 1949 1950 Medyan 1986 1987 1988 1986 1986Her grubun benzer yaş dağılımına sahip olduğunu yukarıdaki grafikten yola çıkaraksöyleyebiliriz. E grubunda en yaşlı gönüllü 1950, en genç gönüllü 1992 doğumludur.Medyan yaş 1988’dir, yani yüzde 50’si 22 yaşından gençtir. Yeni gönüllülerde maksimumyaş 65, minimum yaş 18’dir, ortanca doğum yılıysa 1985’dir. Bırakmış gönüllülerde deortalama yaş diğer gruplarla aynıdır, yani 1982 doğumludur. 10
 10. 10. ġekil 5. Gelir Dağılımı A %6,8 %39,4 %53,8 B %11,5 %38,0 %38,0 C %13,6 %42,2 %44,2 D %10,8 %43,0 %41,8 E %10,5 %39,2 %50,3 %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 750 TL ve Altı 751-1500 TL 1501 TL ve ÜstüAylık hane geliri açısından bakıldığında grupların benzer gelir dağılımına sahip olduklarıgörülmektedir. TEGV’in eski ve yeni gönüllülerin (E ve C gruplarının) ve bırakmışgönüllülerin arasında 1500 TL’nin altında gelir sahibi olanların oranı yüzde 50 ile 55arasında civarındadır. A grubunda bu oran yüzde 46 ve B grubunda da yüzde 50’dir. 11
 11. 11. ġekil 6. Babanın Eğitim Durumu A %64,4 %33,1 %2,5 B %66,4 %25,0 %2,2 C %69,7 %27,7 %2,6 D %66,7 %31,2 %1,8 E %69,5 %27,7 %2,8 %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 Lise ve Altı Üniversite ve Yüksekokul Yüksek lisans veya doktora mezunuAilenin sosyoekonomik durumunun bir göstergesi olarak değerlendirebileceğimizgörüşülen kişinin babasının eğitim durumu açısından gruplar arasında önemli bir farkgözlenmemektedir. Bütün gruplarda üçte ikilik bir kesimin babası lise ve altı eğitimesahipken; üçte birlik bir kesimde de ebeveyn üniversite ve yüksekokul mezunudur. Buaçıdan her grubun benzer sosyoekonomik ardalana sahip olduğunu söyleyebiliriz. 12
 12. 12. 3. DEĞERLER, GÖNÜLLÜLÜK ALGILARI VE DENEYĠMLERĠ3.1. DeğerlerAraştırma çalışmasının temel amaçlarından biri farklı gruplar arasında değerler açısındanbir fark bulunup bulunmadığını gözlemlemek ve belki de gönüllülük başvurusundangönüllülüğe geçiş sürecinde değer farklılıklarının etkili olup olmadığını keşfetmek olaraktanımlanmıştır.ġekil 7. Sosyal Sorumluluk Ölçeği 5,00 4,00 3,00 A B 2,00 C D E 1,00 0,00 Bir insan bize ne yapmış Eğer yapmanız gereken İnsanlar bana karşı kötü Eğer bir aracı yanlışlıkla Öğrencilerin üzerindeki Kendimizi kötü ya da İçtiğim şeyin şişesini kirli olursa olsun, ondan bir iş varsa herkesin davrandıklarında onlara bozarsam, ben not baskısı ve kopya hasta hissettiğimizde bir parkta bıraktığımda istifade etmeye çalışmak çıkarını kollamak iyi davranmak için çok az kullanmadan önce de çekmenin yaygınlığı göz nasıl davrandığımıza o temiz bir parkta yanlıştır. mümkün değildir. sorumluluk duyuyorum. bozuksa o kadar önünde tutulursa kopya kadar da dikkat etmek bırakmama kıyasla daha rahatsızlık duymam çeken birisi o kadar da zorunda değiliz. az rahatsız oluyorum. yanlış hareket etmiş sayılmaz.Sosyal sorumluluk ölçeği kullanılarak farklı gruplar arasında sosyal sorumluluk düzeyleriaçısından bir fark gözlenip gözlenmediği öğrenilmek istenmiştir. Yukarıda grafiktegörüldüğü üzere gruplar arasında kayda değer bir fark bulunmamaktadır. B grubundayer alan katılımcıların sosyal sorumluluk ölçeğinin biraz daha düşük olduğudüşünülmektedir. 13
 13. 13. ġekil 8. Sosyal Sorumluluk Ölçeği A 3,73 B 3,68 C 3,73 D 3,73 E 3,79 ,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Sosyal Sorumluluk EndeksiSosyal sorumluluk ölçeği hesaplandığında bütün grupların 5 üzerinden yaklaşık 3,7’lik birsosyal sorumluluk skoruna sahip olduğu görülmektedir. B grubunda 3,68’e düşen; Egrubunda 3,79’a yükselen bu skordaki farklılıklar istatistiksel açıdan anlamlılıktaşımamaktadır. 14
 14. 14. ġekil 9. Bir Çocuğun Sahip Olması Gereken Değerler 100% 90% 80% 70% 60% A 50% B C 40% D E 30% 20% 10% 0% Özgüven Hoşgörü Farklı Sağduyulu Yaratıcılık Çalışkanlık Azim ve Akılcı Disiplin Barışçı Büyüklerine Mizah Dindarlık Esneklik düşünce ve sebat saygı anlayışı inançlara saygılıBireyler arasındaki değer farklılıklarını ölçme konusunda en iyi çalışan göstergelerdenbiri, bir çocuğun sahip olması gereken değerler konusundaki tutumlardır. Yukarıdakigrafik katılımcıların verdikleri üç yanıtı göstermektedir. Görüldüğü üzere özgüven,hoşgörü, farklı düşünce ve inançlara saygı hemen herkes tarafından benimsenendeğerlerdir. TEGV gönüllülerinin diğer kişilerden farklı düşünce ve inançlara saygıkonusunda farklılaştığını görüyoruz. Buna karşılık, bırakmış gönüllüler ve Bgrubundakiler yaratıcılığa biraz daha fazla önem vermektedir. Bu açıdan bakıldığında dagruplar arasında kayda değer farklar gözlenmemektedir. 15
 15. 15. 3.2. Gönüllülük Algılarıġekil 10. Gönüllülük Algıları %100 %90 %80 %70 %60 A %50 B %40 C D %30 E %20 %10 %0 Gönüllülük düzenli olarak Gönüllülük uzun dönemli bir Gönüllülük yapılan Gönüllülük fırsat buldukça Gönüllülük kısa dönemli bir zaman ayrılan bir faaliyettir faaliyettir faaliyetlerin türüne göre zaman ayrılan bir faaliyettir faaliyettir kısa veya uzun dönemli olabilirGönüllülük algıları konusunda gruplar arasında farklılıklar gözlenmektedir. TEGVgönüllüleri gönüllülüğün düzenli olarak zaman ayrılan, uzun dönemli bir faaliyet olduğukonusunda hem fikirdir. Bu açıdan eski, yeni ve bırakmış gönüllüler arasında anlamlı birfark bulunmamaktadır. Öte yandan, TEGV gönüllüleri, arasında gönüllülüğün fırsatbuldukça zaman ayrılan bir faaliyet olduğu görüşüne katılanların oranı diğer gruplaragöre daha düşüktür. 16
 16. 16. ġekil 11. Gönüllü Olma Nedenleri İnsanlara yardım etmek istemem Çocukların toplumda değişim için çok önemli olduğunu düşünmem Bildiklerimi/yapabildiklerimi başkalarına aktarmak istemem Eğitimin öncelikle çözülmesi gereken bir sorun olduğuna inanmam A Olaylara yeni bakış açıları B geliştirmek ve hayatta daha fazla tecrübe edinmek istemem C Daha sosyal ve arkadaşlar D arasında olmak isteği E Gönüllülük yapmanın işim için deneyim sağlayacak olması Yakın çevremden insanların gönüllülük yapıyor olması Gönüllülük yaparak kendi sorunlarımı unutmam %0 %20 %40 %60 %80 %100Gönüllü olma nedenleri konusunda da gruplar arasında farklılık bulunmaktadır. İnsanlarayardım etmek istemek, çocukların önemli olduğunu düşünmek, bildiklerini başkalarınaaktarmak, eğitimin önemli bir sorun olduğuna inanmak hemen herkes tarafındanbenimsenen beklentilerdir. TEGV gönüllüleri için eski ya da yeni olması fark etmedendiğer gruplardan farklılaşan beklentiler daha sosyal ve arkadaşlar arasında olma isteği,yeni bakış açıları kazanmak istemektir. Öte yandan, B grubu için iş için deneyimsağlayacak olması ve yakın çevrelerindeki insanların gönüllülük yapıyor olması diğergruplardan daha fazla belirtilmiştir. 17
 17. 17. 3.3. Gönüllülük Deneyimleriġekil 12. BaĢka bir STK’da Gönüllülük Yapanların Oranı A %38,3 B %38,3 C %34,6 D %40,6 E %43,9 %0 %20 %40 %60 %80 %100 Başka Bir Kurumda Gönüllülük FaaliyetiTEGV haricinde herhangi bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde son bir yılda gönüllülükfaaliyetinde bulunanların oranı hemen hemen her grupta aynıdır ve yüzde 40civarındadır. En düşük orana yeni TEGV gönüllüleri (E grubu) arasında yüzde 35’lerastlanırken, eski TEGV gönüllüleri arasında bu oran yüzde 44’tür. 18
 18. 18. ġekil 13. KiĢi BaĢına DüĢen Ortalama Gönüllülük Faaliyeti Sayısı 0,55 A 0,47 B 0,48 C 0,58 D 0,70 E 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Ortalama Gönüllü Faaliyet Sayısı Ortalama Çocuk/Eğitim Gönüllü Faaliyet SayısıKimi katılımcılar TEGV dışında da bir veya daha fazla sivil toplum kuruluşunda faaliyetgöstermişlerdir.Her bir kurumda bulunma durumu bir gönüllülük faaliyeti olarak tanımlanabilir. Buaçıdan her grupta kişi başına düşen ortalama gönüllülük faaliyeti sayısına bakıldığındaen yüksek orana kişi başına 0,7 gönüllü faaliyetin düştüğü E grubunda rastlanmaktadır.Bir önceki grafikte görüleceği gibi TEGV dışında bir kuruluşta faaliyet gösterme oranı Egrubunda en düşük iken, faaliyet gösterenlerin etkinlik sayısı bu grupta kişi başına enyüksek oranı getirmektedir.TEGV gönüllüleri arasında görece yeni olanların arasında ortalama 0,5 iken; bırakmışgönüllüler arasında bu oran 0,6’ya yaklaşmaktadır.Araştırma çalışmasına katılan kişilerin daha önce çocuk ya da eğitim konularındaherhangi bir gönüllülük faaliyetinde bulunup bulunmadıkları sorulduğunda hemenhemen her grupta kişi başına 0,2 civarında bu tür faaliyet bulunduğunu görüyoruz. 19
 19. 19. 4. TEGV DENEYĠMĠ4.1. TEGV Bilgi Kaynakları ve Bilgi Düzeyiġekil 14. TEGV BaĢvuru Noktası %100 %90 %80 %70 %60 A %50 B %40 C D %30 E %20 %10 %0 Internet üzerinden Kurumun etkinlik Diğer Bulunduğum yerde Okulda veya iş yerinde Bulunduğum yerde bireysel olarak noktasını ziyaret ettim, stand çalışması aldığım bir eğitim yapılan bir Vakıf başvurdum o sırada başvurdum sırasında başvurdum kapsamında tanıtımının ardından başvurdum başvurdumAraştırma kapsamında değerlendirilen farklı grupların, TEGV gönüllülüğüne farklıaraçlarla başvurdukları görülmektedir: Internet her grupta birinci sırada gelmektedir; ancak A grubunda yüzde 80 gibi çok yüksek bir orandadır. TEGV’in eski ve yeni gönüllüleri arasında Internet aracılığıyla başvuranların oranı yüzde 30’da kalmaktadır. TEGV’i bırakmış olanlarda bu oran yüzde 20’ye kadar düşmektedir. İkinci sırada gelen TEGV’in etkinlik noktasını ziyaret ederek başvuruda bulunmak daha çok bırakmış TEGV gönüllüleriyle yeni gönüllüler arasında yaygındır ve yüzde 40’a yaklaşmaktadır. Bu yöntem A grubunda neredeyse hiç tercih edilmemektedir. B grubundakiler ve D grubundaki bırakmış gönüllüler arasında yaygın olan bir yöntem de okulda ya da işyerinde aldıkları bir eğitim kapsamında başvurmadır, bu her iki grupta yüzde 10’un üzerindedir. 20
 20. 20. Özellikle aktif TEGV gönüllüleri arasında eski-yeni farkı gözetmeden tercih edilen bir yöntem de diğer başlığı altında yoğunlaşmış olan “arkadaş” aracılığıyla başvurmaktır.ġekil 15. TEGV Bilgilenme Kaynağı %100 %90 %80 %70 %60 A %50 B %40 C D %30 E %20 %10 %0 Tanıdıklarımdan Televizyondan İnternetten Okulumda Diğer Gazete ya da Ailemden TEGV TEGV’de yapılan dergilerden TEGV’de çocuğuydum, gönüllülük yapan tanıtımdan gönüllülük yapan vardı, vardı,TEGV hakkında bilgi alınan kaynaklar konusunda da gruplar arasında önemli farklargörülmektedir: A grubu için en önemli bilgi kaynakları Internet ve televizyondur. İnternetten bilgi aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 70, televizyondan bilgi aldığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 50 civarındadır. B grubunun birincil bilgi kaynağı tanıdıklarıdır (yüzde 50), İnternet ve televizyon bu grup için de önemli bir bilgi kaynağıyken; okulunda yapılan tanıtımla bilgi aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 30 civarındadır. TEGV gönüllüleri için tanıdıklar, diğer grupların aldığı bilgi kaynaklarından daha önemli bir yer tutmaktadır ve bu konuda eski/yeni, aktif/pasif gönüllüler arasında bir fark görülmemektedir. 21
 21. 21. ġekil 16. TEGV Subjektif Bilgi Düzeyi A %30,7 %56,0 %13,3 B %45,7 %42,0 %11,6 C %42,1 %47,4 %10,5 D %41,0 %48,8 %9,8 E %45,6 %43,5 %10,9 %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 Vakfın ismini duymuştum ama faaliyetleri hakkında bilgim yoktu Vakıf faaliyetleri hakkında genel olarak bilgi sahibiydim Vakıf ve faaliyetleri biliyor ve faaliyetlerini takip ediyordumYukarıda yer alan grafiğin de gösterdiği gibi; gönüllülük başvurusu öncesindeki bilgidüzeyi konusunda en yüksek orana sahip olan grup A grubu olarak gözükmektedir. Bugrupta yer alanlar kendilerini TEGV faaliyetleri hakkında bilgi sahibi görmektedir. Bugrup bir kenara bırakılırsa, TEGV Gönüllülerinin kendilerini bilgili saydıklarını dagörmekteyiz; gönüllülük başvurusunda bulunmadan önce faaliyetler hakkında kendisinibilgili sayanların oranı sadece yüzde 40 civarındadır. 22
 22. 22. ġekil 17. TEGV’i Tercih Nedeni Çocuklarla ilgili faaliyette bulunması Kurumun tanınmış olması Eğitim alanında çalışacak olmam Arkadaşlarımın tavsiye etmesi A Kolaylıkla ulaşabilecek B olmam/yakın olmam C Kariyerimde işe yarayacak olması D E Müfredatımın (ders, staj vb…) bir parçası olması Ailemin teşvik etmesi Başka kurum tanımamam %0 %20 %40 %60 %80 %100Araştırma çalışması kapsamındaki gruplar arasında gözlemlenen en önemli farklardanbiri, TEGV’e başvuru sürecinde neden bu kurumun tercih edildiği sorusuna verilenyanıtlarda gözlenmektedir. Kurumun çocuklarla ilgili faaliyette bulunması, tanınmışolması ve başvuranın eğitim alanında çalışacak olması her grubun ortak paydasıdır.Bununla birlikte TEGV gönüllüleri için arkadaşların tavsiye etmesi önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır Kariyerde işe yarayacak olması ve müfredatının bir parçası olması B, C ve D gruplarında yer alanlar için önemli bir nedendir. Ailenin teşvik etmesininse C ve E grupları için geçerli önemli bir neden olduğunu görmekteyiz. 23
 23. 23. 4.2. TEGV Faaliyetlerine Katılımġekil 18. TEGV’i Faaliyetlerine Katılım C D Eİlköğretime Destek Programları 51,6% 50,9% 65,8%Kendime Yolculuk 36,9% 26,3% 38,8%Yaz Etkinlikleri 27,4% 24,6% 53,8%Okuyorum Oynuyorum 26,9% 38,0% 46,9%Ofis gönüllüsü 24,9% 18,1% 44,3%Okul çalışmaları 22,4% 21,5% 36,3%Bilgi Benim İşim 20,8% 13,0% 36,8%Kulüp Etkinlikleri 20,7% 16,7% 39,1%Düşler Atölyesi 17,6% 32,9% 29,4%Matematik, Fen ve Ben 17,6% 18,3% 23,6%Birikim 12,3% 12,3% 22,4%Sağlığı Geliştirme 11,2% 12,2% 21,6%Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum 11,0% 19,8% 26,2%Oyunlarla Spor 10,2% 18,2% 17,3%Drama Atölyesi 8,6% 20,8% 23,8%Küçük Sanatçılar 6,8% 10,3% 17,3%Düşünebilen Çocuklar 6,1% 17,1% 25,5%Basketbol Gönüllüleri 5,6% 4,3% 6,1%Genç Formalar 3,1% 2,3% 1,6%İnsanım Bireyim Yurttaşım 2,2% 9,3% 7,6%Lego Robot 1,9% 3,4% 4,3%Yukarıda yer alan tablo TEGV’in eski/yeni; aktif/pasif gönüllülerinin hangi faaliyetlerekatıldığını göstermektedir. İDP faaliyetleri her gruptan gönüllü için en fazla katılınanetkinliklerken; bırakmış gönüllülerin arasında Düşler Atölyesi, Drama Atölyesi, KariyerYolculuğu gibi faaliyetlere katılımın aktif gönüllülere kıyasla daha yoğun olduğunusöyleyebiliriz. 24
 24. 24. ġekil 19. TEGV Faaliyetlerine Ayrılan Zaman C %44,4 %49,0 %5,0 D %47,5 %46,4 %3,1 %2,9 E %41,2 %49,4 %6,0 %3,4 %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 0-2 Saat 3-10 Saat 11-20 Saat 20 Saatten FazlaTEGV’in aktif eski, aktif yeni ve pasif gönüllüleri arasında TEGV faaliyetlerine ayrılanzaman açısından önemli bir fark bulunmamaktadır. Her üç grubun da yaklaşık yarısıhaftada 0-2 saat; diğer yarısı da 3-10 saat TEGV faaliyetlerine zamanayırmıştır/ayırmaktadır. 25
 25. 25. ġekil 20. TEGV Toplantılarına Katılım Paylaşım Toplantıları Gönüllü Organizasyonları C Bölgesel Gönüllü Toplantıları D E Zümre Toplantıları Yerel Gönüllü Seminerleri %0 %20 %40 %60 %80 %100TEGV gönüllülerinin en fazla katıldıkları toplantı Paylaşım toplantılarıdır. Gönüllülerinyüzde 73’ü –aktif/pasif fark etmeden- bu tür bir toplantıya katılmıştır. İkinci sıradagönüllü organizasyonları gelmektedir. 26
 26. 26. 4.3. Gönüllülüğün Kazanımlarıġekil 21. Gönüllülüğün Kazanımları Çocuklar tarafından sevilmek Kendini işe yarar hissetmek Sürekli yeni şeyler öğrenmek Yeni insanlarla tanışmak C Toplumda saygı görmek D İş hayatında olumlu etkilerini E görmek Yakın çevrede danışılan bir insan olmak TEGV yöneticileri tarafından takdir edilmek Aileyle ilişkilerin değiştiğini görmek 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0TEGV gönüllüleri için gönüllülüğün en önemli ortak kazanımları çocuklar tarafındansevilmek, kendini işe yarar hissetmek, sürekli yeni şeyler öğrenmek ve yeni insanlarlatanışmak olarak tanımlanmıştır ve bu konularda her üç grup arasında anlamlı bir farkbulunmamaktadır. Gönüllülüğü bırakmışlarla bırakmamışlar arasındaki kayda değerolarak nitelendirilebilecek farklar toplumda saygı görmek, yakın çevrede danışılan birinsan olmak, takdir edilmek ve aileyle ilişkilerin değiştiğini görmek gibi daha dışsalkazanımlardadır. 27
 27. 27. ġekil 22. Gönüllülüğün Kazanım Boyutları Çevresel Kazanım C D E İçsel Kazanım -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,52009 yılında yaptığımız “Sürdürülebilirlik Gönüllülük” araştırması gönüllülüğünkazanımlarının iki boyutta toplanabileceğini göstermişti. Bu boyutlardan birincisi “yakınçevrede danışılan bir insan olmak”, “aileyle ilişkinin değiştiğini görmek”, “yakın çevrededanışılan bir insan olmak”, “toplumda saygı görmek” ve “iş hayatında olumlu etkilerinigörmek” gibi dışarının bakış açısını taşıyan kazanımlarla ilişkilidir. “İçsel Kazanım”boyutuysa “kendini işe yarar hissetmek”, “sürekli yeni şeyler öğrenmek” ve “çocuklartarafından sevilmek” gibi iç değerlendirmelere dayanan kazanımlarla ilişkilidir.Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere eski, yeni ve bırakmış gönüllüler arasında İçselKazanım boyutunda herhangi bir fark görülmezken, “Çevresel Kazanım” boyutundaistatistiksel anlamlılık taşıyan bir fark bulunmaktadır; bırakmış gönüllülerin “ÇevreselKazanım” skorları aktif gönüllülerden daha düşüktür. 28
 28. 28. ġekil 23. Gönüllülük Sonucu DeğiĢenler Daha mutlu oldum Daha sabırlı oldum Daha huzurlu oldum Daha anlayışlı oldum Daha sorumluluk sahibi oldum C Daha iyi iletişim kurar oldum D E Daha öz güvenli oldum Daha sosyal oldum Daha pratik oldum Daha esnek oldum 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0Hemen hemen bütün gönüllüler, TEGV’de gönüllülük yapma süreci sonucundakendilerinde benzer değişimleri algılamaktadır: Daha mutlu, daha sabırlı, daha huzurluve daha anlayışlı olmak önde gelen değişim alanlarıdır. Bırakmış gönüllülerle diğergönüllüler arasında gözlemleyebildiğimiz değişim alanları daha sosyal olmak, daha iyiiletilim kurabilmek gibi sınırlı sayıda alandadır.Değişim boyutları açısından incelediğimizde ise; bırakmış gönüllülerin sosyal açıdandeğişim skorlarının aktif gönüllülere kıyasla daha düşük olduğunu görüyoruz, ancak bufark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 29
 29. 29. 4.4. Kurum Ġçi ĠletiĢimġekil 24. Kurum Ġçi ĠletiĢim TEGV etkinlik noktasında vakit geçirmekten… Verdiğim etkinliğe katılan çocuklarla iyi bir iletişimim … Bağlı olduğum etkinlik noktası sorumlusuyla iyi bir iletişimim … Bağlı olduğum etkinlik noktası sorumlusuna sorduğum … TEGV bünyesinde diğer gönüllülerle vakit … Diğer gönüllülerle TEGV bünyesinde sık sık … C Diğer gönüllülerle düzenli olarak iletişim kurduğumuz … D Diğer gönüllülerle gönüllülük E hayatım dışında da … Diğer gönüllülerle organize olup gerçekleştirdiğimiz … Diğer gönüllülerle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz … TEGV bünyesinde anlaşamadığım bazı … TEGV bünyesinde anlaşamadığım bazı … 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0Yukarıdaki grafik C, D ve E grubu gönüllülerin kurum içi iletişimi konusundaki algılarınıgöstermektedir. Bu grafiğe göre gruplar arasında bazı farklar bulunmaktadır: Bütün gönüllüler TEGV etkinlik noktasında vakit geçirmekten keyif aldıklarını söylemekte ve çocuklarla iyi bir iletişimleri olduğu kanısını taşımaktadır. Bırakmış gönüllülerin diğer gönüllülerden farklılaştığı noktalar, etkinlik noktası sorumlusuyla iyi bir iletişim sahibi olmak, sorularına yanıt alabilmek gibi kurumsal bazı noktalardır. Esas önemli fark, diğer gönüllülerle vakit geçirmek, sık sık görüşmek, gönüllülük hayatı dışında da görüşmek gibi bizim kurum içi iletişim adı verdiğimiz boyuttadır. TEGV bünyesinde anlaşamadığı bazı gönüllüler ya da yöneticiler olduğu konusunda her üç grup da benzer algılara sahiptir. 30
 30. 30. ġekil 25. Kurum Ġçi ĠletiĢimin Boyutları 1 2 3Diğer gönüllülerle TEGV bünyesinde sık sıkgörüşüyorum/görüşüyordum 0,78Diğer gönüllülerle gönüllülük hayatım dışında dagörüşüyorum/görüşüyordum 0,81Diğer gönüllülerle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiztoplantılar var/vardı 0,79Diğer gönüllülerle düzenli olarak iletişim kurduğumuzbir ortam var/vardı (örneğin Facebook ya da Yahoogroups) 0,77Diğer gönüllülerle organize olup gerçekleştirdiğimizsosyal etkinlikler var/vardı 0,83TEGV bünyesinde diğer gönüllülerle vakitgeçirebileceğimiz bir ortam var/vardı 0,67TEGV bünyesinde anlaşamadığım bazı gönüllülervar/vardı 0,66TEGV bünyesinde anlaşamadığım bazı yöneticilervar/vardı 0,83Bağlı olduğum etkinlik noktası sorumlusuyla iyi biriletişimim var/vardı -0,52 0,53Bağlı olduğum etkinlik noktası sorumlusunasorduğum sorulara tatmin edici yanıtlaralabiliyorum/alabiliyordum -0,57 0,52TEGV etkinlik noktasında vakit geçirmektenhoşlanıyorum/hoşlanıyordum 0,36 0,59Verdiğim etkinliğe katılan çocuklarla iyi bir iletişimimolduğunu düşünüyorum/düşünüyordum 0,80 Kurumla Etkinlik Kurumiçi Olumsuz Noktasındaki ĠletiĢim ĠletiĢim ĠletiĢimKurum İçi iletişimin boyutlarını azaltmak için bir faktör analizi yaptığımızda (faktör analiziçok sayıda değişken arasındaki ortaklıklardan yola çıkarak boyut sayısı azaltan biryöntemdir); üç ana boyutla karşılaşıyoruz: Birinci boyut bizim kurum içi iletiĢimdediğimiz ve 2009 araştırmasında gönüllülerin, gönüllülük faaliyetlerindenmemnuniyetlerinin en önemli belirleyicisi olarak ortaya çıkan boyuttur ve daha çok diğergönüllülerle kurulan iletişimi göstermektedir. İkinci boyut, kurumla iletiĢim adıverebileceğimiz boyuttur ve gönüllüler, yöneticiler ve etkinlik noktası sorumlusuylakurulan iletişimi göstermektedir. Son boyut ise etkinlik noktasındaki iletiĢim adınıtaşımaktadır. 31
 31. 31. ġekil 26. Kurum Ġçi ĠletiĢimin Boyutlarında Farklar Kurumiçi İletişim C Kurumla Olumsuz İletişim D E Etkinlik Noktasındaki İletişim -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere bırakmış gönüllülerle aktif gönüllüler arasındaki enönemli fark Kurum İçi İletişim boyutunda gözlenmektedir. Bu fark istatistiksel olarakanlamlıdır. Aktif gönüllüler diğer gönüllülerle daha yoğun iletişim içerisindeyken;bırakmış gönüllüler arasında bu tür bir iletişim kurma düzeyi daha düşüktür.İstatistiksel anlamlılık taşıyan başka bir fark da, bırakmış gönüllülerde kurumla olumsuziletişim skorlarının aktif gönüllülere göre daha yüksek olmasıdır, bu fark da istatistikselolarak anlamlıdır. 32
 32. 32. 4.5. Motivasyonu Arttıracak Faktörlerġekil 27. Motivasyonu Arttıracak Faktörler Gönüllü organizasyonları motivasyon artırır. Teşekkür uygulamaları çerçevesinde yapılan çalışmalar motivasyon artırır. Vakıfta aldığım eğitim ve seminerler motivasyon artırır. TEGV çalışanlarının yerinde destek vermesi motivasyon artırır. C Referans mektubu almak D motivasyon artırır. E İletişim kanalları aracılığı ile bilgilendirilmek motivasyon artırır. Gönüllü ile yerel/bölgesel toplantılar motivasyon artırır. Genel Merkez çalışanları ile yapılan toplantılar / görüşmeler motivasyon artırır. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere gönüllülerin gözünde en fazla motivasyon arttıracaketkinlikler gönüllü organizasyonları, Teşekkür uygulamaları, eğitim ve seminerler gibietkinliklerdir. Bu konuda eski/yeni; aktif/pasif gönüllüler arasında önemli bir algı farklıbulunmamaktadır. 33
 33. 33. 5. TEGV’DE GÖNÜLLÜLÜK YAPMAMA NEDENLERĠ5.1.1. A Grubuġekil 28. TEGV’de Gönüllülüğe BaĢlayamama Nedenleri (1. ve 2. Neden) Ders-Ozel-İs Yaşama Zaman %36,1 Ayırma Erişim Zorluğu %6,8 Düzenli Vakit Ayıramama %17,0 Gönüllülük/Kurum/Etkinlikl %0,9 er Çekici Değil İletişim/Bilgilendirme %1,5 Sorunlar İki Neden Taşınma/TEGV Noktası %15,8 Bulunmaması Eğitimlere Katılamama %18,1 Kurum Tarafından Davet %35,3 Edilmeme Diğer %11,3 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0TEGV’de gönüllülük yapmak için başvurmuş ancak herhangi bir Vakıf Tanıtımınakatılmamış kişilerin neden katılmadıkları sorgulandığında, yukarıdaki yanıtlar alınmıştır.Görüldüğü gibi en önemli nedenlerden biri zaman yokluğudur. Katılımcılar derslerine,özel ve iş yaşamlarına zaman ayırmak zorunda olmalarından dolayı bir sonraki aşamayageçemediklerini söylemektedirler. TEGV etkinliklerine düzenli zaman ayıramayacaklarınıdüşünme de bir başka önemli katılmama sebebidir.Bu zaman yokluğu gibi algısal bir nedenin yanı sıra bazı fiziksel engeller debulunmaktadır. Yaşadığı şehirde TEGV noktası bulunmayan ya da TEGV noktasıbulunmayan şehre taşınmış bazı kişiler de vardır. Yüzde 7’lik bir kesim için TEGVnoktasına erişim zorluğu yaşanmaktadır.Bazı nedenler de TEGV’den kaynaklanmaktadır. Başvuranların üçte biri kurum tarafındandavet edilmemişlerdir, yani iletişim kopmuştur. Bir kısmına da eğitim günleri uymamıştır, 34
 34. 34. “çalıştığım için katılamadım” yanıtlarına sık sık rastlanmıştır. Öte yandan, TEGVyöneticileri ya da çalışanlarından kaynaklanan herhangi bir engel görülmemektedir.ġekil 29. TEGV’de Gönüllülüğe BaĢlayamama Nedenleri (Çok DeğiĢkenliAnaliz)Exp(B) Katsayıları Zaman Düzenli Kurumsal Yokluğu EriĢim Engeller ZorluğuErkek 2,35ÇalıĢıyor 2,93 0,21Ev Kadını/Emekli 2,65Öğrenci 2,13Gönüllülük 0,82 1,71Sosyal Sorumluluk Endeksi 0,76Yukarıda yer alan tablo bir dizi bağımsız değişkenle TEGV’de gönüllülüğe başlayamamanedenleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Kullanılan yöntem logistic regression adıverilen ileri istatistik yöntemidir. Genel olarak bakıldığında modellerin açıklama gücününsınırlı olduğu akılda tutulmalıdır, buna karşın bazı örüntülere rastlanmıştır: “Zaman yokluğu” bahanesi daha çok çalışanlar ve öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Herhangi bir katılımcı çalışmaktaysa ya da öğrenciyse, o kişinin TEGV etkinliklerine başlamama nedeni olarak “zamanım yok” yanıtı verme olasılığı 2 ile 3 kat artmaktadır. Öte yandan, kişi eğer başka sivil toplum kuruluşları bünyesinde de görev yapmaktaysa, “zamanım yok” yanıtını verme olasılığı azalmaktadır (her ek kuruluş için yüzde 25 azalma). Bireylerin sosyal sorumluluk skorları 1 puan arttıkça, “zamanım yok” yanıtı verme olasılıkları yüzde 25 azalmaktadır. En düşük skorla en yüksek skor arasında 3’te 1’lik bir oran bulunmaktadır. Düzenli erişim sorunu daha çok ev kadınları/emekliler tarafından belirtilmekte, bu kişilerin “düzenli erişim sorununu” neden olarak belirtme olasılıkları diğerlerine kıyasla 2,7 kat fazladır. Kurumun, etkinliklerin ilgi çekici olmaması ya da iletişim/bilgilendirme sorunları yaşanması daha çok erkeklerin (2,4 kat) ve başka kurumlarda gönüllülük yapanların (1,7 kat) başına gelmektedir. Eğer başvuran kişi çalışıyorsa, katılmama nedeninin “kurumsal engeller” olma olasılığı beşte birdir. 35
 35. 35. 5.1.2. B Grubuġekil 30. TEGV’de Gönüllülüğe BaĢlayamama Nedenleri (1. ve 2. Neden) Ders-Özel-İş Yaşama Zaman %58,6 Ayırma Erişim Zorluğu %9,0 Düzenli Vakit Ayıramama %16,9 Gönüllülük/Kurum/Etkinlikl %2,3 er Çekici Değil İletişim/Bilgilendirme %2,8 Sorunlar İki Neden Taşınma/TEGV Noktası %17,2 Bulunmaması Eğitimlere Katılamama %14,4 Kurum Tarafından Davet %31,8 Edilmeme Diğer %6,5 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0B grubu için de benzer bir nedensel dağılım söz konusudur, ancak bu grupta derse-işe-özel yaşama vakit ayırma yüzde 60 oranında belirtilmiştir. Düzenli vakit ayıramama dabu gruptaki katılımcılar için önemli nedenlerden biridir.Maddi engellere gelince; B grubundaki yüzde 17’lik bir kısmının yaşadığı şehirde TEGVnoktası bulunmamaktadır. Yine onda birlik kısmı için TEGV noktalarına erişim zorluğuyaşanmaktadır. Daha düşük oranda bir bölüm içinse iş ya da okul yaşamıylakesiştiğinden eğitimlere katılınmamıştır.TEGV tarafından davet edilmeme de önemli bir neden olarak ön plana çıkmaktadır.Bununla birlikte diğer kurumsal nedenlere pek sık rastlanmamaktadır. 36
 36. 36. ġekil 31. TEGV’de Gönüllülüğe BaĢlayamama Nedenleri (Çok DeğiĢkenliAnaliz)Exp(B) Katsayıları Zaman Düzenli Yokluğu EriĢim ZorluğuErkekÇalıĢıyorEv Kadını/Emekli 0,15Öğrenci 2,59Gönüllülük 1,39Sosyal Sorumluluk EndeksiB grubu katılımcılarda çok değişkenli ilişkilere bakıldığında çok fazla açıklayıcı değişkenerastlanmamaktadır. Ancak özetlemek gerekirse: Bu grupta zaman yokluğu ev kadını/emeklilerden çok öğrenciler arasında yaygındır (2,6 kat); Başka kurumlarda gönüllülük yapanların düzenli erişim zorluğundan bahsetme olasılıkları diğer kişilere 1,4 kat daha fazladır.5.1.3. Eski Gönüllülerġekil 32. Gönüllülüğü Bırakma Nedenleri Ders-Özel-İş Yaşama Zaman %54,4 Ayırma Erişim Zorluğu %8,2 Düzenli Vakit Ayıramama %9,8 Gönüllülük/Kurum/Etkinlikl %4,0 er İlginç Değil İletişim Sorunları Yaşamam %7,1 Taşınma %26,0 Eğitimlere Katılamama %18,0 Diğer %11,1 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0 37
 37. 37. TEGV’de gönüllülük yapmaktayken, gönüllülüğü bırakanların önde gelen nedeni ders-özel-iş yaşamına zaman ayırma olarak gelmektedir ve bu oran yüzde 50’nin üzerindedir.İkinci sırada yüzde 26’yla taşınma gelmektedir, herhangi bir sebepten –mezuniyet,askerlik, iş vesaire- yaşanılan şehir değiştiğinde gönüllülük sekteye uğramaktadır. 5’te1’lik bir kesim için TEGV etkinlik noktalarına erişim zorluğu söz konusudur.Kurumu/gönüllülüğü/etkinlikleri artık ilginç bulmayanların oranı sadece yüzde 4’ken;yüzde 7’lik bir kesim de iletişim sorunları yaşadığını belirtmiştir.ġekil 33. TEGV’de Gönüllülüğü Bırakma Nedenleri (Çok DeğiĢkenli Analiz)Exp(B) Katsayıları Zaman Kurumsal Düzenli EriĢim Yokluğu Nedenler Katılım ZorluğuErkek 0,63ÇalıĢıyor 0,55Ev Kadını/Emekli 14,37 0,27 8,93Öğrenci 2,24 5,42 0,22 5,88Gönüllülük 0,76 1,34Sosyal Sorumluluk Endeksi 0,60Çok değişkenli analize baktığımız zaman, farklı kişilerin farklı nedenleri daha yoğunluklabelirtmeyi tercih ettiklerini görmekteyiz: Zaman yokluğu nedeni daha çok kadınlar tarafından belirtilmektedir. Öğrencilerin bu nedeni belirtme olasılığı diğerlerinin 2,2 katıdır. Başka kurumlarda gönüllülük yapanların bu nedeni belirtme olasılığı diğerlerinin olasılığının yüzde 75’i kadardır. Kurumsal nedenlerde şaşırtıcı olarak ev kadını ve emeklilerin bu nedeni belirtme olasılıkları diğerlerinin 14; öğrencilerin bu nedeni belirtme olasılıkları diğerlerinin 5,4 katıdır. Sosyal sorumluluk endeksi yükseldikçe, kurumsal nedenlerden dolayı gönüllülüğü bırakma olasılığı diğerlerinin yüzde 60 civarındadır. Eğer görüşülen kişi işsiz değilse, düzenli katılım sorununu neden olarak belirtme olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür. Bu neden en düşük öğrenciler arasında rastlanmaktadır. Öte yandan görüşülen kişi başka sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapmaktaysa, düzenli katılım zorluğu yaşadığını belirtme olasılığı diğerlerinin 1,3 katıdır. 38
 38. 38. Erişim zorluğu, bir bırakma nedeni olarak ev kadını/emekliler ve öğrenciler arasında daha fazladır.ġekil 34. TEGV’de Gönüllülüğü Bırakma Nedenleri (Çok DeğiĢkenli Analizler) Exp (B)ErkekÇalışıyorEv KadınıÖğrenci 0,708GönüllülükSosyal Sorumluluk EndeksiKurumiçi İletişim 0,644Kurumla Negatif İletişim 1,087Etkinlik Noktasıyla İletişimİçsel Kazanım 0,866Çevresel KazanımPratik Açıdan Değişim 1,216Sosyal Açıdan Değişimİçsel DeğişimTEGV gönüllülerinin neden TEGV gönüllülüğünü bıraktıklarını daha iyi analiz edebilmekiçin bir logistic regression analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarını şu şekildeyorumlayabiliriz: Eğer bir kişinin öğrenciliği devam ediyorsa, TEGV gönüllülüğünü bırakma nedeni daha düşüktür. Kurum içi iletişim skoru bir puan arttığında, bir kişinin TEGV gönüllülüğünü bırakma olasılığı yüzde 36 azalmaktadır. Eğer kurumla negatif iletişim skoru bir puan artarsa, gönüllülüğü bırakma olasılığı yüzde 6 artmaktadır. İçsel kazanımın bırakma olasılığı üzerindeki etkisi negatiftir, yani daha yüksek bu duyguyu yaşayan insanlar, bırakmaya daha az eğilimlidir. Öte yandan pratik açıdan değişim hissi artarsa, bırakma eğilimi artmaktadır. 39
 39. 39. 6. TEGV’LE ĠLĠġKĠLERġekil 35. TEGV Kurumsal Algısı TEGV Etkinliklerini sürdürebilen bir kurumdur TEGV Yenilikçi bir yaklaşımı benimser TEGV Gönüllülerine sıcak bir ortam sağlar TEGV Sistemli, oturmuş bir kurumdur A TEGV Katılımcı bir yönetim B anlayışı vardır C TEGV Şeffaf bir kurumdur D E TEGV Yapılan etkinliklerin sonuçları somut olarak görülür TEGV Tüm kurum ve kişilerden bağımsızdır TEGV Finansal olarak güçlü bir kurumdur 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0TEGV’in kurumsal algısı konusunda bazı ortaklıklar görülmektedir: TEGV etkinliklerini sürdürebilen; sistemli/oturmuş; sonuçların somut olarak görülebildiği bir kurum olarak görülmektedir. Öte yandan, aktif ya da pasif, bütün gönüllüler TEGV’in daha yenilikçi olduğunu, gönüllülerine sıcak bir ortam sağladığını, şeffaf olduğunu, kurum ve kişilerden bağımsız olduğunu ve finansal olarak daha güçlü olduğunu düşünmektedir. Bırakmış gönüllülerin diğer gönüllülerden daha düşük skorlara sahip oldukları konular şeffaflık ve kurum ve kişilerden bağımsız algısıdır. 40
 40. 40. ġekil 36. TEGV’le ĠliĢkiler Şu anda çevremdekileri gönüllü olmak için teşvik ediyorum Şu anda medyadan neler yaptıklarını takip ediyorum Şu anda yakınımdaki çocuklara öneriyorum, onları katılmaları için teşvik ediyorum Şu anda tanıdıklardan neler yaptıklarını takip ediyorum A Şu anda Vakıftan edindiğim B arkadaşlarımla hala görüşüyorum D Şu anda Vakıfa ziyaretlerde bulunuyorum Şu anda bağışta bulunuyorum Şu anda başka kurumda/larda gönüllüyüm %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100TEGV’e gönüllülük için başvurmuş (A ve B) ya da gönüllülük yapmış ama bir sebeptenbırakmış (D) kişilerin kurum hakkında hala yüksek bilgi düzeyi ve tavsiye oranına sahipolduklarını görmekteyiz: Yüzde 80’e yakın bir oran çevresindekileri gönüllü olmaya ve yakınındaki çocukları TEGV faaliyetlerine katılma konusunda motive etmektedir. Gönüllülüğü bırakmış olanların yüzde 60’ından fazlası medyadan ve tanıdıklarından kurumu takip etmektedir; Yine D grubunun yüzde 60’ı TEGV’den edindiği arkadaşlarıyla görüşmeye devam etmektedir. B grubunun A grubuna kıyasla kurumla daha yakından ilgili olduğu görülmektedir. 41
 41. 41. ġekil 37. TEGV’de Gönüllülük Olasılığı Bundan sonrası için TEGV’de gönüllülük A yapma ihtimaliniz B var mı? D %0 %20 %40 %60 %80 %100Araştırma kapsamında görüşülenlere “bundan sonrası için TEGV’de gönüllülük yapmaihtimaliniz var mı?” sorusu sorulduğunda büyük oranda olumlu yanıt alınmıştır. Bu oranA ve D gruplarında yüzde 90’ın üzerindedir. 42
 42. 42. 7. TEGV EĞĠTĠMLERĠ DEĞERLENDĠRMESĠġekil 38. TEGV’de Alınan Eğitimler Okuyorum Oynuyorum Okul Çalışmaları Programı Bilgi Benim İşim Düşler Atölyesi Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum C Matematik-Fen ve Ben D Sağlığı Geliştirme E Düşünebilen Çocuklar Drama Atölyesi Genç Formalar Eğitimi Basketbol Gönüllüleri Eğitimi %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60Araştırma çalışmasına katılanların aldıkları eğitimler yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Enyoğun alınan eğitimler Okuyorum Oynuyorum ve Okul Çalışmaları Programı’ndanalınmıştır. Aktif ve Pasif gönüllüler arasında alınan eğitimler açısından kayda değerfarklar olduğu görülmektedir. 43
 43. 43. ġekil 39. ĠletiĢim Eğitiminin Değerlendirilmesi 3,88 İletişim Eğitiminde eğitim 4,00 ortamının konforu (Oturma düzeni, ışık, ısı, ikram) 4,01 4,06 3,90 İletişim Eğitiminde eğitim 4,19 materyalleri 4,18 4,21 4,08 B İletişim Eğitiminde tatmin edici, 4,28 bilgilendirici içerik 4,27 C 4,26 D 4,33 E İletişim Eğitiminde eğitmenin 4,47 konuya hakimiyeti 4,39 4,46 4,32 İletişim Eğitiminde eğitmenin 4,50 katılımcılarla ilişkisi 4,42 4,48 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0ġekil 40. Yöntem Eğitiminin Değerlendirilmesi 3,96 Yöntem Eğitiminde eğitim 4,07 ortamının konforu (Oturma düzeni, ışık, ısı, ikram) 4,08 4,06 4,08 Yöntem Eğitiminde eğitim 4,22 materyalleri 4,18 4,21 4,14 B Yöntem Eğitiminde tatmin 4,33 edici, bilgilendirici içerik 4,25 C 4,27 D 4,27 E Yöntem Eğitiminde eğitmenin 4,49 konuya hakimiyeti 4,38 4,38 4,43 Yöntem Eğitiminde eğitmenin 4,48 katılımcılarla ilişkisi 4,42 4,40 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 44
 44. 44. ġekil 41. Etkinlik Eğitiminin Değerlendirilmesi 3,96 Etkinlik Gönüllü Eğitiminde 4,08 eğitim ortamının konforu (Oturma düzeni, ışık, ısı, ikram) 4,13 4,16 3,98 Etkinlik Gönüllü Eğitiminde 4,29 eğitim materyalleri 4,25 4,28 4,08 B Etkinlik Gönüllü Eğitiminde 4,35 tatmin edici, bilgilendirici içerik 4,28 C 4,32 D 4,19 E Etkinlik Gönüllü Eğitiminde 4,44 eğitmenin konuya hakimiyeti 4,36 4,44 4,27 Etkinlik Gönüllü Eğitiminde 4,46 eğitmenin katılımcılarla ilişkisi 4,39 4,44 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0ġekil 42. Vakıf Tanıtımının Değerlendirilmesi Vakıf Tanıtımı Toplantısında 3,47 Vakıfla ilgili sorularıma yanıt 3,59 3,55 bulabildim 3,58 Vakıf Tanıtımı Toplantısında 3,52 gönüllülük ile ilgili sorularıma 3,56 3,58 yanıt bulabildim 3,58 Vakıf Tanıtımı Toplantısında 3,51 gönüllü olarak 3,59 yapabileceklerimle ilgili 3,59 yeterince bilgilendirildim 3,59 Vakıf Tanıtımı Toplantısında 3,55 ardından nasıl bir sürece dahil 3,69 olacağım konusunda 3,63 bilgilendirildim 3,69 Vakıf Tanıtımı Toplantısında 3,43 TEGV’de çocuklarla 3,46 uygulayabileceğim etkinlikler 3,52 hakkında yeterince … 3,47 Vakıf Tanıtımı Toplantısında 3,68 sunumu aktaran kişi konuya 3,71 3,68 hakimdi 3,72 Vakıf Tanıtımı Toplantısında 3,67 sunum sırasında veya sonunda 3,70 katılımcıların ek soruları için 3,72 fırsat verildi 3,72 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 45

×