Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2009 gonullu ve kazanımları raporu

677 views

Published on

TEGV gönüllülerinin faaliyetlerini, memnuniyetlerini ve kazanımlarını değerlendirmeye yönelik gönüllülerle görüşmelere dayanan rapor.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2009 gonullu ve kazanımları raporu

 1. 1. TEGVGÖNÜLLÜLÜK VE KAZANIMLARI ARAŞTIRMA PROJES ARAŞTIRMA RAPORU- 18.12.2009
 2. 2. TEGV Gönüllülük ve Kazanımları Araştırma Projesi Araştırma Raporu- 18.12.2009Aralık 2009’da hazırlanmıştır.Proje Ekibi:Güçlü AtılganGenel MüdürDr. Emre ErdoğanProje YöneticisiEmir GünimProje Danışmanı Topağacı Ihlamur Yolu Uğurlu Apt.,51/2 34365 Nişantaşı, stanbul, Turkey t. +90 (212) 231 0708Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 2
 3. 3. Ç NDEK LER SAYFA1. Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi ........................................................................ 42. Katılımcıların Profili ........................................................................................... 53. Haller, Değerler .................................................................................................. 63.1. Genel Psikolojik Durum .......................................................................................... 63.2. Anomi, Sosyal Sorumluluk, Güven ve Empati............................................................ 84. Gönüllülük Faaliyetleri ..................................................................................... 134.1. Gönüllülük Deneyimleri ........................................................................................ 134.2. TEGV Gönüllülük Öyküleri ..................................................................................... 154.3. TEGV Algılaması ve Gönüllülük Motivasyonları ........................................................ 214.4. Gönüllülükten Beklentiler ve Kazanımlar ................................................................ 234.5. TEGV’le lişkiler: Memnuniyet ve Elçilik .................................................................. 374.6. TEGV’le letişim ................................................................................................... 454.7. TEGV Kurumsal Algısı ........................................................................................... 524.8. Gönüllüleri Motive Eden Faktörler .......................................................................... 534.9. Gönüllülüğe Devam Etme Eğilimi........................................................................... 585. Gönüllülüğün Etkileri: Çok Değişkenli Analizler ............................................... 595.1. TEGV’de Gönüllülükten Tatminin Belirleyicileri ........................................................ 595.2. Psikolojik Durumun Belirleyicileri ........................................................................... 61Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 3
 4. 4. 1. ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık 2009 Dünya Gönüllüler Kutlamalarıçerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TEGV gönüllüleri arasında bir anketçalışması yürütmüştür.Anket çalışmasının başlıca amaçları: TEGV Gönüllülerinin kurum bünyesindeki etkinliklerini sergilemek; Gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları konusundaki algılarını öğrenmek; Gönüllülük faaliyetleri üzerinde etkisi olacak faktörleri keşfetmek; TEGV Gönüllülerinin algılarından yola çıkarak sivil toplum kuruluşları için gönüllü ilişkilerinin yönetimi için bazı öneriler geliştirmek olarak tanımlanmıştır.Araştırma çalışmasının başlangıç aşamasında soru formunun geliştirilmesine yönelik24 derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin illere dağılımı aşağıdaki gibigerçekleşmiştir: stanbul Diyarbakır zmir SivasDerinlemesine görüşmelerin çıktılarından yola çıkarak hazırlanan soru formu internetüzerinden kişiye özel adresleme yöntemiyle TEGV Gönüllülerine iletildi. 17 Kasım-1Aralık 2009 tarihleri boyunca açık olan araştırmaya 1209 TEGV Gönüllüsü katıldı.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 4
 5. 5. 2. KATILIMCILARIN PROF LAraştırma çalışmasına katılan gönüllülerin profilini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Yüzde 90’ı 40 Yaş altı, yüzde 80’i 30 yaş altı ve yüze 50’si 24 yaş altındadır. Yüzde 68’i kadın, yüzde 32’si erkektir; Yüzde 62’si lise üstü, yüzde 52’si üniversite ve üstü eğitim almıştır; Yüzde 40’ı tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışırken; yüzde 40’ı da öğrencidir. Yüzde 15’i evlidir; Yüzde 83’ünün aylık hane geliri 1000 TL, yüzde 31’inin de 3000 TL ve üstüdür.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 5
 6. 6. 3. HALLER, DEĞERLER3.1. Genel Psikolojik Durum Genel Psikolojik Durum %73,5 Yakın Gelecekten Umutlu Olanların Oranı %79,3 %91,0 Hayatından Memnun Olanların Oranı %90,4 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 2008 2009Araştırma çalışmasına katılan TEGV Gönüllülerinin yüzde 90’ından fazlasıhayatlarından memnun olduklarını söylemişlerdir. Yüzde 80’e yakın bir kesimse yakıngelecekten umutludur. Bir yıl önce yine Internet üzerinden yürütülen araştırmaylakarşılaştırıldığında umutlu olanların oranında 6 puanlık bir artış görülmektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 6
 7. 7. Kişisel Psikolojik Algılar En az diğer insanlar kadar değerli bir insan %97,9 olduğumu düşünüyorum. Bir çok iyi niteliğimin olduğuna inanıyorum. %97,7 Herhangi bir şeyi en az diğer kişiler kadar iyi %97,1 yapabilirim. Genel olarak düşündüğümde, kendimden %96,8 memnunum. Kendime olumlu bir bakışım var %96,3 Bazı zamanlar hiç iyi olmadığımı düşünüyorum. %66,1 Kendime biraz daha saygı duymayı isterdim. %33,8 Kendimi zaman zaman işe yaramaz buluyorum. %31,7Övünülecek özelliklerimin sayısının fazla olmadığını %26,6 düşünüyorum. Genel olarak düşündüğümde hayatta başarısız %17,6 olduğuma inanıyorum. %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 KatılıyorumGönüllülerin genel olarak kendileri hakkında olumlu algılara sahip olduklarıgörülmektedir. Tamamına yakını olumlu görüşlere sahip olduğunu söylerken, üçteikilik bir kesim “bazı amanlar hiç iyi olmadığını” düşünmekte; üçte birlik oranda da“biraz daha saygı duymayı isteyen”, kendisini “zaman zaman işe yaramaz” bulangönüllüler de bulunmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 7
 8. 8. 3.2. Anomi, Sosyal Sorumluluk, Güven ve Empati Anomi Sıradan vatandaşların durumu her geçen gün 8,0 kötüye gidiyor Bugünlerde insan yarını düşünemeden ancak günü 6,7 kurtarmaya çalışabiliyor Devlet memurluğuna atanmak için torpilli olmak, 6,5 çalışkan ve bilgili olmaktan önemlidir Ankara’daki hükümete başvurmanın bir anlamı yok 6,5 çünkü onlar sadece kendilerini düşünüyorlar Hayat o kadar bilinmezlikle doludur ki hiçbir 6,4 şeyden emin olamayız İnsan kimi zaman hayatta hiçbir şeyin anlamlı 5,9 olmadığını düşünüyor Hayatta herşey zamana ve mekana göre değişir, 5,1 değişmez ahlak kuralları olamaz. İnsan amacına ulaşmak için her yola başvurabilir 4,8 İmar mevzuatına uyarsak ev yapmamız imkansız 3,3 olur 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 OrtalamaTEGV Gönüllülerinin anomi derecelerine bakıldığı zaman bazı konularda göreli olarakyüksek, bazı konularda ise göreli olarak düşük anomi skorlarına sahip olduğunugörmekteyiz. Yine de ahlak kuralları, imar mevzuatı ya da “amaca ulaşmak için heryola başvurma” konusunda düşük ortalamalara sahiptirler.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 8
 9. 9. Yüksek Anomi Duygusu %13,0 Yüksek Anomi %11,7 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 2008 2009Yukarıda sayılan görüşlere katılma derecelerinden yola çıkarak hesaplanan yüksekanomi duygusu söz konusu olduğunda (toplamın 80 ve üzerinde olması) TEGVgönüllerinin sadece yüzde 12’sinin bu duyguyu taşıdıkları görülmektedir. 2008’deyürütülen çalışmada da benzer oranlara rastlanmıştır. 18-35 yaş arası kentselbölgelerde yaşayan gençlerde yüksek anomi duygusuna sahip olanların oranınınyüzde 40 olduğunu hatırlamak karşılaştırma açısından yararlı olabilir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 9
 10. 10. İnsanlara Güven %30,0 %25,0 Yüzde 26,3 Yüzde 12,6 %20,0 %15,0 %10,0 %5,0 %0,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hiç Güvenilmez Tamamen GüvenilirTürk gençlerinin önemli sorunlarından birinin genelleştirilmiş güven derecelerinindüşüklüğü olduğu geçen yıl yapılan araştırmadan ortaya konulmuştu. 2008araştırmasına göre 18-35 yaş arasındaki kentlerde yaşayan gençlerin sadece yüzde6’sı insanlara güvendiğini söylemektedir. 2008 araştırması TEGV Gönüllülerinin yüzde20’sinin insanların genel olarak güvenilir olduğunu göstermişti. 2009 araştırmasındafarklı bir biçimde sorulan soruya gelen yanıtlarda ise TEGV Gönüllülerinin dörttebirinin insanları güvenilmez bulduğunu söylemiştir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 10
 11. 11. Sosyal Sorumluluk Duygusu Kendimizi kötü ya da hasta hissettiğimizde nasıl davrandığımıza o kadar da dikkat etmek zorunda %83,8 %10,0 %6,2 değiliz. Eğer bir aracı yanlışlıkla bozarsam, ben kullanmadan önce de bozuksa o kadar rahatsızlık %75,3 %14,1 %10,6 duymam İçtiğim şeyin şişesini kirli bir parkta bıraktığımda temiz bir parkta bırakmama kıyasla daha az %77,0 %6,6 %16,4 rahatsız oluyorum İnsanlar bana karşı kötü davrandıklarında onlara iyi %38,8 %35,3 %25,9 davranmak için çok az sorumluluk duyuyorumEğer yapmanız gereken bir iş varsa herkesin çıkarını %49,2 %22,0 %28,9 kollamak mümkün değildir Öğrencilerin üzerindeki not baskısı ve kopya çekmenin yaygınlığı göz önünde tutulursa kopya %52,9 %17,4 %29,7 çeken birisi o kadar da yanlış hareket etmiş … Bir insan bize ne yapmış olursa olsun, ondan %8,5 %6,6 %84,9 istifade etmeye çalışmak yanlıştır %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 Katılmıyorum Belli Olmaz KatılıyorumTEGV Gönüllülerinin sahip oldukları sosyal sorumluluk duygusunu ölçmek amacıylaSosyal Sorumluluk Ölçeği kullanılmıştır. TEGV gönüllülerinin bu ölçekteki dağılımlarıyukarıda sergilenmiştir. Ölçeğin uygulandığı kamu bilgisine açık araştırmabulunmadığından, gönüllülerin karşılaştırmalı durumları hakkında görüş sahibi olmakkolay değildir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 11
 12. 12. Empati Skorları İçinde bulunduğum ortamda birisi rahatsızsa %97,2 kolayca fark edebiliyorum Diğer insanların onların duygularını kolayca %91,6 nladığımı söylüyorlar Bir insanın nasıl davranacağını kolayca %90,5 kestirebiliyorum Başkalarının sorunlarını anlamakta zorluk %83,2 çekmiyorum İnsanların bazı şeylere neden bu kadar %46,2 üzüldüklerini anlayamıyorum Bazen toplumsal ortamlarda nasıl davranacağımı %31,3 bilemiyorum Birisinin kaba ya da kibar olup olmadığını %16,5 yargılamakta zorlanıyorum Bazen insanlar benim duyarsız olduğumu %15,8 söylüyorlar. %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 KatılıyorumTEGV gönüllülerinin sahip oldukları empati skorlarını ölçebilmek amacıyla uluslar arasıgeçerliliği olan bir ölçeği doldurmaları istenmiştir. Yukarıda görüldüğü üzere TEGVGönüllüleri büyük ölçüde yüksek empati skorlarına sahiplerdir. Ortalama empati skoru25,8 olarak hesaplanmıştı. Geçen yıl da bu skor 25,8’ti.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 12
 13. 13. 4. GÖNÜLLÜLÜK FAAL YETLER4.1. Gönüllülük Deneyimleri TEGV Haricinde Gönüllülük Faaliyetleri %3,1 %30,9 %66,0 Evet, çalıştım Hayır çalışmadım Fikrim yok / cevap yokAraştırma çalışmasına katılan TEGV Gönüllülerinin yaklaşık yüzde 40’ı TEGV haricindebir sivil toplum kuruluşunda da gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarınısöylemişlerdir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 13
 14. 14. Gönüllü Faaliyet Alanları Eğitim %58,9 Çocuklar %44,9 Gençler %29,0 Çevre %26,1 Kültür ve Sanat %22,8 Sağlık %21,0 Yoksullukla Mücadele %13,7 Kadınlar %12,9 Siyaset %3,8 Bilmiyorum / cevap yok %1,9 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100TEGV haricinde de herhangi bir gönüllülük faaliyetinde bulunanların en fazla eğitim veçocuklarla ilgili sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösterdikleri görülmektedir.Gençler, çevre ve sağlık diğer kuruluşlardır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 14
 15. 15. 4.2. TEGV Gönüllülük Öyküleri TEGV Faaliyetlerine Katılma Süresi 5 Yıldan Fazla %6,0 3 Yıl- 5 Yıl %12,0 2 Yıl- 3 Yıl %14,3 1 Yıl- 2 Yıl %19,0 6 Ay - 1 Yıl %37,7 < 6 Ay %11,0 %0,0 %5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %45,0 %50,0Araştırma çalışmasına katılan gönüllülerin büyük yüzde 50’ye yakının 1 yıl ve daha azsüredir TEGV faaliyetlerine katıldıkları görülmektedir. Ortalama katılım süresi 2 yıldanbiraz fazla (2,1 yıl) olarak belirtilmiştir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 15
 16. 16. Katılınan TEGV Programları İlköğretime Destek Programları %51,9 Okuyorum Oynuyorum %29,1 Kendime Yolculuk %25,6 Kulüp Etkinlikleri %21,9 Bilgi Benim İşim %17,3 Düşler Atölyesi %16,4 Matematik, Fen ve Ben %15,6 Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum %15,1 Düşünebilen Çocuklar %13,9 Drama Atölyesi %12,6 Oyunlarla Spor %11,9 Birikim %11,6 Sağlığı Geliştirme %9,4 Küçük Sanatçılar %8,7 İnsanım Bireyim Yurttaşım %4,9 Basketbol Gönüllüleri %3,5 Lego Robot %1,6 Genç Formalar %0,7 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100Gönüllülerin en fazla lköğretime Destek Programları’na katıldıkları görülmektedir.Araştırma çalışmasına katılan her iki gönüllüden biri bu programda faaliyetgöstermiştir. kinci sırada yüzde 29’luk bir kesimin katıldığı “Okuyorum Oynuyorum”ve dörtte birlik bir kesimin katıldığı “Kendime Yolculuk” programları bulunmaktadır.Kulüp Etkinliklerine katılanların oranı yüzde 22, “Bilgi Benim şim” ve “Düşler Atölyesi”programlarına katılanların oranı ise yüzde 16’dır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 16
 17. 17. Katılınan TEGV Programı Sayısı 1 Etkinlik %35,2 2 Etkinlik %22,7 2-3 Etkinlik %16,6 3- 5 Etkinlik %16,9 5 Etkinlikten Fazla %8,6 %0,0 %5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0Gönüllülerin üçte birinin sadece bir etkinliğe katıldıkları yukarıdaki grafiktegösterilmektedir. ki etkinliğe katılanların oranı yüzde 23; 2-5 etkinlik arasınakatılanların oranı ise yüzde 33 civarındadır. Katılınan TEGV Programı Sayısı ve Gönüllülük Süresi 5 Yıldan Fazla 4,7 3 Yıl- 5 Yıl 3,5 2 Yıl- 3 Yıl 3,3 1 Yıl- 2 Yıl 2,8 6 Ay - 1 Yıl 2,2 < 6 Ay 1,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 17
 18. 18. Beklendiği üzere TEGV’de gönüllülük yapma süresiyle dahil olunan TEGV programısayısı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yukarıda da görüldüğü üzere TEGV’degönüllülük yapılan yaklaşık her iki yılda bir yeni bir etkinliğe dahil olunmaktadır. Etkinliklere Katılım Biçimi %32,6 %40,8 1. Tip Etkinlik 2. Tip Etkinlik 3. Tip Etkinlik %26,6Gönüllülerin hangi etkinliklere katıldıklarından yola çıkarak bir kümeleme analiziyapılmıştır. Kümeleme analizinin amacı ortak noktalardan yola çıkarak kendi içindehomojen/benzer; diğer kümelerden ise farklılık taşıyan kümeler oluşturmaktadır.Yukarıda görüldüğü gibi kümeleme çalışması sonucunda dört ayrı küme oluşmuştur.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 18
 19. 19. Faaliyet Kümeleri 1 2 3İlköğretime Destek Programları %72,1 %14,3 %57,0Okuyorum Oynuyorum %12,5 %27,9 %50,5Kendime Yolculuk %1,7 %45,2 %39,7Kulüp Etkinlikleri %19,2 %4,0 %39,2Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum %2,8 %9,0 %35,9Düşünebilen Çocuklar %6,3 %1,3 %33,8Drama Atölyesi %0,6 %4,7 %33,2Birikim %1,9 %4,3 %29,7Oyunlarla Spor %2,6 %6,3 %27,6Düşler Atölyesi %4,8 %27,6 %21,9Sağlığı Geliştirme %3,5 %3,0 %21,9Matematik, Fen ve Ben %21,0 %2,0 %19,2Bilgi Benim İşim %25,3 %3,3 %18,4Küçük Sanatçılar %0,4 %14,0 %14,6İnsanım Bireyim Yurttaşım %0,2 %1,0 %14,1Basketbol Gönüllüleri %1,5 %3,0 %6,8Lego Robot %1,1 %0,3 %3,2Genç Formalar %0,0 %0,7 %1,1TEGV Gönüllülerinin yüzde 41’inin dahil olduğu 1. Etkinlik kümesinde daha çok“ lköğretime Destek Programları” çerçecesinde faaliyet gösteren gönüllülerbulunmaktadır. Bu gönüllülerin ortak özelliği de şu ana kadar ortalama iki etkinliktebulunmuş olmalarıdır.Yüzde 27’lik 2. Etkinlik kümesinde de ortalama iki etkinlikte bulunan gönüllüler vardır,ancak bu gönüllüler daha çok “Kendime Yolculuk”, “Düşler Atölyesi” ve “Okuyorum,Oynuyorum” programlarında yer almışlardır.Üçte birlik 3. Etkinlik kümesinde yer alan gönüllülerin en önemli özellikleriyseortalama olarak dörtten fazla etkinlikte yer almış olmalarıdır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 19
 20. 20. TEGV Gönüllülük Programlarında Harcanan Süre (Haftalık Ortalama) 0-2 Saat %40,1 3-10 Saat %45,1 11-20 Saat %3,7 20 Saatten Fazla %2,3 FY/CY %8,9 %0,0 %5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %45,0 %50,0Araştırma çalışmasına katılan gönüllülerin büyük çoğunluğunun haftada 10 saattendaha düşük bir süre gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarını söylemişlerdir. Haftadaiki saatten az bu tür faaliyetlerde bulunanların oranı yüzde 40 olarak belirlenmiştir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 20
 21. 21. 4.3. TEGV Algılaması ve Gönüllülük Motivasyonları Gönüllülük Öncesinde TEGVi Tanıma Derecesi Çok tanıyordum %9,0 Biraz tanıyordum %53,0 Pek tanımıyordum %23,9 Hiç tanımıyordum %14,1 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0Gönüllülerin yüzde 40’ına yakınının gönüllülük faaliyetinde bulunmadan önce TEGV’i“fazla” tanımadıkları görülmektedir. “Çok tanıyorum” yanıtı verenlerin oranı yüzde9’ken; “biraz tanıyordum” yanıtı verenlerin oranıysa yüzde 53’tür. Gönüllülük Öncesinde TEGV Hakkında Bilgi Alınan Kaynaklar Internetten edindiğim bilgiler %63,1 Televizyondan edindiğim bilgiler %57,7 Arkadaşlarımın gönüllülük yapması %52,6 Gazete ya da dergilerden edindiğim bilgiler %47,8 Tanıdıklarımın gönüllülük yapması %32,7 Okulumda yapılan tanıtımları %18,7 Kendi deneyimim- TEGV çocuğu olmak %7,4 Ailemden birilerinin gönüllülük yapması %7,3 Öğretmenlerimin gönüllülük yapması %4,3 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 21
 22. 22. Gönüllülerin gönüllülük öncesinde TEGV hakkında en fazla bilgilendikleri kaynağınyüzde 63 ile Internet olduğu öğrenilmiştir. kinci sırada yüzde 58’le televizyongelmektedir. Kitle iletişim araçlarından gazete ve dergilerden bilgi edindiğinisöyleyenlerin oranıysa yüzde 48’dir. TEGV hakkında gönüllülerin bilgilenmiş olduğukaynakların bir kısmı da doğrudan bilgi vermektedir. Yüzde 53’lük bir kesimarkadaşlarının, yüzde 33’lük bir kesim ise tanıdıklarının TEGV gönüllüsü olmasınınkendilerini TEGV’e yönlendirdiğini söylemişlerdir. TEGVi Tercih Etmeye Çeken Faktörler Çocuklarla ilgili faaliyette bulunması %97,6 Kurumun tanınmış bir kurum olması %76,5 Kolaylıkla ulaşabilecek olmam/yakın olmam %59,1 Arkadaşlarımın tavsiye etmesi %57,9 Eğitim alanında çalışacak olmam %52,6 Kariyerimde işe yarayacak olması %36,2 Ailemin teşvik etmesi %21,2 Müfredatımın bir parçası olması %19,3 Başka kurum tanımamam %14,5 %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 %120,0Gönüllüleri TEGV’de gönüllülük yapmaya çeken faktörlerin başında kurumunçocuklarla ilgili faaliyette bulunması gelmektedir. Hemen herkesin katıldığı bu görüşüyüzde 77’lik bir oranda belirtilen “kurumun tanınmış olması” takip etmektedir. Kolaycaulaşabilme yüzde 60; arkadaşların tavsiyesi yüzde 58 ve kariyerle ilgili faydabeklentisine işaret eden “eğitim alanında çalışacak olmam” yüzde 53 oranındagönüllüler tarafından belirtilmiştir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 22
 23. 23. 4.4. Gönüllülükten Beklentiler ve Kazanımlar TEGVde Gönüllülük Yararlı Oldu mu? Çok yararlı oldu %82,4 Biraz yararlı oldu %16,4 Pek yararlı olmadı %0,8 Hiç yararlı olmadı %0,4 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0TEGV Gönüllülerin hemen hepsi TEGV’de gönüllülük yapmış olmanın kendileri içinyararlı olduğu görüşündedirler. Yüzde 82’lik bir kesim “çok yararlı oldu” yanıtınıverirken, “biraz yararlı oldu” yanıtını verenlerin oranıysa yüzde 16’dır. TEGVde Gönüllülüğün Kazanımları Çocuklar tarafından sevilmek %98,7 Kendini işe yarar hissetmek %96,4 Sürekli yeni şeyler öğrenmek %95,3 Yeni insanlarla tanışmak %93,3 Toplumda saygı görmek %82,8 İş hayatında olumlu etkilerini görmek %76,1Yakın çevrede danışılan bir insan olmak %65,2 TEGV Yöneticileri tarafından takdir %56,7 edilmek Aileyle ilişkinin değiştiğini görmek %54,8 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 23
 24. 24. Gönüllülerin gözünde TEGV’de gönüllülük yapmanın en önemli kazanımı çocuklartarafından sevilmektir. Kendini işe yarar hissetmek (yüzde 96), sürekli yeni şeyleröğrenmek (yüzde 95) ve yeni insanlarla tanışmak (yüzde 93); TEGV gönüllülüğünönde gelen kazanımları arasında görülmektedir. Kazanımın Boyutları Çevresel Kazanım İçsel KazanımYeni insanlarla tanışmak 0,54 0,26Kendini işe yarar hissetmek 0,27 0,63Toplumda saygı görmek 0,66 0,42Aileyle ilişkinin değiştiğini görmek 0,72 0,23Yakın çevrede danışılan bir insan olmak 0,76 0,28Sürekli yeni şeyler öğrenmek 0,27 0,64TEGV Yöneticileri tarafından takdir edilmek 0,72 0,06Çocuklar tarafından sevilmek 0,03 0,77İş hayatında olumlu etkilerini görmek 0,67 0,09Gönüllülerin belirttikleri kazanımların az sayıda boyuta indirgemek amacıyla bir faktöranalizi yapılmıştır. Faktör analizi değişkenler arasındaki ortaklıklardan yola çıkarak azsayıda boyut elde etmeye yarayan bir istatistiksel yöntemdir. Yukarıdaki tablo her birkazanımın boyutlarla arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 1 ya da -1 mutlak olumlu yada olumsuz ilişkiyi gösterirken, 0’a yaklaşan değerler ilişkinin güçsüz olduğuna işaretetmektedir.“Çevresel Kazanım” adı verdiğimiz birinci boyut, “yakın çevrede danışılan bir insanolmak”, “aileyle ilişkinin değiştiğini görmek”, “yakın çevrede danışılan bir insanolmak”, “toplumda saygı görmek” ve “iş hayatında olumlu etkilerini görmek” gibidışarının bakış açısını taşıyan kazanımlarla ilişkilidir.“ çsel Kazanım” boyutuysa “kendini işe yarar hissetmek”, “sürekli yeni şeyleröğretnmek” ve “çocuklar tarafından sevilmek” gibi iç değerlendirmelere dayanankazanımlarla ilişkilidir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 24
 25. 25. Kazanımın Boyutları ve Gönüllülük Süresi 0,2 0,15 0,1 Değişim Skorları 0,05 0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 < 6 Ay 6 Ay - 1 Yıl 1 Yıl- 2 Yıl 2 Yıl- 3 Yıl 3 Yıl- 5 Yıl 5 Yıldan Fazla Çevresel Kazanım İçsel Kazanım Linear (Çevresel Kazanım)Yukarıda yer alan grafik gönüllülük süresiyle kazanımlar arasındaki ilişkiyigöstermektedir. Açıkça görüldüğü üzere TEGV bünyesinde gönüllülük yaptıkçaçevresel kazanım algısı artmaktadır ve arada lineer bir ilişki bulunmaktadır. Oysa içselkazanımın zaman faktörüyle bu tür bir ilişkisi olmadığı görülmektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 25
 26. 26. Kazanımların Boyutları ve Katılım Biçimleri 0,12 0,1 0,08 0,06 Kazanım Skorları 0,04 0,02 0 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,1 1. Tip Katılım 2. Tip Katılım 3. Tip Katılım Çevresel Kazanım İçsel KazanımDaha önce tanımladığımız katılım kümeleri arasında kazanımlar açısından farklarbulunduğu da görülmektedir. Ortalama olarak daha fazla programda gönüllülükfaaliyetinde bulunan bireylerde (3. Tip Katılım Kümesi) hem çevresel hem de içselkazanım algısının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 26
 27. 27. Kazanımların Boyutları ve Kurumiçi İletişim Derecesi 0,4 0,3 0,2 0,1 Kazanım Skorları 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 Yüksek Orta Düşük Çevresel Kazanım İçsel KazanımGönüllülerin kurum içi iletişimlerinin de kazanımlar konusundaki algılarını etkilediğigörülmektedir. Hesaplanması konusunda detaylı bilginin ilerleyen bölümlerdeverileceği iç iletişim kümeleri arasında yüksek iletişim düzeyine sahip kümenin hemçevresel hem de içsel kazanım konusunda daha yüksek ortalamalara sahip olduğuyukarıdaki grafikte görülmektedir. çsel kazanım açısından yüksek ve düşük iletişimkümeleri arasında kayda değer bir fark bulunmamaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 27
 28. 28. "Gönüllülük Faaliyeti Kişilikte Değişime Yol Açtı mı?" Kesinlikle gözlemledim %51,8 Yüzde 92,5 Kısmen gözlemledim %40,7 Pek gözlemlemedim %4,6 Hiç gözlemlemedim %1,3 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0Araştırma çalışmasına katılan TEGV Gönüllülerinin yüzde 93’ü gönüllülük faaliyetininkişiliklerinde değişime yol açtığını belirtmişlerdir. Hiçbir değişim gözlemlemediğinisöyleyenlerin oranıysa sadece yüzde 1’dir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 28
 29. 29. "Gönüllülük Faaliyeti Kişilikte Değişime Yol Açtı mı?" 5 Yıldan Fazla %98,2 3 Yıl- 5 Yıl %95,5 2 Yıl- 3 Yıl %93,0 1 Yıl- 2 Yıl %94,5 6 Ay - 1 Yıl %90,2 < 6 Ay %91,6 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0 %110,0TEGV’de gönüllülük süresi arttıkça değişim algısının da yükseldiği yukarıdaki grafiktegörülmektedir. 6 ay ve altında gönüllülük süresine sahip olanların dahi yüzde 92’lik birdeğişim algısına sahip oldukları belirtilmişken; 5 yıldan fazla gönüllülük faaliyetindebulunanlar arasında bu oran yüzde 98’dir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 29
 30. 30. "Gönüllülük Faaliyeti Kişilikte Değişime Yol Açtı mı?" 3. Tip Etkinlik %95,7 Katıldığı Etkinlik Türleri 2. Tip Etkinlik %92,0 1. Tip Etkinlik %90,5 %50,0 %55,0 %60,0 %65,0 %70,0 %75,0 %80,0 %85,0 %90,0 %95,0 %100,0Gönüllülerin katıldıkları programlar ile kişilikteki değişim algısı arasında da bir ilişkiolduğu görülmektedir. Ortalama olarak daha fazla etkinliğe katılan gönüllüler arasındadaha yüksek bir değişim algısı bulunmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 30
 31. 31. "Gönüllülük Faaliyeti Kişilikte Değişime Yol Açtı mı?" Düşük %86,1 Kurum İçi İletişim Derecesi Orta %93,8 Yüksek %96,3 %50,0 %55,0 %60,0 %65,0 %70,0 %75,0 %80,0 %85,0 %90,0 %95,0 %100,0Kurum içi iletişim derecesi arttıkça, algılanan değişim derecesinin de yükseldiğigörülmektedir. Yüksek kurum içi iletişime sahip olan gönüllüler kendilerinde dahafazla değişim olduğunu düşünmektedir. Öte yandan, düşük iletişim kümesindekigönüllülerin arasında da değişim olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 86 olduğuakılda tutulmalıdır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 31
 32. 32. "Gönüllülük Faaliyetinin Yol Açtığı Değişimler Daha sabırlı olmak %97,0 Daha anlayışlı olmak %96,9 Daha iyi iletişim kurar olmak %94,6 Daha mutlu olmak %94,4 Daha sorumluluk sahibi olmak %93,1 Daha sosyal olmak %91,6 Daha pratik olmak %91,3 Daha huzurlu olmak %90,4 Daha esnek olmak %89,6 Daha öz güvenli olmak %87,0 %50,0 %55,0 %60,0 %65,0 %70,0 %75,0 %80,0 %85,0 %90,0 %95,0 %100,0Gönüllülük deneyiminin en fazla hangi alanda değişime yol açtığı sorulduğundahemen hemen bütün gönüllüler “daha sabırlık olmak”, “daha anlayışlı olmak”, “dahaiyi iletişim kurar olmak”, “daha mutlu olmak” gibi yanıtlar vermişlerdir. En düşükoranda belirtilen “daha özgüvenli olmak” konusunda dahi gönüllülerin yüzde 90’ıgönüllülük faaliyeti sonrasında değişim yaşadıklarını söylemişlerdir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 32
 33. 33. Değişimin Boyutları Sosyal Açıdan Değişim Pratik Açıdan Değişim İçşel DeğişimDaha öz güvenli olmak 0,64 0,30 0,06Daha esnek olmak 0,35 0,56 0,16Daha pratik olmak 0,46 0,63 0,14Daha sabırlı olmak 0,14 0,89 0,16Daha anlayışlı olmak 0,25 0,83 0,22Daha huzurlu olmak 0,22 0,21 0,87Daha mutlu olmak 0,29 0,21 0,85Daha sosyal olmak 0,74 0,16 0,35Daha sorumluluk sahibi olmak 0,75 0,24 0,25Daha iyi iletişim kurar olmak 0,79 0,27 0,24Gönüllülerin yaşadıkları değişimin ana boyutlarını belirlemek amacıyla yapılan faktöranalizi sonucunda üç ana boyut elde edilmiştir: “Sosyal açıdan değişim” adını verdiğimiz birinci boyut daha öz güvenli olmak, daha sosyal olmak, daha sorumluluk sahibi olmak ve daha iyi iletişim kurar olmak alanlarıyla ilişkilidir; “Pratik açıdan değişim” adı verilen ikinci boyut “daha anlayışlı olmak” ve “daha anlayışlı olmak” alanlarıyla ilişkilidir. Bu boyut ayrıca “daha esnek olmak” ve “daha pratik olmak” konularıyla da yüksek korelasyon sahibidir. “ çsel değişim” adını taşıyan üçüncü boyut ise “daha huzurlu olmak” ve “daha mutlu olmak” alanlarını kapsamaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 33
 34. 34. Değişimin Boyutları ve Gönüllülük Süresi 0,2 0,15 0,1 Değişim Skorları 0,05 0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 < 6 Ay 6 Ay - 1 Yıl 1 Yıl- 2 Yıl 2 Yıl- 3 Yıl 3 Yıl- 5 Yıl 5 Yıldan Fazla Sosyal Açıdan Değişim Pratik Açıdan Değişim İçsel Değişim Linear (İçsel Değişim)TEGV Gönüllülerinin kurumdaki gönüllülük süreleri arttıkça farklı alanlardaki değişimalgısının daha fazla olduğu yukarıdaki grafikte görülmektedir. Gönüllülük süresininuzaması sosyal ve içsel açıdan değişim algısının artmasına yol açmaktadır. Oysapratik açıdan değişim konusunda bu tür bir doğrusal ilişkinin varlığından sözedemeyiz.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 34
 35. 35. Değişimin Boyutları ve Katılım Biçimleri 0,15 0,1 Değişim Skorları 0,05 0 -0,05 -0,1 1. Tip Katılım 2. Tip Katılım 3. Tip Katılım Sosyal Açıdan Değişim Pratik Açıdan Değişim İçsel DeğişimKatılım kümeleri açısından üçüncü tip katılım kümesinde yer alan gönüllülerinin sosyalve içsel değişim konusunda daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir.Pratik açıdan değişim söz konusu olduğunda 1. Tip katılım kümesinde yer alangönüllülerin çok yüksek olmasa da farklı ortalamaları bulunmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 35
 36. 36. Değişimin Boyutları ve İletişim Derecesi 0,3 0,2 0,1 Değişim Skorları 0 -0,1 -0,2 -0,3 Düşük Orta Yüksek Sosyal Açıdan Değişim Pratik Açıdan Değişim İçsel DeğişimGönüllülerin kurum içi iletişimlerinin yüksekliği değişim konusundaki algılarınıetkilemektedir. Yüksek iletişim kümesinde bulunan gönüllüler her alanda daha yüksekoranlarda değişim algısına sahiptirler ve sosyal açıdan değişim konusunda düşükiletişim kümesiyle aralarında istatistiksel anlamlılığa sahip önemli bir farkbulunmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 36
 37. 37. 4.5. TEGV’le lişkiler: Memnuniyet ve Elçilik TEGV Gönüllülük Deneyiminden Memnuniyet TEGV’de gönüllülük yaparak iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum 6,5 TEGV’de gönülülük yapmam harcadığım zamana değdi 6,3 Gönüllülük faaliyetlerimle TEGV’e katkıda bulunduğumu 6,3 düşünüyorumTEGV’de gönüllülük yapmak benim hayatımda önemli bir yer 6,1 tutuyor Gönüllülük deneyimimden genel olarak memnunum 6,1 Kendimi TEGV’in bir parçası olarak görüyorum 6,0 TEGV’de önemsendiğimi hissediyorum 5,7 TEGV’deki gönüllülük deneyimimim beklentilerimi 5,6 tamamen tatmin etti 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Ortalama (7)TEGV Gönüllülerinin TEGV bünyesinde gönüllülük yapmaktan son derece memnunoldukları görülmektedir. Anket çalışmasına katılanlar arasında bu deneyimdenmemnun olmayanların oranı neredeyse yok denecek kadar azdır.Öte yandan gönüllülerin deneyimlerinden memnuniyetlerinin farklı deneyimlerde dahafazla olduğu da yukarıdaki grafikte sergilenmiştir. 7 üzerinden hesaplananortalamalarda “gönüllülük yaparak iyi bir iş yaptığını düşünme”, “gönüllülük yapmanınharcadığı zamana değmesi”, “gönüllülük faaliyetiyle TEGV’e katkıda bulunma” gibideneyimler daha yüksek ortalamalara sahiptir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 37
 38. 38. TEGV Gönüllülüğünden Tatmin ve Gönüllülük Süresi 6,3 6,25 6,2 6,15 6,1 Tatmin Ortalaması 6,05 6 5,95 5,9 5,85 5,8 5,75 < 6 Ay 6 Ay - 1 Yıl 1 Yıl- 2 Yıl 2 Yıl- 3 Yıl 3 Yıl- 5 Yıl 5 Yıldan Fazla TatminYukarıda sergilenen tatmin skorlarından hesaplanan ve 1 ile 7 arasına değişen geneltatmin ortalamasının TEGV’de gönüllülük yaparak geçirilen süreye bağlı olarak arttığıyukarıdaki grafikte gösterilmektedir. 6 ay ve altında gönüllülük süresine sahip olangönüllülerde ortalama tatmin 6’yken, 3-5 yıl arasında gönüllülük süresine ulaşınca buortalama 6,25’e yükselmektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 38
 39. 39. TEGV Gönüllülüğünden Tatmin ve Katılım Biçimleri 6,25 6,2 6,15 Tatmin Ortalaması 6,1 6,05 6 5,95 5,9 1. Tip Katılım 2. Tip Katılım 3. Tip Katılım TatminKatılım kümeleri arasında TEGV Gönüllülüğünden tatmin konusunda fark olduğugörülmektedir. 3. Tip Katılım kümesinde ortalama tatmin skorları 6.2’ye yaklaşırken;2. Tip katılım kümesinde bu ortalama 6 olarak hesaplanmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 39
 40. 40. TEGV Gönüllülüğünden Tatmin ve İletişim Derecesi 6,6 6,4 6,2 Tatmin Ortalaması 6 5,8 5,6 5,4 5,2 Yüksek Orta Düşük TatminGönüllülerin kurum içi iletişim derecelerinin artmasının gönüllülükten tatminderecelerini de arttırmaktadır. Yüksek iletişime sahip gönüllülerin ortalama tatmindereceleri 6,4’ken, düşük iletişim derecesine sahip gönüllülerde bu ortalama 5,8’dir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 40
 41. 41. TEGV -Elçilik Fikrim sorulmadan da yakın çevreme ve arkadaşlarıma %92,8 TEGV’de gönüllülük yapmalarını tavsiye ediyorum Verilen eğitimlerle ilgili görüşlerimi TEGV çalışanlarına %82,2 iletiyorum Çevremdeki çocukları TEGV’den eğitim birimlerine %79,5 yönlendiriyorum TEGV’e gönüllü kazandırdığım oldu %69,8 TEGV tanıtımlarına katılıyorum %62,5 %0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 GeçerlidirAraştırma çalışmasına katılan TEGV Gönüllülerinin yüksek oranda elçilik rolüne sahipoldukları görülmektedir. Yüzde 93’ü fikri sorulmadan da yakın çevresinde vearkadaşlarına TEGV bünyesinde gönüllülük yapmalarını tavsiye ederken, yüzde 80’içevresindeki çocukları TEGV eğitim birimlerine yönlendirmektedir. Yüzde 70’i TEGV’egönüllü kazandırdığını söylemiştir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 41
 42. 42. TEGV Elçilik ve Gönüllülük Süresi 3,7 3,6 3,5 3,4 Elçilik Skorları 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 < 6 Ay 6 Ay - 1 Yıl 1 Yıl- 2 Yıl 2 Yıl- 3 Yıl 3 Yıl- 5 Yıl 5 Yıldan Fazla TEGV ElçilikYukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, gönüllülerin gönüllülük süreleri arttıkça kurumunelçiliğini yapma eğilimleri artmaktadır. 1 ile 4 arası değişen elçilik ölçeğinde 5 yıldanfazla süredir gönüllülük yapanların ortalaması 3,5’in üzerindeyken, bu rakam 6 ay 1yıl arasında gönüllülük yapanlar arasında 3,3’ün altında kalmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 42
 43. 43. TEGV Elçilik ve Katılım Türleri 3,55 3,5 3,45 3,4 Elçilik Skorları 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 1. Tip Katılım 2. Tip Katılım 3. Tip Katılım TEGV ElçilikFarklı katılım kümelerindeki gönüllülerin elçilik skorları arasında da farklılıklar olduğugörülmektedir. 3. Tip katılım kümesinde yer alan gönüllülerin ortalama elçilik skorları3,5’ken;bu oran 2. Tip katılım kümesindeki gönüllüler arasında 3,2’nin altındakalmaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 43
 44. 44. TEGV Elçilik ve İletişim 3,7 3,6 3,5 3,4 Elçilik Skorları 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 Yüksek Orta Düşük TEGV ElçilikGönüllülerin kurum içi iletişim düzeyleri arttıkça daha yüksek elçilik skorlarına sahipoldukları yukarıdaki grafikte görülmektedir. Yüksek iletişim skoruna sahip gönüllülerarasında ortalama elçilik skorları 3,6’yken; bu ortalama düşük iletişim skoruna sahipgönüllülerde 3’e kadar düşmektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 44
 45. 45. 4.6. TEGV’le letişim TEGV Gönüllüleriyle Genel İletişim Düzeyi Yoğun iletişimimim var %30,8 Biraz iletişimim var %55,8 Pek iletişimim yok %11,4 Hiç iletişimim yok %1,7 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0Araştırma çalışmasına katılan gönüllülerin genelde TEGV’de gönüllülük yapan diğerkişilerle iletişimleri olduğunu düşündükleri yukarıdaki grafikte görülmektedir. “Hiçiletişimim yok” ya da “pek iletişimim yok” yanıtı verenlerin oranı yüzde 15’in altındakalırken; üçte birlik bir kesim diğer gönüllülerle arasında “yoğun iletişim” olduğunudüşünmektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 45
 46. 46. Diğer Gönüllülerle İletişim Diğer gönüllülerle TEGV bünyesinde sık sık %72,9 görüşüyorum Diğer gönüllülerle düzenli olarak iletişim kurduğumuz bir ortam var (örneğin Facebook ya %63,9 da Yahoo groups) TEGV bünyesinde diğer gönüllülerle vakit %61,2 geçirebileceğimiz bir ortam var Diğer gönüllülerle gönüllülük hayatım dışında da %56,1 görüşüyorum Diğer gönüllülerle organize olup %48,1 gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinlikler var Diğer gönüllülerle düzenli olarak %36,7 gerçekleştirdiğimiz toplantılar var %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0Araştırma çalışmasına katılan gönüllülerin diğer TEGV gönüllüleriyle ne derece iletişimiçerisinde olduklarını anlayabilmek amacıyla bir dizi soru sorulmuştur. Alınan yanıtlaragöre gönüllülerin dörtte üçü diğer gönüllülerle TEGV bünyesinde sık sıkgörüşmektedir. Üçte ikisi diğer gönüllülerle düzenli olarak iletişim kurdukları bir ortamolduğunu söylemektedir. Üçte ikisine yakını TEGV bünyesinde diğer gönüllülerle vakitgeçirebileceği bir ortam olduğu söylemektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 46
 47. 47. Kurum İçi İletişim Derecesi %34,8 %40,2 Yüksek Orta Düşük %25,0Gönülülerin bu sorulara verdikleri yanıtlardan yola çıkaran bir kümeleme çalışmasıyapılmıştır. Gönüllülerin yüzde 35’i yüksek iletişim derecesine sahip kümedetoplanırken; yüzde 25’lik kesim orta, yüzde 40’lık bir başka kesim de düşük iletişimkümelerinde yer almıştır. Kurum İçi İletişim Derecesi Yüksek Orta DüşükDiğer gönüllülerle TEGV bünyesinde sık sık görüşüyorum %94,4 %72,5 %39,8Diğer gönüllülerle düzenli olarak iletişim kurduğumuz bir ortam var %91,3 %59,6 %27,7Diğer gönüllülerle gönüllülük hayatım dışında da görüşüyorum %89,8 %46,4 %22,5Diğer gönüllülerle organize olup gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinlikler var %89,4 %39,6 %0,0TEGV bünyesinde diğer gönüllülerle vakit geçirebileceğimiz bir ortam var %84,2 %54,4 %33,8Diğer gönüllülerle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılar var %71,7 %25,3 %3,0Yüksek iletişim kümesinde yer alan gönüllüler büyük oranda diğer gönüllülerle TEGVbünyesinde sık sık görüştükleri gibi, düzenli olarak iletişim kurmakta ve gönüllülükhayatları dışında da diğer gönüllülerle görüşmektedir. Diğer gönüllülerlegerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler de bulunmaktadır.Düşük iletişim kümesini diğer kümelerden ayırt eden en önemli özellik diğergönüllülerle gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin ya da toplantıların olmamasıdır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 47
 48. 48. TEGVde Çalışma Tarzı Etkinlik saatinden önce gelir gerekli hazırlıkları %92,3 yapar, çocukları karşılarım Etkinlikle ilgili geri bildirimde bulunurum %82,7 Gelemeyeceğim zaman yerime mutlaka başka bir %78,6 gönüllü ayarlarım Bir etkinlik dönemi içerisinde en fazla 2 kez %66,5 devamsızlık yaparımEtkinliklerde daha verimli olabilmem için daha çok %59,6 eğitim almam gerektiğini düşünüyorum Etkinlik saatinde gelir, etkinlik biter bitmez %12,9 giderim TEGV’de aldığım eğitimlerin gereksiz olduğunu %4,4 düşünüyorum %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0TEGV gönüllülerinin yüzde 92’si etkinlik saatinden önce gelip gerekli hazırlıklarıyapmaktayken, etkinlikle ilgili geri bildirimde bulunanların oranı yüzde 83’tür. Yüzde80’e yakın oranda bir gönüllü gelmeyeceği zaman yerine mutlaka bir gönüllüayarlamaktadır. TEGV’in verdiği eğitimlerin gereksiz olduğunu düşünenlerin oranısadece yüzde 4’tür.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 48
 49. 49. TEGVle Genel İletişim Düzeyi Tamamen yeterlidir %21,6 Yeterlidir %58,5 Pek yeterli değildir %17,2 Hiç yeterli değildir %1,8 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0Gönüllülerin yüzde 80’i TEGV’le genel iletişim düzeylerinin yeterli olduğunudüşünmektedir. “Tamamen yeterli” yanıtı verenlerin oranı yüzde 22, “yeterli” yanıtıverenlerin oranı yüzde 58’dir. Yüzde 20’lik kesim TEGV’le genel iletişim düzeyininyetersiz olduğu kanısındadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 49
 50. 50. TEGV İletişim Kanalları Eposta mesajları %96,1 Paylaşım Toplantıları %80,5 Bölgesel Gönüllü Toplantıları %78,6 Internet sitesi %77,3 TEGV Dergisi %49,0 Haber bülteni %47,6 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0 BilgilendiriliyorumTEGV Gönüllülerinin TEGV faaliyetleri hakkında en yoğun bilgilendikleri kanallar olarakyüzde 96’yla eposta mesajları gelmektedir. Paylaşım ve Bölgesel GönüllüToplantılarından bilgilenenlerin oranıysa yüzde 80 civarindadır. Göreli düşük oranlardabelirtilen bilgi kanalları TEGV Dergisi ve Haber Bülteni’dir (yüzde 50’nin altında olmaküzere).Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 50
 51. 51. İletişim Kanalları Haritası Haber bülteni 2 Yıl- 3 Yıl 1. Tip Katılım Düşük İletişim 1 Yıl- 2 Yıl Orta İletişim 5 Yıldan Fazla Eposta mesajları Internet sitesi < 6 Ay Bölgesel Gönüllü 3. Tip Katılım TEGV Dergisi Toplantıları 3 Yıl- 5 Yıl 2. Tip Katılım Paylaşım Toplantıları 6 Ay - 1 Yıl Yüksek İletişimYukarıda yer alan letişim Kanalları Haritası farklı gönüllülük sürelerine, farklı katılımtiplerine ve farklı iletişim yoğunluğuna sahip gönüllülerin hangi kanallardan daha fazlabilgilendiklerini özetlemektedir: Eposta mesajları ve Internet sitesi daha çok kısa süreden beri TEGV’de gönüllülük yapanlar arasında daha yoğun kullanılmaktadır. 1. Tip Katılım kümesinde yer alanlar da daha çok Internet sitesi ve eposta mesajlarını kullanmaktadır. Düşük ve Orta iletişim kümelerinde yer alan gönüllüler de bu kanallarda bilgilenmektedir. Bölgesel Gönüllü ve Paylaşım toplantıları daha çok 2. ve 3. Tip Katılım kümelerinde yer alanlarla,yüksek iletişim kümesinde yer alanlar tarafından daha fazla kullanılmaktadır. TEGV’de Gönüllülük süresi 3-5 yıl arasında olanların da bu tür toplantılardan daha fazla bilgilendikleri görülmektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 51
 52. 52. 4.7. TEGV Kurumsal Algısı TEGV Kurumsal Algısı Etkinliklerini sürdürebilen bir %97,9 kurumdur Gönüllülerine sıcak bir ortam %96,1 sağlar Yapılan etkinliklerin sonuçları %95,9 somut olarak görülür Sistemli, oturmuş bir kurumdur %95,6 Şeffaf bir kurumdur %92,5 Katılımcı bir yönetim anlayışı %90,9 vardır Finansal olarak güçlü bir %89,6 kurumdur %50,0 %55,0 %60,0 %65,0 %70,0 %75,0 %80,0 %85,0 %90,0 %95,0 %100,0 Series1Araştırma çalışmasına katılan TEGV Gönüllülerin genel olarak TEGV konusundaolumlu kurumsal algıya sahip oldukları görülmektedir. Anket formunu doldurangönüllülerin hemen hepsi TEGV’in etkinliklerini sürdürebilen bir kurum olduğu,gönüllülerin sıcak bir ortam sağladığı, yapılan etkinliklerin sonuçlarının somut olarakgörüldüğü, sistemli/oturmuş bir kurum olduğu konusunda hem fikirdiler.TEGV kurumsal algısı konusunda gönüllülük süresi, katılım türleri ya da iletişimdereceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakta, bütün gönüllüler benzer algılarasahip gözükmektedir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 52
 53. 53. 4.8. Gönüllüleri Motive Eden Faktörler Motivasyonu Arttıran Faktörler Çocuklar %96,0 Vakıfta aldığı eğitimler %85,4 İletişim kanalları aracılığı ile %83,4 bilgilendirilmesi Vakıf Çalışanları %78,1 Teşekkür prosedürü %77,0 çerçevesinde yapılan çalışmalar Gönüllü Toplantıları %76,6 %50,0 %55,0 %60,0 %65,0 %70,0 %75,0 %80,0 %85,0 %90,0 %95,0 %100,0 ArttırıyorTEGV Gönüllülerinin en fazla çocuklardan aldıkları tepkilerden motive olduklarıgörülmektedir. TEGV’in verdiği eğitimlerden ve iletişim kanalları aracılığıylabilgilendirilmekten dolayı motivasyonlarını arttıranların oranı yüzde 80’in üzerindedir.Diğer faktörlerin de en az yüzde 75 oranında belirtildiği araştırma sonuçlarındanbiridir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 53
 54. 54. Motivasyon Faktörleri Haritası 3 Yıl- 5 Yıl 2. Tip Katılım < 6 Ay Yüksek İletişim Vakıf ÇalışanlarıGönüllü Toplantıları Çocuklar 1 Yıl- 2 Yıl Vakıfta aldığı eğitimler 3. Tip Katılım Orta İletişim 6 Ay - 1 Yıl 1. Tip Katılım kanalları aracılığı ile İletişim Düşük İletişim bilgilendirilmesi 5 Yıldan Fazla 2 Yıl- 3 Yıl Teşekkür prosedürü çerçevesinde yapılan çalışmalarFarklı niteliklere sahip gönüllülerin motivasyonunda önemli rol oynayan faktörleryukarıdaki haritada gösterilmektedir. Bu haritaya göre: Gönüllü Toplantıları yüksek iletişim derecesine sahip gönüllüler üzerinde etkilidir. Kısa süreden beri gönüllülük yapanlar üzerinde çocuklar ve iletişim kanallarının etkisi yüksektir. Aynı etkenler 1. Tip katılım kümesindeki gönüllüler için de etkilidir. 3. Tip Katılım kümesine dahil olan gönüllüleri motive eden faktörler Vakıf çalışanları, çocuklar ve Vakıfta alınan eğitimlerdir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 54
 55. 55. Gönüllülük Verimini Arttıran Faktörler TEGV çalışanlarının yerinde %97,5 destek vermesi Gönüllülüğüm sırasında %96,8 aldığım/alacağım eğitimler Gönüllü ile yerelde yapılan %94,0 toplantılar Gönüllülüğe başlarken aldığım %93,8 eğitimler Gönüllü organizasyonları %92,7 Genel Merkez çalışanları ile %91,3 yapılan toplantılar / görüşmeler %50,0 %55,0 %60,0 %65,0 %70,0 %75,0 %80,0 %85,0 %90,0 %95,0 %100,0 ArttırırGönüllülerin gözünde gönüllülük faaliyetlerinin verimini arttıracak en önemli faktörTEGV çalışanlarının vereceği destekler, alacakları eğitimler ve yerelde yapılacaktoplantılar olarak belirtilmiştir. Bu konuda gönüllülük süresi, katılım tipleri ya dailetişim dereceleri açısından anlamlı farklar bulunmamaktadır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 55
 56. 56. Gönüllülük Süresini Uzatacak Etkenler TEGV çalışanlarının yerinde %91,5 destek vermesi Gönüllü organizasyonları %86,4 Gönüllülüğüm sırasında %85,8 aldığım/alacağım eğitimler Gönüllü ile yerelde yapılan %85,4 toplantılar Genel Merkez çalışanları ile %82,3 yapılan toplantılar / görüşmeler Gönüllülüğe başlarken aldığım %77,7 eğitimler %50,0 %55,0 %60,0 %65,0 %70,0 %75,0 %80,0 %85,0 %90,0 %95,0 %100,0 EtkilerAraştırma çalışmasına katılan gönüllülere göre gönüllülük sürelerini uzatacak başlıçaetken TEGV çalışanların verecekleri desteklerdir. Gönüllü organizasyonlarınıngönüllülük sürelerini uzatacağını söyleyenlerin oranı yüzde 87, alacağı eğitimleri veyerelde yapılan toplantıların böyle bir etkisi olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 85’tir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 56
 57. 57. Gönüllülük Süresini Uzatacak Faktörler Haritası 6 Ay - 1 Yıl Gönüllü ile yerelde yapılan toplantılar 1. Tip Katılım TEGV çalışanlarının yerinde destek vermesi Düşük İletişim 3 Yıl- 5 Yıl Yüksek İletişim Orta İletişim Gönüllü organizasyonları Gönüllülüğe başlarken aldığım 2 Yıl- 3 Yıl eğitimler 5 Yıldan Fazla 2. Tip Katılım 3. Tip Katılım Genel Merkez çalışanları ile < 6 Ay yapılan toplantılar / görüşmeler Gönüllülüğüm sırasında aldığım/alacağım eğitimler 1 Yıl- 2 YılYukarıdaki harita farklı gönüllülük sürelerine, katılım tiplerine ve iletişim yoğunluğunasahip gönüllülerin hangi faktörleri kendi gönüllülük sürelerini uzatacak faktörler olarakgördüklerini sergilemektedir: Yüksek ve Orta iletişim yoğunluğuna sahip gönüllüler daha çok Gönüllü organizasyonları ve Genel Merkez çalışanlarıyla yapılan toplantıların gönüllülük sürelerini uzatmaya katkıda bulunacağı kanısındadır. 3. Tip Katılım kümesinde yer alanlar da Gönüllü Organizasyonları ve Genel Merkez çalışanlarıyla yapılan toplantıların/görüşmelerin gönüllülük süresini uzatacak faktörler olduğunu söylemektedir. 2. Tip Katılım kümesinde yer alan gönüllüler gönüllülük başlangıcında ve sürecinde aldıkları eğitimleri bu başlık altında belirtmişlerdir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 57
 58. 58. 4.9. Gönüllülüğe Devam Etme Eğilimi TEGVde Gönüllülüğe Devam Etme Eğilimi Bir Yıl Sonra %5,7 %39,1 %54,2 İki Yıl Sonra %2,5 %49,3 %48,1 %0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0 Kesinlikle devam etmeyeceğim Muhtemelen devam etmeyeceğim Muhtemelen devam edeceğim Kesinlikle devam edeceğimGörüşülen gönüllüler arasında bir ve iki yıl içerisinde gönüllülüğe devam etmeeğiliminin yüksek olduğu yukarıdaki grafikte görülmektedir. Kesinlikle devamedeceğini söyleyenlerin oranı 1 yıl sonrası için yüzde 54, 2 yıl sonrası için yüzde48’dir. Benzer şekilde, “muhtemelen devam edeceğim” yanıtlarıysa bir yıl sonrası içinyüzde 40 ve iki yıl sonrası için yüzde 50’dir.TEGV’de gönüllülüğe devam etmeyeceğini belirten az sayıda katılımcının belirttikleribaşlıca neden yaşamlarında yaşanacak değişimdir. Mezun olma, başka kente taşınma,askere gitme gibi nedenler önümüzdeki bir ya da iki yıl içerisinde gönüllülüğübırakacağını söyleyenlerin önde gelen sebepleridir.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 58
 59. 59. 5. GÖNÜLLÜLÜĞÜN ETK LER : ÇOK DEĞ ŞKENL ANAL ZLER5.1. TEGV’de Gönüllülükten Tatminin BelirleyicileriTEGV Gönüllülerinin katıldıkları anket çalışmasından elde edilen veriler kullanılarakçok değişkenli bir analiz yapılmıştır. leri istatistik yöntemlerinden “Structural EquationModelling” yöntemi kullanılarak kurulan modelin amacı birden fazla değişkenarasındaki nedensel ilişkileri aynı anda keşfetmeye çalışmaktır.Çok değişkenli modelde yukarıda detayları verilmiş değişkenlerden kullanılanlarşunlardır: Gönüllülerin birbirleriyle ne kadar iletişim kurdukları ölçen iletişim yoğunluğu; Kişisel değişim konusundaki algılardan sosyal değişim, pratik değişim ve içsel değişim; Kişisel kazanım konusundaki algılardan çevresel kazanım ve içsel kazanım; Gönüllünün TEGV’de çalışmaktan duyduğu tatmin; ve TEGV hakkında yaptığı elçilik derecesi;Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 59
 60. 60. 0,21 0,27 Sosyal Değişim 0,12 0,19 TEGV Pratik Değişim Tatmin 0,15 0,31 İletişim İçsel Değişim Yoğunluğu 0,43 0,32 0,22 Çevresel Kazanım 0,10 0,11 TEGV İçsel Kazanım ElçilikYukarıda yer alan grafikte bulunan katsayılar standartlaştırılmış regresyonkatsayılarıdır ve çok değişkenli analizlerde her bir değişkenin bağımlı değişkenüzerindeki etkisini karşılaştırılabilir şekilde göstermektedir. Mutlak değeri 1’e yaklaşankatsayılar daha güçlü, 0’a yaklaşanlar ise zayıftır.Analiz sonuçlarına göre, TEGV’de gönüllülük yapmaktan duyulan tatmin’in TEGVelçiliği üzerinde yüksek bir etkisi bulunmaktadır. TEGV Tatminini belirleyendeğişkenlere gelince, birinci sırada içsel değişim (0,31), ikinci sırada sosyal değişim(0,27) gelmektedir. Kazanımlar arasındaysa çevresel kazanımın 0,22 gibi sosyalolgular için yüksek sayılabilecek bir katkısı bulunmaktadır.Gönüllülerin diğer gönüllülerle kurdukları iletişim yoğunluğunun değişim algısıüzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Özellikle de diğer gönüllülerle dahayoğun iletişim içerisinde olan gönüllüler daha fazla çevresel kazanım (0,32) ve dahafazla sosyal değişim (0,21) algısı içinde oldukları ortaya çıkmıştır.Araştırma Raporu- 18.12.2009 Sayfa 60

×