Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuevas Tendencias en durabilidad y sostenibilidad de pinturas industriales

36 views

Published on

Aspectos ambientales de la fabricación y la aplicación de pinturas industriales: Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y Reglamento REACH, Albert Avellaneda

 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nuevas Tendencias en durabilidad y sostenibilidad de pinturas industriales

 1. 1. Barcelona, 30 de maig de 2019 ASPECTES AMBIENTALS DE LA FABRICACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURES INDUSTRIALS MTD I REACH
 2. 2. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Directiva 2010/75/UE de 24 de novembre de 2010, d’emissions industrials (DEI) (RDL 1/2016 + RD 815/2013 + RD 117/2003 modificat pel RD 815/2013) Afecta a totes les activitats incloses al seu annex I, així com a totes les activitats susceptibles d’emetre compostos orgànics volàtils per l’ús de dissolvents i als productors de diòxid de titani Per les activitats incloses a l’annex I: • Els VLE, els paràmetres i les mesures tècniques equivalents [...] es basaran en les MTD, sense prescriure la utilització d’una tècnica o tecnologia específica (art. 15.2). • L’autoritat competent fixarà VLE que garanteixin que, en condicions normals de funcionament, les emissions no superin els nivells d’emissió associats a les MTD establerts a les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD (art. 15.3) • Els VLE podran ser complementats o reemplaçats per paràmetres o mesures tècniques equivalents que garanteixin un nivell equivalent de protecció mediambiental (art.14.2). • Les conclusions sobre las MTD hauran de constituir la referència per l’establiment de les condicions del permís (art. 14.3)
 3. 3. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos, revestiments i similars Són activitats incloses a l’epígraf 5.11 de l’annex II de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant, a priori, sotmeses al règim de llicència ambiental municipal. No obstant, algunes d’aquestes activitats poden estar incloses a l’epígraf 12.1 de l’annex I.2 a de la llei 20/2009 (*), i per tant, sotmeses al règim d’autorització ambiental D’acord amb el RD 117/2003, modificat pel RD 815/2013, si demostren el compliment de les MTD aplicables per a reduir emissions de COV, tant fugitives com canalitzades, i que no hi ha risc per a la salut de les persones i/o el medi ambient, poden quedar exemptes de complir amb els VLE establerts en aquestes normatives (*) Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus (incloses les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat superior a 200.000 tones)
 4. 4. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics Si el consum de dissolvent orgànics és superior a 150 kg/h o 200 t/a, són activitats incloses a l’epígraf 12.2 de l’annex I.1 de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant, a sotmeses al règim d’autorització ambiental i afectades per la DEI. Tenen l’obligació d’aplicar les MTD i complir amb els VLE associats. Si el consum de dissolvent orgànics és inferior a 150 kg/h i a 200 t/a i s’apliquen a superfícies més grans de 500 m2, són activitats incloses a l’epígraf 12.2 de l’annex II de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant, a sotmeses al règim de llicència ambiental i no afectades per la DEI. Els hi aplica el RD 117/2003 modificat el RD 815/2013. Si el consum de dissolvent orgànics és inferior a 150 kg/h i a 20 t/a i s’apliquen a superfícies més petites de 500 m2, són activitats incloses a l’epígraf 12.2 de l’annex III de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant, a sotmeses al règim de comunicació ambiental i no afectades per la DEI. Els hi aplica el RD 117/2003 modificat el RD 815/2013.
 5. 5. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles
 6. 6. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles
 7. 7. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics - Exemples ESBORRANY ACTUAL DE CONCLUSIONS MTD
 8. 8. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics - Exemples ESBORRANY ACTUAL DE CONCLUSIONS MTD
 9. 9. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics - Exemples ESBORRANY ACTUAL DE CONCLUSIONS MTD
 10. 10. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics - Exemples ESBORRANY ACTUAL DE CONCLUSIONS MTD
 11. 11. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics - Exemples ESBORRANY ACTUAL DE CONCLUSIONS MTD
 12. 12. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics - Exemples ESBORRANY ACTUAL DE CONCLUSIONS MTD
 13. 13. Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles Tractament de superfície de materials, objectes o productes emprant dissolvents orgànics - Exemples ESBORRANY ACTUAL DE CONCLUSIONS MTD
 14. 14. El Reglament REACH És un paquet legislatiu europeu en matèria de substàncies i mescles químiques que inclou el registre, l’ avaluació, l’ autorització i la restricció de substàncies i mescles químiques (en anglès Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). REACH estableix que els fabricants i importadors de qualsevol substància produïda o importada en quantitats >1 tona/any han de registrar-la en l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) i proporcionar dades de les seves característiques i usos. Els usuaris hauran d’utilitzar aquestes substàncies d’acord amb els escenaris d’exposició que es defineixin. Aquesta informació és avaluada i les substàncies “extremadament preocupants” (PBT, mPmB, disruptors endocrins, carcinogèniques, mutagèniques, tòxiques pel sistema reproductor, perilloses pel medi ambient) es veuen subjectes a un sistema d’autorització i/o de restricció d’ús. L’objectiu final és eliminar del mercat totes aquelles substàncies “substituïbles” que generen un alt grau de preocupació (SVHC).
 15. 15. El Reglament REACH Fabricants i aplicadors de pintures, laques, tintes, vernissos, revestiments i similars, majoritàriament, es consideren usuaris intermedis (*) a efectes del Reglament REACH: (*) Art. 3(13) “toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad, distinta del fabricante o el importador, que use una sustancia, como tal o en forma de mezcla, en el transcurso de sus actividades industriales o profesionales.” Formulador: agent que formula mescles. Usuari final: agent que utilitza substancies i mescles sense subministrar- les aigües avall en la cadena de subministrament. Usuari industrial/professional: agent que utilitza substancies i mescles en el transcurs de les seves activitats industrials/professionals. Productor de articles: usuari final que incorpora substancies/mescles en los articles. Re-importador: agent que importa una substancia (com tal o en forma de mescla) que es va fabricar en la UE es va registrar per algun agent de la mateixa cadena de subministrament.
 16. 16. El Reglament REACH Obligacions dels usuaris intermedis Seguir les instruccions de les fitxes de seguretat (SDS) i els escenaris d’exposició annexes, aportats per proveïdors. Informar als proveïdors qualsevol informació nova rellevant. Facilitar informació als clients sobre els perills, condicions segures d’ús i mesures de gestió de risc, etc. Notificar a la ECHA la presencia en articles de substàncies candidates a autorització (SVHC) i que no estiguin registrades per aquest ús. Sol·licitar autorització a l’ECHA per a l’ús d’una substància inclosa en annex XIV si no està coberta per cap autorització concedida al proveïdor. Complir les restriccions de comercialització i ús de les substàncies incloses en l’annex XVII.
 17. 17. El Reglament REACH Obligacions dels usuaris intermedis respecte a les SDS Comprovar escenaris exposició en SDS cobreixen usos que es realitza Comprovar condicions ús segur correspon a les condicions en les que les utilitza. Si no es donen les anteriors: 1. Sol·licitar al proveïdor incloure l’ús en informe de seguretat (CSR) 2. Preparar un informe de seguretat (CSR) propi. 3. Canviar de proveïdor. 4. Substituir la substància.
 18. 18. El Reglament REACH Obligacions dels usuaris intermedis respecte a l’autorització d’ús de substàncies Les substàncies incloses en l’annex XIV del REACH no es poden comercialitzar per al seu ús, ni utilitzar, si no disposa d‘autorització expressa de la Comissió UE, amb l’objectiu d’anar-les substituint per altres menys perilloses. En cas d’emprar una o vàries d’aquestes substàncies, sense que el proveïdor hagi sol·licitat la corresponent autorització per l’ús concret que se li dona abans del termini establert per disposar de la mateixa: 1. Canviar a un proveïdor que disposi d’autorització per aquest ús 2. Substituir la substància. https://echa.europa.eu/authorisation-list
 19. 19. El Reglament REACH Obligacions dels usuaris intermedis respecte a les restriccions d’ús de substàncies Les substàncies incloses en l’annex XVII del REACH els aplica una sèrie de restriccions per als seus usos, per gestionar de manera segura els riscos que suposa la substància. Cal comprovar si les restriccions que pot tenir una determinada substància són d’aplicació a l’ús que se li dona a aquesta substància: https://echa.europa.eu/es/substances-restricted-under-reach
 20. 20. Albert Avellaneda Bargués Secció de les Millors Tècniques Disponibles Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya albert.avellaneda@gencat.cat GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×