ഫാ. ജോസഫ് മാലിപ്പറമ്പില്‍<br />ഭാരതപ്രേഷിതവിഹായസ്സിലെ വെള്ളിനക്ഷത്രം<br />
എല്ലാവരുടെയുംസ്വന്തം<br />
ജോസഫ് മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ നാള്‍വഴികളിലൂടെ<br />Pw 					24þ12þ1909<br />]utcmlnXykzoIcWw 			21þ12þ1936<br />...
ജീവിതത്തിന്‍റെ നാള്‍വഴികളിലൂടെ<br />sX¡³ anjn (ambw, A¼qcn)		1955þ64<br />hnImcn, I¯o{UÂ, N§mtÈcn		1964þ69<br />FwFkvänUb...
അഭിമാനപൂര്‍വ്വം അണിഞ്ഞ പുരോഹിതാങ്കി<br />എപ്പോഴും അണിഞ്ഞിരുന്ന വെള്ളയങ്കി മനസ്സിന്‍റെയും ഹ്രുദയത്തിന്‍റെയും ശുഭ്രതയുടെ പ്ര...
പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന മുഖം<br />മിഷന്‍ ലീഗിന്‍റെ സ്ഥാപനം<br />മിഷനിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്<br />മിഷന്‍ യാത്രകള്‍<b...
മിഷന്‍ ലീഗ്<br />കേരളസഭയുടെ പ്രേഷിതമുന്നേറ്റം<br />
അച്ചന്‍റെ പ്രേഷിതവ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ ഭാവപ്രകാശനം <br />മിഷന്‍ ലീഗ് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ - ത്യാഗം, സ്നേഹം, സേവനം, സഹനം ഇവ അദ്ദ...
മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ പല കോണ്‍ഗ്രിഗേഷനുകളും അന്യം നിന്നുപോകുമായിരുന്നു<br />തുടക്കം പാറ്റ്നാ ബിഷപ്പ് ...
മിഷന്‍ പ്രദേശങ്ങളും മിഷനറിമാരെയും കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നും ശക്തമായിരുന്നു.<br />നവമിഷനറിമാരെ മിഷനില്‍ കൊണ്ടുചെന്നാക്കുമായ...
മിഷനെയെന്നപോലെ മിഷനറിമാരെയും സ്നേഹിച്ചു<br />മിഷനറിമാരുടെ പീഢകളില്‍ അകം നൊന്തു വേദനിച്ചു<br />അവരെപ്പറ്റി എല്ലായിടത്തും പ്...
എം എസ് റ്റി യുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള പ്രാരംഭപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിദ്ധ്യം<br />പയസ് യൂണിയനിലെ ആദ്യാംഗം<br />1968–ല്‍ എം...
പ്രേഷിതന്‍റെ സഹനധൈര്യം<br />അമ്പൂരി, മായം മിഷനുകള്‍ “എന്നെ അയച്ചാലും, ഞാന്‍ പോകാം” എന്നു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു വാങ്ങി<br />1955–...
അമ്പൂരിയിലെ വഴിയച്ചന്‍<br />വിവിധ കരകളിലേക്കും ജനഹ്രുദയങ്ങളിലേക്കും ഒരു പോലെ വഴി വെട്ടി<br />കൊടപ്പനമൂട്-കുട്ടപ്പൂ, വാഴിച്...
ആധുനിക അമ്പൂരിയുടെ ശില്‍പ്പി<br />
അമ്പൂരി ശൂന്യതയില്‍ നിന്നും നിറവിലേക്ക്<br />ആധുനിക അമ്പൂരിയുടെ ശില്‍പ്പിയാണ് മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍<br />ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയവും...
അമ്പൂരി: ശൂന്യതയിÞനിന്നും നിറവിലേക്ക്<br />അമ്പൂരിയിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൂള്‍<br />മായത്തെ ആദ്യത്തെ സ്കൂള്‍<br />
മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍ പണികഴിപ്പിച്ച മഠം<br />
ഇന്നത്തെ അമ്പൂരി<br />
ശിശുസഹജമായ നിര്‍മ്മലത, നിഷ്കളങ്കത, ലാളിത്യം, എന്നിവ സ്ഥായീഭാവങ്ങള്‍<br />ഫലിതപ്രിയന്‍ കര്‍മ്മകുശലന്‍<br />എല്ലാവരെയും മിത്...
N§mtÇcnbnseBßobnb´mhv<br />ദീപ്തിയിലെ റെക്ടര്‍ എന്ന പിതാവ്<br />മംഗലപ്പുഴയിലെ അതുല്യനായ ആത്മീയോപദേഷ്ടാവ്<br />റൊഗാത്തായിലെ...
സ്നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ച<br />ജീവിക്കാന്‍ കൊതിപ്പിച്ച<br /> പ്രേഷിതനാകാന്‍ നnÀºÔnച്ച<br /> വിശുദ്ധനാകാന്‍ മോഹിപ്പിച്ച<br /...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

മാലിപറന്പില്‍

447 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

മാലിപറന്പില്‍

 1. 1. ഫാ. ജോസഫ് മാലിപ്പറമ്പില്‍<br />ഭാരതപ്രേഷിതവിഹായസ്സിലെ വെള്ളിനക്ഷത്രം<br />
 2. 2. എല്ലാവരുടെയുംസ്വന്തം<br />
 3. 3. ജോസഫ് മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ നാള്‍വഴികളിലൂടെ<br />Pw 24þ12þ1909<br />]utcmlnXykzoIcWw 21þ12þ1936<br />]mtdÂssaÀ skanmcn1937þ38<br />Akn.hnImcn, skâvtacokvv, ]pfnങ്കു¶v1938þ41<br />Akn.hnImcn, skâvtacokv, `cW§mw1941þ44<br />Akn.hnImcn, I¯o{UÂ, N§mtÈcn1944þ47<br />Akn.hnImcn, skâvtacokv, `cW§mw 1947þ1954<br />anj³eoKv Øm]w 03þ10þ1947<br />AXncq]Xm `àkwLSIfpsS<br /> s{]mtam«À 1954þ55<br />
 4. 4. ജീവിതത്തിന്‍റെ നാള്‍വഴികളിലൂടെ<br />sX¡³ anjn (ambw, A¼qcn) 1955þ64<br />hnImcn, I¯o{UÂ, N§mtÈcn 1964þ69<br />FwFkvänUbdÎÀ Pd 1968þ78<br />AXncq]Xm t{]m.hnImcn Pd 1971þ76<br />sdÎÀ, Zo]vXntImtfPv 1978þ83<br />Bßob D]tZãmhv, Bephm s]m´n^n¡Â<br />skanmcn 1983þ95<br />Bßob D]tZãmhv, sdmtKäv B{iaw, <br />Bephm 1995þ97<br />Bßob ]nXmhv, Fkv.F¨v. tPymXnkv `h³, <br />apSnbqÀ¡c 1997þ98<br />acWw 09þ09þ1998<br />{apXkwkvImcw, sNdp]pjv]w ]Ån, <br />BÀ¸q¡c12þ09þ1998<br />
 5. 5. അഭിമാനപൂര്‍വ്വം അണിഞ്ഞ പുരോഹിതാങ്കി<br />എപ്പോഴും അണിഞ്ഞിരുന്ന വെള്ളയങ്കി മനസ്സിന്‍റെയും ഹ്രുദയത്തിന്‍റെയും ശുഭ്രതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു.<br />പൌരോഹിത്യസ്വീകരണ ദിവസം ജീവിത്തിലെ ഏറ്റം സന്തോഷമുള്ള ദിവസം<br />കടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍<br />
 6. 6. പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന മുഖം<br />മിഷന്‍ ലീഗിന്‍റെ സ്ഥാപനം<br />മിഷനിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്<br />മിഷന്‍ യാത്രകള്‍<br />എം എസ് റ്റിയുടെ സ്ഥാപനം<br />മിഷനറിമാരോടുള്ള സ്നേഹം<br />മിഷനറി ജീവിതം<br />
 7. 7. മിഷന്‍ ലീഗ്<br />കേരളസഭയുടെ പ്രേഷിതമുന്നേറ്റം<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. അച്ചന്‍റെ പ്രേഷിതവ്യക്തിത്വത്തിന്‍റെ ഭാവപ്രകാശനം <br />മിഷന്‍ ലീഗ് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ - ത്യാഗം, സ്നേഹം, സേവനം, സഹനം ഇവ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതശൈലിയായിരുന്നു.<br />ലളിതമായി ചിന്തിക്കുകയും ലളിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊച്ചുകുട്ടികളെ മിഷന്‍ ലീഗിന്‍റെ മുന്നണി പടയാളികളാക്കി.<br />മിഷന്‍ കോഴി, മിഷന്‍ മുട്ട, മിഷന്‍ കുടുക്ക എന്നീ ലളിതമായ ധനസമാഹരണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചു.<br />
 11. 11. മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ പല കോണ്‍ഗ്രിഗേഷനുകളും അന്യം നിന്നുപോകുമായിരുന്നു<br />തുടക്കം പാറ്റ്നാ ബിഷപ്പ് ഡോ. വില്‍ഡര്‍മുത്തിന്‍റെ കത്തില്‍ നിന്നും<br />ആദ്യം അയച്ചത് പാറ്റ്നായിലേക്ക്, <br />പാറ്റ്നായിലെ IBMV, ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഫ്രാന്‍സിസ്കന്‍ ക്ലാരിസ്റ്റ് സമൂഹം, മീററ്റിലെഫ്രാന്‍സിസ്കന്‍ സമൂഹം, മൊക്കാമ്മയിലെ നസ്രത്ത് സമൂഹം, ക്രിഷ്ണഗാറിലെ എസ് എം ജെ സിസ്റ്റേര്‍സ്, ബോംബെയില്‍ പി എസ് ഒ എല്‍്, ഡി എസ് പി മുതലായവ<br />
 12. 12. മിഷന്‍ പ്രദേശങ്ങളും മിഷനറിമാരെയും കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നും ശക്തമായിരുന്നു.<br />നവമിഷനറിമാരെ മിഷനില്‍ കൊണ്ടുചെന്നാക്കുമായിരുന്നു.<br />രണ്ടു ഡസനിലേറെ തവണ മിഷന്‍ യാത്രകള്‍ നടത്തി<br />1995 ലേത് അവസാനത്തേത്<br />ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പോകുന്നതിനുമുന്‍പ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കത്ത് മിഷന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു.<br />മിഷനില്‍ കാണുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു.<br />
 13. 13. മിഷനെയെന്നപോലെ മിഷനറിമാരെയും സ്നേഹിച്ചു<br />മിഷനറിമാരുടെ പീഢകളില്‍ അകം നൊന്തു വേദനിച്ചു<br />അവരെപ്പറ്റി എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു<br />മിഷനറിമാരെ കാണുവാന്‍ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു <br />
 14. 14. എം എസ് റ്റി യുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള പ്രാരംഭപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിദ്ധ്യം<br />പയസ് യൂണിയനിലെ ആദ്യാംഗം<br />1968–ല്‍ എം എസ് റ്റി സ്ഥാപിതമായപ്പോള്‍ അച്ചനും അംഗമായി<br />പത്തു വര്‍ഷം ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍<br />മിഷന്‍ ലീഗിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായി സൊസൈറ്റിയെ കണ്ടു<br />സ്വന്തം ജീവിതലാളിത്യം സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചു<br />
 15. 15. പ്രേഷിതന്‍റെ സഹനധൈര്യം<br />അമ്പൂരി, മായം മിഷനുകള്‍ “എന്നെ അയച്ചാലും, ഞാന്‍ പോകാം” എന്നു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു വാങ്ങി<br />1955–ല്‍ മായത്തെത്തി. <br />അരമനയിലെ സുഭിക്ഷതയില്‍ നിന്നും അമ്പൂരിയിലെ ഇല്ലായ്മയിലേക്കുള്ള അവസ്ഥാന്തരം സ്വാഭാവികം മാത്രം<br />നെയ്യാര്‍ ഡാമില്‍ ബസിറങ്ങി ആറു ക.മീ. നടത്തം മായത്തേക്ക്, അവിടെ നിന്നും അഞ്ചു കി.മീ. അമ്പൂരിയിലേക്ക്<br />താമസം മായത്ത് സ്കൂള്‍ ഷെഡിന്‍റെ പുല്ലുമേഞ്ഞ ചായ്പ്പില്‍<br />അമ്പൂരിയിലെ താമസം ഓലമേഞ്ഞ പള്ളിയുടെ സങ്കീര്‍ത്തിയോടുചേര്‍ന്ന ഇടുങ്ങിയ മുറിയില്‍<br />
 16. 16. അമ്പൂരിയിലെ വഴിയച്ചന്‍<br />വിവിധ കരകളിലേക്കും ജനഹ്രുദയങ്ങളിലേക്കും ഒരു പോലെ വഴി വെട്ടി<br />കൊടപ്പനമൂട്-കുട്ടപ്പൂ, വാഴിച്ചാല്‍ - മൂഴി, അമ്പൂരി – പന്ത, അമ്പൂരി-കുട്ടപ്പൂ-തേക്കുപാറ-മരപ്പാലം, തേക്കുപാറ-കുട്ടപ്പൂ, അണമുഖം-അമ്പൂരി, ഇങ്ങനെ വലുതും ചെറുതുമായ പത്തോളം റോഡുകള്‍ പൊതുപ്പണിയിലൂടെ നിര്‍മ്മിച്ചു<br />വഴിവെട്ടാന്‍ അച്ചന്‍ എന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു<br />നടപ്പാതകള്‍ ജനവീഥികളായി മാറി <br />
 17. 17. ആധുനിക അമ്പൂരിയുടെ ശില്‍പ്പി<br />
 18. 18. അമ്പൂരി ശൂന്യതയില്‍ നിന്നും നിറവിലേക്ക്<br />ആധുനിക അമ്പൂരിയുടെ ശില്‍പ്പിയാണ് മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍<br />ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയവും ഭൌതികവുമായ വളര്‍ച്ചക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു<br />പള്ളിമുറി പോലീസ് സ്റ്റേഷനും മുന്‍സിഫ് കോടതിയും ജില്ലാ കോടതിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു<br />
 19. 19. അമ്പൂരി: ശൂന്യതയിÞനിന്നും നിറവിലേക്ക്<br />അമ്പൂരിയിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൂള്‍<br />മായത്തെ ആദ്യത്തെ സ്കൂള്‍<br />
 20. 20. മാലിപ്പറമ്പിലച്ചന്‍ പണികഴിപ്പിച്ച മഠം<br />
 21. 21.
 22. 22. ഇന്നത്തെ അമ്പൂരി<br />
 23. 23. ശിശുസഹജമായ നിര്‍മ്മലത, നിഷ്കളങ്കത, ലാളിത്യം, എന്നിവ സ്ഥായീഭാവങ്ങള്‍<br />ഫലിതപ്രിയന്‍ കര്‍മ്മകുശലന്‍<br />എല്ലാവരെയും മിത്രമാക്കിയവന്‍<br />ഏവരുടെയും സന്തതസഹചാരി<br />അരോടും പരിഭവമില്ലാതെ<br />
 24. 24. N§mtÇcnbnseBßobnb´mhv<br />ദീപ്തിയിലെ റെക്ടര്‍ എന്ന പിതാവ്<br />മംഗലപ്പുഴയിലെ അതുല്യനായ ആത്മീയോപദേഷ്ടാവ്<br />റൊഗാത്തായിലെ ആത്മീയഗുരു<br />തിരുഹ്രുദയ സമൂഹത്തിന്‍റെ സ്വന്തമായ പിതാവ്<br />ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ആത്മീയനിഷ്കര്‍ഷ<br />ഒടുങ്ങാത്ത സേവനത്രുഷ്ണ<br />
 25. 25.
 26. 26. സ്നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ച<br />ജീവിക്കാന്‍ കൊതിപ്പിച്ച<br /> പ്രേഷിതനാകാന്‍ നnÀºÔnച്ച<br /> വിശുദ്ധനാകാന്‍ മോഹിപ്പിച്ച<br />വന്ദ്യഗുരുശ്രേഷ്ഠാ, ആപാവനസ്മരണയ്ക്കുമുന്‍പില്‍<br />സാദരപ്രണാമം!!!<br />

×