Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open office calc

271 views

Published on

Open office calc

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Open office calc

  1. 1. Open Office.org Calc Програма за табеларни пресметки
  2. 2. ПОИМ ЗА РАБОТЕН ДОКУМЕНТ, РАБОТЕН ЛИСТ И ТАБЕЛА  Документот кој се креира со програмата за табеларни пресметки се вика работен документ.  Работниот документ се состои од еден или повеќе работни листови.  На работните листови се креираат табели во кои се внесуваат, уредуваат и прават пресметки со податоците.
  3. 3. Активна ќелија (клетка) Ќелија(клетка) е пресек Од колона и редица Оваа ќелија има адреса D10! Зошто?
  4. 4. Елементи на работен прозорец  1. Лента со приказ на името на програмата  и името на работниот документ  2. Мени со наредби за работа во програмата.  3. Алатки за работа во програмата.  4. Клетка.  5. Редица.  6. Колона.  7. Активна клетка.  8. Адреса на клетка.  9. Поле за приказ на содржината на активната клетка.  10. Работни листови.  11. Лизгачи.  12. Панел за приказ на активности во врска со тековната задача.
  5. 5.  Работните листови може да се преименуваат, бришат, преместуваат и копираат.  Овие активности со работните листови се избираат од менито што се отвара со десен клик врз името на работниот лист.  Задача :Преименувај го првиот работен лист со 7 одд.ученици а вториот со Адреси  Вметни нов работен лист помеѓу двата раб.листа и именувај го со Родители  Во раб.лист 7одд.ученици направи табела со ред.бр., име, презиме, омилена игра  Во третиот раб.лист внеси табела со ред.број на ученикот и негова адреса
  6. 6. Направи табела
  7. 7. Направи табела

×