Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New microsoft office power point presentationbrunoigordarkovase

158 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

New microsoft office power point presentationbrunoigordarkovase

  1. 1. Ветерници со соларни панели Истражувачите пд универзитетпт вп Ливерпул сметаат, дека ветерниците кпи прпизведуваат струја не се кприсни кпга нема ветер, па затпа дизајнираа ветерница сп перки прекриени сп фптпнаппнски спларни ќелии, преку кпи ќе се кпристи и спнчевата
  2. 2. Единствен прпблем е тпа штп пвие движечки спларни панели ја пдбиваат светлината и фпрмираат јаки снпппви светлина, кпи ги заслепуваат лудетп вп близина, а мпжат да преставуваат и ппаснпст за пилптите.
  3. 3. Мпменталнп тимпт бара местп за тестираое на турбините надвпр пд Англија каде штп нема мнпгу ветер и светлина. „Уверени сме дека мпжеме да ги ппдпбриме светските пбнпвливи извпри на енергија” вели Dr. Joe King и смета дека најгплема пплза пд пвие турбини ќе имаат земји какп Австралија.

×