Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

проекти од информатика2час

1,008 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

проекти од информатика2час

  1. 1. Проекти од информатика Наставник Татјана Јандреска Симонова
  2. 2. Наставна единица: Креирање или репродукција на цртеж според зададени параметри (тема, изглед) Цели: • ученикот да се оспособи да создава производ следејќи поставени барања и критериуми; • Ученикот да знае да даде оценка на дадена изработка според зададени критериуми
  3. 3. Задача: • Учениците ќе работат на изработка на дадена задача според зададени критериуми: Да се креира честитка или покана со употреба на WordArt, позадина во боја, рамка, слика од Интернет, форми од алатникот за цртање- украси • Секој ученик од групата индивидуално работи на задачата • Да се оценат меѓусебно, со однапред зададени критериуми-холистичка листа
  4. 4. Оценување – холистичка листа Оценка Опис 5 Честитката е со употреба на WordArt, позадина во боја, рамка, слика од Интернет, форми од алатникот за цртање-украси – солидно складно и прецизно 4 Честитката е со употреба на WordArt, позадина во боја, рамка, слика од Интернет, форми од алатникот за цртање-украси-солидно, складно со мали отстапки од прецизност 3 Честитката е употреба на WordArt, слика од Интернет, форми од алатникот за цртање-украси 2 Честитката е употреба на WordArt, слика од Интернет,

×