Lion magazine 1/2012-2013

1,369 views

Published on

Lion magazine 1/2012-2013
วารสารเสียงสิงโต ฉบับ 1 ปีบริหาร 2555-2556

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lion magazine 1/2012-2013

 1. 1. IN THAI ฉบับที่ 1 (2555-2556) กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 July & August 2012 www.lion310magazine.org
 2. 2. IN A WORLD OF SERVICE
 3. 3. THE LION วารสาร เสียง ภาครวม 310 ประเทศไทยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Executive Officersฯพณฯไลออน พลอากาศเอก ก�ำธน สินธวานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ President Wayne A. Madden, Auburn, Indiana, United States; Immediateฯพณฯ ไลออน พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Past President Wing-Kun Tam, Hong Kong, China; First Vice Presidentฯพณฯ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Barry J. Palmer, Berowra, Australia; Second Vice President Joseph Pres-ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ton, Arizona, United States. Contact the officers at Lions Clubs Interna-ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ tional, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA.ไลออนพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไลออนขจิต หัพนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไลออนสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไลออนวุฒิ บุญนิกรวรวิทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไลออนม.ล.สมศักดิ์ ก�ำภู ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไลออนประพัฒน์ โพธิวรคุณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ First Year Directorsรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายวารสารเสียงสิงโตภาครวม 310 Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple District 300ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร ประธาน Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn,ไลออน นพวรรณ กียปัจจ์ กรรมการ Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judithไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย์ กรรมการ Hankom, Iowa, United States; John A. Harper, Wyoming, United States;ไลออน สุคนธ์ สรัคคานนท์ กรรมการ Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Roto-ไลออน นพ.บุญมาก มั่งมี กรรมการ rua, New Zealand; Stacey W. Jones, Florida, United States; Tae-Youngไลออน สุพัตรา วิริยะธรางกูร กรรมการ Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunilไลออน ประไพพรรณ สุวัฒนะพงศ์เชฐ กรรมการ Kumar R., Secunderabad, India; Leif Åke “Kenneth” Persson, Vellinge,คณะที่ปรึกษา Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, United States.ไลออน ปกรณ์ พรรณเสมา ที่ปรึกษาไลออน พัชร งามเสงี่ยม ที่ปรึกษาไลออน ดร.พีระวัฒน์ ธัมอุทัยพร ที่ปรึกษาไลออน วีระ เชาว์กิจค้า ที่ปรึกษาไลออน วิชัย ชุนเจริญ ที่ปรึกษา Second Year Directorsไลออน อ�ำนวย ศุภวราพงษ์ ที่ปรึกษาไลออน อุดม จิตต์สวาสดิ์ ที่ปรึกษา Joaquim Cardoso Borralho, Linda-a-Velha, Portugal; Marvin Chambers,ไลออน อภิเชษฐ์ ก้องเรืองเกียรติ ที่ปรึกษา Saskatchewan, Canada; Bob Corlew, Tennessee, United States; Clau-ไลออน ชูศักดิ์ ผลกาญจนะ ที่ปรึกษา dette Cornet, Pau, France; Jagdish Gulati, Allahabad, India; Dave Hajny,ไลออน ทญ.ศุภลักษณ์ จันทามงคล ที่ปรึกษา Montana, United States; Tsugumichi Hata, Miyagi, Japan; Mark Hintz-ไลออน ศักดิ์ชัย เตชะเวช ที่ปรึกษา mann, Wisconsin, United States; Pongsak “PK” Kedsawadevong, Muangไลออน ไพฑูรย์ ชื่นจิตต์ ที่ปรึกษา District, Petchburi, Thailand; Carolyn A. Messier, Connecticut, Unitedไลออน ถวัน ดารากร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาไลออน สุรชัย เดชเจริญยศ ที่ปรึกษา States; Joe Al Picone, Texas, United States; Alan Theodore “Ted” Reiver,ไลออน วัชริศ รื่นบุญ ที่ปรึกษา Delaware, United States; Brian E. Sheehan, Minnesota, United States;ไลออนอภินันท์ ชูด�ำ ที่ปรึกษา Junichi Takata, Toyama, Japan; Klaus Tang, Wied, Germany; Carlos A.ไลออน ภญ.ศุภวรรณ ศิริพิชัยพรหม ที่ปรึกษา Valencia, Miranda, Venezuela; Sunil Watawala, Negombo, Sri Lanka.ไลออน ประพันธ์ วัฒนไกร ที่ปรึกษาไลออน พ.ต.หญิง อังคนา แมลงภู่ทอง ที่ปรึกษาคอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์ไลออนสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอ�ำนวยการไลออนส์สากลไลออน ม.ล.สมศักดิ์ ก�ำภู อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค310 ซีไลออนภาณุวัฒน์ พันวิชาติกุล อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค310 บีไลออนอรทิพย์ เจียรนัย อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค310 บี ส�ำนักเลขาธิการไลออนส์สากลไลออน นพ.ขจิต ชูปัญญา สังกัดสโมสรไลออนส์เอราวัณ กรุงเทพไลออนนพนนท์ นฤปิยะกุล สังกัดสโมสรไลออนส์หาดใหญ่ ภาครวม 310 ประเทศไทยไลออนสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ สังกัดสโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพไลออนศิริ หน่อทอง สังกัดสโมสรไลออนส์สุโขทัยไลออนนาตยา ขวัญเจริญทรัพย์ สังกัดสโมสรไลออนส์ยานาวา กรุงเทพ 300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 64 แขวงบางจากไลออนพิชุดา พลายเวช สังกัดสโมสรไลออนส์กรุงเทพ สุพรรณหงส์ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260คุณพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�ำส�ำนักงาน สหประชาชาติ ณ นครเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส โทรศัพท์ 02-7415364-71 โทรสาร 02-7415372คุณศรัณย์ พรหมสุรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท E-mail : lionsmd310@hotmail.comศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาส พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนพ.สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรศ(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานคุณสรรค์สนธิ บุณโยทยาน อาจารยพเิ ศษ มหาวทยาลยเกษตรศาสตรเ์ ฉลมพระเกยรติ ์ ิ ั ิ ีดร.ธีระวุฒิ เจริญราษฏร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม
 4. 4. บรรณาธิการแถลง...บรรณาธิการแถลง... สวัสดีครับเพือนสมาชิกไลออนส์ทกท่าน ก่อนอื่น ่ ุ ต้องขอขอบคุณสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2555-2556 ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในตัวผม และได้กรุณามีมติแต่งตั้งผมมารับต�ำแหน่งประธาน ฝ่ายวารสารเสียงสิงโต ภาครวมในครั้งนี้ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งผม ตั้งใจว่าจะพยามยามปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และเล่มที่1 ที่ทุกท่านได้ถืออยู่ในมือขณะนี้ ก็มีการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างสิ้นเชิง เพราะผมต้องการที่จะ ปรับปรุงรูปแบบ โดยเฉพาะเล่มที่ 1 ซึ่งทุกปี กว่าที่เราจะได้ รับเล่มแรก ก็ต้องล่าช้าเปิดอย่างมาก เพราะจะต้องรอรายชื่อ และภาพถ่าย ของคณะกรรมการภาครวมและภาครองทั้ง 6 ภาค ซึ่งท�ำให้การจัดพิมพ์จะต้องล่าช้าไปด้วย ซึ่งท�ำให้ สมาชิกไลออนส์ต้องรอรับเล่มแรกช้ามาก และที่ส�ำคัญทาง ไลออนส์สากลได้ท้วงติงปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้นในปีนี้ผมเลยแยกรายชื่อคณะกรรมการภาครวมและภาครองออกมาจัดพิมพ์เป็น ท�ำเนียบคณะกรรมการภาครวมและภาครองทั้ง 6ต่างหากเป็นรูปเล่มที่กระทัดรัด เหมาะส�ำหรับการพกพาในการใช้เป็นคู่มือติดต่อระหว่างกัน ซึ่งหากการจัดรวบรวมรายชื่อและภาพถ่ายเสร็จเร็วก็จะรีบด�ำเนินการพิมพ์ หากทันส่งพร้อมกันกับเล่มที่ 1 ได้ก็ดี แต่หากไม่ทันก็ต้องหาทางจัดส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท�ำได้ อนึ่ง ผมใคร่จะแจ้งให้เพื่อนสมาชิกไลออนส์ทุกท่านทราบว่า ปีนี้ทาง ไลออนส์สากล ได้มีการจัดการประชุมบรรณาธิการจากทั่วโลก (Editors Conference 2012) โดยเชิญบรรณาธิการ ทุกประเทศที่มีการจัดพิมพ์วารสารเสียงสิงโตเข้าร่วมประชุม โดยก�ำหนดจัดการประชุม ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2012ซึ่งผมก็ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งหากผมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ถือได้ว่ามีโอกาสพบปะเหล่าบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อว่าหากได้ความรู้ใหม่ๆมาจะได้น�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่ง และเมื่อกลับมาแล้วจะน�ำมาเล่าให้ฟังนะครับ ท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความกรุณาจากทุกท่านในความเห็นที่มีคุณค่า ค�ำแนะน�ำที่เกิดประโยชน์เพื่อน�ำมาจรรโลง สร้างสรรค์ ให้วารสารเสียงสิงโต ของพวกเรามีการพัฒนาสืบต่อไป ด้วยจิตอาสา (ไลออนพิเชฐ แสงนิศากร) บรรณาธิการ E-mail;lion310magazine@gmail.com pichetmukchamber@msn.com THE LION 3
 5. 5. สารบัญ วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 1 ปี2012บรรณาธิการแถลง - EDITOR VIEW 3สารบัญ วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 1 ปี2012, กองบรรณาธิการ 4สาระส�ำคัญและนโยบายของนายกไลออนส์สากล ปี 2555-2556 5 - 20Madden Column บทความของแมดเด็น 21From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากล 22 - 28การค้นหาความเป็นหุ้นส่วนไลออนส์เควสท์ขยายออกทั่วโลก 29โรคไข้หัด เชื่อถือในไลออนส์กระตุ้นการรณรงค์โรคไข้หัด 30 - 31ไซ้ด์บาร์ ทัศนียภาพจากเนปาล 32ไลออนส์นอกสถานที่ 33สารจากกรรมการอ�ำนวยการไลออนส์สากล ปี 2554-2556 34สารจากประธานสภา ภาครวม 310 ประเทศไทย 35สารจากผู้ว่าการภาค 310 A1 36สารจากผู้ว่าการภาค 310 A2 37สารจากผู้ว่าการภาค 310 B 38สารจากผู้ว่าการภาค 310 C 39สารจากผู้ว่าการภาค 310 D 40สารจากผู้ว่าการภาค 310 E 41สิ่งที่ควรทราบ 42ประวัติศาสตร์ของเรา 43ความสามารถ การอุทิศตน ความเชื่อมั่น ฉันเป็นไลออนคนหนึ่ง 44 - 47สโมสรไลออนส์ ชุมชนที่ดีกว่า เปลี่ยนแปลงชีวิต 48 - 51เราคือ ไลออนส์ ! 52 - 55ไลออนส์ ท�ำในสิ่งที่แตกต่าง ทุกวัน ทุกที่ 56 - 59แบบฟอร์ม เชิญเป็นสมาชิก สโมสรไลออนส์ 60 - 63ป.ล.จาก บ.ก. 64 - 65การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการไลออนส์สากล 66 - 68สถิติที่ควรทราบ 69ควันหลงจากการประชุมใหญ่ พูซาน เกาหลี 70 - 71กองบรรณาธิการไลออน พิเชฐ แสงนิศากร บรรณาธิการไลออน จ�ำรูญวิทย์ จันนรานนท์ กรรมการกองบรรณาธิการจาก ภาค 310 เอ 1ไลออน พล.อ.ต.วิชาคม อ�ำนรรฆมณี กรรมการกองบรรณาธิการจาก ภาค 310-เอ 2ไลออน พีระ เบญจมานนท์ กรรมการกองบรรณาธิการจาก ภาค 310 บีไลออน พิชชุดา พลายเวช กรรมการกองบรรณาธิการจาก ภาค 310 ซีไลออน ศิริ ขาวส�ำอาง กรรมการกองบรรณาธิการจาก ภาค 310 ดีไลออน อนันต์ สินมานนท์ กรรมการกองบรรณาธิการจาก ภาค 310 อีไลออน ชวการ อัศวมหาศักดา กรรมการกองบรรณาธิการไลออน วินัย ตันกิติบุตร กรรมการกองบรรณาธิการไลออน สมจันทร์ จินดามณีโรจน์ กรรมการกองบรรณาธิการไลออน สุพจน์ ยุทธวรศิษย์ กรรมการกองบรรณาธิการไลออน วีรพงศ์ ศศิวิมลพันธ์ กรรมการกองบรรณาธิการไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์ กรรมการกองบรรณาธิการ
 6. 6. THE LION 7
 7. 7. THE LION 9
 8. 8. 10 THE LION
 9. 9. THE LION 11
 10. 10. 12 THE LION
 11. 11. THE LION 13
 12. 12. 14 THE LION
 13. 13. THE LION 15
 14. 14. 16 THE LION
 15. 15. THE LION 17
 16. 16. 18 THE LION
 17. 17. THE LION 19
 18. 18. Madden Column บทความของแมดเด็น Madden Column Lions,Start your engines บทความของแมดเด็น ไลออนส์ทั้งหลายจงติดเครื่องยนต์ของท่านได้แล้ว! เราเพิ่ ง เสร็ จ สิ้ น อย่ า งสมบู ร ณ์ ข องการประชุ ม ใหญ่ ส ากลในพู ซ าน ประเทศเกาหลี ที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดมาหยก ๆ การประชุมนั้นจะปรากฏ ในหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา ไลออนส์และแขกมากกว่า 55,000 คน ได้ ลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมนั้น ขอขอบคุณอย่างใหญ่หลวงต่ออดีตกรรมการ อ�ำนวยการไลออนส์สากล จุง ยุล ชอย และคณะกรรมการที่ยิ่งใหญ่ของเขา ส�ำหรับงานทั้งหมดที่พวกเขาได้ท�ำมามากกว่าห้าปีที่ผ่านมา ที่ท�ำให้การประชุม ใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกันได้ ขณะที่ผมเริ่มต้นวาระในฐานะของนายกโลกของพวกท่าน ผมประสงค์ จะขอบคุณไลออนส์ทั้งหมด 1.36 คนทั่วโลก ส�ำหรับโอกาสที่จะเป็นตัวแทน องค์การบริการที่ใหญ่ที่สุดของโลก นี่คือความท้าทายอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้ท�ำ เพียงเล็กน้อยกับพวกท่าน การให้สมาคมของเราที่ดีที่สุดของท่าน จะได้เป็นปีดี เด่นอีกปีหนึ่ง ขณะนี้ที่เราเริ่มต้นอีกปีหนึ่งในมรดกตกทอดแห่ง อ่านหลังเวลาจากโรงเรียน ที่ห้องสมุดชุมชนของท่าน และท�ำไลออนส์ของเรา และเราได้เข้าสู่ “โลกแห่งการบริการ” มัน แล้วท�ำอีก อย่าลืมท�ำวิดีโอแรพ (วิดีโอการท�ำแผนปฏิบัติการเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับเรา ที่จะออกตัวสู่การเริ่มต้นให้เร็วที่สุด อ่าน) ของสิ่งใด ๆ ที่สโมสรท่านก�ำลังท�ำอยู่ เพื่อส่งเสริมการดังที่หลาย ๆ ท่านได้ทราบว่าผมมาจากอินเดียนา และเรา อ่าน เพียงแต่วิดีโอสองนาที วางลงบนเวปไซต์ของเราสามารถมีการแข่งขันรถยนต์อินเดียนาโปลีส 500 ในฐานะแผนที่ ท�ำให้ไลออนส์ของโลก ได้ทราบว่า อะไรเป็นสิ่งที่สโมสรของใคร่อยากชมการแข่งขันนั้น ผมจะท�ำการเปรียบเทียบหลาย ท่าน ก�ำลังท�ำอยู่เพื่อส่งเสริมการอ่านเขียนๆ อย่างกับปีไลออนส์ของพวกเรา และวิธีที่การแข่งขันอินดี้ ผมหวังจะได้พบปะกับพวกท่านหลาย ๆ คน เท่า500 จะถูกด�ำเนินการ ความส�ำเร็จในการแข่งขันใด ๆ มีสิ่ง ที่จะเป็นไปได้ปีนี้ ในขณะที่ผมเดินทางสู่การประชุมต่าง ๆส�ำคัญที่จะต้องออกตัวสู่การเริ่มต้นให้เร็วที่สุด และจากเวลา หลากหลายรอบโลก พบกับภาครวมหลาย ๆ ภาค หรือพบหนึ่งถึงเวลาหนึ่ง เราต้องการจุดเติมน�้ำมัน เพื่อประเมินความ ท่านบนเฟสบุ๊ค ผมมีความประหลาดใจเสมอ ๆ โดยแผนงานก้าวหน้าของเรา ต่าง ๆ หลากหลายที่สโมสรและภาคต่าง ๆ ของพวกเราก�ำลัง การท�ำงานเป็นคณะ แน่นอนเป็นสิ่งส�ำคัญต่อ ท�ำอยู่ เพื่อให้ชุมชนของพวกเขาดีขึ้น ดังนั้น จงรักษางานดีความส�ำเร็จของพวกเรา และจ�ำต้องมีแผนที่ถนนและการ ๆ นี้ไว้ ผมหวังว่า จะได้พบกับนายกสโมสรของพวกเราด้วยวางแผนที่จะไปที่นั่น ผมขอให้แต่ละสโมสร ใช้รางวัลสโมสร ไลออนส์จงติดเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้ เมื่อเราเข้าสู่โลกแห่งการดีเด่นเป็นพิมพ์เขียวของพวกเขา ผมจะรับรองความส�ำเร็จ บริการ!ของสโมสร และมันง่ายที่จะส�ำเร็จได้ด้วยการท�ำงานเป็นคณะ ขณะที่ท่านได้อ่านสาระส�ำคัญแห่งนายกของผมในหนังสือนิตยสารนี้โดยตลอด ท่านจะสังเกตเฉพาะหลักๆ บนการป้องกัน หรือการขจัดการอ่านเขียนไม่ได้ให้หมดไป ด้วยจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของพลเมืองโลกที่ถูกจัดว่าอ่านเขียนไมได้นั้น ไลออนส์สามารถท�ำสิ่งที่แตกต่างได้ เราสามารถ เวย์น เอ. แมดเด็นสนับสนุนการแข่งขันอ่านหนังสือ ไปโรงเรียนอาทิตย์ละหนึ่ง นายกสโมสรไลออนส์สากลชั่วโมง และอ่านออกเสียงกับเด็ก จัดการให้มีการประชุมการ THE LION 21
 19. 19. From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากล From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากล ออ ชัคส์ นายกคนใหม่จากเมืองเล็ก น�ำคุณค่าด้านการบริการและสิ่งที่ภายนอกมองเห็นแบบพื้นบ้านสู่เวทีโลก โดย เจย์ คอปป เปิดตั้งแต่ปี 2393 ออเบิร์น ซิตี้ ฮาร์ดแวร์ ใน เพน และผมแปลกใจว่า พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวิธีที่ อินเดียนาตะวันตกเฉียงเหนือ ได้เป็นสักขีพยานขบวน ผมท�ำการบนงานนั้น” เสียงของแมดเด็น สั่นและเขาร้องไห้ พาเหรดของลูกค้า แต่ไม่เคยมีสิ่งที่ท�ำ เช่นเครื่องหมายบน ค่อมตัวลงที่โอกาสนั้นที่มือ โลกที่กว้างกว่านั้น ดังนั้น โรเบิร์ต โคเคนจ์ ผู้เป็นเจ้าของ ออเบิร์นนับผู้คน 13,000 คน และเป็นการสะดุ้ง จึงภาคภูมิใจที่แสดงโพสต์การ์ด ชาวพื้นเมืองออเบิร์น และ ผวาแบบไม่ใช่ตามบุคลิกลักษณะในนั้นปีละครั้ง เมื่อรถชั้น เพื่อน สนิท เวย์น แมดเด็น ส่งให้ขณะที่เขาเดินทางสู่โลก สูงแสดงความแรงแก่ผู้คนถึงบางที 20 ครั้ง รถหลายคันที่ ครั้งแรกในฐานะที่เป็นกรรมการอ�ำนวยการไลออนส์สากล ถูกสร้างขึ้นที่ที่นานมาแล้ว ก้าวหน้ากว่าอายุของพวกมันด้วย ส� ำ หรั บ ไลออนส ์ แ ละป ั จ จุ บั น เป ็ น เจ ้ า หน ้ า ที่ บ ริ ห ารธุร กิ จ ก�ำลังขับเคลื่อน และการขับเคลื่อนล้อหน้า และจุดเด่นของ ประกันภัยของแมดเด็นอยู่ถัดจากร้าน และเขามักจะแวะมา เทศกาลประจ�ำปี คือ พิพิธภัณฑ์ออเบิร์น คอร์ด คุยเซ็นเบอร์ก เสมอ ๆ เมื่อกลับบ้าน ในโพสต์การ์ดของเขาที่ให้แก่โคเคน การแสดงพื้นบ้านในออเบิร์น ก็ยังอยู่ภายใต้สิ่งที่ จ์ แมดเด็นเขียนไว้สั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ที่เขาอยู่ เขาได้ท�ำ ไม่ลวงตา ดังคุณภาพสิ่งที่ปรากฏมีความดึงดูดและสวยงาม อะไร และเคยเป็นคณะตลกจบลงด้วยค�ำอ้อนวอนง่าย ๆ และมีเสน่ห์ดึงดูดใจของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ท่านท�ำ “บนหลังโพสต์การ์ดเขามักจะกล่าวว่า “ส่งเงินให้ผม” โคเคน อะไรส�ำหรับคืนที่สนุกสนานในออเบิร์น “เราขับรถขึ้นไปถึง จ์กล่าวด้วยการหัวเราะหึ ๆ ที่รู้อยู่ พอร์ท เวย์น” แมดเด็นตอบ ไม่ใช่แบบขบขันจริง ๆ เพื่อนที่รู้จักกันมานานของแมดเด็น นายกโลกของ บิดาของแมดเด็น เป็นแผลเป็นเกิดจากดีเพรสชั่น สโมสรไลออนส์สากลคนใหม่ กล่าวว่า เขาอาจมองเห็นครั้ง เป็นคนงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ผู้ที่เน้นการศึกษาส�ำหรับ แรกเป็นคนเงียบและระมัดระวัง แต่เขาเป็นคนอบอุ่นและ บุตรชายคนเดียว และบุตรสาวสองคนของเขา มารดาอยู่ ผูกพันเมื่อท่านได้รู้จักเขาแล้ว และแมดเด็นไม่ค่อยพลาดสัก บ้านท�ำความสะอาดบ้าน และท�ำอาหารส�ำหรับบรรดาญาติที่ โอกาสหนึ่งที่จะดึงสู่การเล่นตลกแกล้งกัน หรือจัดแสดงคน บังเอิญเดินทางเข้ามา “เราอาจพร้อมที่จะรับประทานอาหาร แคระ อะไรก็ตามที่การล้อเล่นของเพื่อนเก่าที่ “สโมสรคน เย็นส�ำหรับห้าคน และบางทีหนึ่งคนของครอบครัวของน้อง พูดโกหก” ล้อมวงอาหารเช้าในออเบิร์น หรือในอดีตท�ำงาน ชาย เธออาจมาพร้อมกับอีกสี่คนเพิ่มเติม และเมื่อมาพร้อม ในการปรับฐานเป็นผู้กระตุกหางเสื้อให้แก่ออเบิร์นไลออน กันทั้งหมด ก็มีอาหารส�ำหรับทุก ๆ คน” แมดเด็นกล่าว ส์ ส�ำหรับการกล่าวถึงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือนอกจาก “กลับมาแล้วอย่างน้อยที่สุดในครอบครัวของเรา เราไม่ได้เชิญ กรอบรูปขนาดหกฟุต หกนิ้วของเขา ชอบใจให้บุตรสาวสอง ผู้คนมาบ้านของแต่ละคน ท่านเพียงมาปรากฏตัว และท่านได้ คนโดยการพยายามหายตัวในกองเสื้อผ้าขณะที่มารดาก�ำลัง รับการต้อนรับแล้ว ซื้อของอยู่ แมดเด็นเล่นเบสบอลกับลีคเล็ก ๆ บนสนามหญ้า อีกด้านหนึ่งของความชอบเพื่อสนุกสนาน คือการ สวยงามที่ถูกสร้างขึ้นโดยไลออนส์ออเบิร์น เช่นเดียวกับอูลิเอ เคารพและการชื่นชมอย่างลึกซึ้งส�ำหรับสิ่งที่ไลออนส์ท�ำ และ อร์ที่ดี บทสรุปที่ให้ไว้ก่อน เกือบจะให้ความส�ำเร็จของเขา เขา การเข้าหาอย่างจริงจังถึงความรับผิดชอบของเขาในฐานะ ก็ยังเล่นบาสเก็ดบอลของโรงเรียนในชั้นมัธยมปลายอีกด้วย นายกที่จะท�ำและกระตุ้น บนชั้นสองของส�ำนักงานใหญ่สากล เขารู้จักทุกคน พวกเขารู้จักเขา เขาอยู่เหนือปัญหา ส่วนหนึ่ง ในโอ๊คบรู๊ค เป็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของอดีตนายกโลก รวมทั้ง เป็นเพราะเขาต้องการท�ำบางสิ่งของตัวเอง และอีกส่วนหนึ่ง ดร.วิลเลียม วู้ดส์ นายกคนที่หนึ่ง ในปี 2460-2461 และ เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง “เราอาจ เอ็ดเพน นายกในปี 2485-2486 และเพื่อน อฮลิเออร์เช่น อยู่ในอาคารเรียนและเขา และเพื่อนอีกคนหนึ่งจะพูดกลับ วู้ด แมดเด็นสัน ศีรษะของเขาในความสงสัยว่า เขาได้ร่วม ไปกลับมา และครูอาจจะอยู่ข้างหลัง และจะมองอย่างคงที่ อันดับของพวกเขา “ใครจะได้คิดว่าเพื่อนคนหนึ่งจากเมือง ส�ำหรับเวย์น และอาจไม่สามารถจับเขาได้ “มาร์ตี้ แวน ลิว เล็ก ๆ อินเดียนา จะมีโอกาสที่จะน�ำองค์การที่กว้างขวางทั่ว เวน เพื่อนร่วมห้องเรียนมัธยมปลายระลึกความหลัง” และ โลก”? แมดเด็นกล่าว “ผมมองดู ดร.วู้ด และผมมองดูเอ็ด บางทีผมถูกต�ำหนิเรื่องนั้น22 THE LION
 20. 20. From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากล แม้ว่าแมดเด็นมีหนทางหลบหลีกปัญหา แวน จากจบการศึกษา และแล้ววันหลังจากที่ได้รับปริญญาโทของลิวเวน และคนอื่น ๆ จะมองมาที่เขา “เขาฉลาดและเขาตั้ง เขาในการศึกษา เขานอนบนเตียงเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของตัวอย่างที่ดีขึ้น แม้เพื่อนักเรียนเช่นผม” แวนลิวเวนกล่าว เขา การขาดความพยายามจากนัเรียนบางคนที่ขัดแย้งกับเขาบวก ฮิวจ์ เทย์เลอร์ ผู้เล่นบาสเก็ตบอลกับแมดเด็น “เวย์นมี เขาหยุดการสอน วันถัดมาเขาไปท�ำงานให้พรูเด็นเชียล ในชื่อเสียงที่น่าอัศจรรย์ ทุกคนดูเหมือนจะชอบเขา ผมมองไม่ ฐานะที่เป็นตัวแทนประกันภัย ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของเขาเห็นว่าจะมีใครไม่ชอบเขาเลย” “มันเป็นการเดินหน้าที่ดี ไม่ใช่ส�ำหรับผม แต่ อึม.....ถ้าท่านเป็นเด็กวัยรุ่น มันเป็นไปได้อย่างสิ้น ส�ำหรับลินดา และลูกสาวสองคนของเรา เปิดโอกาสให้เราซึ่งเชิงที่จะจินตนาการไม่ชอบท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเธอดู ไม่เคยจะได้รับ ซึ่งเป็นประเภทที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงของงานท่างวยงงในชุดสีแดง และท่านไม่แน่ใจ ชื่อของเธอ หรือเธอ ที่ตกลงกับผู้คนตัวต่อตัว ที่ต้องมีชีวิตในสิ่งที่ท่านโดยส่วนตัวก�ำลังนัดกับใครสักคนหรือไม่ แมดเด็น เริ่มแรกสืบสืบลินดา สร้างและไม่มีเช็คสั่งจ่ายที่รับประกัน” แมดเด็นกล่าวขณะก�ำลังพูลที่ศูนย์ตามปกติของวัยรุ่น เพื่อนสนิทของเขา แมดเด็นขายประกันให้พรูเด็นเชียลเป็นเวลา 11กล่าวว่า เสียใจเธอมีเจ้าของแล้ว หกเดือนต่อมา แมดเด็น ปี ก่อนการซื้อบริษัทตัวแทนแห่งหนึ่งในออเบิร์นจากชายคนนั่งในที่นั่งที่เกมบาสเก็ตบอล และมองเห็นลินดาก�ำลังนั่งบน หนึ่งผู้ที่ก�ำลังเกษียณ “การขายประกันนั้นท่านต้องมีบุคคลที่เครื่องฟอกขาวบนอีกด้านหนึ่งของโรงยิม เวลานี้เพื่อนที่นั่ง มีทักษะ” พีทสมิทผู้จัดการคนก่อนของเขาที่พรูเด็นเชียลต่อจากเขาเป็นผู้หญิง “คุณรู้จักเธอมั๊ย”? แมดเด็นถาม เธอ กล่าว “ท่านต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง เกี่ยวกับผู้คน และต้องตอบรับ “ดีละ คุณสามารถขอเธอให้พบผมคืนนี้ที่ร้านถุงเท้า แสดงออก และนั่นคืออะไรที่เวย์นมี ผู้คนรู้ว่า เขามีความที่ศูนย์เยาวชนมั๊ย”? สนใจในบรรดาผู้คน และไม่ใช่ในค่านายหน้า” นั่งเป็นครึ่งทางสู่ปีที่สี่ของแมดเด็น ลินดาอยู่ ชีวิตเชื่อมต่อกันอย่างสวยงาม ส�ำหรับแมดเด็นในหลังหนึ่งปี พวกเขาทั้งคู่เข้าร่วมวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และ ออเบิร์น ลินดาสอนเกรดสอง ลูกสาวคนโตเจนนิเฟอร์และแต่งงานในเวลาอันสั้น ภายหลังเวย์นจบการศึกษา “เธอเป็น ลูกสาวคนเล็ก จูลี่ ท�ำคะแนนดีในโรงเรียน เดินในวงดนตรีคนมีบุคลิกประเภทฟองอากาศ คือง่ายที่จะพูดด้วย ง่ายที่ และชนะรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันพูด ครอบครัวขับขี่จะคบกันได้” แมดเด็นกล่าว ลินดาถูกตีแตกโดยที่พวกเขา เครื่องได้ คลื่นที่ซีคาร์ฟอยท์เมื่อเวลาหยุดพักผ่อนว่ายน�้ำด้วยร่วมแบ่งปันในคุณค่าเดียวกันอย่างไร “ฉันรู้เกือบจะทันทีว่า กันในออเบิร์น และฉลองคริสต์มาสอย่างกระตือรือร้น วันครอบครัวเป็นสิ่งส�ำคัญต่อเขา และมันไม่ท�ำสิ่งที่แตกต่างใด หยุดอื่น ๆ และวันคล้ายวันเกิดๆ ถ้ามันเป็นครอบครัวของเขาหรือของฉัน” เธอกล่าว ประเพณี แ ละพิ ธีก รรมทางศาสนามี ค วามหมาย ที่แมนเชสเตอร์ แมดเด็นเริ่มต้นมองโลกภายนอ มากต่อแมดเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกีฬา เขาเดินทางกออเบิร์นที่จะตระหนักว่า ความจ�ำเป็นและความต้องการของ สู่บลูมิงตัน เพื่อเชียร์ฮูลิเออร์บนไม้เนื้อแห้ง สู่เซาท์เบนด์โลกกว้างกว่า ท�ำให้ปัญหาของทุกวันที่เกิดขึ้นในเมืองอินเดีย เพื่อดูการแข่งขันของชาวไอริช บนสนามฟุตบอล และตั้งแต่ปีน่าเล็ก ๆ นั้นเป็นแคระไป ในฤดูใบไม้ผลิของปี 2511 เมื่อ 2510 สู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐส�ำหรับอินเดียน่าโพลิส 500แมดเด็นเป็นนักศึกษาปีสี่ สาธุคุณ มาร์ติน ลูเธอร์คิง จู “ฉันชอบผู้คนที่ฉันไปด้วย เรามีสิ่งนี้ลงสู่วิทยาศาสตร์ เราดื่มเนียร์ มาที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้การบรรยาย ออเบิร์นไม่มี เครื่องดื่มเย็น เพื่อดูว่าผู้คนมีวิธีควบคุมตัวเองแตกต่างกันคนอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน แมดเด็นไม่มีประสบการณ์ตรง อย่างไร” เขากล่าวของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมือง หรือของการตัดสิทธิ ครอบครัวแมดเด็นเปิดเผยในชีวิตเด็ก ๆ ของในภายในเมือง คิงให้ส่วนหนึ่งของการบรรยายของเขา “ผม พวกเขา “เวลาใดที่มีเหตุการณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราเข้ามีความฝัน” เขาพูดถึงส่วนบนของภูเขาและเป็นอิสระในทีสด ุ่ ร่วม ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อคอนเสริตดนตรีหรือการหนึงเดือนหลังจากนันเขาเสียชีวตลง ่ ้ ิ บรรยาย พวกเขาจะอยู่ที่นั่นเสมอ” เจนนิเฟอร์กล่าว “และ คิงช่วยเขย่าจิตส�ำนึกของแมดเด็น “ของบางสิ่ง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท�ำมันเสมอ ๆ พวกเขาจะพาคนในครอบครัวที่ใหญ่ต่าง ๆ ที่ออกมาของสมัยนั้น ไม่เป็นเพียงเพื่อผล ไปด้วยกัน ดังนั้นขณะที่ฉันมีอายุมากขึ้น มันจะอึดอัดน้อยที่ประโยชน์ของชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกันเท่านั้น ฐานะ ฉันอยากชอบส่วนแฟนโดยรวม”ไลออนส์เราจะรู้ว่าทุกคนมีความจ�ำเป็นต้องมีการศึกษา ไม่มี พวกแมดเด็นเป็นการศึกษา “พ่อของฉันได้พูดใครควรจะเจ็บปวดจากการมองไม่เห็นที่สามารถป้องกันได้ เกี่ยวกับสิ่งนี้: ความส�ำเร็จเท่านั้นมาก่อนงานในพจนานุกรม”เด็กทุกคนควรมีความสามารถที่จะนั่งในชั้นเรียน และเห็น จูลี่กล่าว ไม่สามารถจะหยุดยิ้มกระดานด�ำ ถ้าพวกเขามีปัญหาด้านการมองเห็นถ้าพ่อแม่ของ เมื่อเจนนิเฟอร์ จากนั้นในวิทยาลัย มีความมั่นคงพวกเขาไม่สามารถรักษามันได้เราฐานะที่เป็นไลออนส์ต้อง ในความเป็นแพทย์ฝึกงานในวอชิงตัว แมดเด็นผู้ซึ่งอยู่ในก้าวเข้ามา” เขากล่าว เพนซิลวาเนีย ในเรื่องธุรกิจท�ำให้เธอประหลาดใจ “เมื่อ แมดเด็นสอนที่โรงเรียนมัธยมเป็นเวลาห้าปี หลัง ฉันลงจากเครื่องบินใน ดี.ซี. พ่อฉันอยู่ที่นั่น ฉันไม่เคยมี THE LION 23
 21. 21. From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากล ความสุขอย่างมากที่ได้พบพ่อในชีวิตฉัน ฉันต้องการอย่าง แผนการสโมสรไลออนส์ที่สมบูรณ์แบบ” เอพฟิแอ๊นท์ อดีต จริงจัง การเปลี่ยนถ่ายเครื่องบินเล็กน้อยของการได้รับความ กรรมการอ�ำนวยการไลออนส์สากล แห่งสโมสรไลออนส์เดอะ ปลอดภัยในที่ฉันจะไป เธอกล่าว ภายหลังการเรียนวิทยาลัย ฟอร์ทเวย์นเซ็นทรัล “มันเกี่ยวข้องกับเด็ก มันเกี่ยวข้องกับ เจนนิเฟอร์ขับรถไปวอชิงตันด้วยตัวเอง นี้เป็นการมีโทรศัพท์ สายตา มันเป็นแผนงานที่จ�ำเป็น และมันเป็นแผนงานของเรา เคลื่อนที่ “พ่อของฉันน�ำแผนที่ออกมาและท�ำเครื่องหมาย แผนงานไลออนส์ มันขึ้นกับวิสัยทัสน์ของเวย์นแมดเด็น และ โดยการเขียนทุกสิ่ง ทุกเสี้ยว ที่หยุดเติมน�้ำมัน สถานที่ดี ๆ ความจริงที่เขาท�ำให้มั่นใจว่า มันเริ่มต้นอย่างเหมาะสม” ส�ำหรับหยุดกินอาหารกลางวัน เขาเขียนเรื่องราวเดิมส�ำหรับ ในฐานะนายกโลก การรับฟังความเห็นของคนบาง ฉัน เพื่อว่าฉันจะไม่พลาดสักเสี้ยวเดียว” เธอกล่าว คน เรื่องบางเรื่อง ย้อนกลับแก่ส�ำนึกของชุมชนที่เขาพัฒนาใน แมดเดนมความเอาใจใสสำหรบครอบครวของเขา ็ ี ่� ั ั ออเบิร์น เป็นความรักร้อนแรงส�ำหรับคนอื่น ๆที่เป็นคู่ครอง สูมตร เขาก็ตองการทีจะเอาใจใส่สำหรับชุมชนของเขาด้วยการ ่ ิ ้ ่ � กัน โดยผู้น�ำแห่งสิทธิพลเมือง และความคิดของการให้คืน ให้คน ื สมิธจากพรูเด็นเชียลได้นำเข้าสูประเด็นสนทนากับ � ่ ของสโมสรไลออนส์ในเมืองเล็ก ๆ สโมสรหนึ่ง แมดเด็นจะ ไลออนส์และกลุมพลเมืองอืน ๆ บิดาของลินดาได้เป็นนายก ่ ่ ให้บริการในส่วนหน้าสุด “ในโลกของการบริการ จะไม่มีเด็ก สโมสรไลออนส์ทอยูใกล้ในวอเตอร์ลู ดังนันในปี 2527 เมือ ี่ ่ ้ ่ สักคนเดียวที่ขึ้นนอนด้วยความหิวโหย เรามีผู้คนคนเจ็บปวด จดหมายไม่ลงนามจากออเบิรนไลออนส์มาในทีรบจดหมาย ขอ ์ ่ั จากการมองไม่เห็นที่สามารถป้องกันได้ ในโอกาสของการ ให้เขาเข้าร่วม แมดเด็นเข้าร่วม บริการที่จะไม่เคยเกิดขึ้น เรามีเด็กทารกในอัฟริกาเจ็บปวด “ผมไม่มีความเห็นในสิ่งที่ไลออนท�ำมากกว่าได้ จากการเกิดมาจากมารดาที่เป็นโรคเอชไอวี เด็กทารกเหล่า เห็นพวกเขาท�ำงาน แผนงานหรือขายผลไม้บนถนน ผมรู้ว่า นั้น ควรได้รับการเอาใจใส่” แมดเด็นกล่าว เขาได้รับโครงการทุนการศึกษาส�ำหรับมัธยมปลายทุก ๆ ปี การเดินทางของแมดเด็น ได้นำเขาห่างไกลจา � นั่นคือสาระของความรู้” แมดเด็นกล่าว กออเบิรน และเขาได้เรียนรูวา ไลออนส์ในสถานทีถกเหวียงไป ์ ้่ ู่ ่ “เมื่อฉันเข้าเป็นสมาชิก ผมเป็นประเภทล่องลอย ไกล ร่วมแบ่งปันอย่างมากด้วยกันกับคนอืนอีกคนหนึง “เมือ ่ ่ ่ ไปรอบ ๆ เป็นเวลาสองสามปี ผมไม่ได้ตระหนักว่า ท่านควร ท่านเดินทางรอบโลก ท่านเรียนรูวา สมาคมของเราไม่ได้เป็น ้่ จะมีการเข้าร่วมโดยสมบูรณ์” เขาเพิ่มเติม สมาคมทีใหญ่ในความหมายหนึง มันเป็นแค่สโมสรต่าง ๆ ที่ ่ ่ สมาชิกเพื่อนสโมสรต่าง ๆ ระลึกถึงอย่างแตกต่าง เหมือนกับสโมสรหนึงทีผมอยูในออเบิรนนันแหละ มันเป็นแค่ ่ ่ ่ ์ ่ กัน “เวย์นจับไฟได้แต่เนิ่น ๆ” ฮูเบิร์ต สแต็กเฮาส์ ผู้ซึ่งเป็น การทีถกรวบรวมของเราทีเป็นอยูใน 207 ประเทศ” เขากล่าว ู่ ่ ่ ออเบิร์นไลออนส์ตั้งแต่ปี 2499 “สโมสรไม่เคยถูกกระตุ้น “มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่มีหลากหลายของแผน อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับกิจกรรมของภาค รัฐ หรือสากล งานต่าง ๆ ที่ท่านเห็น ที่แสดงว่าไลออนรู้ ก�ำลังประสบความ ภายใต้ความเป็นผู้น�ำของเวย์น เราเข้าร่วมในไซท์เฟิร์สท์ 2 ที่ ต้องการที่แตกต่างกันของชุมชนของพวกเขา” ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างกว่า เวย์นส่งเสริมเราและสโมสร เด็กเมื่อเล็ก ๆ คนนั้น จะท�ำการบริการมนุษยชาติ ของเรา” “ความส�ำเร็จนั้น ยังคงน�ำความมหัศจรรย์ให้แก่ผม มันอยู่ ช่วงเวลาที่แสดงถึงความเป็นไลออนของเมดเด็น เหนือแนวคิดใด ๆ ที่สมาชิกคนหนึ่งของพวกเราสามารถไปได้ คือ การเดินทางในพันธกิจด้านแว่นตาสู่ฮอนดูรัสในปี 2538 ไกลเช่นนั้น มันแสดงให้ท่านเห็นอะไรที่คนบางคนที่มีความ สิบปีเต็มภายหลังจากที่เข้าเป็นไลออน ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ ทะเยอทะยาน และการขับเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้” สแต็ก มีความพิการ เดินอย่างช้า ๆ สู่เต็นท์แว่นตา “เขาถามถ้ามี เฮ้าส์ผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมปลาย และไม่สามารถ แว่นกันแดดสักหนึ่งคู่ ผมมีแว่นที่ราคาไม่แพง แว่นกันแดด ปฏิเสธการล้อเลียนเล็ก ๆ ของเขาเอง “และนอกจากนั้น เขา ประเภทสะท้อนแสงน้อย พร้อมริ้วสีเหลือง และขาแว่นสีส้ม ได้แก้ไขการตีไม่ตรงของเกมกอล์ฟ” ขณะที่ผมก�ำลังเดินรอบ ๆ เพื่อหากล่องที่เขาได้แว่นกันแดด ครอบครั ว แมดเด็ น มี แ ผนที่ จ ะรั ก ษาบ ้ า นในออ 1 คู่นี้ และยิ้มกว้างบนหน้าของเขา เมื่อท่านเห็นการบริการ เบรนไว้ แมเมอพวกเขาจะแกตวมากขนกตาม นนเปนทาง ิ์ ้ ื่ ่ ั ึ้ ็ ั่ ็ ท�ำสิ่งที่เป็นจริงบางอย่าง แก่คนบางคน ก็เมื่อท่านเข้ามาเป็น สดทาย เมองานบรการของเขา ฐานะเจาหนาทบรหารสนสด ุ ้ ื่ ิ ้ ้ ี่ ิ ิ้ ุ ไลออน” เขากล่าว ลง ภายหลงทเขาไดทำทกอยางทเขาสามารถกระตนและดลใจ ั ี่ ้ � ุ ่ ี่ ุ้ เหตุการณ์ที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับแมดเด็น ไลออนสเสรจแลว เขากจะรวมอกครงในสโมสรของคนโกหก ์ ็ ้ ็ ่ ี ั้ ในการเป็นไลออนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นอีกเช่นกัน ฐานะ สำหรบอาหารเชาและกาแฟ “มนเปนสงดเพยงไดมาบานและ � ั ้ ั ็ ิ่ ี ี ้ ้ ที่เป็นกรรมการอ�ำนวยการไลออนส์สากล จากปี 2542- เปนเวยนคนธรรมดา เมอผมกลบบาน พวกเขาดแลผมเหมอน ็ ์ ื่ ั ้ ู ื 2544 เขาเดินทางไปเฮนเนสซี่ และเรียนรู้ถึงความส�ำเร็จของ กบทเขาเคยทำเมอ 10 หรอ 20 ปกอน และนนเปนสงทผม ั ี่ � ื่ ื ี่ ั่ ็ ิ่ ี่ ไลออนส์ที่นั่น ในโครงการคัดกรองการมองเห็นของเด็ก ๆ หวงจะไดรบ” เขากลาว “เพอสามารถเลนลอเลยนเพอนสนท ั ้ั ่ ื่ ่ ้ ี ื่ ิ ดังนั้น อีกสองสามปีต่อมา เขาได้น�ำการผ่าตัดสายตาเด็กมา ของทาน....แตกชนชมในสงทพวกเขาประสบความสำเรจ และ ่ ่ ็ ื่ ิ่ ี่ � ็ สู่อินเดียนา “การผ่าตัดสายตาเด็กในความเห็นของผม เป็น ภมใจคนอนอกคนหนง ู ิ ื่ ี ึ่24 THE LION
 22. 22. From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากลแมดเด็น-1เวย์นและลินดา แมดเด็น ภูมิใจอย่างมากในครอบครัวของพวกเขา (จากซ้าย) ทิม และบุตรสาวจูลี่ แบ๊บคอค พร้อมด้วยหลานชายไมล์ส และแมกซ์ และไมเคิล และบุตรสาว เจนนิเฟอร์ O’ เฮียร์ พร้อมด้วยหลานสาวลอเร็นและหลานชายแดเนียลและโอเว่น (ในอ้อมแขนของไมเคิล) ถ่ายภาพโดย แดน มอลิสแมดเด็น-2 แมดเด็น-3แมดเด็นหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นที่บ้านครุภัณฑ์ในออเบิร์น แมดเด็นช่วยในการส�ำรวจตั๋วกระจกในภารกิจของไลออนส์อินเดียน่า สู่ฮอนดูรัสเมื่อต้นปีนี้ THE LION 25
 23. 23. From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากล เรื่องของเวย์น แมดเด็น : ภาคภาพยนตร์ วิดีโอในความสนุก และการหมั้น เก้านาที บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของนายกโลกคนใหม่ของเรา จากรากฐานความถ่อมตัวของเขาสู่การมีส่วนเกี่ยวข้องกับไลออนส์ ดูวิดิโอ บน ระบบดิจิตอลของนิตยสารไลออนของเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม (ค้นหา “นิตยสารไลออน” ได้ที่ www.lionsclubs.org) จากอินเดียน่าสู่สากล ปี 2493 ลิล เวย์น ปี 2501 สนามแห่งความฝัน เวย์น ที่อายุ 4 ขวบ เขาคือ “ลูกชายที่โปรดปรานของแม่ผม” แมดเด็นเล่นฟุตบอลลีคเล็ก ๆ บนสนามทีสวยงาม สร้างโดยไลออนส์ ่ และลูกชายคนเดียว26 THE LION
 24. 24. From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากลปี 2507 ฮูลิเออร์บนคอร์ทแข็ง ปี 2510 เรื่องต่าง ๆ ของครอบครัวแมดเด็นเล่นเกมที่เขารักในอินเดียน่า แมดเด็นโตขึนในบ้านพร้อมด้วยความผูกพันด้านครอบครัวทีแข็งแรง ภาพทีถา่ ย ้ ่ ่ คือ (จากซ้าย) แมดเด็น, น้องสาวเดบบี้ และไดแอน และมารดากับบิดาของเขาปี 2511 ระฆังแห่งการวิวาห์ ปี 2518 แมดเด็นลินดาและเวย์น ผูกปมและไม่เคยหันมามองอีกเลย นายประกันส�ำหรับพรูเด็นเชียล เป็นเวลา 11 ปี พีทสมิธ ผู้จัดการของเขาอยู่ด้านซ้าย THE LION 27
 25. 25. From Indiana to International จากอินเดียนา สู่สากล ปี 2528 เจ้าของกิจการ ปี 2530 บันไดสู่ความส�ำเร็จ แมดเด็น แขวนป้ายชื่อบริษัทของเขาเองในออเบิร์น เจนนิเฟอร์ (ในเสื้อคลุมแดง) และจูลี่ ทั้งสองเดินทางไปวิทยาลัย ปี 2541 บินร่อนในออเบิร์น ปี 2545 ยกมือขึ้น แมดเด็นร่วมกับไลออนในปี 2527 เพราะเขาต้องการให้คืน แมดเด็นสนุกกับการช่วยคนอื่น ท�ำให้พวกเขาดีขึ้น28 THE LION

×