Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012lo

376 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2012lo

 1. 1. Liceum Ogólnokształcące Nr XIII im. Al eksan Fredr dra y
 2. 2. 13 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” yboru osiem 1. Masz do w profilowanych klas: europejska prawnicza ekonomiczna przyrodniczadwujęzyczna medialna politechniczna dziennikarska
 3. 3. A klasa dziennikarskaChcesz studiować: potrafisz jasno i odważnie formułować •dziennikarstwo i wyrażać swoje pogląd y •filologie ty otwar zy ś jeste zegawc •stosunki i spos tr międzynarodowe łatw o kont nawiązu akty je z lud sz źm i •politologię Jest to klasa dla Ciebie !
 4. 4. A klasa dziennikarskaJęzyki obce: Przedmioty rozszerzone:•język angielski – •język angielskikontynuacja nauki •język polskiz gimnazjum•język niemiecki •historia Przedmiot dodatkowy: •warsztaty dziennikarskie
 5. 5. B klasa przyrodnicza jeśl i jes te ś prze zainterChcesz pracować w zawodzie: przy dmiota esowan rodn mi y iczy mi •chemika •biologa •weterynarza •farmaceuty •lekarza Wybierz klasę przyrodniczą!
 6. 6. B klasa przyrodniczaPrzedmioty rozszerzone: Języki obce: •fizyka •język angielski – kontynuacja nauki •biologia z gimnazjum •chemia •język niemiecki
 7. 7. C klasa politechniczna dy ścisłe nigChcesz zostać: J rze dmioty roblemu eżeli p wiały Ci p spra any nie interesow eum •informatykiem i jes teś za nauki w lic ich uacją kontyn •fizykiem •matematykiem •architektem •inżynierem Wybierz klasę politechniczną!
 8. 8. C klasa politechniczna Języki obce: Przedmioty rozszerzone:•język angielski – •matematykakontynuacja nauki z gimnazjum •fizyka•język rosyjski – •informatykaod podstaw Przedmiot dodatkowy: •matematyka w języku angielskim (od drugiej klasy)
 9. 9. D klasa ekonomiczna Jeśli jes teś prze i interes ds ujesz się iębiorczy a w przy matemat szłości c yką,Chcesz zostać: założyć w pracowa łasną fir hciałbyś ć dla mię mę lub • księgowym korporac dzynarod j i. owej • administratorem • doradcą finansowym Jest to dla Ciebie idealne rozwiązanie
 10. 10. D klasa ekonomicznaPrzedmioty rozszerzone: Języki obce: •matematyka •język angielski – kontynuacja nauki •geografia z gimnazjum •język angielski •język niemiecki Przedmioty dodatkowe: •matematyka w ekonomii (od drugiej klasy) •język angielski w ekonomii (od drugiej klasy)
 11. 11. E klasa prawniczaChcesz studiować: •stosunki międzynarodowe •politologię •prawo Klasa prawnicza jest dla Ciebie
 12. 12. E klasa prawnicza Przedmioty rozszerzone: •matematyka •historia•język niemiecki (gr. I)•język angielski (gr. II)
 13. 13. Języki obce: grupa I grupa II•język niemiecki – • język angielski –kontynuacja nauki z gimnazjum kontynuacja nauki z gimnazjum•język angielski •język niemiecki Przedmiot dodatkowy: •fachowe słownictwo prawnicze w języku niemieckim (gr. I) angielskim (gr.II) (od drugiej klasy)
 14. 14. F klasa medialna jeśli jesteśChcesz studiować: zainteresowany rozwijaniem •montaż filmowy zainteresowań humanistycznych •realizację telewizyjną kształceniem umie jętności •organizację produkcji obserwowania i komentowania filmowej i telewizyjnej otaczającej rzeczywistości •dziennikarstwo Ta klasa jest dla Ciebie.
 15. 15. F klasa medialna Języki obce: Przedmioty rozszerzone:• język angielski – • język polski kontynuacja nauki z gimnazjum • historia• język niemiecki • język angielski Przedmiot dodatkowy: •warsztaty telewizyjne
 16. 16. G klasa europejskaChcesz studiować: jeśli i n kultur teresują y, pro Ci cesy ę: obce •kulturoznawstwo i wyd w zj e arzen spo ia pol łeczne i ty dnocz onej E czne •turystykę uropie •historię •geografię •europeistykę •politologię Ta klasa jest dla Ciebie.
 17. 17. G klasa europejskaPrzedmioty rozszerzone: Przedmiot dodatkowy: •język angielski •edukacja europejska •historia •geografia
 18. 18. Języki obce: •język angielski – kontynuacja nauki z gimnazjum •język rosyjski (gr. I) – od podstaw •język francuski (gr. II) – od podstaw
 19. 19. H klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim Nawet jeśli nie jesteś Jeśli ukończyłeś Dwujęzyczne absolwentem Dwujęzycznego Gimnazjum Nr 48, jesteś Gimnazjum Nr 48, masz zainteresowany dalszym szansę dostać się do tej klasydoskonaleniem języka niemieckiego, po zdaniu egzaminu poznawaniem kultury krajów kwalifikacyjnego z językaniemieckojęzycznych i chcesz uczyć niemieckiego, który odbędzie się niektórych przedmiotów w tym się 23 kwietnia o godzinie języku 8:00. Ta klasa jest dla Ciebie.
 20. 20. H klasa dwujęzycznaz językiem niemieckim Po zdaniu egz aminu DSD C którego nauk 1, do a w tej klasie przygotowuje , będziesz mó dodatkowych gł bez egzaminów po studia na niem djąć ieckojęzyczn uczelniach. y ch
 21. 21. H klasa dwujęzyczna Języki obce: Przedmioty rozszerzone:•język niemiecki – •język niemieckikontynuacja z gimnazjumdwujęzycznego •matematyka •język angielski •geografia (gr. I) •historia (gr. II)
 22. 22. Przedmioty nauczane Przedmiot dodatkowy: dwujęzycznie: •Landeskunde•geografia •biologia
 23. 23. 13 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” kie wyniki 2. Osią gniesz wyso co pozwoli aturalnych,ze gzaminów m nomowanej i zostać st udentem re C j u bą dź z a uczelni wy ższej w kra gra n ic ą .
 24. 24. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 3. Opanujesz jęz yk obcy na bardz dobrym poziomie o . Ucząc się język niemieckiego, mo a żesz przystąpić d egzaminu DSD na o poziomie C1, któr pozawala podjąć y studia na dowolniwybranej uczelni e niemieckojęzyczn ej.
 25. 25. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 4. Rozwiniesz z ainteresowania uczestnicząc w , zajęciach pozalekcyjnych , projektach edukacyjnych, konkursach i olimpiadach.
 26. 26. Zajęcia pozalekcyjne: Konkursy: • SKS • „Fizyka wśród nas” • Młodzieżowa Wszechnica • Wiedzy o Parlamencie Dziennikarska Europejskim• „Solidarność Walcząca” • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej • Potęga Prasy• Ogólnopolski Konkurs na Felieton • Fotograficzny • Kangur
 27. 27. Projekty: • Comenius • Szkoła z Poezją • Wyznania Wrocławia• Poznaj swój Dolny Śląsk Olimpiady: • Ekologiczna • Biologiczna • Teologii Katolickiej • Artystyczna • Filozoficzna • Historyczna • Literatury i Języka Polskiego I wiele innych, ciekawych rzeczy…
 28. 28. 13 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” nach ał w wymia zi wziąć ud omenius), 5 . Możesz ych (np. C m iędz ynarodow zkołach”.i pr ojektach ielonych s owych i „z obo zach nauk Wycieczka do Francji
 29. 29. Comeniustrwa od 19 96r Aurich (Niemcy)
 30. 30. Asker-VollenKępno i Wrocław (Polska) (Norwegia) Pribram (Czechy)
 31. 31. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” rt, będziesz 6. Jeś li lubisz spo iał okazję b rać udział m zawodach w za j ęciach SKS, h, obozach żeglarskichsportowyc i wyjazd a c h n a n a rty (np. expr ess narty).
 32. 32. express nartySKS - koszykówka
 33. 33. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 7. Szkoła współ pracuje z Rotar Club, dlatego sp y otkasz w niej młodzież z całe go świata. Może także wziąć ud sz ział w wymianie Brazylii, Meksy do ku, StanówZjednoczonych , Tajwanu lub I ndii.
 34. 34. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 8. Będziesz m ógł włączyć się w różne a kcje społeczne, organizowane p rzez Samorząd Uczniowski, takie jak: „GóraGrosza”, „Oddają c krew ratujesz życie”, „Buduj emy studnie dla S udanu”, WOŚP.
 35. 35. Akcja„Oddaj ąc krew ratujes z życie” Akcja „Zosta dawcą ń szpiku ”
 36. 36. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 9 . Ma s z możli zespołu wość do redaguj łączenia ącego m do „Szlif” iesięczn w spotk i uczestniczen ik aniach ia Wszech M ło dz ie n ic y Dz żowejMożesz iennikar też wsp skiej. ółtworz telewiz yć szko ję. lną
 37. 37. • pierwszy numer został wydany w listopadzie 2002r.• idealne miejsce do stawiania pierwszych kroków w trudnym fachu, jakim jest dziennikarstwo
 38. 38. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 10. Będ ziesz uczył się profesjonalnie wyposażonychw salach lekcyjn ych. W każdej wili skorzystas z z biblioteki,ch która je dnocześnie jest multimedia lnym centrum informacji.
 39. 39. sala chemiczna sala informatyczna biblioteka
 40. 40. 13 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” Ci służyć awsze będą11. Pomocą z i życzliwi do świadczeni psycholog wy chowawcy, agog szkoln y, doradca i ped praw ucznia zawodowy , rzecznik i p ie lęgniarka.
 41. 41. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” 12. Będzie sz uczył się zyjaznej at mosferze. w pr
 42. 42. 13 POWODÓW, DLAKTÓRYCH POWINIENEŚ ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI” ej szkole b ędziesz się13. W nasz czuł bez piecznie, co ją opinie uc zniów i ichpotwierdza rodziców.

×